PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Alphagan 0,2 % (2 mg/ml) øyedråper, oppløsning

brimonidintartrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA ALPHAGAN ER, OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER ALPHAGAN
 3. HVORDAN DU BRUKER ALPHAGAN
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. HVORDAN DU OPPBEVARER ALPHAGAN
 6. YTTERLIGERE INFORMASJON
 
1. HVA ALPHAGAN ER, OG HVA DET BRUKES MOT
Alphagan brukes for å redusere trykket i øyet.
Det kan brukes alene, når øyedråper med betablokkere ikke kan brukes, eller sammen med andre øyedråper, når ett legemiddel alene ikke er nok til å senke det økte trykket i øyet ved behandling av åpenvinkelglaukom (grønn stær) eller okulær hypertensjon (forhøyet væsketrykk i øyet).
Virkestoffet i Alphagan er brimonidintartrat, som virker ved å redusere trykket i øyeeplet.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en anen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER ALPHAGAN
Bruk ikke Alphagan
 • Hvis du er allergisk (overfølsom) overfor brimonidintartrat eller et av de andre innholdsstoffene i Alphagan.
 • Hvis du bruker monoaminoksidase (MAO)-hemmere eller visse legemidler mot depresjon. Du må informere legen din dersom du bruker et legemiddel mot depresjon.
 • Hvis du ammer.
 • Til spedbarn (under 2 år).
Vis forsiktighet ved bruk av Alphagan
Informer legen din før behandling med dette legemidlet:
 • Dersom du har eller har hatt depresjon, redusert mental kapasitet, redusert blodtilførsel til hjernen, hjerteproblemer, forstyrrelser i blodtilførselen til lemmene eller en blodtrykkslidelse.
 • Dersom du har eller har hatt nyre- eller leverproblemer.
 • Dersom det gis til barn i alderen 2-12 år da Alphagan ikke er anbefalt brukt til denne aldersgruppen.
Bruk av andre legemidler sammen med Alphagan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Rådfør deg med lege dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • Smertestillende midler, beroligende midler, opiater, barbiturater eller regelmessig inntar alkohol.
 • Anestesimidler.
 • Legemidler til behandling av hjertesykdom eller høyt blodtrykk.
 • Legemidler som kan påvirke stoffskiftet, som klorpromazin, metylfenidat og reserpin.
 • Legemidler som virker på samme reseptor som Alphagan, f.eks. isoprenalin og prazosin.
 • Monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) og andre antidepressiva.
 • Legemidler mot andre tilstander, selv om det ikke er tilknyttet din øyelidelse.
 • Eller dersom dosen av et legemiddel du bruker endres.
Dette kan påvirke din behandling med Alphagan.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Informere lege dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid.
Alphagan skal ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 • Alphagan kan forårsake tåkesyn eller synsforstyrrelser. Dette kan virke verre om natten eller ved dårlig lys.
 • Alphagan kan også forårsake døsighet eller tretthet hos enkelte pasienter.
 • Dersom du får noen av disse symptomene, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før symptomene er gått over.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Alphagan
Et konserveringsmiddel i Alphagan (benzalkoniumklorid) kan forårsake øyeirritasjon, og er også kjent for å misfarge myke kontaktlinser. Unngå derfor kontakt med myke kontaktlinser. Dersom du bruker myke kontaktlinser skal du ta dem ut du før bruker øyedråpene og vente minst 15 minutter etter bruk av Alphagan før du setter inn linsene.
 
3. HVORDAN DU BRUKER ALPHAGAN
Bruk alltid Alphagan slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Den vanlige dosen er én dråpe to ganger daglig i hvert øye som skal behandles, med omtrent 12 timers mellomrom.
Barn under 12 år
Alphagan skal ikke brukes til spedbarn under 2 år.
Alphagan er ikke anbefalt brukt til barn (i alderen 2-12 år).
Bruksanvisning
Alphagan leveres som øyedråper. Vask alltid hendene før du bruker øyedråpene. Etiketten viser hvor mange dråper du skal bruke til hver dose. Hvis du bruker Alphagan sammen med andre øyedråper, skal du vente i 5-15 minutter før du bruker de andre øyedråpene.
Bruk øyedråpene på følgende måte:
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Len hodet bakover og se opp i taket.
 2. Dra nedre øyelokk forsiktig nedover til det dannes en liten lomme.
 3. Snu flasken opp-ned og klem ut én dråpe i øyet.
 4. Lukk øyet som behandles, klem fingeren mot indre øyekrok (øyekroken nærmest nesen) og hold i 1 minutt.
Pass på at ikke tuppen av dråpeflasken berører øyet eller noe annet.
Skru korken på igjen umiddelbart etter bruk.
Dersom du tar for mye av Alphagan
Voksne
Det er ingen erfaring med overdosering hos voksne som har brukt Alphagan. Dette er lite sannsynlig når det brukes som øyedråper.
Hos voksne som brukte flere dråper enn forskrevet, ble det rapport bivirkninger som allerede er kjent med Alphagan.
Voksne som utilsiktet svelget Alphagan fikk fall i blodtrykksfall, som hos noen pasienter ble etterfulgt av blodtrykksøkning.
Barn
Alvorlige bivirkninger er rapportert hos barn som utilsiktet svelget Alphagan. Tegn omfattet søvnighet, nedsatt bevissthet, lav kroppstemperatur, blekhet og pustevansker. Kontakt lege omgående om dette skulle oppstå.
Voksne og barn
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Alphagan
Dersom du har glemt å ta en dose, skal du ta den straks du husker det. Hvis det snart er tid for neste dose, bør du imidlertid hoppe over den glemte dosen og følge vanlig rutine.
Dersom du avbryter behandling med Alphagan
For å være effektivt må Alphagan brukes hver dag. Avbryt ikke behandling med Alphagan før legen din ber deg om det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan Alphagan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Sannsynligheten for å få en bivirkning beskrives ved følgende kategorier:

