Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fanalgin tabletter 500 mg/50 mg

fenazon/koffein

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fanalgin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fanalgin
 3. Hvordan du bruker Fanalgin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fanalgin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fanalgin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Fanalgin har smertestillende og febernedsettende effekt.
Bruksområde: Hodepine, tannpine og menstruasjonssmerter.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fanalgin
Bruk ikke Fanalgin
 • dersom du har sår i mave-tarmkanalen.
 • dersom du er allergisk overfor fenazon eller koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Fanalgin
 • dersom du tidligere har hatt mavesår, hvis du er plaget med for mye mavesyre, eller har andre plager i mave-tarmkanalen.
 • dersom du har nedsatt lever- og nyrefunksjon. Langtidsbruk av store doser Fanalgin kan medføre risiko for nyreskade.
 • ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Fanalgin med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Fanalgin bør lege kontaktes.
Fanalgin inneholder sorbitol (E420).
Dette legemidlet inneholder 30 mg sorbitol i hver tablett.
Andre legemidler og Fanalgin
Rådfør deg med apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Fanalgin kan påvirke effekten av andre legemidler. Fanalgin kan gi nedsatt effekt av bl.a. midler mot blodpropp.
Inntak av Fanalgin sammen med mat og drikke
Fanalgin kan tas med eller uten mat. Under behandlingen bør man redusere inntak av drikke som inneholder koffein (kaffe, te, cola), fordi høyere doser med koffein kan forårsake nervøsitet, søvnløshet og, i uvanlige tilfeller, akselerert hjerteaktivitet.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.Koffeinet i Fanalgin kan påvirke fosteret. Fanalgin bør derfor ikke brukes under graviditet.
Går over i morsmelk, og koffein i morsmelk kan ha stimulerende effekt på barnet som ammes. Rådfør deg derfor med lege ved bruk av Fanalgin under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Fanalgin påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil og utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Fanalgin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1-2 tabletter inntil 3 ganger i døgnet. Hvis du har vært i kontakt med lege skal du følge legens anvisning.
Dersom du tar for mye av Fanalgin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Fanalgin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan oppstå under behandling med Fanalgin:
Vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 100 pasienter men færre enn 1 av 10)
 • Hudutslett
 • Økt dannelse av mavesaft
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter, men flere enn 1 av 10.000)
 • Allergiske/anafylaktiske reaksjoner.
 • Kan i store doser gi blant annet søvnløshet, uro, skjelvinger, hjertebank, hodepine og kvalme.
Vedvarende bruk av store doser kan forårsake hodepine når behandlingen avbrytes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fanalgin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Fanalgin tabletter skal oppbevares ved høyst 30°C
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på sjaktelen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fanalgin
Virkestoffer er: Fenazon 500 mg, koffein 50 mg.
Andre innholdsstoffer er: Maisstivelse, crospovidon, sorbitol, polyvidon, mikrokrystallinsk cellulose,
silikondioksid, stearinsyre.
Hvordan Fanalgin ser ut og innholdet i pakningen
Tabletter med delestrek.Fanalgin blir levert i blisterpakninger på 20 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 20.09.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).