Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fenantoin RPH Pharmaceuticals 100 mg tabletter

fenytoin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fenantoin RPH Pharmaceuticals er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fenantoin RPH Pharmaceuticals
 3. Hvordan du bruker Fenantoin RPH Pharmaceuticals
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fenantoin RPH Pharmaceuticals
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fenantoin RPH Pharmaceuticals er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Fenantoin RPH Pharmaceuticals inneholder fenytoin som motvirker anfall og forkorter anfall som har oppstått ved å begrense spredningen av irritasjonen til hjernen.
Fenantoin RPH Pharmaceuticals brukes mot epilepsi, ved såkalte tonisk-kloniske epileptiske anfall (grand mal) og mot anfall der bare deler av hjernen er påvirket (partielle anfall).
 
2. Hva du må vite før du bruker Fenantoin RPH Pharmaceuticals
Bruk ikke Fenantoin RPH Pharmaceuticals
 • Dersom du har en sykdom som innebærer at porfyriner dannes i leveren (akutt intermittent porfyri).
 • Dersom du er allergisk overfor fenytoin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Fenantoin RPH Pharmaceuticals
Hudreaksjoner, som kan være livstruende (Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse) har blitt rapportert ved bruk av Fenantoin RPH Pharmaceuticals. Disse kan starte med rød-fiolette blink- lignende eller runde flekker med blemmer i midten, ofte med symmetrisk fordeling på brystet og ryggen.
Andre tegn å se etter omfatter sår i munn, hals, nese, kjønnsorganer eller øyebetennelse (røde og hovne øyne).
Hudreaksjonene, som kan være livstruende, blir ofte ledsaget av influensalignende symptomer. Utslettene kan utvikle seg til blemmer over store områder og gi avskalling av huden.
Det er høyest risiko for alvorlige hudreaksjoner i de første ukene etter behandlingsstart.
Hvis du har fått Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse når du har tatt Fenantoin RPH Pharmaceuticals, må du aldri bruke Fenantoin RPH Pharmaceuticals igjen.
Hvis du utvikler hudutslett eller tegn på disse hudreaksjonene, må du underrette legen din umiddelbart og fortelle at du bruker dette legemidlet. Dersom du slutter å ta Fenantoin RPH Pharmaceuticals for raskt, er det en risiko for at du får flere og kanskje mer alvorlige anfall. Dersom det blir nødvendig å avslutte behandlingen, er det derfor svært viktig at behandlingen reduseres sakte, ofte i løpet av 3 til 12 måneder. Du må imidlertid aldri endre behandlingen på egen hånd uten å snakke med legen din.
Dersom du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, skal du snakke med legen din før du begynner behandlingen med Fenantoin RPH Pharmaceuticals.
I sjeldne tilfeller kan Fenantoin RPH Pharmaceuticals påvirke de hvite blodcellene slik at immunsystemet blir svekket. Du må derfor fortelle legen din det dersom du får plutselig feber, sår hals og/eller sår i munnen.
Nøye rengjøring av tennene med fluortannkrem er svært viktig for å motvirke hovent tannkjøtt og skade på tennene.
Dersom du utvikler hudutslett, feber, leddsmerter, gulsott (det hvite i øynene og huden får en gulaktig farge) eller hovne lymfekjertler, skal du fortelle legen din det så fort som mulig. Dette kan være tegn på hypersensitivitetssyndrom.
Noen få personer som blir behandlet med legemidler mot epilepsi som for eksempel fenytoin har også tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Hvis du noen gang får slike tanker, må du kontakte legen din umiddelbart.
I sjeldne tilfeller kan det oppstå forandringer av huden og slimhinnene under behandling med Fenantoin RPH Pharmaceuticals. Denne risikoen kan være forbundet med en gen-variant hos personer med thailandsk eller kinesisk opprinnelse. Dersom du er av en slik opprinnelse og det tidligere er påvist at du har denne gen-varianten (HLA-B*1502), må du rådføre deg med legen din før du begynner å bruke Fenantoin RPH Pharmaceuticals.
Andre legemidler og Fenantoin RPH Pharmaceuticals
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse legemidler som brukes ved fordøyelsesbesvær og magesår (cimetidin), visse blodfortynnende legemidler (warfarin), naturlegemidler som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum), legemidler som brukes ved hjerteinfarkt eller ustabil angina (tikagrelor), legemidler som brukes mot epilepsi (midazolam), p-piller og mange andre legemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandlingen med Fenantoin RPH Pharmaceuticals.
