Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Anastrozole Teva 1 mg filmdrasjerte tabletter

anastrozol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Anastrozole Teva er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite føre du bruker Anastrozole Teva
 3. Hvordan du bruker Anastrozole Teva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Anastrozole Teva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Anastrozole Teva er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten
 • Anastrozole inneholder et stoff som heter anastrozol og tilhører en gruppe legemidler som kalles aromatasehemmere. Anastrozole brukes til behandling av brystkreft hos kvinner som har gjennomgått menopause.
 • Anostrozole virker ved å redusere mengden av hormonet østrogen som kroppen din produserer. Dette gjøres ved blokkering av et naturlig stoff (et enzym) i kroppen som kalles ´aromatase`.
 
2. Hva du må vite føre du bruker Anastrozole Teva
Bruk IKKE Anastrozole Teva
 • Hvis du er allergisk overfor anastrozol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Hvis du er gravid eller ammer (se avsnittet kalt ”Graviditet og amming).
Ikke ta Anastrozole Teva dersom noe av dette over gjelder for deg. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Anastrozole Teva dersom du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Anastrozole Teva
 • Hvis du fremdeles har menstruasjon og ennå ikke har gått gjennom menopausen.
 • Hvis du tar et legemiddel som inneholder tamoksifen eller legemidler som inneholder østrogen (se avsnittet som kalles ”Andre legemidler og Anastrozole Teva”
 • Hvis du noen gang har hatt en tilstand som påvirker benstyrken (osteoporose)
 • Hvis du har problemer med lever eller nyrer.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Anastrozole Teva dersom du er usikker på om punktene over er gjeldende for deg..
Hvis du legges inn på sykehuset, må du informere om at du tar Anastrozole Teva.
Andre legemidler og Anastrozole Teva
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette inkluderer legemidler som du kan kjøpe uten resept og naturmedisiner. Dette er fordi Anastrozole Tevakan kan påvirke virkningsmekanismen til noen legemidler og noen legemidler kan ha en effekt på Anastrozole Teva.
Ikke ta Anastrozole Teva dersom du allerede tar noen av de følgende legemidlene:
 • Visse legemidler som brukes til å behandle brystkreft (selektive østrogenreseptormodulatorer), for eksempel legemidler som inneholder tamoksifen. Dette er fordi at disse legemidlene kan hindre Anastrozole Teva i å virke ordentlig.
 • Legemidler som inneholder østrogen, slik som hormonterapi (HRT)
Rådfør deg med lege eller apotek dersom dette er aktuelt for deg.
Informer lege eller apotek dersom du tar følgende:
 • Et legemiddel kjent som en ‘LHRH analog’. Dette inkluderer gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin og triptorelin. Disse legemidlene brukes til behandling av brystkreft, visse helsetilstander (gynekologiske) hos kvinner og infertilitet.
Graviditet og amming
Ikke ta Anastrozole Teva dersom du er gravid eller ammer. Stopp bruken av Anastrozole Teva dersom du blir gravid og rådfør deg med legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Det er liten sannsynlighet for at Anastrozole Teva vil påvirke evnen til å kjøre eller betjene verktøy eller maskiner. Noen mennesker kan imidlertid noen ganger føle seg svake eller søvnige mens de tar Anastrozole Teva. Rådfør deg med lege eller apotek dersom dette skjer deg.
Anastrozole Teva inneholder laktose
Laktose er en sukkertype. Dersom du har blitt fortalt av legen din at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, ta kontakt med legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Anastrozole Teva
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Den anbefalte dosen er én tablett daglig.
 • Prøv å ta tabletten din på samme tid hver dag.
 • Svelg tabletten hel med et glass vann.
 • Det betyr ingen ting om du tar Anastrozole Teva før maten, til maten eller etter maten.
Fortsett å ta Anastrozole Teva så lenge som legen din ber deg om. Dette er en langvarig behandling, og det kan være nødvendig å bruke legemidlet i flere år.
Bruk av Anastrozole Teva hos barn og ungdom
Anastrozole Teva bør ikke gis til barn og ungdom.
Dersom du tar for mye av Anastrozole Teva
Dersom du tar mer Anastrozole Teva enn du burde så skal du umiddelbart snakke med en lege.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Anastrozole Teva
Dersom du glemmer å ta en dose, ta bare neste dose som normalt.
Ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Anastrozole Teva
Ikke stopp med å ta tablettene med mindre legen din ber deg om det.
