Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Apidra 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass

insulin glulisin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Apidra er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Apidra
 3. Hvordan du bruker Apidra
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Apidra
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Apidra er, og hva det brukes mot
Apidra er et antidiabetikum og brukes til å redusere høyt blodsukker hos pasienter med diabetes mellitus; det kan gis til voksne, ungdom og barn fra 6 års alder. Diabetes mellitus er en sykdom der kroppen ikke produserer nok insulin til å regulere blodsukkernivået.
Det er fremstilt ved bioteknologi. Det virker raskt (innen 10-20 minutter) og har kort virketid (ca. 4 timer).
 
2. Hva du må vite før du bruker Apidra
Bruk ikke Apidra
 • hvis du er allergisk overfor insulin glulisin eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom blodsukkeret ditt er for lavt (hypoglykemi), følg retningslinjene for hypoglykemi (se rammen ved slutten av dette pakningsvedlegget).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Apidra.
Vær nøye med å følge legens instruksjoner for dose, kontroll (blodtester), kosthold og fysisk aktivitet (fysisk arbeid og mosjon).
Spesielle pasientgrupper
Snakk med legen din hvis du har problemer med lever- eller nyrefunksjonen, da du kanskje må redusere dosen.
Det er ikke tilstrekkelig klinisk informasjon om bruk av Apidra hos barn under 6 år.
Reiser
Kontakt legen din før avreise. Det kan være nødvendig å ta opp:
 • tilgjengelighet av din insulintype i det landet du besøker,
 • forsyninger av insulin, sprøyter etc.,
 • korrekt oppbevaring av insulinet under reisen,
 • tidsplanlegging av måltider og insulintilførsel under reisen,
 • mulige effekter av tidssoneskifte,
 • mulige nye helserisiki i de landene du skal besøke,
 • hva du skal gjøre i nødsituasjoner når du føler deg uvel eller blir syk.
Sykdommer og skader
I følgende situasjoner krever håndteringen av din diabetes ekstra omtanke:
 • Hvis du er syk eller har en større skade kan blodsukkernivået ditt øke (hyperglykemi).
 • Hvis du ikke spiser nok kan blodsukkernivået ditt bli for lavt (hypoglykemi).
I de fleste tilfeller vil du ha behov for legehjelp. Vær tidlig ute med å kontakte lege.
Hvis du har diabetes type 1 (insulinavhengig diabetes mellitus) må du passe på at du får nok karbohydrater og ikke stoppe insulintilførselen. Informer alltid mennesker du omgås eller som behandler deg at du trenger insulin.
Enkelte pasienter med langvarig type 2 diabetes mellitus og hjertesykdom eller som har hatt slag, som har blitt behandlet med pioglitazon og insulin, har utviklet hjertesvikt. Informer legen din så snart som mulig dersom du får tegn på hjertesvikt, som for eksempel uvanlig kortpustethet, rask vektøkning eller lokal hevelse (ødem).
Andre legemidler og Apidra
Enkelte legemidler forårsaker en endring i blodsukkernivået (økning, reduksjon eller begge deler, avhengig av omstendightene). Det kan i hvert tilfelle bli nødvendig å justere insulindosen din for å unngå for lavt eller for høyt blodsukkernivå. Vær ekstra oppmerksom når du skal begynne eller slutte å ta et annet legemiddel.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.Før du tar et legemiddel, må du spørre legen om det vil påvirke blodsukkernivået ditt og hva du eventuelt må gjøre.
Legemidler som kan forårsake senkning av blodsukkernivået (hypoglykemi) er:
 • alle andre medisiner for behandling av diabetes,
 • legemidler som hemmer enzymetangiotensin converting enzyme” (ACE) (brukt i behandling av visse hjertelidelser eller høyt blodtrykk),
 • disopyramid (brukt i behandling av visse hjertelidelser),
 • fluoksetin (brukt i behandling av depresjon),
 • fibrater (brukt for å senke høye nivåer av blodlipider),
 • hemmere av enzymet monoaminoksidase (MAO) (brukt i behandling av depresjon),
 • pentoksifyllin, propoksyfen, salisylater (for eksempel aspirin, som er smertestillende og febernedsettende),
 • antibiotika av typen sulfonamider.
