Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Altermol 500 mg/30 mg tablett

paracetamol/kodein

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Altermol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Altermol
 3. Hvordan du bruker Altermol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Altermol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Altermol er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Altermol inneholder to smertestillende virkestoffer (paracetamol og kodein) som virker på ulike måter. Paracetamol har både smertestillende og febernedsettende virkning. Kodein øker den smertestillende effekten.
Dette legemidlet inneholder kodein. Kodein tilhører en gruppe legemidler som kalles opioide analgetika og som virker ved å redusere smerte. Det kan brukes alene eller i kombinasjon med andre smertestillende som f.eks. paracetamol.
Altermol kan brukes av voksne og ungdom over 12 år for korttidsbehandling av moderate smerter som ikke lindres av andre smertestillende som f.eks. kun paracetamol eller ibuprofen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Altermol
Bruk ikke Altermol
 • dersom du er allergisk overfor paracetamol, kodein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • som smertestillende til barn og ungdom (i alderen 0-18 år) etter fjerning av mandler eller polypper pga. obstruktivt søvnapnésyndrom
 • dersom du vet at du omdanner kodein til morfin veldig raskt
 • dersom du ammer
 • dersom du har problemer med gallegangene
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Altermol:
 • dersom du har astma. Vær spesielt varsom med Altermol hvis du har astma og er overfølsom overfor acetylsalisylsyre.
 • dersom du har alkoholproblemer.
 • dersom du har leverskade.
 • dersom du har en alvorlig infeksjon, som blodforgiftning, da dette kan øke risikoen for en forstyrrelse i syrebase-balansen (metabolsk acidose). Symptomer på metabolsk acidose kan være: anstrengt pust (dyp innpust og hurtig utpust), kvalme og oppkast. Kontakt lege middelbart hvis du får en kombinasjon av disse symptomene.
 • dersom du tar andre legemidler som inneholder paracetamol.
Ikke bruk Altermol sammen med alkohol. Dersom du bruker andre legemidler som inneholder paracetamol må du kun bruke Altermol etter at du har rådført deg med lege eller apotek.
Ta aldri flere tabletter med Altermol enn det legen har forskrevet. Høyere doser enn det som er anbefalt vil ikke gi bedre smertelindring, men i stedet medføre risiko for svekket åndedrett og svært alvorlig leverskade. Symptomer på leverskade vil normalt ikke merkes før etter et par dager. Det er derfor viktig at du oppsøker medisinsk hjelp så raskt som mulig dersom du har tatt en for stor dose.
Kodein omdannes til morfin i leveren ved hjelp av et enzym. Morfin er substansen som gir smertelindring. Enkelte personer har et avvik i dette enzymet og dette kan påvirke personer på ulike måter. Hos enkelte blir ikke morfin dannet, eller dannet i svært små mengder, og vil ikke gi god nok smertestillende effekt. Andre er mer utsatt for å få alvorlige bivirkninger fordi det dannes en veldig stor mengde morfin. Dersom du oppdager noen av følgende bivirkninger må du slutte å ta legemidlet og oppsøke medisinsk hjelp øyeblikkelig: sakte eller overflatisk pusting, forvirring, trøtthet, små pupiller, kvalme eller oppkast, forstoppelse, mangel på appetitt.
Barn og ungdom
Bruk hos barn og ungdom etter operasjon
Altermol skal ikke brukes hos barn og ungdom etter at de har fått fjernet mandler eller polypper pga. obstruktivt søvnapnésyndrom.
Bruk hos barn med pusteproblemer
Altermol er ikke anbefalt til barn med pusteproblemer siden symptomene på morfintoksisitet kan være verre hos disse barna.
Dersom du bruker Altermol i lengre tid kan det være fare for at du utvikler avhengighet. Ikke bruk Altermol i lengre tid uten å snakke med lege først.
Andre legemidler og Altermol
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Enkelte legemidler/naturlegemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandling med Altermol, f.eks.:
 • Kinidin (legemiddel for uregelmessig hjerterytme).
 • Nevroleptika (legemidler for psykologiske lidelser).
 • Antidepressiva.
 • Warfarin (blodfortynnende). Ta kontakt med legen din dersom du tar mer enn 2 tabletter med Altermol per dag i 5 påfølgende dager. Det er en risiko for at dette kan påvirke effekten av warfarin.
 • Probenecid (legemiddel for gikt).
 • Enkelte legemidler for epilepsi (fenytoin, fenobarbital og karbamazepin).
 • Rifampicin (legemiddel for tuberkulose).
 • Kolestyramin (legemiddel for høyt nivå av fett i blodet). Altermol og kolestyramin bør tas med minst en times mellomrom.
 • Kloramfenikol til injeksjon (legemiddel for bakterielle infeksjoner). Kloramfenikol mot infeksjoner i øyet kan imidlertid brukes.
 • Ekstrakt av johannesurt (brukt i enkelte naturlegemidler).
 • Metoklopramid (legemiddel for kvalme).
 • Terbinafin (legemiddel for soppinfeksjon).
 • Barbiturater (legemidler som brukes i generell anestesi).
Samtidig bruk av Altermol og beroligende legemidler, som benzodiazepiner og lignende legemidler, øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon), koma og kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig.
Dersom legen foreskriver Altermol sammen med beroligende legemidler, bør dosen og varigheten av samtidig behandling begrenses av legen.
