Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Antepsin 1 g tabletter

sukralfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Antepsin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Antepsin
 3. Hvordan du bruker Antepsin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Antepsin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Antepsin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Antepsin binder seg til slimhinnene i magesekken og tolvfingertarmen og har slimhinnebeskyttende effekt. Antepsin binder også gallesyrer, reduserer aktiviteten av et enzym i magesaften (pepsin) og øker slimproduksjonen.
Antepsin brukes til:
 • behandling av sår i magesekken og tolvfingertarmen
 • forebyggende behandling av stadig tilbakevendende og kroniske sår i tolvfingertarmen
 • forebyggende behandling av blødninger forårsaket av sår i magesekken eller tolvfingertarmen på grunn av stress
 
2. Hva du må vite før du bruker Antepsin
Bruk ikke Antepsin dersom:
 • du er allergisk overfor sukralfat eller noen av innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du går til dialyse
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek eller sykepleier før du bruker Antepsin.
Vis forsiktighet ved bruk av Antepsin dersom:
 • du har alvorlig nyresvikt eller kronisk nedsatt nyrefunksjon
 • du har vanskeligheter med å svelge
Før behandling med Antepsin, bør sår i mageslimhinnen påvises med sikkerhet.
Besoarer (en slags stendannelse i fordøyelseskanalen) har blitt rapportert etter bruk av sukralfat hos pasienter med forstyrret mage-/tarmmotorikk grunnet kirurgi, legemiddelbehandling eller sykdommer som reduserer mage-/tarmbevegelsene.
Barn og ungdom
Antepsin er ikke anbefalt til bruk hos barn under 14 år på grunn av utilstrekkelige data.
Andre legemidler og Antepsin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes dersom Antepsin tas sammen med visse andre legemidler. Antepsin kan påvirke effekten av visse typer antibiotika (tetrasykliner, fluorokinoloner), visse typer hjertemedisin (digoksin), visse typer soppdrepende midler (ketokonazol), visse typer antipsykotika (sulpurid), legemidler som innholder tyroksin og legemidler mot epilepsi som inneholder fenytoin og muligens warfarin (blodfortynnende) og langtidsvirkende teofyllin (mot astma). Dersom du bruker noen av disse legemidlene samtidig med Antepsin, bør det gå minst 2 timer fra du tar Antepsin til du tar andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist.
Antepsin går ikke over i morsmelk
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Antepsin
Bruk alltid Antepsin slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er 2 tabletter (2 g) om morgenen og 2 tabletter (2 g) om kvelden. Tas 1/2 time før eller 2 timer etter måltider.
Normal behandlingstid ved sår på tolvfingertarmen er 4-6 uker og ved magesår 6-8 uker. Ved forebyggende behandling gis 1 tablett (1 g) om morgenen og 1 tablett (1 g) om kvelden.
Bruk av Antepsin hos barn og ungdom
Antepsin er ikke anbefalt til bruk hos barn under 14 år på grunn av utilstrekkelige data.
Dersom du tar for mye av Antepsin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 100 og færre enn 1 av 10 pasienter):
Forstoppelse.
Mindre vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 1000 og færre enn 1 av 100 pasienter): Munntørrhet, kvalme og rødeflekker som hever seg opp fra huden (eksantem).
Sjeldne (opptrer hos flere enn 1 av 10 000 og færre enn 1 av 1000 pasienter):
Utslett, sammenpakket ball av ufordøyd mat (bezoarformasjon (se avsnitt 2)) hos pasienter med nedsatt tømming av magen, pasienter som får næring via sonde eller barn med lav fødselsvekt.
Små mengder med aluminium absorberes igjennom mage-tarmkanalen og aluminium kan akkumuleres. Hos pasienter med kronisk nedsatt nyrefunksjon er det rapportert forstyrrelser i vekst av skjelettet (aluminium-osteodystrofi), mykt benvev (osteomalasi), utmattelsessyndrom (encefalopati) og blodmangel (anemi).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Antepsin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter «Utløpsdato». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Antepsin
 • Virkestoff er sukralfat
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumkarboksymetylcellulose, makrogol 8000, magnesiumstearat
Hvordan Antepsin ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, ovale tabletter med delestrek.
Blisterpakning med 60 eller 120 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
Lokal representant
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 14.12.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.