Legemidler som kan forårsake økning av blodsukkernivået (hyperglykemi) er:
 • kortikosteroider (for eksempel ”kortison”, brukt i behandling av betennelsestilstander),
 • danazol (legemiddel som virker på eggløsningen),
 • diazoksid (brukt i behandling av høyt blodtrykk),
 • diuretika (brukt i behandling av høyt blodtrykk eller væskeretensjon),
 • glukagon (bukspyttkjertelhormon brukt i behandling av alvorlig hypoglykemi),
 • isoniazid (brukt i behandling av tuberkulose),
 • østrogener og progesteroner (for eksempel i p-piller brukt som prevensjon),
 • fenotiazinderivater (brukt i behandling av psykiatriske lidelser),
 • somatropin (veksthormon),
 • sympatomimetika (for eksempel adrenalin, salbutamol, terbutalin, brukt i behandling av astma)),
 • thyreoideahormoner (brukt i behandling av sykdom i skjoldbruskkjertelen),
 • proteasehemmere (brukt i behandling av HIV)
 • atypiske antipsykotika (for eksempel olanzapin og klozapin).
Blodsukkernivået kan enten synke eller øke hvis du tar:
 • betablokkere (brukt i behandling av høyt blodtrykk),
 • klonidin (brukt i behandling av høyt blodtrykk),
 • litiumsalter (brukt i behandling av psykiatriske lidelser).
Pentamidin (brukes i behandlingen av visse parasittinfeksjoner) kan forårsake hypoglykemi som enkelte ganger kan følges av hyperglykemi.
Betablokkere kan i likhet med andre sympatolytiske legemidler (for eksempel klonidin, guanetidin og reserpin) svekke eller totalt undertrykke de første varselsymptomene som hjelper deg å gjenkjenne en hypoglykemisk reaksjon.
Spør legen din eller på apoteket hvis du er usikker på om du tar en av disse medisinene.
Apidra sammen med alkohol
Blodsukkernivået kan enten synke eller øke hvis du drikker alkohol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Informer legen din hvis du planlegger å bli gravid eller hvis du allerede er gravid. Insulinbehovet ditt kan endres under graviditeten og etter fødselen. Særlig er nøye kontroll av din diabetes og forebygging av hypoglykemi nødvendig for ditt barns helse.
Det er ingen eller begrenset data om bruk av Apidra hos gravide.
Kontakt legen din hvis du ammer, da det kan være nødvendig å endre insulindosen og kostholdet ditt.
Kjøring og bruk av maskiner
Konsentrasjons- og reaksjonsevnen din kan nedsettes hvis:
 • du har hypoglykemi (lavt blodsukkernivå),
 • du har hyperglykemi (høyt blodsukkernivå).
Husk alltid på risikoen for dette i alle situasjoner der du kan utsette deg selv eller andre for fare (for eksempel ved bilkjøring eller håndtering av maskiner). Du skal diskutere med legen din om bilkjøring er tilrådelig hvis:
 • du ofte har episoder med hypoglykemi,
 • de første varselssymptomer som hjelper deg å gjenkjenne hypoglykemi er svekket eller mangler.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Apidra
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium per dose, dvs. i praksis natriumfritt.
Apidra inneholder metakresol
Apidra inneholder metakresol, som kan forårsake allergiske reaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker ApidraDose
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Avhengig av livsstilen din og resultat av blodsukker (glukose) målingene dine og ditt tidligere insulinforbruk, bestemmer legen hvor mye Apidra du trenger.
Apidra er et hurtigvirkende insulin. Legen din kan be deg om å bruke Apidra i kombinasjon med et insulin med middels virketid, lang virketid, et basalinsulin eller tabletter for behandling av høye blodsukkernivåer.
Dersom du bytter fra et annet insulin til insulin glulisin, kan det være at dosen må justeres av legen din.
Mange faktorer kan påvirke blodsukkernivået ditt. Du skal være klar over disse faktorene for å kunne reagere riktig på forandringer i blodsukkernivået og for å hindre at det blir for høyt eller for lavt. Se rammen ved slutten av dette pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.
Hvordan skal Apidra injiseres
Apidra skal injiseres under huden (subkutant). Det kan også gis intravenøst av helsepersonell.
Legen din vil fortelle deg i hvilket hudområde Apidra skal injiseres. Apidra kan injiseres i magen, låret, overarm eller ved kontinuerlig infusjon i magen. Effekten av insulinet kommer noe raskere ved injeksjon i magen. Som for alle insuliner, må injeksjons- og infusjonssted byttes innen det angitte hudområdet (mage, lår eller overarm) for hver injeksjon.
Når skal Apidra injiseres
Apidra skal tas kort tid (0-15 minutter) før eller rett etter måltid.
