Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Atrovent® 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning

ipratropiumbromid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Atrovent er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Atrovent
 3. Hvordan du bruker Atrovent
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Atrovent
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Atrovent er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Atrovent virker ved å utvide bronkiene slik at kramper i luftveiene oppheves og pustevanskene reduseres. Atrovent virker i løpet av 15 minutter med maksimum effekt etter ca. 1 time. Effekten varer inntil 6 timer.
Brukes ved kramper i bronkiene, ved f.eks. astma og kronisk bronkitt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Atrovent
Bruk ikke Atrovent
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor ipratropiumbromid, atropin og lignende substanser, som f.eks. hyoscyamin eller skopolamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Atrovent.
Vis forsiktighet ved bruk av Atrovent.
 • dersom du har forstørret prostata
 • dersom du har problemer med å tømme blæren
 • dersom du har grønn stær
 • dersom du har cystisk fibrose. Pasienter med cystisk fibrose har lettere for å få forstyrrelser i tarmfunksjonen.
Det kan oppstå umiddelbare allergiske reaksjoner etter bruk av Atrovent. Dette kan merkes som utslett, elveblest, lokale hevelser i huden eller munn og svelg, kramper i bronkiene og anafylaksi.
Unngå å få Atrovent i øynene. Skulle dette skje, så skyll øynene med kaldt vann i noen minutter. Dersom Atrovent skulle komme i øynene, kan øyets evne til avstandsinnstilling midlertidig nedsettes. Dette er ufarlig og forbigående.
Pasienter med grønn stær skal være spesielt oppmerksomme da de kan få økt trykk i øyet hvis de skulle få Atrovent i øynene. Symptomer på dette kan være: Øyesmerter eller ubehag, tåkesyn eller syn av fargeringer rundt lys i kombinasjon med røde øyne. Skulle noen av disse symptomene oppstå, kontakt lege øyeblikkelig.
Det anbefales å opprettholde god munnhygiene da Atrovent kan forårsake munntørrhet som gir økt risiko for tannkaries.
Kontakt lege hvis pustebesvær fortsetter til tross for behandlingen. Ved plutselig eller rask forverring av pustebesvær eller ved kramper i bronkiene må lege kontaktes umiddelbart.
Andre legemidler og Atrovent
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Andre bronkieutvidende legemidler kan forsterke effekten av Atrovent. Personer som har anlegg for grønn stær bør ikke kombinere Atrovent med salbutamol.
Graviditet og amming
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Det er ukjent om Atrovent går over i morsmelk. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt lege eller apotek. Ved bruk av Atrovent kan du oppleve bivirkninger som svimmelhet eller synsforstyrrelser. Det anbefales derfor å utvise forsiktighet ved kjøring og bruk av maskiner, og å unngå dette hvis du opplever slike bivirkninger.
 
3. Hvordan du bruker Atrovent
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dose er 1 endosebeholder 3 - 4 ganger daglig. Avstanden mellom inhalasjonene bør være minst 2 timer. Dose og doseringshyppighet må bare økes i samråd med lege.
Den maksimale doseringen skal ikke overskrides. Ta kontakt med lege dersom behandlingen ikke virker, eller symptomene forverres.
Bruksanvisning
Inhalasjonsvæsken kan fortynnes med fysiologisk saltvann eller kombineres med en beta2-agonist opp til et ferdig volum på 2-4 ml slik legen har bestemt.
Inhalasjonsvæsken gis bare via nebulisator eller respirator.

1. Forbered nebulisatoren for fylling i henhold til instruksjonene gitt av produsenten eller lege.

 

2. Riv av en beholder.

Mangler tekstalternativ for bilde

 

(fig. 1)

3. Åpne beholderen ved å forsiktig vri av toppen.

Mangler tekstalternativ for bilde

 

(fig. 2)

4. Klem innholdet i beholderen ned i nebulisatorens beholder.

Mangler tekstalternativ for bilde

 

(fig. 3)

5. Fortynn med fysiologisk saltvann til et endelig volum på 2-4 ml.

 

6. Sett sammen nebulisatoren i henhold til anvisningene.

 

7. Etter bruk kastes evt. rest av oppløsningen, og nebulisatoren rengjøres i henhold til produsentens instruksjoner.

 

Følg bruksanvisningen for nebulisatoren eller respiratoren nøye.
Endosebeholderne innholder ikke konserveringsmiddel, det er derfor viktig at innholdet brukes raskt etter åpning og at en ny beholder tas i bruk for hver administrering slik at man unngår mikrobiell kontaminasjon. Delvis brukte, åpnede eller skadede endosebeholdere skal kasseres.
Dersom du tar for mye av Atrovent
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på at du har fått i deg for mye legemiddel, kan være forbigående synsforstyrrelser.
Dersom du har glemt å ta Atrovent
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Atrovent forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 100 pasienter og mindre enn 1 av 10 pasienter): Munntørrhet, kvalme, tarmforstyrrelser, hoste, irritasjon i hals og svelg, hodepine, svimmelhet.
Mindre vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 1000 pasienter og mindre enn 1 av 100 pasienter):Allergisk reaksjon, overfølsomhet, tåkesyn, økt trykk i øyet, store pupiller, grønn stær, øyesmerter, ser fargeringer rundt lys, rødhet i øynene, hevelse i hornhinnen, hjertebank, unormalt hurtige hjerteslag, kramper i bronkier og strupehode, hevelse i svelg, tørr hals, diaré, forstoppelse, oppkast, betente slimhinner og hevelse i munnen, hudutslett, hudkløe, hevelser i huden, hindret vannlating.
Sjeldne (forekommer hos mer enn 1 av 10 000 pasienter og mindre enn 1 av 1000 pasienter):
Synsforstyrrelser, økt puls, hjerteflimmer, elveblest.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Atrovent
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Endosebeholder à 1 ml: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Endosebeholder à 2 ml: Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Åpnet endosebeholder skal brukes umiddelbart etter åpning og deretter kastes.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Atrovent
 • Virkestoffet er ipratropiumbromid.Endosebeholder à 1 ml inneholder:
  0,25 mg ipratropiumbromid (tilsv. 0,25 mg/ml ipratropiumbromid)
  0,5 mg ipratropiumbromid (tilsv. 0,5 mg/ml ipratropiumbromid)
  Endosebeholder à 2 ml inneholder:
  0,25 mg ipratropiumbromid (tilsv. 0,125 mg/ml ipratropiumbromid)
  0,5 mg ipratropiumbromid (tilsv. 0,25 mg/ml ipratropiumbromid)
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, saltsyre q.s. til pH 3,4 og sterilt vann til 1 ml. Det er ikke tilsatt konserveringsmiddel.
Hvordan Atrovent ser ut og innholdet i pakningen
Inhalasjonsvæsken er en klar fargeløs oppløsning.
Hver endosebeholder inneholder 1 ml eller 2 ml inhalasjonsvæske. Pakningen inneholder 60 endosebeholdere som er pakket 10 og 10 i folieposer av aluminium.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Boehringer Ingelheim International GmbH, D-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland.
Tilvirker
Laboratoire UNITHER, Espace Industriel Nord, 151 rue André Durouchez - CS 28028, 80084 AMIENS CEDEX 2, Frankrike.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelsen:
Boehringer Ingelheim Norway KS, Postboks 405, 1373 Asker
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 09/2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

store pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller): Utvidet pupill.