Legen som behandler deg må derfor få vite om alle andre legemidler som du bruker samtidig.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er risiko for skadelige virkninger på fosteret. Derfor skal du ikke bruke Fenantoin RPH Pharmaceuticals mens du er gravid med mindre legen din sier at du skal gjøre det.
Fenantoin RPH Pharmaceuticals går over i morsmelken, men sannsynligvis blir ikke barnet som ammes påvirket. Du må imidlertid fortelle legen din det dersom du tar Fenantoin RPH Pharmaceuticals oftere enn av og til mens du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Reaksjonsevnen kan være nedsatt under behandling med Fenantoin RPH Pharmaceuticals. Dette skal man huske på når det er påkrevet med økt oppmerksomhet, for eksempel ved bilkjøring. Du er selv ansvarlig for å bedømme hvorvidt du er i stand til å kjøre et motorkjøretøy eller utføre arbeid som krever stor oppmerksomhet. En av faktorene som kan påvirke evnen din på dette området er bruk av legemidler som har effekt og/eller bivirkninger. En beskrivelse av disse effektene og bivirkningene finner du i andre avsnitt. Du må derfor lese alle opplysningene som finnes i dette pakningsvedlegget for veiledning. Drøft saken med lege eller apotek hvis du er usikker.
Fenantoin RPH Pharmaceuticals inneholder laktose.
Fenantoin RPH Pharmaceuticals inneholder laktose. Dersom du ikke tåler visse sukkertyper, skal du fortelle legen det før du bruker dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Fenantoin RPH Pharmaceuticals
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen blir bestemt av legen din som vil tilpasse den spesielt til deg. Dosen med Fenantoin RPH Pharmaceuticals varierer mye fra person til person. Legen vil tilpasse størrelsen på dosen ved å ta hensyn til mengden av Fenantoin RPH Pharmaceuticals i blodet, hvordan legemidlet påvirker sykdommen og hvordan pasienten har det.
Dersom du tar for mye av Fenantoin RPH Pharmaceuticals
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Fortell legen din det hvis bivirkningene er problematiske eller langvarige.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter): Søvnighet, svimmelhet, manglende evne til å koordinere muskelbevegelsene, risting, ufrivillige øyebevegelser og synsforstyrrelser. Hovent tannkjøtt, denne bivirkningen forekommer særlig hos barn og ungdom. Hudutslett, elveblest og økt hårvekst på kroppen. Blodprøver kan vise økte leververdier (forhøyede transaminaser)
Mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1000 pasienter): Fordøyelsesbesvær, kvalme og oppkast. Forandringer i lymfekjertlene med feber, utslett og hovne lymfekjertler.
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Forvirring. Sykdommen SLE (en autoimmun sykdom som kan påvirke mange organer og som ofte lager et typisk utslett over neseryggen og kinnene). Redusert antall av visse røde blodceller, hvite blodceller og blodplater. Effekt på hjertet, betennelse i leveren, økte nivåer av blodsukker og kalktap i skjelettet. Forandringer i hud og slimhinner (noen ganger alvorlig). Alvorlig og utbredt skade på huden (avskalling av hud).
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter): Hudreaksjoner, som kan være livstruende (Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse) har blitt rapportert (se avsnitt 2).
Hypersensitivitetssyndrom kan forekomme, vanligvis i løpet av de første 2 månedene med behandling, se “Hva du må vite før du bruker Fenantoin RPH Pharmaceuticals”.
Det er rapportert skjelettsykdommer, for eksempel redusert bentetthet i skjelettet, osteoporose og frakturer (brudd). Rådfør deg med lege eller apotek dersom du står på langtidsbehandling med legemidler mot epilepsi, dersom du har osteoporose eller hvis du bruker steroider.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fenantoin RPH Pharmaceuticals
Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fenantoin RPH Pharmaceuticals
1 tablett inneholder: Virkestoff er Fenytoin 100 mg
Andre innholdsstoffer er Laktosemonohydrat 50 mg, maisstivelse, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal silikondioksid, magnesiumstearat.
Hvordan Fenantoin RPH Pharmaceuticals ser ut og innholdet i pakningen
Fenantoin RPH Pharmaceuticals 100 mg tablett er en hvit, flat tablett, ca. 8 mm i diameter, med delestrek, merket “FT ”inne i parenteslignende markeringer.
Pakningsstørrelser: 100 og 250 kapsler i plastboks.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
RPH Pharmaceuticals AB Lagervägen 7
136 50 Jordbro Sverige
Lokal representant: Medlite AS Hvittingfossveien 135
3089 Holmestrand
Tel. 33 09 62 12
www.medlite.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 03.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

fraktur (benbrudd, benfraktur, brudd, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.