Instruksjoner for riktig bruk
Hvordan håndtere hetteglassene
Apidra hetteglass er egnet til insulinsprøyter med tilhørende enhetsskala og for bruk i insulinpumpesystemer.
Kontroller hetteglasset før bruk. Bruk det kun dersom oppløsningen er klar, fargeløs og uten synlige partikler. Ikke ryst eller bland det før bruk.
Bruk alltid et nytt hetteglass hvis du merker at blodsukkerkontrollen er uventet forverret. Dette er fordi insulinet kan ha mistet noe av effekten. Hvis du tror du har et problem med Apidra, få det undersøkt av lege eller apotek.

Dersom du må blande to typer insulin

Apidra må bare blandes med NPH humaninsulin.
Dersom Apidra blandes med NPH humaninsulin, skal Apidra dras opp i sprøyten først. Injeksjonen skal gis umiddelbart etter blanding.

Hvordan håndtere et infusjonspumpesystem

Før du bruker Apidra i et pumpesystem skal du ha fått detaljert opplæring om hvordan pumpesystemet skal brukes. I tillegg skal du ha fått informasjon om hva du skal gjøre dersom du blir syk eller dersom ditt blodsukkernivå blir for høyt eller for lavt eller dersom pumpesystemet svikter.
Bruk det pumpesystemet legen din anbefaler. Les og følg instruksjonene som følger med insulininfusjonspumpen nøye. Følg legens anvisninger vedrørende hastighet på basalinfusjonen og bolusdosen som skal tas i forbindelse med måltider. Mål blodsukkernivået ditt regelmessig for å sikre at du får maksimal effekt av behandlingen med insulininfusjon og for å sikre at pumpen virker korrekt.
Infusjonssettet og beholderen må byttes minst hver 48. time ved hjelp av aseptisk teknikk. Instruksjonene som følger med infusjonspumpen din kan være forskjellig fra disse instruksjonene. Når du bruker Apidra i pumpen så er det viktig at du alltid følger disse spesifikke instruksjoner. Dersom dette ikke gjøres kan det føre til alvorlige uønskede hendelser.
Apidra må ikke blandes med oppløsningsmidler eller andre insuliner ved bruk i pumpe.

Hva skal du gjøre dersom pumpen svikter eller dersom pumpen brukes feil

Problemer med pumpen eller med infusjonssettet kan føre til at du ikke får nok insulin. Dette kan raskt føre til at du får høyt blodsukker eller diabetisk ketoacidose (opphopning av syre i blodet, fordi kroppen bryter ned fett i stedet for sukker).
Dersom ditt blodsukkernivå begynner å stige, kontakt lege, apotek eller sykepleier så snart som mulig. Disse vil fortelle deg hva som må gjøres.
Du kan få behov for å bruke Apidra med sprøyte eller insulinpenn. Du bør alltid ha en alternativ metode tilgjengelig for injeksjon av insulin under huden i tilfelle pumpesystemet svikter.
Dersom du tar for mye Apidra
Hvis du har injisert for mye Apidra, kan blodsukkeret ditt bli for lavt (hypoglykemi).
Kontroller blodsukkeret ofte. Hvis du spiser mer mat og kontrollerer blodsukkeret, kan du vanligvis forebygge utvikling av hypoglykemi. Du finner informasjon om behandling av hypoglykemi i rammen i slutten av dette pakningsvedlegget.
Dersom du har glemt å ta Apidra
Hvis du har glemt en dose med Apidra eller ikke injisert nok insulin, kan blodsukkernivået bli for høyt (hyperglykemi). Kontroller blodsukkeret ofte. Du finner informasjon om behandling av hyperglykemi i rammen i slutten av dette pakningsvedlegget.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Apidra
Dette kan føre til alvorlig hyperglykemi (veldig høyt blodsukker) og ketoacidose (opphoping av syre i blodet fordi kroppen bryter ned fett i stedet for sukker). Du må ikke avbryte behandling med Apidra uten at du snakker med en lege, som vil fortelle deg hva som må gjøres.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Forveksling av insulintyper
Du må alltid kontrollere insulinetiketten før hver injeksjon, for å unngå å forveksle Apidra med andre insuliner.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Hypoglykemi (lavt blodsukker) kan være svært alvorlig. Hypoglykemi er en svært vanlig rapportert bivirkning (kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer). Hypoglykemi (lavt blodsukker) betyr at det ikke er nok sukker i blodet. Hvis ditt blodsukkernivå faller for lavt kan du miste bevisstheten. Alvorlig hypoglykemi kan forårsake hjerneskade og være livstruende. Hvis du har symptomer på for lavt blodsukkernivå må du iverksette tiltak for å øke blodsukkernivået umiddelbart. Se rammen i slutten av dette pakningsvedlegget for flere viktige opplysninger om hypoglykemi og behandling av denne tilstanden.
