Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Anagrelide AOP 0,5 mg harde kapsler

anagrelid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Anagrelide AOP er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Anagrelide AOP
 3. Hvordan du bruker Anagrelide AOP
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Anagrelide AOP
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Anagrelide AOP er og hva det brukes mot
Anagrelide AOP inneholder virkestoffet anagrelid. Anagrelide AOP er et legemiddel som hemmer utviklingen av blodplater (trombocytter) i benmargen.
Anagrelide AOP brukes til å redusere antall blodplater hos pasienter med essensiell trombocytemi (en sykdom der benmargen produserer for mange blodplater). Et for høyt antall blodplater kan medføre problemer med blodsirkulasjonen og blodlevringen. Ved å redusere antall blodplater, reduseres også faren for alvorlige helseproblemer.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Anagrelide AOP
Bruk ikke Anagrelide AOP
 • dersom du er allergisk overfor anagrelid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en alvorlig hjertesykdom.
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer.
 • dersom du har moderate til alvorlige leverproblemer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med legen din før du bruker Anagrelide AOP:
 • dersom du har, eller tror du kan ha, en hjertesykdom.
 • dersom du er født med eller har en familiehistorie med forlenget QT-intervall (sett på EKG, elektronisk registrering av hjertefunksjonen), eller hvis du tar andre legemidler som medfører unormale EKG-endringer, eller hvis du har lavt nivå av elektrolytter, f.eks. kalium, magnesium eller kalsium (se avsnittet "Andre legemidler og Anagrelide AOP").
 • dersom du har en nyre- eller leversykdom.
Barn og ungdom
Det finnes begrenset erfaring med bruk av anagrelid hos barn og ungdom. Legen din vil avgjøre om du skal behandles med Anagrelide AOP.
Andre legemidler og Anagrelide AOP
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Fortell legen din hvis du bruker noen av følgende legemidler:
 • Legemidler som kan forandre hjerterytmen din
 • Enkelte typer antibiotika som brukes til behandling av infeksjoner, f.eks. enoksacin
 • Fluvoksamin, som brukes til å behandle depresjon
 • Enkelte typer legemidler som reduserer mengden syre i magen, f.eks. omeprazol
 • Teofyllin, som brukes til å behandle lungesykdommer f.eks. astma
 • Legemidler som brukes til å behandle hjertesykdommer, f.eks. milrinon, enoksimon, amrinon, olprinon og cilostazol
 • Legemidler som påvirker blodplatene i blodet ditt, f.eks. acetylsalisylsyre (samtidig bruk av acetylsalisylsyre og Anagrelide AOP kan føre til at du blør lettere)
 • Hos enkelte pasienter kan bruk av dette legemidlet forårsake problemer med fordøyelsen (f.eks. diaré) og dette kan redusere virkningen av orale prevensjonsmidler (p-piller)
Inntak av Anagrelide AOP sammen med mat og drikke
Grapefruktjuice kan forlenge tiden det tar før dette legemiddelet fjernes fra kroppen.
Det anbefales at du ikke drikker grapefruktjuice mens du bruker Anagelide AOP.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Anagrelide AOP skal ikke tas under graviditet.
Under behandling med Anagrelide AOP bør kvinner i fruktbar alder bruke sikker prevensjon.
Anagrelide AOP skal ikke tas ved amming. Hvis du tar dette legemidlet, bør du slutte å amme.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner hvis du føler deg svimmel etter å ha tatt Anagrelide AOP.
Anagrelide AOP inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Anagrelide AOP
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen vil bestemme en dose tilpasset for deg. Den anbefalte startdosen for Anagrelide AOP er 1 til 2 kapsler daglig i minst en uke. Deretter kan legen din enten øke eller redusere antall kapsler du tar, for å finne dosen som passer best for deg og som behandler tilstanden din mest effektivt. Maksimal dose er 10 kapsler per dag.
Hvis du har en lever- eller nyresykdom vil legen din avgjøre om du skal behandles med Anagrelide AOP.
Kapslene med Anagrelide AOP skal svelges hele med litt vann. Kapslene skal ikke knuses. Innholdet skal ikke blandes ut i væske. Du kan ta kapslene med mat, etter et måltid eller på tom mage. Det er best å ta kapselen/kapslene til samme tid hver dag.
