Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Dacarbazine Lipomed 200 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

dakarbazin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å motta dette legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi deg videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dacarbazine Lipomed er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du mottar Dacarbazine Lipomed
 3. Hvordan du mottar Dacarbazine Lipomed
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dacarbazine Lipomed
 6. Ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Dacarbazine Lipomed er, og hva det brukes motHva Dacarbazine Lipomed er
Det hører til en gruppe legemidler kalt "cytotoksiske legemidler", ofte kalt cellegift. Behandling med Dacarbazine Lipomed skal kun utføres av leger som er spesialisert i behandling av kreft (onkolog) eller blodsykdommer (hematolog).
Hva Dacarbazine Lipomed brukes mot
Dacarbazine Lipomed brukes for å behandle en type hudkreft kalt "metastatisk malignt melanom". Dette er en type hudkreft som har spredt seg til andre deler av kroppen din.
Dacarbazine Lipomed brukes også sammen med andre legemidler mot:
Fremskreden kreft i en del av immunsystemet ditt som kalles "lymfesystemet". Denne typen kreft kalles ofte "Hodgkins sykdom".
Fremskredent bløtvevssarkom hos voksne (unntatt: mesoteliom, Kaposis sarkom). Bløtvevssarkomer er ondartede svulster som oppstår i bløtvev i kroppen. Svulster kan finnes mange steder, slik som rundt nerver, muskler eller i blodkar.
Hvordan Dacarbazine Lipomed virker
Dacarbazine Lipomed bidrar til å stoppe kreftcellene dine fra å vokse og spre seg.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du mottar Dacarbazine Lipomed
Motta ikke Dacarbazine Lipomed:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor dakarbazin eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i pkt. 6)
 • Dersom du er gravid eller ammer barnet ditt
 • Dersom du har et lavt antall hvite blodceller (leukopeni) eller et lavt antall blodplater (trombocytopeni)
 • Dersom du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • I kombinasjon med gulfebervaksine
Motta ikke Dacarbazine Lipomed hvis noe av det ovenstående gjelder deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du ikke er sikker.
Vis forsiktighet ved bruk av Dacarbazine Lipomed
Legen din vil passe på å gi Dacarbazine Lipomed på riktig måte for å unngå skader på vevet og smerter. Ekstravasasjon (at oppløsningen injiseres inn i vevet rundt venen) kan føre til skader på vevet og sterke smerter.
Prøver:
Under behandlingen vil følgende ting undersøkes:
 • Leverstørrelse og hvor bra leveren fungerer (gjennom blodprøver). Dette er for å kontrollere at vener i leveren din ikke er blokkert. Dersom leveren er påvirket vil behandlingen stanses.
 • Antallet røde, og hvite blodceller og blodplater (gjennom blodprøver). Dette er for å kontrollere at benmargen din fungerer ordentlig til å lage blodceller. Dersom benmargen er påvirket kan det være behandlingen blir stoppet midlertidig eller permanent.
Menn som behandles med Dacarbazine Lipomed anbefales å bruke prevensjon under behandling og i 6 måneder etter behandlingen er avsluttet.
Bruk av andre legemidler sammen med Dacarbazine Lipomed
Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom du bruker, eller nylig har brukt andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, inkludert urtepreparater. Dette er fordi Dacarbazine Lipomed kan påvirke hvordan enkelte andre legemidler virker. I tillegg kan enkelte andre legemidler påvirke hvordan Dacarbazine Lipomed virker.
Det er særlig viktig at du ikke mottar dette legemidlet, og at du rådfører deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du bruker noen av de følgende:
 • Fenytoin - mot krampeanfall
 • Andre legemidler som kan skade leveren.
Bruk ikke Dacarbazine Lipomed hvis noe av det ovenstående gjelder deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du ikke er sikker, før du mottar Dacarbazine Lipomed.
Informer lege, apotek eller sykepleier hvis du bruker noen av de følgende:
 • Strålebehandling eller andre legemidler for å redusere svulstens vekst (cellegift). Bruk av disse legemidlene sammen med Dacarbazine Lipomed kan øke skade på benmargen din.
 • Andre legemidler som metaboliseres av et system med leverenzymer kalt cytokrom P450.
 • Metoksypsoralen - for hudproblemer som psoriasis og eksem. Bruk av Dacarbazine Lipomed med metoksypsoralen kan gjøre deg mer følsom for sollys (lysømfintlighet).