Hvis du får følgende symptomer må du kontakte lege umiddelbart:
Generelle allergiske reaksjoner er mindre vanlig rapporterte bivirkninger (kan oppstå hos inntil 1 av 100 personer). Generalisert allergi mot insulin: Tilhørende symptomer kan være omfattende hudreaksjoner (utslett og kløe over hele kroppen), kraftig hevelse av huden eller slimhinne (angioødem), kortpustethet, blodtrykksfall med rask puls eller svetting. Disse kan være symptomer på alvorlig generalisert allergi mot insulin, inkludert anafylaktiske reaksjoner, som kan være livstruende.
Hyperglykemi (høyt blodsukker) betyr at det er for mye sukker i blodet. Frekvensen av hyperglykemi kan ikke anslås. Dersom blodsukkernivået ditt er for høyt kan det skyldes at du har behov for mer insulin enn det du har injisert.
Hyperglykemi kan forårsake diabetisk ketoacidose (opphopning av syre i blodet, fordi kroppen bryter ned fett i stedet for sukker).
Dette er alvorlige bivirkninger.
Disse tilstander kan forekomme når det er problemer med infusjonspumpen eller når pumpesystemet brukes feil.
Dette betyr at du ikke alltid får nok insulin til å behandle din diabetes.
Dersom dette skjer må du umiddelbart oppsøke medisinsk hjelp.
Ha alltid tilgjengelig en alternativ metode for injeksjon av insulin under huden (se avsnitt 3 under «Hvordan håndtere et infusjonspumpesystem» og «Hva skal du gjøre dersom pumpen svikter eller dersom pumpen brukes feil»).
For mere informasjon om tegn og symptomer på hyperglykemi, se rammen i slutten av dette pakningsvedlegget.
Andre bivirkningerVanlig rapporterte bivirkninger (kan oppstå hos inntil 1 av 10 personer).
 • Hud og allergiske reaksjoner på injeksjonsstedet
Reaksjoner på injeksjonsstedet kan forekomme (for eksempel rødme, uvanlig intens smerte under injeksjonen, kløe, elveblest, hevelse eller betennelse). Dette kan også spre seg til området rundt injeksjonsstedet. De fleste milde reaksjoner på insuliner går vanligvis over i løpet av få dager til uker.
Sjeldent rapporterte bivirkninger (kan oppstå hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Hudforandringer på injeksjonsstedet (lipodystrofi)
Hvis du injiserer insulinet for ofte på samme sted kan fettvevet under huden på dette stedet enten skrumpe inn eller bli tykkere. Insulin som du injiserer på et slikt hudområde kan gi dårligere virkning. Bytte av injeksjonssted hver gang du setter insulin, vil hjelpe til å forhindre slike hudforandringer.
Bivirkninger der frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
 • Påvirkning av synet
En merkbar forandring (forbedring eller forverring) i kontrollen av blodsukkeret ditt kan forbigående forstyrre synet ditt. Hvis du har proliferativ retinopati (en øyesykdom relatert til diabetes) kan alvorlige hypoglykemier forårsake forbigående forverring av synet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Apidra
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten på hetteglasset og på esken etter ”Utløpsdato/EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Uåpnede hetteglass
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC)
Skal ikke fryses.
Plasser ikke Apidra ved fryseboksen eller fryseelementer. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Åpnet hetteglass
Når hetteglasset er åpnet kan det oppbevares i inntil 4 uker i ytteremballasjen ved høyst 25ºC beskyttet fra direkte varme og lys. Etter denne tiden må hetteglasset ikke brukes. Det anbefales at du noterer datoen du tok hetteglasset i bruk på hetteglassets etikett.
Bruk ikke dette legemidlet dersom oppløsningen ikke er klar og fargeløs.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Apidra
 • Virkestoff er insulin glulisin. Hver ml oppløsning inneholder 100 enheter av insulin glulisin (tilsvarende 3,49 mg). Hvert hetteglass inneholder 10 ml injeksjonsvæske, oppløsning, tilsvarende 1000 enheter.
