Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Aponova 200 mg depotkapsel, hard

dipyridamol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Aponova er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Aponova
 3. Hvordan du bruker Aponova
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Aponova
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Aponova er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter noen dager.
Aponova reduserer blodplatenes evne til å klumpe seg sammen og hindre dannelsen av blodpropper.
Aponova brukes til å forhindre blodpropper i hjernen dersom du har hatt blodpropp i hjernen eller dersom du har hatt en forbigående lammelse eller sanseforstyrrelse (slag eller transitorisk iskemisk attakk – TIA, drypp).
Du kan ta legemidlet sammen med andre profylaktiske legemidler (acetylsalisylsyre) eller alene, dersom du ikke tåler acetylsalisylsyre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Aponova
Bruk ikke Aponova:
 • dersom du er allergisk overfor dipyridamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Aponova, dersom du har:
 • alvorlig hjertekarsykdom,
 • myasthenia gravis (et sjeldent problem med musklene).
Si alltid ifra til legen at du behandles med Aponova før du skal teste hjertefunksjonen din. Behandling med Aponova kan påvirke resultatet av testen.
For å få et riktig resultat av testen, kan det hende at du må slutte å ta Aponova en stund før testen utføres.
Barn
Aponova anbefales ikke til barn siden det er manglende erfaring med bruk av dipyridamol til barn.
Andre legemidler og Aponova
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Fortell legen din eller apoteket dersom du tar legemidler for:
 • myasthenia gravis (en muskelsykdom)
 • høyt blodtrykk
 • ujevn hjerterytme (legemidler som inneholder adenosin). Dosen din kan justeres.
 • astma eller KOLS (f.eks. teofyllin og andre xantiner)
 • andre legemidler som hindrer dannelse av blodpropper (f.eks. warfarin, acetylsalisylsyre)
Inntak av Aponova sammen med mat, drikke og alkohol
Aponova kan tas sammen med mat, med det er ikke nødvendig.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Du skal ikke bruke Aponova under graviditet unntatt dersom legen din mener det er absolutt nødvendig. Rådfør deg meg legen din.
Amming
Dersom du ammer skal du ikke ta Aponova, siden dipyridamol skilles ut i morsmelk hos mennesker. Snakk med legen din.
Fertilitet
Påvirkning av dipyridamol på human fertilitet er ikke undersøkt. Dyrestudier med dipyridamol viste ingen innvirkning på fertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Aponova kan gi bivirkninger som hodepine, svimmelhet, kvalme og oppkast. Disse kan ha en liten til moderat innvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du bør derfor være oppmerksom på hvordan dette legemidlet påvirker deg.
 
3. Hvordan du bruker Aponova
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksen
Den anbefalte dosen er 1 kapsel to ganger daglig, vanligvis en om morgenen og en om kvelden.
Kapselen kan tas med eller uten mat. Kapslene skal svelges hele uten å tygges.
Alternativ dosering ved uakseptabel hodepine:
Dersom du opplever en uakseptabel hodepine ved oppstart av behandling med Aponova kan det hende at du trenger en annen dosering. Rådfør deg med legen.
Du kan prøve med en dosering på 1 kapsel ved leggetid og en lavdose acetylsalisylsyre om morgenen. Normalt går hodepinen over ved vanlig dosering, derfor oppfordres du på det sterkeste å gå tilbake til din vanlige dosering i løpet av en uke.
Bruk av Aponova hos barn
Aponova anbefales ikke til barn.
Eldre
Ingen dosejustering er nødvendig. Gjør som legen har forklart.
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon
Ingen dosejustering er nødvendig. Gjør som legen har forklart.
Pasienter med nedsatt leverfunksjon
Ingen dosejustering er nødvendig. Gjør som legen har forklart.
Dersom du tar for mye av Aponova
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdose f.eks. varmefølelse, hetetokter, svetting, opphisselse, svakhetsfølelse, svimmelhet og hodepine kan oppstå dersom du har tatt mer Aponova enn du skulle. Du kan også oppleve raskere puls, hurtig åndedrett (andpusten), fall i blodtrykk, hjertekrampe (angina pectoris), tap av bevissthet, ubehag i mage/tarm, nedsatt pusting med blålige lepper og negler, forlenget blødningstid og gulfarging av huden.
Dersom du har glemt å ta Aponova
Dersom du har glemt å ta en dose, ta den så fort du husker det. Dersom det er tid for neste dose, hopper du over den glemte dosen. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De mest vanlige bivirkningene er kvalme og hodepine. Disse bivirkningene går i de fleste tilfeller over ved fortsatt behandling.
Alvorlige bivirkninger:
Følgende bivirkninger er alvorlige og kan kreve akutt medisinsk behandling. Ta øyeblikkelig kontakt med lege eller legevakt.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 personer):
 • angina pectoris (smerter i brystet som kan stråle ut til armer eller hals, og problemer med å puste).
Bivirkninger uten kjent frekvens (hyppigheten kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • økt puls,
 • et problem med blodet som kalles “trombocytopeni” som kan føre til blåmerker og lengre tid før sår slutter å blø,
 • økt blødning undre eller etter en operasjon,
 • allergisk reaksjon (overfølsomhet) med tetthet i brystet og problemer med å puste, hudutslett og kløe, hevelse av tunge, lepper og ansikt.
 • gallesten med plutselig og raskt intensiverende smerte midt i magen eller under det høyre brystbenet,
 • bronkospasmer (problemer med å puste, astmalignende anfall).
Andre bivirkninger
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos mer enn 1 av 10 personer):
 • kvalme, hodepine, svimmelhet, diaré.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 personer):
 • oppkast,
 • muskelsmerte,
 • utslett.
Bivirkninger uten kjent frekvens (hyppigheten kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • svimmelhet eller besvimelse pga. lavt blodtrykk,
 • hetetokter,
 • elveblest (urtikaria).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Aponova
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Ikke åpne boksen før du skal begynne å ta kapslene. Dersom det er igjen kapsler etter 6 uker, så skal du ikke ta disse.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller etiketten etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Aponova
 • Virkestoffet er dipyridamol.
 • Andre innholdsstoffer er: 96 % vinsyregranulat (2 % sukkrose og 2 % povidon K-30s); hypromellose E 15; talkum; akasiagummi, spraytørret; triacetin;
  povidon (PVP K30); simetikonemulsjonen inneholder: simetikon, makrogolcetostearyleter, natriumbenzoat, renset vann; metakrylsyreetylakrylatkopolymer; hypromelloseftalat P55
Kapselskall: gelatin; titandioksid (E171); rødt og gult jernoksid (E172)
Hvordan Aponova ser ut og innholdet i pakningen
Kapsel av hard gelatin med rød overdel og oransje underdel, dimensjon 7,66 mm x 23,1 mm.
Kapselen inneholder gulfarget granulat med forsinket oppløsning.
Plastboks med PP-lokk og 1 pose tørremiddel.
Pakningene inneholder: 30, 50, 60, 100 eller 100 (2 x 50) kapsler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark
Tilvirker
Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark
eller
Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark, Sverige: Dipyridamol Alternova
Norge: Aponova
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.10.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.