Svært vanlige

Forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter

Vanlige

Forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter

Mindre vanlige

Forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter

Sjeldne

Forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter

Svært sjeldne

Forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter

Følgende bivirkninger kan forekomme med Alphagan.
Som rammer øyet
Svært vanlige:
 • Øyeirritasjon (rødhet i øyet, brennende følelse, stikkende følelse, følelse av fremmedlegeme i øyet, kløe, follikler (blærer) eller hvite flekker på den gjennomsiktige hinnen som dekker øyets overflate (bindehinnen)).
 • Tåkesyn
 • Allergisk reaksjon i øyet
Vanlige:
 • Lokal irritasjon (betennelse og hevelse i øyelokket, hevelse i bindehinnen, klebrige øyne, smerter og tåredannelse)
 • Lysfølsomhet
 • Sårdannelse og misfarging i øyets overflate
 • Øyetørrhet
 • Hvithet i øyets bindehinne
 • Synsforstyrrelse
 • Betennelse i bindehinnen
Svært sjeldne:
 • Betennelse i øyet
 • Redusert pupillstørrelse
Bivirkninger med ukjent hyppighet:
 • Kløe i øyelokkene
Som rammer resten av kroppen
Svært vanlige:
 • Hodepine
 • Munntørrhet
 • Tretthet/døsighet
Vanlige:
 • Svimmelhet
 • Forkjølelsesliknende symptomer
 • Symptomer som omfatter mage og fordøyelse
 • Smaksforstyrrelser
 • Generell svakhet
Mindre vanlige:
 • Depresjon
 • Hjertebank eller endret hjertefrekvens
 • Tørrhet i nesen
 • Generelle allergiske reaksjoner
Sjeldne:
 • Tungpustethet
Svært sjeldne:
 • Søvnløshet
 • Besvimelse
 • Høyt blodtrykk
 • Lavt blodtrykk.
Bivirkninger med ukjent hyppighet:
 • Hudreaksjoner, inkludert rødhet, ansiktshevelse, kløe, utslett og utvidelse av blodårer
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. HVORDAN DU OPPBEVARER ALPHAGAN
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC.
 • Bruk ikke flasken hvis forseglingen er brutt før flasken tas i bruk.
 • Bruk ikke Alphagan etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Kast flasken 28 dager etter åpning, selv om det fortsatt er oppløsning igjen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. YTTERLIGERE INFORMASJON
Sammensetning av Alphagan
 • Virkestoff er brimonidintartrat. En ml oppløsning inneholder 2,0 mg brimonidintartrat, tilsvarende 1,3 mg brimonidin.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid som konserveringsmiddel, polyvinylalkohol, natriumklorid, natriumsitrat, sitronsyremonohydrat, renset vann og natriumhydroksid eller saltsyre til pH-justering.
Hvordan Alphagan ser ut og innholdet i pakningen
Alphagan er en klar, gulgrønn til lys gulgrønn øyedråpeoppløsning i en plastflaske.
Hver flaske inneholder 2,5 ml, 5 ml eller 10 ml legemiddel.
Alphagan er tilgjengelig i pakninger på 1, 3 eller 6 flasker.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
Irland
Tilvirker
Allergan Pharmaceuticals Ireland, Westport, Co. Mayo, Irland.
Dette legemidlet er godkjent i andre EØS-land med følgende navn:

Belgia, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Luxemburg, Norge, Portugal

Alphagan

Danmark, Irland, Italia, Nederland, Spania, Sverige, Storbritannia

Alphagan 0.2%

Tyskland

Alphagan 0,2 % m/V (2 mg/ml) Augentropfen

Østerrike

Alphagan 0,2% Augentropfen

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.7.2014

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opiat (opioid): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.