 • Andre innholdsstoffer er metakresol (se avsnitt 2 under ”Apidra inneholder metakresol”), natriumklorid (se avsnitt 2 under ”Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Apidra”), trometamol, polysorbat 20, konsentrert hydroklorsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Apidra ser ut og innholdet i pakningen
Apidra 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass er en klar, fargeløs, vandig oppløsning, uten synlige partikler.
Hvert hetteglass inneholder 10 ml oppløsning (1000 enheter). Pakninger på 1, 2, 4 og 5 hetteglass er tilgjengelige. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main
Tyskland
Tilvirker:
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Norge
sanofi-aventis Norge AS
Tlf: +47 67 10 71 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert april 2018
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/
 
HYPERGLYKEMI OG HYPOGLYKEMI
Ha alltid med deg minst 20 gram sukker.
Ha med deg informasjon som viser at du har diabetes.
HYPERGLYKEMI (for høyt blodsukkernivå)
Hvis blodsukkeret ditt er for høyt (hyperglykemi) kan du ha injisert for lite insulin.
Hvorfor oppstår hyperglykemi?
For eksempel hvis:
 • insulinet er ikke injisert, utilstrekkelig mengde er injisert eller hvis insulinet har mistet effekten ved for eksempel feil oppbevaring,
 • du får mindre mosjon enn vanlig, er stresset (bekymringer, opphisselse), eller du er skadet, gjennomgår en operasjon, har infeksjon eller feber,
 • du tar eller har tatt enkelte andre legemidler (se avsnitt 2, ”Andre legemidler og Apidra”).
Varselsymptomene ved hyperglykemi
Tørste, økt behov for å late vannet, tretthet, tørr hud, ansiktsrødme, dårlig appetitt, lavt blodtrykk, hjertebank, og glukose og ketonlegemer i urinen. Magesmerter, rask og dyp innånding, søvnighet og eventuelt bevisstløshet kan være tegn på en alvorlig tilstand (ketoacidose) som er en følge av mangel på insulin.
Hva skal du gjøre hvis du får hyperglykemi?
Kontroller blodsukkernivået og ketoner i urinen så snart symptomer som beskrevet over oppstår. Alvorlig hyperglykemi eller ketoacidose må alltid behandles av lege, vanligvis på sykehus.
HYPOGLYKEMI (for lavt blodsukkernivå)
Hvis ditt blodsukkernivå faller for mye kan du miste bevisstheten. Alvorlig hypoglykemi kan forårsake hjerteinfarkt eller hjerneskade og kan være livstruende. Vanligvis bør du være i stand til å merke at blodsukkernivået ditt faller for mye, slik at du kan iverksette nødvendige tiltak.
Hvorfor oppstår hypoglykemi?
For eksempel hvis:
 • du injiserer for mye insulin,
 • du utelater eller utsetter måltider,
 • du ikke spiser nok eller spiser mat med mindre karbohydrater enn vanlig (sukker og stoffer som ligner sukker kalles karbohydrater, mens kunstige søtstoffer IKKE er karbohydrater),
 • du taper karbohydrater på grunn av oppkast eller diaré,
 • du drikker alkohol, særlig hvis du spiser lite,
 • du får mer mosjon enn normalt eller utfører andre former for fysisk aktivitet enn vanlig,
 • du er i ferd med å komme deg etter en skade, operasjon eller annen belastning,
 • du er i ferd med å komme deg etter en sykdom eller feber,
 • du tar eller har sluttet å ta enkelte andre medisiner (se avsnitt 2, ” Andre legemidler og Apidra”).
Det er også større risiko for å få hypoglykemi hvis:
 • du nettopp har begynt med insulinbehandling eller har byttet til et annet insulinpreparat,
 • blodsukkernivået ditt er nesten normalt eller ustabilt,
 • du bytter injeksjonsområde (for eksempel fra lår til overarm),
 • du lider av alvorlig nyre- eller leversykdom eller av enkelte andre sykdommer, som for eksempel hypotyreoidisme.
Varselsymptomene ved hypoglykemi
 • I kroppen din
  Eksempler på symptomer på at blodsukkeret faller for mye eller for raskt: svette, klam hud, angst, hjertebank, høyt blodtrykk, skjelvinger og uregelmessig hjerterytme. Slike symptomer forekommer ofte før symptomene på lavt sukkernivå i hjernen.
