Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Apocillin tabletter 165 mg

Apocillin tabletter 330 mg

Apocillin tabletter 660 mg

Apocillin tabletter 1 g

fenoksymetylpenicillinkalium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Apocillin er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Apocillin
 3. Hvordan du bruker Apocillin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Apocillin
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Apocillin er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Apocillin er et antibiotikum. Det inneholder et penicillin som har det kjemiske navnet fenoksymetylpenicillinkalium. Penicillin dreper en rekke bakterier.
Apocillin brukes ved infeksjoner forårsaket av bakterier. Eksempler på infeksjonssykdommer der preparatet benyttes: Infeksjoner i hals, øre, bihuler, bronkier og lunger. Ved sår og hudinfeksjoner brukes preparatet ofte sammen med en bakteriedrepende krem, salve eller lignende.
Apocillin har ingen effekt på virus, f.eks. vanlig forkjølelse og influensa.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Apocillin
Bruk ikke Apocillin
 • hvis du er allergisk overfor fenoksymetylpenicillinkalium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du reagerer allergisk på penicillin eller har hatt reaksjon på cefalosporiner.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker apocillin.
Vis forsiktighet ved bruk av apocillin dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Andre legemidler og Apocillin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Penicilliner kan øke effekten av metotreksat. Samtidig bruk av legemidler som øker urinsyreutskillelsen (for eksempel probenelid) kan øke effekten av penicilliner. Guar gummi (polysakkarici) og andre antibakterielle legemidler kan redusere effekten av penicilliner. Bruk av penicilliner sammen med antikoagulanter (legemidler som nedsetter blodets evne til å levre) kan øke tiden det tar for blodet å levre seg.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist.
Går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at det har noen virkning på barn som ammes. Rådfør deg likevel med lege ved bruk av Apocillin under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Apocillin antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil.
Apocillin inneholder Povidon, krysskarmellosenatrium, talkum, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol, og titandioksid.
 
3. Hvordan du bruker Apocillin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanligvis anbefales det å ta 1 tablett 4 ganger i døgnet. Tidspunktene for når du tar tablettene bør fordeles jevnt utover den våkne tiden av døgnet.
Tablettene bør svelges hele, men om nødvendig så kan de deles. Tablettene kan tas både med mat eller uten mat.
Fullfør alltid kuren slik legen har bestemt selv om du føler deg bedre. Infeksjonen kan blusse opp igjen hvis du avslutter kuren for tidlig.
Dersom du tar for mye av Apocillin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Apocillin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Apocillin
Fullfør kuren, selv om du føler deg bedre. Faren ved å avslutte behandlingen for tidlig, er at infeksjonen kan blusse opp igjen. Hvis du synes legemidlet ikke har virket i løpet av 2-3 døgn, bør du kontakte legen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Apocillin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger ved bruk av penicilliner er vanligvis ufarlige. Mest vanlig er mage-tarmbesvær i form av kvalme og diaré. Allergiske reaksjoner med f.eks. hudutslett, eventuelt med kløe og utslett (elveblest, hevelser i huden) kan forekomme. Ta med en gang kontakt med lege dersom du får kløe eller hevelse i huden.
Hudreaksjoner uten kløe behøver ikke bety at penicillin må unngås senere. Husk likevel å nevne slike reaksjoner for legen neste gang det er aktuelt å bruke medisin mot infeksjoner.
I meget sjeldne tilfeller kan blodets røde og hvite blodlegemer bli påvirket. Andre bivirkninger som opptrer svært sjeldent er oppkast, halsbrann, betennelse i tykktarm, munn og på tunge, utslett (erytema multiforma), kløe rundt endetarmsåpningen, hudbetennelse, nyresykdom, feber, opphovning av ansikt og hals, leddsmerte, svekket berøringssans og sykdom i hjernen.
Bruk av apocillin over lang tid kan føre til soppinfeksjon i ytre kjønnsorgan og skjede (vulva vaginitt).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Apocillin
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Apocillin etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Apocillin
 • Virkestoff er fenoksymetylpenicillinkalium.
 • Hjelpestoffer er povidon (E1201), krysskarmellosenatrium (E466), talkum (E553b), magnesiumstearat (E470b), hypromellose (E464), makrogol og farge: titandioksyd (E171).
Apocillin finnes også som dråper og mikstur.
Hvordan Apocillin ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er hvite, kapselformede og kan deles. APO 165, APO 330, APO 660 eller APO 1000 er preget på tabletten.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78,
220 Hafnarfjörður
Island
Tilvirker
Sandoz GmbH,
Biochemiestrasse 10,
6250 Kundl,
Østerrike.
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

vaginitt (kolpitt, skjedeinfeksjon, skjedebetennelse): Betennelse eller infeksjon i vagina (skjeden). Se også bakteriell vaginose.