 • Fotemustin - Du må ikke bruke Dacarbazine Lipomed tidligere enn én uke etter at fotemustin er administrert for å unngå skader på lungene dine.
 • Ciklosporin eller tacrolimus: disse legemidlene kan redusere immunsystemets funksjon.
Dersom noe av det ovenstående gjelder deg (eller du ikke er sikker), vennligst rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du mottar Dacarbazine Lipomed.
Legen din vil avgjøre om bruk av legemidler for å forbedre blodomløpet skal gis til deg, og vil undersøke blodets evne til å klumpe seg.
Bruk av vaksiner
Det er forskjellige råd for forskjellige typer vaksiner:
 • Gulfeber - Du må ikke få gulfebervaksine hvis du mottar Dacarbazine Lipomed.
 • Levende vaksiner - Du må ikke få "levende" vaksine hvis du mottar Dacarbazine Lipomed. Dette er fordi Dacarbazine Lipomed kan svekke immunsystemet ditt og gi større sannsynlighet for at du får en alvorlig infeksjon.
 • Drepte vaksiner - Du kan få "drepte" eller deaktiverte vaksiner hvis du mottar Dacarbazine Lipomed.
Mottak av Dacarbazine Lipomed sammen med mat og drikke
 • Ikke spis rett før du skal motta Dacarbazine Lipomed. Dette kan bidra til at du føler deg mindre kvalm eller at du kaster opp mindre.
 • Ikke drikk alkohol i løpet av behandlingen din.
Graviditet og amming
 • Bruk ikke Dacarbazine Lipomed hvis du er gravid eller prøver å bli gravid. Dette er fordi legemidlet kan skade det ufødte barnet ditt.
 • Under behandling må menn og kvinner bruke en sikker form for prevensjon. Hvis du blir gravid må du underrette legen omgående.
 • Menn som behandles med Dacarbazine Lipomed må også bruke sikker prevensjon i 6 måneder etter at behandlingen er avsluttet.
 • Du må ikke amme under behandling med Dacarbazine Lipomed.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det kan hende du føler deg søvnig, forvirret eller har tåkesyn mens du mottar Dacarbazine Lipomed. Det kan også hende du føler deg kvalm eller kaster opp. Hvis du opplever noe av dette må du ikke kjøre eller bruke verktøy eller maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du mottar Dacarbazine Lipomed
Legen din vil avgjøre hvor lenge behandlingen skal vare. Dette vil avhenge av:
 • Hva slags kreft du har og hvor fremskreden den er
 • Hvilken behandling du mottar og hvor bra du responderer på den
 • Om du har bivirkninger eller ikke
Hvor mye du vil motta
Mengden du mottar er beregnet etter størrelsen din (m2 kroppsoverflate).
Hudkreft som har spredd seg (metastatisk malignt melanom)
 • Den vanlige dosen er 200‑250 mg per m2 kroppsoverflate, én gang per dag.
 • Du gis dette 5 dager på rad, hver 3. uke. Du har så en pause.
 • Det vil gis som en rask injeksjon eller som en langsom infusjon inn i venen din og varer i 15 til 30 minutter.
 • Alternativt kan du motta én større dose på 850 mg per m2 kroppsoverflate, hver 3. uke. Dette vil gis som en langsom infusjon inn i venen din.
Kreft i lymfesystemet (Hodgkins sykdom)
 • Den vanlige dosen er 375 mg per m2 kroppsoverflate, hver 15. dag.
 • Du vil også motta legemidler kalt doksorubicin, bleomycin og vinblastin (denne kombinasjonen kalles ABVD‑regimet).
 • Du vil vanligvis gjøre dette 6 ganger.
 • Det vil gis som en langsom infusjon inn i venen.
Kreft i vevet som holder kroppen sammen (bløtvevssarkom)
 • Den vanlige dosen er 250 mg per m2 kroppsoverflate, én gang per dag.
 • Du vil også motta et legemiddel kalt doksorubicin (denne kombinasjonen kalles ADIC‑regimet).
 • Du gis dette 5 dager på rad, hver 3. uke. Du har så en pause.
 • Det vil gis som en langsom infusjon inn i venen som varer 15‑30 minutter.