Informer legen din om alle beroligende legemidler du bruker, og følg legens doseanbefalinger nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt over. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Inntak av Altermol sammen med mat, drikke og alkohol
Risikoen for leverskade ved for høy dose av Altermol øker ved misbruk av alkohol.
Ta aldri Altermol sammen med alkohol.
Altermol tabletter kan tas sammen med væske på tom mage eller sammen med mat.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Ikke bruk Altermol dersom du er gravid eller tror at du kan være gravid hvis ikke legen din har sagt at du skal bruke det.
Amming
Ikke bruk kodein mens du ammer. Kodein og morfin går over i brystmelken.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Altermol kan redusere reaksjonsevnen din og gjøre deg trøtt og døsig. Du bør huske på dette i situasjoner der full konsentrasjon er nødvendig, som f.eks. når du kjører bil eller utfører presisjonsarbeid.
Altermol inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Altermol
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
OBS! Doser som er høyere enn anbefalt kan innebære en alvorlig risiko.
Den anbefalte dosen er:
Voksne
1-2 tabletter 1-4 ganger i døgnet (24 timer). Vent minst 4 timer før du tar en ny dose. Ikke ta mer enn 8 tabletter i døgnet.
Barn og ungdom 12 år og eldre:
40-50 kg: 1-2 tabletter 1-4 ganger i døgnet. Vent minst 6 timer før du tar en ny dose. Ikke ta mer enn 5 tabletter i døgnet.
34-40 kg: 1 tablett 1-4 ganger i døgnet. Vent minst 6 timer før du tar en ny dose. Ikke ta mer enn 4 tabletter i døgnet.
Siden man ikke kan dele Altermol i to like store doser, kan ikke barn som veier mindre enn 34 kg behandles uten at man går over maksimalt anbefalt dose med paracetamol. Rådfør deg med legen din.
Barn under 12 år:
Altermol bør ikke brukes pga. risiko for alvorlige pusteproblemer.
Dersom du tar for mye av Altermol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Informer legen din eller apoteket dersom du har tatt flere tabletter med Altermol enn det som er nevnt her eller mer enn legen din har forskrevet, og at du derfor føler deg dårlig. Ta med deg esken med legemiddel.
De viktigste risikoene i tilfelle av overdose med Altermol er de levergiftige virkningene av paracetamol og den pustehemmende virkningen av kodein.
Høyere doser enn anbefalt av Altermol er farlig og kan føre til langvarig skade.
Det er ikke sikkert du merker noen symptomer (vanligvis merker man symptomer etter et par dager).
Selv om du føler deg bra er det en risiko for alvorlig leverskade.
Det er viktig at du tar kontakt med lege så raskt som mulig for å få råd. Dersom du mistenker overdose, skal du ha øyeblikkelig hjelp.
Symptomer på overdose:
Kvalme, oppkast og magesmerter (etter inntak og de første dagene).
 • Krampeanfall hos barn.
 • Små (miotiske) pupiller, døsighet, pusteproblemer med blå misfarging av huden og slimhinnene. Redusert pusting kan føre til bevisstløshet (koma).
Dersom du har glemt å ta Altermol
Dersom du glemmer en dose, ta den så snart du husker det. Men dersom det er på tide å ta neste dose, så hopp over den glemte dosen. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Husk at du ikke må forkorte doseringsintervallet. For voksne bør det være minst 4 timer mellom hver dose og for ungdom over 12 år bør det være minst 6 timer mellom hver dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du skal slutte å ta Altermol og ta kontakt med lege øyeblikkelig dersom du opplever symptomer på angioødem, som er en sjelden bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
Symptomer inkluderer:
 • hevelse i ansikt, tunge eller hals
 • problemer med å svelge
 • utslett og problemer med å puste
Andre bivirkninger
Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100personer): Trøtthet, kvalme, forstoppelse.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 personer): Kramper i gallegangene kan oppstå hos personer med denne tendensen.
Sjeldne bivirkninger (forekomme hos 1 av 1000 personer): Hudutslett, leverskade, nedsatt nyrefunksjon, allergiske reaksjoner.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer): Betennelse i bukspyttkjertelen.
Svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner har blitt rapportert.
Leverskade kan oppstå ved bruk av paracetamol i forbindelse med misbruk av alkohol. Dersom du bruker Altermol over lengre tid, kan ikke risikoen for nyreskade utelukkes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Altermol
Oppbevares utilgjengelig for barn og ungdom.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Altermol
 • Virkestoffer er:
  500 mg paracetamol og 30 mg kodeinfosfathemihydrat
 • Andre innholdsstoffer er:
  Pregelatinisert maisstivelse, stearinsyre, povidon, laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose (E460), talkum (E553b), magnesiumstearat
Hvordan Altermol ser ut og innholdet i pakningen
Utseende:
Hvit, til nesten hvit, kapselformet, flat, udrasjert tablett med skråkant, 17,5 x 7 mm, preget med «PC2» på den ene siden og med delestrek på den andre siden.
Pakningsstørrelser:
Blister: 10, 20, 50 og 100 tabletter.
Plastboks: 100 og 250 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark
Tilvirker
S. C. Santa S. A., Metrom Industrial Park, str. Carpatilor nr. 60, Brasov 500269, Romania
eller
Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Sverige: Altermol Norge: Altermol Finland: Altermol
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.02.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nevroleptika (antipsykotikum, antipsykotika, nevroleptikum): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.