Dersom du tar for mye av Anagrelide AOP
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Høyere doser enn forskrevet kan føre til blodtrykksreduksjon som er forbundet med svimmelhet, oppkast og problemer med hjerterytmen. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Anagrelide AOP
Hvis du har glemt å ta kapselen til forskrevet tid, må du ta den så snart som mulig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Anagrelide AOP
Du må ikke slutte å ta dette legemidlet uten å ha spurt legen først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du må slutte å ta Anagrelide AOP og umiddelbart kontakte lege eller oppsøke nærmeste legevakt, hvis du opplever noen av følgende symptomer:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • brystsmerter og kortpustethet (hjertesvikt)
 • svært rask hjerterytme og alvorlige brystsmerter forbundet med kortpustethet (ventrikulær takykardi)
 • kortpustethet, opphovning i ben eller ankler, og lepper og hud kan få en blåaktig farge (høyt blodtrykk i lungene)
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • kraftige brystsmerter og kortpustethet (hjerteinfarkt)
 • svært rask hjerterytme og alvorlige brystsmerter forbundet med kortpustethet (atrieflimmer)
 • alvorlige brystsmerter som følge av utilstrekkelig blodtilførsel til hjertet (angina pectoris)
Andre bivirkninger som kan forekomme:
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • hodepine
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • reduksjon i antall røde blodceller (anemi), lokal blødning i huden
 • væskeoppsamling (ødem)
 • følelse av svimmelhet (vertigo), følelse av prikking og «nåler» i huden, søvnløshet
 • uregelmessige hjerteslag (hjertebank), raske hjerteslag (takykardi), høyt blodtrykk
 • neseblod
 • kvalme, diaré, problemer med fordøyelsen
 • hudkløe og/eller rød hud
 • ryggsmerter
 • svakhet, tretthet (fatigue)
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • reduksjon i antall blodplater, blødning, hematom
 • vektøkning
 • depresjon, nervøsitet, tørr munn, migrene
 • synsforstyrrelser, øyeinfeksjon
 • ringelyder i ørene (tinnitus)
 • forstyrrelse av hjerterytmen, kretsløpssammenbrudd
 • kortpustethet, luftveisinfeksjon
 • oppkast, luft i magen, forstoppelse, magesmerter
 • hårtap, kløe
 • muskel- og leddsmerter
 • nyresvikt, urinveisinfeksjon
 • smerter, svakhet
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • lavt blodtrykk
 • opphopning av væske i brystet eller lungen, lungeinfeksjon, astma
 • magebetennelse, spiseforstyrrelser
 • utslett
 • økt behov for å late vannet om natten
 • økning i leverenzymer
 • "influensalignende" symptomer, frysninger, en følelse av generelt ubehag
Følgende bivirkninger har blitt rapportert, men det er ikke kjent nøyaktig hvor ofte de forekommer:
 • torsades de pointes (en potensielt livstruende uregelmessig hjerterytme)
 • lungefibrose (en lungebetennelse som forårsaker arrdannelse i lungene)
 • tubulær nefritt (en betennelse i nyrene)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Anagrelide AOP
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk dette legemidlet innen 100 dager etter første åpning.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og boksen etter Utl. dato: Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Hva Anagrelide AOP inneholder
Virkestoff er anagrelid.
Hver harde kapsel inneholder anagrelidhydrokloridmonohydrat som tilsvarer 0,5 mg anagrelid.
Andre innholdsstoffer er:
Kapselinnhold: laktosemonohydrat, povidon K 30, krysspovidon type A, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), magnesiumstearat (E 470b)
Kapselskall: titandioksid (E 171), indigokarmin (E 132), gelatin, vann
Hvordan Anagrelide AOP ser ut, og innholdet i pakningen
Anagrelide AOP leveres som blå, harde kapsler med størrelse på omtrent 14,3 mm, fylt med et hvitt pulver.
Anagrelide AOP leveres i boks av polyetylen med en barnesikker, forseglet polypropylenkork med tørkemiddel. Boksen inneholder 100 blå kapsler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstraße 91/II f
1160 Wien
Østerrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene under følgende navn:
Østerrike Anagrelid AOP 0,5 mg Hartkapseln
Bulgaria Aнагрелид AOP 0,5 mg твърди капсули
Kypros Anagrelide AOP 0,5 mg hard capsules
Tsjekkia Anagrelid AOP 0,5 mg tvrdé tobolky
Tyskland Anagrelid AOP 0,5 mg Hartkapseln
Danmark Anagrelid AOP 0,5 mg hårde kapsler
Estland Anagrelide AOP 0,5 mg kõvakapslid
Finland Anagrelide AOP 0,5 mg kovat kapselit
Frankrike PLETARGA 0,5 mg, gélule
Hellas Anagrelide AOP 0,5 mg καψάκια, σκληρά
Latvia Anagrelide AOP 0,5 mg cietās kapsulas
Norge Anagrelide AOP 0,5 mg harde kapsler
Polen Anagrelidum AOP, 0,5 mg, kapsułki twarde
Romania Anagrelidă AOP 0,5 mg capsule
Sverige Anagrelide AOP 0,5 mg hårda kapslar
Slovenia Anagrelid AOP Orphan 0,5 mg trde kapsule
Slovakia Anagrelid AOP 0,5 mg tvrdé kapsuly
Storbritannia Anagrelide AOP 0.5 mg hard capsules
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.04.2019.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytemi (trombocytose, høyt blodplatetall): Forhøyet antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.