Pasienter med nyre- eller leverproblemer
Dersom du har milde eller moderate nyre- eller leverproblemer må du vanligvis ikke motta mindre av dette legemidlet. Dersom du har både nyre- og leverproblemer vil kroppen din bruke lenger tid på å bruke legemidlet og fjerne det fra systemet ditt. Det kan hende legen gir deg mindre av dette legemidlet.
Eldre mennesker
Det er ingen spesielle instruksjoner for bruk av Dacarbazine Lipomed hos eldre mennesker.
Barn
Inntil ytterligere data blir tilgjengelig kan det ikke gis spesielle anbefalinger for bruk av Dacarbazine Lipomed hos barn.
Dersom du mottar for mye av Dacarbazine Lipomed
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du tror du har mottatt for mye Dacarbazine Lipomed må du informere lege eller sykepleier omgående.
 • Hvis en overdose mistenkes vil blodcelleantallet ditt kontrolleres og støttetiltak som blodoverføring kan være nødvendig.
 • En overdose vil forårsake alvorlig skade på benmargen (benmargstoksisitet). Dette kan føre til fullstendig funksjonstap av benmargen (benmargsaplasi). Dette kan være forsinket med opptil 2 uker.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Dacarbazine Lipomed forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere)
 • Tap av appetitt (anoreksi), kvalme eller oppkast. Hvis noen hjelper deg med å tørke opp oppkast må de ha på hansker. Dette er fordi noe av legemidlet kan trekke seg inn i huden deres.
 • Blodproblemer. Disse avhenger av hvor sterk dosen din er og forekommer mest sannsynlig etter 3 til 4 uker. Du kan føle deg trett, se blek ut, få lettere blåmerker enn normalt eller få flere infeksjoner enn normalt. Disse vises ved blodprøver:
  • anemi (redusert antall røde blodceller)
  • leukopeni (redusert antall hvite blodceller)
 • trombocytopeni (redusert antall blodplater)
 • benmargssuppresjon (redusert dannelse av alle blodceller i benmargen)
Mindre vanlig (forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere)
 • Influensalignende symptomer som tretthet, frysninger, feber og muskelsmerter. Disse forekommer trolig hyppigere i de første få dagene av hver behandlingssyklus.
 • Unormal nyrefunksjon eller økte leverenzymer (vises på prøver)
 • Leverskade (hepatotoksisitet)
 • Blokkering i en vene i leveren din (også kalt Budd‑chiari syndrom)
 • Skadet vev i leveren (nekrose) på grunn av en blokkert vene i leveren din. Tegnene på dette inkluderer feber, magesmerter, gule øyne og hud (gulsott). Legen din vil også kunne se at leveren din er forstørret og du vil ha endringer i blodcellenivåene. Dette er mest sannsynlig skal skje i den andre syklusen.
 • Mørke flekker på huden din (hyperpigmentering)
 • Økt følsomhet i huden mot sollys (fotosensibilitet)
 • Hårtap (alopeci)
 • Forvirring
 • Rødmende ansikt
 • Forbigående utslett
 • Tåkesyn
Sjeldne (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere)
 • Reaksjoner på injeksjonsstedet slik som veneirritasjon
 • Rød hud (erytem), et utslett med flekker og blemmer (makupapulært eksantem) eller elveblest (urtikaria)
 • Hudreaksjoner hvor legemidlet injiseres
 • Hevelser i ansiktet, leppene, munnen og strupen med pustevansker (anafylaktisk reaksjon)
 • Søvnighet, nedsatt syn
 • Hodepine
 • Krampeanfall
 • Prikkende eller stikkende følelse i ansiktet
 • Diaré. Hvis noen hjelper deg med å tørke opp diaré må de ha på hansker. Dette er fordi noe av legemidlet kan trekke seg inn i huden deres.
 • Blodproblemer. Disse avhenger av hvor sterk dosen din er og forekommer mest sannsynlig etter 3 til 4 uker. Du kan føle deg trett, se blek ut, få lettere blåmerker enn normalt eller få flere infeksjoner enn normalt. Disse vises ved blodprøver
  • pancytopeni (reduksjon av alle blodceller)
  • agranulocytose (markert reduksjon i en viss type hvite blodceller kalt "granulocytter")
Dersom legemidlet utilsiktet injiseres i vevet rundt venen din vil det være smertefullt og det vil oppstå skader på vevet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Dacarbazine Lipomed
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen, som vises på esken og etiketten på hetteglasset etter Utløpsdato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Du må ikke bruk Dacarbazine Lipomed hvis oppløsningen er grumsete eller har partikler i seg.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i orginalpakningen for å beskytte mot lys.
