Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Atrovent® 20 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol, oppløsning

ipratropiumbromid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Atrovent er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Atrovent
 3. Hvordan du bruker Atrovent
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Atrovent
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Atrovent er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Atrovent virker ved å utvide bronkiene slik at kramper i luftveiene oppheves og pustevanskene reduseres. Atrovent virker i løpet av 15 minutter med maksimum effekt etter ca. 1 time. Effekten varer inntil 6 timer.
Brukes ved kramper i bronkiene, ved for eksempel astma og kronisk bronkitt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Atrovent
Bruk ikke Atrovent
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor ipratropiumbromid, atropin og lignende substanser, som for eksempel hyoscyamin eller skopolamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Atrovent.
Vis forsiktighet ved bruk av Atrovent.
 • dersom du har forstørret prostata
 • dersom du har problemer med å tømme blæren
 • dersom du har grønn stær
 • dersom du har cystisk fibrose. Pasienter med cystisk fibrose har lettere for å få forstyrrelser i tarmfunksjonen.
Det kan oppstå umiddelbare allergiske reaksjoner etter bruk av Atrovent. Dette kan merkes som utslett, elveblest, lokale hevelser i huden eller munn og svelg, kramper i bronkiene og anafylaksi.
Unngå å få Atrovent i øynene. Skulle det skje, så skyll øynene med kaldt vann i noen minutter. Dersom Atrovent skulle komme i øynene, kan øyets evne til avstandsinnstilling midlertidig nedsettes. Dette er helt ufarlig og forbigående.
Pasienter med grønn stær skal være spesielt oppmerksomme da de kan få økt trykk i øyet hvis de skulle få Atrovent i øynene. Symptomer på dette kan være: øyesmerter eller ubehag, tåkesyn eller syn av fargeringer rundt lys i kombinasjon med røde øyne. Skulle noen av disse symptomene oppstå, kontakt lege øyeblikkelig.
Det anbefales å opprettholde god munnhygiene da Atrovent kan forårsake munntørrhet som gir økt risiko for tannkaries.
Kontakt legen hvis pustebesværet fortsetter til tross for behandlingen. Ved plutselig eller rask forverring av pustebesvær eller ved kramper i bronkiene må lege kontaktes umiddelbart.
Andre legemidler og Atrovent
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Andre bronkieutvidende legemidler kan forsterke effekten av Atrovent.
Graviditet og amming
Det er begrenset erfaring ved bruk av Atrovent under graviditet. Det er ukjent om Atrovent går over i morsmelk. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Ved bruk av Atrovent kan du oppleve bivirkninger som svimmelhet eller synsforstyrrelser. Det anbefales derfor å utvise forsiktighet ved kjøring og bruk av maskiner, og å unngå dette hvis du opplever slike bivirkninger.
Atrovent inneholder etanol (alkohol)
Dette legemidlet inneholder små mengder etanol (alkohol), mindre enn  100 mg per dose.
 
3. Hvordan du bruker Atrovent
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dose og doseringshyppighet må bare økes i samråd med lege.
Anbefalt dose for voksne og barn over 6 år er 2 spraydoser 3 – 4 ganger daglig. Den maksimale doseringen skal ikke overskrides. Ta kontakt med lege dersom behandlingen ikke virker, eller symptomene forverres.
Bruksanvisning
Følg bruksanvisningen nøye - behandlingsresultatet er avhengig av at inhalatoren brukes på riktig måte. Før inhalatoren tas i bruk første gang eller hvis det er mer enn 3 dager siden den ble brukt sist skal den klargjøres ved at man løser 2 spraydoser ut i luften.

 1. Ta av beskyttelseshetten.
 2. Pust ut så dypt som mulig.
 3. La leppene slutte fast om munnstykket.Beholderen holdes loddrett som på bildet (fig.1.).
 4. Press deretter beholderen ned med pekefingeren samtidig som du trekker pusten så dypt som mulig.
 5. Hold pusten et par sekunder. Ta munnstykket vekk fra munnen og pust langsomt ut.
 6. Sett beskyttelseshetten på igjen etter bruk.

Mangler tekstalternativ for bilde

Beholderen er ikke gjennomsiktig og man kan derfor ikke se når den er tom. Inhalatoren inneholder 200 doser. Når det angitte antallet doser er brukt (vanligvis etter 3 uker ved anbefalt bruk), vil det fortsatt være igjen noe væske i beholderen. Inhalatoren skal likevel erstattes av en ny, slik at du kan være sikker på at du får riktig mengde legemiddel i hver inhalasjon.

Rengjør munnstykket minst en gang i uken.
Det er viktig å holde munnstykket rent for å sikre at medisin ikke samles opp og blokkerer sprayen.
Ta først av beskyttelseshetten og fjern beholderen fra munnstykket. Skyll med varmt vann gjennom munnstykket til det ikke lenger er noe synlig medisin og/eller skitt.

Mangler tekstalternativ for bilde

 

 

Rist av munnstykket etter rengjøringen og la det lufttørke uten bruk av varme. Så snart munnstykket er tørt settes beholderen og beskyttelseshetten på igjen.

Mangler tekstalternativ for bilde

 

Fig. 3

ADVARSEL:
Munnstykket i plast er utformet for å gi riktig dose Atrovent. Det skal kun benyttes til Atrovent og ikke til andre produkter. Munnstykker fra andre produkter må heller ikke anvendes til Atrovent.
Dersom du tar for mye av Atrovent
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidler, kontakt lege eller apotek. Symptomer på at du kan ha fått i deg for mye Atrovent, kan være forbigående synsforstyrrelser.
Dersom du har glemt å ta Atrovent
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Atrovent forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter og færre enn 1 av 10 pasienter): Munntørrhet, kvalme, tarmforstyrrelser, hoste, irritasjon i hals og svelg, hodepine, svimmelhet.
Mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000 pasienter og færre enn 1 av 100 pasienter): Allergisk reaksjon, overfølsomhet, tåkesyn, økt trykk i øyet, store pupiller, grønn stær, øyesmerter, ser fargeringer rundt lys, rødhet i øynene, hevelse i hornhinnen, hjertebank, unormalt hurtige hjerteslag, kramper i bronkier og strupehode, hevelse i svelg, tørr hals, diaré, forstoppelse, oppkast, betente slimhinner og hevelse i munnen, hudutslett, hudkløe, hevelser i huden, hindret vannlating.
Sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 pasienter og færre enn 1 av 1000 pasienter): Synsforstyrrelser, økt puls, hjerteflimmer, elveblest.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Atrovent
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Må ikke utsettes for direkte sollys og varme. Må ikke fryses.
Beholderen står under trykk og må ikke utsettes for slag eller temperaturer over 50°C.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Atrovent
 • Virkestoffet i Atrovent er ipratropiumbromid.
 • Andre innholdsstoffer er vannfri etanol, renset vann, vannfri sitronsyre, nitrogen (inaktiv gass).Drivgass: 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFA 134a).
Hvordan Atrovent ser ut og innholdet i pakningen.
Aerosolboks av rustfritt stål med doseringsventil som avgir en konstant dose på 50 μl.
En beholder inneholder 10 ml = 200 enkeltdoser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Boehringer Ingelheim International GmbH, D-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland.
Tilvirker
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, D-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Boehringer Ingelheim Norway KS, Postboks 405, 1373 Asker.
Dette pakningsvedlegget ble godkjent 09/2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

store pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller): Utvidet pupill.

Inhalasjonsaerosol med oppløsning