Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Apolar 0,1% krem

Apolar 0,1% salve

desonid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Apolar er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Apolar
 3. Hvordan du bruker Apolar
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Apolar
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Apolar er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Apolar er et middels sterkt steroidpreparat til utvortes bruk som hemmer betennelser og lindrer kløe.
Brukes ved ulike typer eksem, kløe og allergiske utslett.
 
2. Hva du må vite før du bruker Apolar
Bruk ikke Apolar:
 • dersom du er allergisk overfor desonid eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • til sårbehandling
 • på visse utslett rundt munnen (perioral dermatitt)
 • ved hudrødme med overfladiske blodkar (rosacea)
 • dersom du er kontaktallergisk for konserveringsmidler av typen parahydroksybenzoater (parabener).
 • dersom du har hudinfeksjoner forårsaket av bakterier, sopp eller virus.
 • til barn uten etter avtale med lege.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • unngå å få Apolar i øynene og på slimhinner.
 • der huden er tynn - i ansiktet, på huden i armhulen, i lysken og i andre hudfolder.
 • ved lufttett tildekking (okklusjon) av det behandlede hudområdet skal dette bare gjøres når legen har bestemt det. Langvarig behandling av store hudområder med tildekking (okklusjon) kan gjøre at desonid kan suges opp i blodet og virke forstyrrende på enkelte hormoner i kroppen. Hvis hudområdet som er under behandling blir verre, ta da kontakt med lege.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Andre legemidler og Apolar
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulighet for at fosteret påvirkes, særlig ved langvarig bruk av legemidlet og ved bruk på store hudområder. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk av Apolar under graviditet.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege før regelmessig bruk av Apolar under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid dersom det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Apolar
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg..
Den anbefalte dosen er: Apolar påsmøres i et tynt lag 1-3 ganger daglig og masseres lett inn i huden.
Apolar krem trenger raskt inn i huden og egner seg for bruk på fuktige områder og når kremen ut fra kosmetiske hensyn er å foretrekke.
Apolar salve er fetere og egner seg for bruk på tørre, avflassende områder.
Virkningen kan avta etter en tids bruk, men behandlingen vil være effektiv igjen etter et kort opphold.
Dersom du tar for mye av Apolar
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Apolar
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Apolar
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Bivirkninger som kan forekomme er fortynning og uttørking av huden, kviselignende utslett, pigmentforandringer og overfølsomhetsreaksjoner i form av hudirritasjoner (kløe, brennende følelse i huden). Bruk av legemidlet kan også skjule eller spre infeksjoner. Tåkesyn kan forekomme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Apolar
Oppbevares ved romtemperatur.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen, etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Apolar 0,1 % krem:
 • Virkestoff er desonid, 1 mg pr. 1 g krem.
 • Andre innholdsstoffer er cetomakrogol emulgerende voks, flytende parafin, hvit vaselin, metylparahydroksybenzoat (E218), propylparahydroksybenzoat (E216) og vann.
Sammensetning av Apolar 0,1 % salve:
 • Virkestoff er desonid, 1 mg pr. 1 g salve.
 • Andre innholdsstoffer er makrogoler, flytende parafin, hvit vaselin, sitronsyre (E330), polysorbat 60, sorbitanmonolaurat (E493) og vann.
Hvordan Apolar krem og salve ser ut og innholdet i pakningen
Aluminiumstuber 15 g, 50 g, 100 g.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76‑78,
220 Hafnarfjörður
Island
Tilvirker:
Farmaclair
440 avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint Clair
Frankrike
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

hudrødme (erytem, rødhet i huden): Diffus rødhet i huden.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.