Holdbarhet av rekonstituert oppløsning
Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i 1 time ved 25ºC og i 24 timer ved 4ºC og beskyttet fra lys.
Holdbarhet av fortynnet oppløsning for infusjon
Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i 30 minutter ved 25ºC og i 8 timer ved 4ºC og beskyttet fra lys.
Etter at produktet er åpnet må ikke total oppbevaringstid i kjøleskap (2 til 8ºC) overstige 24 timer.
 

Les avsnittStopp

6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Dacarbazine Lipomed
 • Virkestoff er dakarbazin. Hvert hetteglass inneholder 200 mg dakarbazin. Etter rekonstituering inneholder oppløsningen 10 mg/ml dakarbazin.
 • Andre innholdsstoffer er sitronsyremonohydrat og mannitol (E 421).
Hvordan Dacarbazine Lipomed ser ut og innholdet i pakningen
Dacarbazine Lipomed er et pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning. Det er et hvitt pulver som gjøres til en klar væske for injeksjon eller infusjon. Den er pakket i esker som hver har 10 hetteglass.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Lipomed GmbH
Hegenheimer Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein
Tyskland
Telefonnummer: +49-7621-1693-472
Faksnummer: +49-7621-1693-474
E-mail: lipomed@lipomed.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike: Dacarbazin Lipomed 200 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung
Tyskland: Dacarbazin Lipomed 200 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung
Spania: Dacarbazina Lipomed 200 mg polvo para solución inyectable o para perfusión EFG
Frankrike: Dacarbazine Lipomed 200 mg poudre pour solution injectable ou perfusion
Italia: Dacarbazina Lipomed 200 mg polvere per soluzione iniettabile o per soluzione per infusione
Storbritannia: Dacarbazine 200 mg powder for solution for injection or infusion
Kypros: Dacarbazine Lipomed 200 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση
Danmark: Dacarbazine Lipomed 200 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning
Finland: Dacarbazine Lipomed 200 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten
Norge: Dacarbazine Lipomed 200 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Irland: Dacarbazine Lipomed 200 mg powder for solution for injection or infusion
Polen: Dacarbazin Lipomed 200 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Romania: Dacarbazină Lipomed 200 mg pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.06.2014.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet for leger og/eller helsepersonell
Det anbefales og først se hvor åpen venen er med en gjennomskylling med 5 til 10 ml isoton natriumkloridoppløsning eller 5 % glukose. Den samme oppløsningen vil brukes til å skylle ut legemiddelrester fra infusjonsslangen.
Administrasjon av injeksjonen/infusjonen
Etter rekonstituering (preparering av oppløsningen) med vann for injeksjoner og uten ytterligere uttynning med isoton natriumkloridoppløsning eller glukose 5 %, er Dacarbazine Lipomed oppløsninger hypoosmolare (ca. 100 mOsmol/kg), hvilket betyr at oppløsningen inneholder en lavere konsentrasjon av oppløste stoffer enn blodet; det skal derfor gis som langsom intravenøs injeksjon, f.eks. over 1 minutt og ikke som i.v. bolusinjeksjon (rask injeksjon) over noen få sekunder.
Dacarbazine Lipomed er lysfølsomt. Rekonstituerte oppløsninger må derfor beskyttes mot lys, inkludert under infusjonen (lysresistent infusjonssett).
Oppløsningen må administreres forsiktig for å unngå ekstravasasjon (injisering av oppløsningen inn i vevet rundt venen), da dette kan forårsake lokal smerte og vevsskader.
Dersom ekstravasasjon forekommer må injeksjonen umiddelbart avbrytes og gjenværende dose må administreres i en annen vene.
