Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Fenylefrin Abcur 0,05 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning.

Fenylefrin Abcur 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning.

fenylefrin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fenylefrin Abcur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fenylefrin Abcur
 3. Hvordan du bruker Fenylefrin Abcur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fenylefrin Abcur
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Fenylefrin Abcur er og hva det brukes mot
Dette legemidlet tilhører en gruppe legemidler som kalles hjertestimmulerende legemidler (adrenerge og dopaminerge midler). Fenylefrin Abcur brukes til å behandle lavt blodtrykk som kan oppstå under forskjellige former for bedøvelse.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fenylefrin Abcur
Bruk ikke Fenylefrin Abcur:
 • dersom du er allergisk overfor fenylefrin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har høyt blodtrykk (hypertensjon).
 • dersom du har dårlig blodsirkulasjon (perifer vaskulær sykdom).
 • dersom du bruker legemidler som fører innsnevring av blodårene (efedrin, pseudoefedrin, metylfenidat).
 • dersom du bruker legemidler som tas gjennom munnen eller nesen og som fører til innsnevring av blodårene (etilefrin, midodrin, naftazolin, oksymetazolin, synefrin, tetryzolin, tuaminoheptan, tymazolin).
Advarsler og forsiktighetsregler
Det er viktig at blodtrykket ditt kontrolleres under behandlingen.
Rådfør deg med lege eller sykepleier før bruk av Fenylefrin Abcur:
 • dersom du er eldre
 • dersom du har en overaktiv skjoldkjertel
 • dersom du lider av hjerteproblemer, slik som langsom hjerterytme, hjerteblokk (delvis), hjertemuskelsykdom, dårlig blodsirkulasjon i hjertet
 • dersom du har dårlig blodsirkulasjon i hjernen
 • dersom du har åreforkalking (arteriosklerose)
 • dersom du har diabetes
Andre legemidler og Fenylefrin Abcur
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ikke bruk Fenylefrin Abcur samtidig med:
 • legemidler som fører til innsnevring av blodårene (efedrin, pseudoefedrin, metylfenidat)
 • legemidler som tas gjennom munnen eller nesen og som fører til innsnevring av blodårene (etilefrin, midodrin, naftazolin, oksymetazolin, synefrin, tetryzolin, tuaminoheptan, tymazolin).
Effekten av følgende legemidler kan bli påvirket av Fenylefrin Abcur:
 • dihydroergotamin, ergotamine, metylergotamin, metylsergid (mot migrene)
 • linezolid (et antibiotikum)
 • bromokriptin, karbergoline, lisurid, pergolid (mot Parkinsons sykdom)
 • moklobemid, toloksatone, iproniazid, nialamid (mot depresjon)
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Dette legemidlet skal ikke brukes under graviditet hvis ikke helt nødvendig.
Amming
Dette legemidlet skal ikke brukes ved amming hvis ikke helt nødvendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Fenylefrin Abcur
Legen eller sykepleier vil gi deg Fenylefrin Abcur inn i en blodåre (intravenøst). Legen vil bestemme hvilken dose som er riktig for deg og når og hvordan injeksjonen skal gis.
Dersom du får for mye av Fenylefrin Abcur
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Tegn på at du har fått for mye Fenylefrin Abcur er raske og uregelmessige hjerteslag.
Det er ikke sannsynlig at dette skjer da du får dette legemidlet på sykehus.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert:
 • hodepine
 • refleks bradykardi (lav hjertefrekvens)
 • oppstemthet
 • uro, rastløshet
 • forstyrrelser i hjerterytme
 • høyt blodtrykk
 • smerter i brystet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fenylefrin Abcur
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter “EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Fenylefrin Abcur
 • Virkestoffet er fenylefrin som fenylefrinhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, natriumsitrat, sitronsyre og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Fenylefrin Abcur ser ut og innholdet i pakningen
Fenylefrin Abcur 0,05 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning, leveres i glassampuller med 10 ml.
Fenylefrin Abcur 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning, leveres i glassampuller med 5 ml, 10 eller 20 ml og hetteglass på 50 ml.
Ampullene ligger i plastikk- eller pappbrett inne i pappesker med 5, 10, 20, 50 eller 100 ampuller.
Hetteglassene ligger i pappkartonger på 1, 12, 24 eller 48 hetteglass
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Abcur AB
Postboks 1452
251 14 Helsingborg
Sverige
Tilvirker:
Laboratoires Renaudin
Z.A Errobi
F-64 250 Itxassou
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.05.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.