Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Atacand® 8 mg tabletter

Atacand® 16 mg tabletter

Atacand® 32 mg tabletter

kandesartancileksetil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Atacand er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Atacand
 3. Hvordan du bruker Atacand
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Atacand
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Atacand er og hva det brukes mot
Var oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Navnet på legemidlet ditt er Atacand. Virkestoffet er kandesartancileksetil. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II reseptorantagonister. Det virker ved at det far blodårene til å slappe av og utvide seg. Det hjelper til å senke blodtrykket ditt. Det gjør det også lettere for hjertet ditt å pumpe blod til alle deler av kroppen din.
Dette legemidlet brukes til:
 • behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon) hos voksne og hos barn og ungdom i alderen 6 til < 18 ar.
 • behandling av hjertesvikt hos voksne med redusert hjertemuskelfunksjon, tillegg til ACE-hemmere eller hvis ACE-hemmere ikke kan brukes (ACE-hemmere er en gruppe medisiner som brukes for å behandle hjertesvikt).
 
2. Hva du må vite før du bruker Atacand
Bruk ikke Atacand
 • dersom du er allergisk overfor kandesartancileksetil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid (det er også bedre å unngå Atacand tidlig i svangerskapet – se pkt. om graviditet).
 • dersom du har alvorlig leversykdom eller gallestopp (et problem med drenering av galle fra galleblæren).
 • dersom pasienten er et barn under 1 år
Hvis du er usikker på om noen av disse gjelder for deg, snakk med lege eller apotek for du tar Atacand.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege for du bruker Atacand:
 • dersom du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer, eller går til dialyse.
 • dersom du nylig har hatt en nyretransplantasjon.
 • dersom du kaster opp eller nylig har hatt mye oppkast, eller har diare.
 • dersom du har en sykdom i binyrene kalt Conns syndrom (også kalt primær hyperaldosteronisme).
 • dersom du har lavt blodtrykk.
 • dersom du noen gang har hatt slag.
 • vennligst snakk med legen hvis du tror du er (eller tror du kan bli) gravid. Atacand anbefales ikke tidlig i svangerskapet og skal ikke tas hvis du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan fore til alvorlige fosterskader hvis det brukes på det tidspunktet (se pkt. om graviditet).
Det kan hende at legen din vil se deg oftere og ta noen prover hvis du har noen av disse lidelsene.
Fortell legen eller tannlegen din at du tar Atacand dersom du skal ha en operasjon. Dette fordi Atacand kan forårsake blodtrykksfall når det kombineres med enkelte anestetika.
Barn og ungdom
Atacand er undersøkt ved bruk til barn. Snakk med legen din for mer informasjon. Atacand må ikke gis til barn under 1 ar på grunn av risikoen for nyrene som er under utvikling.
Andre legemidler og Atacand
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Atacand kan påvirke maten enkelte andre legemidler virker på, og enkelte legemidler kan påvirke Atacand. Hvis du bruker visse legemidler kan legen din av og til trenge å ta noen blodprøver.
Spesielt må du informere legen din hvis du bruker noen av de følgende legemidlene:
 • Andre legemidler som senker blodtrykket, inkludert betablokkere, diazoksid og ACE-hemmere som enalapril, kaptopril, lisinopril eller ramipril.
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) som ibuprofen, naproksen, diklofenak, celecoxib eller etoricoxib (smertestillende og inflammasjonsdempende medisiner).
 • Acetylsalisylsyre (hvis du tar mer enn 3 g hver dag) (smertestillende og inflammasjonsdempende medisin).
 • Kaliumtilskudd eller salterstatningstilskudd som inneholder kalium (medisiner som øker mengden kalium i blodet).
 • Heparin (et blodfortynnende legemiddel).
 • Vanndrivende midler (diuretika).
 • Litium (et legemiddel for mentale helseproblemer).
Inntak av Atacand med mat, drikke og alkohol
 • Du kan ta Atacand med eller uten mat.
 • Hvis du blir foreskrevet Atacand, snakk med legen din før du drikker alkohol. Noen personer som drikker alkohol mens de tar Atacand, kan fa følelsen av å besvime eller blir svimle.
Graviditet og amming

Graviditet
Vennligst snakk med legen hvis du tror du er (eller tror du kan bli) gravid. Legen vil vanligvis råde deg til å slutte å ta Atacand før du blir gravid eller så snart du vet du er gravid, og vil råde deg til å ta et annet legemiddel i stedet for Atacand. Atacand anbefales ikke tidlig i svangerskapet og skal ikke tas hvis du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige fosterskader hvis det brukes etter 3. svangerskapsmåned.