Spør lege eller apotek dersom du har ytteligere spørsmål om bruken av dette legemidlet..
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Anastrozole Teva forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (kan påvirke mer enn 1 av 10 personer):
 • Hodepine.
 • Hetetokter.
 • Kvalme.
 • Hudutslett.
 • Smerter og stivhet i ledd.
 • Betennelse i ledd (artritt).
 • Følelse av svakhet.
 • Tap av benvev (osteoporose).
Vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • Manglende matlyst.
 • Økte eller høye nivåer av en fettsubstans kjent som kolesterol i blodet ditt. Dette kan påvises i en blodprøve.
 • Følelse av å være søvnig.
 • Karpal tunnel syndrom (prikking, smerte, kulde, svakhet i deler av hånden).
 • Diaré.
 • Oppkast.
 • Forandringer i blodprøver som viser hvor godt leveren din fungerer.
 • Tynnere hår (hårtap).
 • Allergiske (overfølsomhets) reaksjoner som involverer ansiktet, lepper eller tunge.
 • Smerter i ben/knokler.
 • Vaginal tørrhet.
 • Blødning fra vagina (vanligvis i de første ukene av behandlingen. Kontakt lege dersom blødningen vedvarer).
 • Muskelsmerter.
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • Forandringer i spesielle blodprøver som viser hvordan leveren din fungerer (gamma-GT og bilirubin).
 • Leverbetennelse (hepatitt).
 • Elveblest.
 • Triggerfinger (en tilstand hvor fingeren eller tommelen din er fastlåst i en bøyd stilling).
 • Økt mengde kalsium i blodet. Kontakt legen din eller apotek dersom du opplever kvalme, oppkast og tørste da du kan ha behov for å få tatt blodprøver.
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 til 1000 personer)
 • Sjelden betennelse av huden som kan inkludere røde flekker eller blemmer.
 • Hudutslett forårsaket av overfølsomhet (dette kan komme av allergiske eller anafylaktoide reaksjoner).
 • Betennelse av små blodkar som gir rød eller lillafarging av huden. Svært sjeldent kan symptomer på ledd, mage og nyresmerte oppstå; dette er kjent som ‘Henoch-Schönlein purpura’.
Svært sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer)
 • En ekstrem alvorlig hudreaksjon med sår eller blemmer på huden. Dette er kjent som Stevens‑Johnson syndrom’.
 • Allergiske (overfølsomhets) reaksjoner med hevelse av svelget, dette kan gi problemer med å svelge eller puste. Dette er kjent som ‘angioødem”.
Dersom noe av dette skjer med deg, ring etter en ambulanse eller oppsøk en lege umiddelbart- du kan trenge øyeblikkelig medisinsk behandling.
Effekt på dine ben/knokler
Anastrozole Teva reduserer mengden av hormonet som kalles østrogen i kroppen din. Dette kan senke mineralinnholdet i skjelettet (knoklene). Skjelettet kan bli svakere og ha en større risiko for brudd. Legen din vil håndtere disse risikoene i henhold til behandlingsretningslinjer for benhelse (skjeletthelse) hos kvinner som har gjennomgått menopausen. Rådfør deg med legen din om risiko og behandlingsalternativer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Anastrozole Teva
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ytterkartongen etter utløpsdato (EXP). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Anastrozole Teva
 • Virkestoff er anastrozol. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1 mg anastrozol.
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Tablettkjerne: Laktosemonohydrat, magnesiumstearat (E572), povidon K‑30, natriumstivelseglykolat (type A).
   Drasjering: Hypromellose (E464), makrogol 400 og makrogol 6000, titandioksid (E 171).
Hvordan Anastrozole Teva ser ut og innholdet i pakningen
 • Anastrozole Teva 1 mg filmdrasjerte tabletter er hvite til gråhvite, runde tabletter. En side av tabletten er merket med nummeret ”93”, og den andre siden med ”A10”.
 • Anastrozole Teva 1 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelig i pakningsstørrelser med 1, 14, 20, 28, 30, 30 (3×10), 56, 60, 84, 90, 98, 100 og 300 tabletter. Sykehuspakninger med 84 tabletter og sykehus enkeltdosepakninger med 10 (10×1) og 50 (50×1) filmdrasjerte tabletter er også tilgjengelig.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Sverige
Tilvirkere:
Teva UK Ltd, Eastbourne, Storbritannia
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nederland
Galien LPS, Sens, Frankrike
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Ungarn
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Gödöllö, Ungarn
Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Tsjekkia
Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.