Anbefalinger for sikker håndtering
Dacabarzine Lipomed er et antineoplastisk middel (det reduserer veksten av kreftceller). Før klargjøring av en oppløsning skal lokale retningslinjer for håndtering av cytotoksiske (celleskadelige) stoffer studeres og følges. Dacarbazine Lipomed skal kun åpnes av opplært personell. Som med alle cytotoksiske stoffer skal forholdsregler tas for å unngå å eksponere personalet. Håndtering av cytotoksiske legemidler skal generelt unngås under graviditet. Klargjøring av oppløsningen for administrering skal utføres i et håndteringsområde til dette formål og over et vaskbart brett eller absorberende engangspapir med plastunderlag. Det er anbefalt at egnede vernebriller, engangshansker, ansiktsmaske og et engangsforkle benyttes. Sprøyter og infusjonssett skal monteres varsomt for å unngå lekkasjer (bruk av luerlås anbefales). Etter klargjøring skal enhver eksponert overflate vaskes grundig og hender og ansikt vaskes. I tilfelle søl skal operatører ta på hansker, ansiktsmasker, vernebriller og et engangsforkle og moppe opp det sølte materialet med et absorberende materiale som er lagt frem i området til dette formål. Området skal deretter vaskes og alle kontaminerte materialer overføres til en avfallspose for cytotoksisk avfall eller søppelkasse eller forsegles for destruksjon.
Preparering av oppløsningen for intravenøs dosering (administrering inn i en vene)
Dacarbazine Lipomed skal klargjøres umiddelbart før bruk. Dacarbazine Lipomed er lysfølsomt. Under behandlingen skal infusjonsbeholderen og infusjonssettet beskyttes mot lys, for eksempel ved å bruke et lysresistent PVC‑infusjonssett. Andre infusjonssett skal, for eksempel, pakkes inn i aluminiumsfolie.
Klargjøring og administrering av oppløsning for injeksjon/infusjon
Dacarbazine Lipomed 200 mg pulver for injeksjon eller infusjon, oppløsning, skal rekonstitueres med 19,7 ml vann for injeksjoner, det betyr at pulveret skal bli helt oppløst. Den resulterende oppløsningen inneholder 10 mg/ml dakarbazin. Oppløsningen vil gis som en langsom injeksjon - den vil injiseres langsomt inn i en vene. Ved høyere doser vil den rekonstituerte oppløsningen fortynnes med 200 ml glukose 5 % eller natriumkloridoppløsning 0,9 %, og infuseres intravenøst over 15 til 30 minutter (gis langsomt inn i en vene).
Dacarbazine Lipomed er kun til engangsbruk.
Dacarbazine Lipomed oppløsning er kjemisk uforenelig med legemidlene heparin, hydrokortison, L‑cystein og natriumhydrogenkarbonat; dette betyr at dakarbazinoppløsningen ikke skal blandes med legemidler som inneholder disse stoffene. Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt ovenfor.
Holdbarhet av rekonstituert oppløsning
Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i 1 time ved 25ºC og i 24 timer ved 4ºC og beskyttet fra lys.
Fra et mikrobiologisk synspunkt bør den rekonstituerte oppløsningen brukes umiddelbart.
Dersom den rekonstituerte oppløsningen ikke brukes umiddelbart er brukeren ansvarlig for oppbevaringens varighet og tilstand. Den rekonstituerte oppløsningen skal ikke oppbevares lenger enn 24 timer i kjøleskapet (2 til 8ºC) og beskyttet fra lys, med mindre rekonstitueringen har funnet sted i kontrollerte og validerte aseptiske tilstander.
Holdbarhet av fortynnet oppløsning for infusjon
Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i 30 minutter ved 25ºC og i 8 timer ved 4ºC og beskyttet fra lys.
Fra et mikrobiologisk synspunkt bør den fortynnede oppløsningen brukes umiddelbart.
Dersom den fortynnede oppløsningen for infusjon ikke brukes umiddelbart er brukeren ansvarlig for oppbevaringens varighet og tilstand. Den fortynnede oppløsningen for infusjon skal ikke oppbevares lenger enn 8 timer i kjøleskapet (2 til 8ºC) og beskyttet fra lys, med mindre rekonstituering har funnet sted i kontrollerte og validerte aseptiske tilstander.
Etter at produktet er åpnet må ikke total oppbevaringstid i kjøleskap (2 til 8ºC) overstige 24 timer.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulfeber: Akutt infeksjonssykdom, hovedsakelig fra tropiske land, forårsaket av et virus som spres fra mygg til mennesker. Den alvorligste formen gir feber, gulsott og nyreskade.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hodgkins sykdom (hodgkins lymfom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt melanom (melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.