 • I hjernen din
  Eksempler på symptomer på at det er for lavt sukkernivå i hjernen: hodepine, intens sult, kvalme, oppkast, tretthet, søvnighet, søvnforstyrrelser, rastløshet, aggressivitet, konsentrasjonsvansker, nedsatt reaksjonsevne, depresjon, forvirring, taleforstyrrelser (iblant fullstendig tap av taleevnen), synsforstyrrelser, skjelvinger, lammelser, prikking (parestesi), nummenhet og prikking i området rundt munnen, svimmelhet, manglende selvbeherskelse, hjelpeløshet, kramper og bevisstløshet.
De første symptomene på at hypoglykemi er i ferd med å oppstå (”varselssymptomer”) kan forandres, bli svakere eller utebli helt hvis du:
 • er eldre,
 • har hatt diabetes lenge,
 • lider av en spesiell type nervesykdom (diabetisk autonom nevropati),
 • nylig har hatt hypoglykemi (for eksempel dagen før) eller hypoglykemien utvikles langsomt,
 • har betydelig forbedrede eller nesten normale blodsukkernivåer,
 • tar eller har tatt visse andre legemidler (se avsnitt 2, ” Andre legemidler og Apidra”).
I slike tilfelle risikerer du å utvikle alvorlig hypoglykemi (og t.o.m. besvime) før du selv blir klar over problemet. Vær oppmerksom på dine varselssymptomer. Hyppigere blodsukkerprøver kan bidra til å identifisere milde hypoglykemiske episoder som du ellers ville oversett. Hvis du ikke er sikker på at du kjenner igjen varselssymptomene dine, må du unngå situasjoner der du eller andre kan utsettes for risiko på grunn av hypoglykemi (for eksempel bilkjøring).
Hva skal du gjøre hvis du får hypoglykemi
 1. Ikke injiser insulin. Spis umiddelbart 10 til 20 g sukker, for eksempel glukose, sukkerbiter eller drikk en sukkerholdig drikk. NB! Kunstige søtningsmidler og mat med kunstige søtningsmidler (for eksempel lett-drikker) har ingen effekt ved behandling av hypoglykemi.
 2. Deretter spiser du noe som har en langvarig blodsukkerhevende effekt (for eksempel brød eller pasta). Dette skal legen eller sykepleieren din ha gjennomgått med deg tidligere.
 3. Dersom du får hypoglykemi igjen, innta ytterligere 10 til 20 g sukker.
 4. Kontakt lege straks hvis du ikke klarer å kontrollere hypoglykemien, eller hvis tilstanden oppstår på nytt.
Fortell dine slektninger, venner og nære kollegaer følgende:
Hvis du ikke er i stand til å svelge, eller hvis du er bevisstløs, må du få en injeksjon med glukose eller glukagon (et legemiddel som hever blodsukkernivået). Det er trygt å få disse injeksjonene også om det ikke er sikkert at du har hypoglykemi.
Vi anbefaler at du kontrollerer blodsukkeret umiddelbart etter inntak av glukosen, for å kontrollere om du virkelig har hypoglykemi.
 
FØLGENDE INFORMASJON ER BEREGNET KUN FOR HELSEPERSONELL:
Apidra kan administreres intravenøst. Dette skal utføres av helsepersonell.
Instruksjoner for intravenøs adminstrasjon
Apidra skal brukes i en konsentrasjon på 1 enhet/ml insulin glulisin i infusjonssystemer med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) til infusjon, med eller uten 40 mmol/l kaliumklorid. Det skal brukes koekstrudert polyolefin/polyamid-plast infusjonsposer, med en dedikert infusjonslinje. Insulin glulisin til intravenøs bruk i en konsentrajon på 1 enhet/ml er stabil ved romtemperatur i 48 timer.
Etter fortynning til intravenøs bruk skal oppløsningen inspiseres visuelt for partikler før administrasjon. Den må kun brukes om den er klar og fargeløs, og ikke hvis den er grumset eller inneholder synlige partikler.
Apidra ble funnet å være inkompatibel med Glukose 5 % oppløsning og Ringer-oppløsning, og må derfor ikke brukes med disse oppløsningsvæskene. Bruk av andre oppløsninger er ikke undersøkt.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukagon: Hormon som produseres i bukspyttkjertelen og øker sukkernivået i blodet ved å sette i gang prosesser som bryter ned stoffet glykogen til glukose. Det har motsatt effekt av insulin. Glukagon fører også til at syredannelsen i magen hemmes.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypotyreoidisme (hypotyreose, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.