Amming
Gi legen beskjed dersom du ammer eller snart kommer til å amme. Atacand anbefales ikke til mødre som ammer, og legen kan velge å gi deg en annen behandling hvis du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Enkelte personer kan bli trette eller svimle når de tar Atacand. Hvis dette skjer med deg må du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Atacand inneholder laktose
Laktose er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du haren intoleranse overfor noen sukkertyper, bor du rådføre deg med legen din for du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Atacand
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg.
Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker. Det er viktig at du tar Atacand hver dag.
Du kan ta Atacand med eller uten mat.
Svelg tabletten med vann.
Prøv å ta tabletten til samme tid hver dag. Dette hjelper deg å huske å ta den.Høyt blodtrykk:
 • Den anbefalte dosen av Atacand er 8 mg én gang daglig. Legen din kan øke denne dosen til opptil 16 mg en gang daglig og videre opptil 32 mg en gang daglig avhengig av blodtrykksresponsen.
 • Hos enkelte pasienter kan legen forskrive en lavere startdose, f.eks. hos pasienter med leverproblemer, nyreproblemer eller hos pasienter som nylig har mistet kroppsvæske, f.eks. gjennom oppkast eller diare eller ved bruk av vanndrivende tabletter.
 • Enkelte pasienter av afrikansk opprinnelse kan ha redusert respons overfor denne typen legemiddel når det gis som det eneste legemidlet, og disse pasientene kan trenge høyere dose.
Bruk hos barn og ungdom med høyt blodtrykk:
Barn i alderen 6 til < 18 ar:
Den anbefalte startdosen er 4 mg en gang daglig.
For pasienter som veier < 50 kg: Hos enkelte pasienter hvor blodtrykk ikke er tilstrekkelig kontrollert kan legen bestemme at dosen kan økes til maksimum 8 mg en gang daglig.
For pasienter som veier ≥ 50 kg: Hos enkelte pasienter hvor blodtrykk ikke er tilstrekkelig kontrollert kan legen bestemme at dosen kan økes til 8 mg en gang daglig og til 16 mg en gang daglig.
Hjertesvikt hos voksne:
 • Den anbefalte startdosen av Atacand er 4 mg én gang daglig.
  Legen din kan øke dosen din ved å doble den med intervaller på minst 2 uker til opptil 32 mg en gang daglig. Atacand kan tas sammen med andre medisiner mot hjertesvikt, og legen din vil avgjøre hvilken behandling som passer for deg.
Dersom du tar for mye av Atacand
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fatt i deg for mye Atacand eller hvis barn har fatt i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Atacand
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta den neste dosen som normalt.
Dersom du avbryter behandling med Atacand
Dersom du slutter å ta Atacand kan blodtrykket ditt øke igjen. Du må ikke slutte å ta Atacand uten å ha rådført deg med legen din.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle far det. Det er viktig at du er oppmerksom på hvilke bivirkninger dette kan vare.
Slutt å ta Atacand og kontakt lege umiddelbart hvis du får noen av
de følgende allergiske reaksjonene:
 • Pustevansker, med eller uten hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals
 • Hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals som kan føre til svelgevansker
 • Kraftig kløe i huden (med utstående utslett).
Atacand kan forårsake reduksjon i antall hvite blodceller. Din motstandsdyktighet mot infeksjon kan reduseres, og du kan bli trett, fa infeksjon eller feber. Kontakt legen din dersom dette skjer. Legen din kan av og til ta blodprøver for å sjekke hvorvidt Atacand har påvirket blodet ditt (agranulocytose).
Andre mulige bivirkninger inkluderer:
Vanlige (påvirker 1 til 10 av 100 pasienter)
 • Svimmelhet/ørhet.
 • Hodepine.
 • Luftveisinfeksjon.
 • Lavt blodtrykk. Dette kan gi deg en følelse som om du besvimer eller blir svimmel.
 • Forandring i blodprøvesvar:
 • økt mengde kalium i blodet, særlig hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvikt. Ved betydelig økning kan du merke tretthet, svakhet, uregelmessig hjerterytme eller stikking/prikking.
 • Effekt på hvordan nyrene dine virker, særlig hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvikt. I svart sjeldne tilfeller kan nyresvikt oppstå.
Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 av 10.000 pasienter)
 • Hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals.
 • En reduksjon i røde eller hvite blodceller. Du kan merke tretthet, få infeksjon eller feber.
 • Hudutslett, utstående utslett (elveblest).
 • Kløe.
 • Ryggsmerter, smerte i ledd og muskler.
 • Endring i hvordan leveren din fungerer, inkludert leverbetennelse (hepatitt). Du kan merke tretthet, gulfarging av huden og det hvite i øynene dine og fa influensalignende symptomer.
 • Kvalme.
 • Forandring i blodprøvesvar:
 • redusert mengde natrium i blodet. Ved betydelig reduksjon kan du merke svakhet, mangel på energi eller muskelkramper.
 • Hoste
Bivirkninger hos barn behandlet for høyt blodtrykk ser ut til å vare sammenlignbare med de som er sett hos voksne, men forekommer oftere. Sar hals er en svart vanlig bivirkning hos barn, men er ikke rapportert hos voksne. Rennende nese, feber og økt puls er vanlig hos barn, men ikke rapportert hos voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Atacand
 • Oppbevares utilgjengelig for barn
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, blisterpakningen eller flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Innhold (Deklarasjon)
1 tablett inneholder:
Aktivt virkestoff: kandesartancileksetil 8 mg, 16 eller 32 mg.
Hjelpestoffer: karmellosekalsium, hydroksypropylcellulose, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, maisstivelse, makrogol, jernoksid E 172.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm supply s.r.o., Palouky, 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige
Corden Pharma GmbH, Plankstadt, Tyskland
AstraZeneca GmbH, Wedel, Tyskland
AndersonBrecon (UK) Limited, Hereford, Storbritannia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 21.10.2015.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.