Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Aloxi 500 mikrogram kapsler, myke

palonosetron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Aloxi er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Aloxi
 3. Hvordan du bruker Aloxi
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Aloxi
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Aloxi er og hva det brukes mot
Aloxi inneholder virkestoffet palonosetron. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles serotonin (5HT3)-antagonister.
Aloxi brukes hos voksne for å bidra til å hindre at du blir kvalm eller kaster opp når du får en behandling mot kreft som kalles cellegift.
Det virker ved å blokkere virkningen av en substans som kalles serotonin, som kan medføre at du blir kvalm eller kaster opp.
 
2. Hva du må vite før du bruker Aloxi
Bruk ikke Aloxi dersom:
 • du er allergisk overfor palonosetron eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Bruk ikke Aloxi dersom noe av det ovennevnte gjelder deg. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Aloxi dersom:
 • du har en blokkert tarm eller tidligere har hatt gjentatt forstoppelse
 • du har hatt hjerteproblemer eller noen i familien har hatt hjerteproblemer, slik som endringer i hjerteslagene (QT-forlengelse)
 • du har en ubalanse i visse mineraler i blodet som ikke har blitt behandlet, som kalium og magnesium.
Barn
Gi ikke dette legemidlet til barn.
Andre legemidler og Aloxi
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler Rådfør deg særlig dersom du bruker følgende legemidler:
Legemidler mot depresjon eller angst
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker legemidler mot depresjon eller angst, inkludert:
 • legemidler kalt SSRIer (selektive serotoninreopptakshemmere), slik som fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, citalopram, escitalopramlegemidler kalt SNRIer (serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere), slik som venlafaksin, duloksetin (kan medføre utvikling av serotoninsyndrom, og skal brukes med forsiktighet).
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Aloxi dersom noe av det ovennevnte gjelder deg (eller du er usikker).
Legemidler som kan påvirke hjerterytmen
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker legemidler som kan påvirke hjerterytmen, dette fordi de kan gi hjerterytmeproblemer dersom de tas sammen med Aloxi. Dette omfatter:
 • legemidler mot hjerteproblemer, slik som amiodaron, nikardipin, kinidin
 • legemidler mot infeksjoner, slik som moksifloksacin, erytromycin
 • legemidler mot alvorlige sinnslidelser, slik som haloperidol, klorpromazin, quetiapin, tioridazin
 • et legemiddel mot kvalme og oppkast, som kalles domperidon.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Aloxi dersom noe av det ovennevnte gjelder deg (eller du er usikker). Dette fordi disse legemidlene kan gi hjerterytmeproblemer dersom de tas sammen med Aloxi.
Graviditet
Dersom du er gravid eller tror du kan være gravid, vil ikke legen bruke Aloxi hvis ikke det er helt nødvendig. Dette fordi vi ikke vet om Aloxi kan skade barnet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller tror du kan være det.
Amming
Det er ikke kjent om Aloxi gjenfinnes i morsmelk.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan bli svimmel eller trett etter å ha tatt dette legemidlet. Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner hvis dette skjer.
Aloxi inneholder sorbitol og kan inneholde spor av soya
Dette legemidlet inneholder 7 mg sorbitol (en sukkertype) i hver kapsel. Hvis legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, må du snakke med legen din før du tar dette legemidlet.
Aloxi kan inneholde spor av lecithin som kommer fra soya. Dersom du er allergisk overfor peanøtter eller soya må du ikke bruke dette legemidlet. Oppsøk lege omgående hvis du får tegn på en allergisk reaksjon. Tegn kan være elveblest, hudutslett, kløe, puste- eller svelgevansker, hevelse i munn, ansikt, lepper, tunge eller svelg, og noen ganger blodtrykksfall.
 
3. Hvordan du bruker Aloxi
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Den anbefalte dosen er én kapsel (500 mikrogram).
 • Du skal vanligvis ta kapslene ca. 60 minutter før oppstart av cellegiftbehandlingen.
 • Dette legemidlet kan tas med eller uten mat.
Det er ikke anbefalt å ta Aloxi i dagene etter cellegift hvis ikke du skal få en cellegiftkur til.
Dersom du tar for mye av Aloxi
Informer legen din umiddelbart dersom du tror du har tatt for mye.
Dersom du har glemt å ta Aloxi
Det er lite sannsynlig at du kommer til å glemme å ta dette legemidlet, men informer legen din umiddelbart dersom du likevel tror du har glemt å ta dosen din.
Dersom du avbryter behandling med Aloxi
Avbryt ikke behandling med dette legemidlet uten å rådføre deg med legen din. Hvis du velger å ikke ta Aloxi (eller andre tilsvarende legemidler), er det sannsynlig at cellegiftbehandlingen vil medføre kvalme og oppkast.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan oppstå med dette legemidlet:
Alvorlige bivirkninger
Informer legen umiddelbart dersom du merker noen av følgende alvorlige bivirkninger:
 • allergisk reaksjon – tegn kan omfatte hevelse i lepper, ansikt, tunge eller svelg, pustevansker eller kollaps, kløende, klumpete utslett (elveblest). Dette er svært sjeldent: kan ramme inntil 1 av 10 000 personer.
Informer legen umiddelbart dersom du merker noen av de alvorlige bivirkningene nevnt ovenfor.
Andre bivirkninger
Informer legen dersom du merker noen av følgende bivirkninger:
Vanlige: kan ramme inntil 1 av 10 personer
 • hodepine.
Mindre vanlige: kan ramme inntil 1 av 100 personer
 • søvnvansker
 • kortpustethet
 • øyehevelse
 • unormale elektriske impulser i hjertet
 • forstoppelse
 • kvalme
 • høye nivåer av fargestoffet bilirubin (en markør for leverproblemer) i blodet
 • muskelsmerter.
Informer legen dersom du merker noen av bivirkningene nevnt ovenfor.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Aloxi
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter "EXP/Utløpsdato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Aloxi
 • Virkestoff er palonosetron. Hver kapsel inneholder 500 mikrogram palonosetron (som hydroklorid).
 • Andre innholdsstoffer er glyserolmonokaprylkaprat (type I), polyglyserololeat, glyserol, renset vann, butylhydroksyanisol, gelatin, sorbitol, glyserol, titandioksid.
Hvordan Aloxi ser ut og innholdet i pakningen
Aloxi 500 mikrogram kapsler, myke er lys beige, opake, runde til ovale myke kapsler, fylt med en klar, gulaktig oppløsning. De leveres i polyamid/aluminium/PVC-blisterpakninger inneholdende én eller fem kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.
Damastown
Mulhuddart
IRL-Dublin 15
Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04/2018
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.