Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Antepsin 200 mg/ml, mikstur, suspensjon

sukralfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Antepsin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Antepsin
 3. Hvordan du bruker Antepsin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Antepsin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Antepsin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Sukralfat binder seg til slimhinnene i magesekken og tolvfingertarmen og har slimhinnebeskyttende effekt. Preparatet binder også gallesyrer, reduserer aktiviteten av pepsin (enzym i magesekken) og øker slimproduksjonen. Antepsin brukes ved sår i magesekken og tolvfingertarmen. I tillegg benyttes preparatet forebyggende ved stadig tilbakevendende og kroniske sår.
 
2. Hva du må vite før du bruker Antepsin
Bruk ikke Antepsin:
 • dersom du er allergisk overfor sukralfat eller noen av innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du går til dialyse
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek eller sykepleier før du bruker Antepsin. Sår i mageslimhinnen bør påvises med sikkerhet før behandling påbegynnes. Preparatet inneholder aluminium og bør brukes ved forsiktighet ved alvorlig nyresvikt eller ved kronisk nedsatt nyrefunksjon.
Besoarer (en slags steindannelse i fordøyelseskanalen) har blitt rapportert etter bruk av sukralfat hos pasienter med forstyrret mage-/tarmmotorikk grunnet kirurgi, legemiddelbehandling eller sykdommer som reduserer mage-/tarmbevegelsene.
Barn og ungdom
Antepsin er ikke anbefalt til bruk hos barn under 14 år på grunn av utilstrekkelige data.
Andre legemidler og Antepsin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Effekten av behandlingen kan påvirkes dersom Antepsin tas sammen med visse andre legemidler. Antepsin kan påvirke effekten av visse typer antibiotika (tetrasykliner, fluorokinoloner), visse typer hjertemedisin (digoksin), visse typer soppdrepende midler (ketokonazol), visse typer antipsykotika (sulpurid), legemidler som innholder tyroksin og legemidler mot epilepsi som inneholder fenytoin og muligens warfarin (blodfortynnende) og langtidsvirkende teofyllin (mot astma). Dersom du bruker noen av disse legemidlene samtidig med Antepsin, bør det gå minst 2 timer fra du tar Antepsin til du tar andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist.
Amming
Går ikke over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Antepsin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Normaldosering: 10 ml om morgenen og 10 ml om kvelden. Tas 1/2 time før eller 2 timer etter måltider.
Normal behandlingstid ved sår på tolvfingertarmen er 4-6 uker og ved magesår 6-8 uker. Ved forebyggende behandling gis 5 ml om morgenen og 5 ml om kvelden. Miksturen ristes før bruk.
Bruk av Antepsin hos barn og ungdom
Antepsin er ikke anbefalt til bruk hos barn under 14 år på grunn av utilstrekkelige data.
Dersom du tar for mye av Antepsin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 100 og færre enn 1 av 10 pasienter):
Forstoppelse.
Mindre vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 1000 og færre enn 1 av 100 pasienter): Munntørrhet, kvalme og rødeflekker som hever seg opp fra huden (eksantem).
Sjeldne (opptrer hos flere enn 1 av 10 000 og færre enn 1 av 1000 pasienter):
Utslett, sammenpakket ball av ufordøyd mat (bezoarformasjon (se avsnitt 2) hos pasienter med nedsatt tømming av magen, pasienter som får næring via sonde eller barn med lav fødselsvekt.
Små mengder med aluminium absorberes igjennom mage-tarmkanalen og aluminium kan akkumuleres. Hos pasienter med kronisk nedsatt nyrefunksjon er det rapportert forstyrrelser i vekst av skjelettet (aluminium-osteodystrofi), mykt benvev (osteomalasi), utmattelsessyndrom (encefalopati) og blodmangel (anemi).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Antepsin
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Antepsin
 • Virkestoff er sukralfat.
  • Andre innholdsstoffer er sakkarinnatrium, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, glyserol, natriummetylhydroksybenzoat, natriumpropylhydroksybenzoat, xantangummi, renset vann, anissmak, karamellsmak.
Hvordan Antepsin ser ut og innholdet i pakningen
Preparatet er en gråhvit, viskøs suspensjon i hvit polyetylenflaske med skrukork av polypropylen. Flasken inneholder 200 ml suspensjon.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Volttikatu 8
FI-70700 Kuopio
Finland
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
Lokal representant
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 11.12.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.