Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Almina 28, 100 mikrogram/20 mikrogram filmdrasjerte tabletter

levonorgestrel/etinyløstradiol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Almina 28 er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Almina 28
 3. Hvordan du bruker Almina 28
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Almina 28
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Almina 28 er og hva det brukes mot
Almina 28 er en prevensjonspille (p-pille) som brukes for å forhindre graviditet. Almina 28 inneholder to typer hormoner og kalles derfor kombinasjonspiller.
Hvert brett består av 28 tabletter. De 21 rosa tablettene inneholder hormonene levonorgestrel (et progestin) og etinyløstradiol (et østrogen). De 7 hvite tablettene inneholder ingen virkestoffer.
 
2. Hva du må vite før du bruker Almina 28Generell informasjon
Før du begynner å bruke Almina 28 må du lese informasjonen om blodpropp under. Det er spesielt viktig å lese om symptomene på blodpropp – se avsnitt 2 “Blodpropp”.
Før du kan begynne å bruke Almina 28 vil legen spørre om du har vært syk og spørre om sykdom i din nærmeste familie. Legen vil måle blodtrykket ditt, og kan også ta noen andre prøver.
I dette pakningsvedlegget beskrives noen situasjoner hvor du ikke kan bruke Almina 28, eller der virkningen av Almina 28 kan være nedsatt. I slike situasjoner bør du ikke ha samleie uten å bruke ikke-hormonell prevensjon, som for eksempel kondom.
Almina 28 og andre p-piller beskytter deg ikke mot HIV-infeksjon (AIDS) og andre seksuelt overførbare sykdommer.
Bruk ikke Almina 28:
 • Dersom du har eller har hatt hjerte- eller karsykdommer. Dette gjelder spesielt:
  • hjerteinfarkt eller slag
  • blodpropp (venøs trombose) i bena, lungene (lungeemboli) eller andre organer
  • sykdommer som påvirker blodlevringen – f.eks. såkalt protein C-mangel, protein S-mangel, antitrobin-III-mangel, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantistoffer
  • tilstand som kan være første tegn på hjerteinfarkt, slik som angina eller sterke brystsmerter
  • tilstand som kan være første tegn på slag, slik som transitorisk iskemisk anfall (et lite, forbigående slag)
  • klaffesykdom i hjertet eller forandring i hjerterytmen som kan fremkalle blodpropp
 • Dersom du har en sykdom som kan øke risikoen for blodpropp i en blodåre:
  • alvorlig diabetes med ødelagte blodkar
  • svært høyt blodtrykk
  • svært høyt nivå av fettstoffer i blodet (kolesterol eller triglyserider)
  • hyperhomocysteinanemi
 • Dersom du har eller har hatt en type migrene som kalles «migrene med aura»
 • Dersom du skal gjennomgå en operasjon, eller dersom du blir sengeliggende/stillesittende i en lang periode (se avsnittet «Blodpropp»)
 • Dersom du har eller har hatt kreft som kan påvirkes av hormoner, f.eks kreft i brystene eller kjønnsorganer
 • Dersom du har eller har hatt svulst i leveren
 • Dersom du har eller har hatt en leversykdom og leveren din fortsatt ikke fungerer normalt
 • Dersom du har hepatitt C og bruker legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glekaprevir/pibrentasvir og sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir (se også avsnittet ”Andre legemidler og Almina 28”).
 • Dersom du har eller har hatt betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) som har sammenheng med høye nivåer av fettstoffer i blodet ditt
 • Dersom du har fått gulsott (gulfarging av huden) under graviditet eller når du tidligere har brukt kombinasjonspiller
 • Dersom du er gravid eller har mistanke om at du kan være gravid
 • Dersom du opplever blødninger fra skjeden som du ikke vet hva skyldes
 • Dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Dersom noen av disse tilstandene viser seg for første gang mens du bruker p-pillen, skal du slutte å ta den med en gang og snakke med legen din. I mellomtiden bør du bruke et ikke-hormonelt prevensjonsmiddel.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Almina 28.
I noen situasjoner er det litt økt risiko for bivirkninger når du bruker Almina 28 eller andre kombinasjonspiller.
Rådfør deg med legen din dersom noen av følgende tilstandene gjelder deg.
Dersom tilstanden utvikler seg eller forverres ved bruk av Almina 28, må du også rådføre deg med legen din.
 • du røyker. Sigarettrøyking øker risikoen for alvorlige bivirkninger på hjerte og blodkar ved bruk av p- piller. Denne risikoen øker med økende alder og med mye røyking (15 eller flere sigaretter per dag), og er ganske markant hos kvinner over 35 år. Kvinner som bruker kombinasjonspiller bør derfor ikke røyke.
 • du har høyt blodtrykk
 • du har høyt kolesterol eller unormale nivåer av fettstoffer i blodet
 • du har diabetes
 • du eller noen i nær familie (foreldre eller søsken) har hatt:
  • sykdom med dannelse av blodpropp (i ben, lunger eller andre steder i kroppen)
  • hjerteinfarkt eller slag
 • du har godartede brystknuter eller noen i din nærmeste familie har hatt brystkreft
 • du har årebetennelse eller åreknuter
 • du har migrene
 • du har epilepsi
 • du har kronisk betennelse i tarmen (ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom)
 • du har en blodsykdom som fører til nyreskade (hemolytisk uremisk syndrom - HUS)
 • du har eller har hatt leversykdom, gulsott, betennelse i bukspyttkjertelen eller nyresykdom
 • du er deprimert
 • du har en blodsykdom kalt sigdcelleanemi
 • du har en tilstand som først viste seg, eller ble verre, under graviditet eller ved bruk av kjønnshormoner, for eksempel:
  • hørselstap etter en øresykdom kalt otosklerose
  • blodsykdom (porfyri)
  • hudutslett med blærer (herpes gestationis)
  • nervesykdom med plutselige kroppsbevegelser (Sydenhams chorea)
 • du har systemisk lupus erythomatosus (SLE; en sykdom som påvirker kroppens naturlige forsvarssystem)
 • du har eller har hatt pigmentflekker (kloasme) på huden, særlig i ansiktet. Hvis dette er tilfelle, bør du unngå sterkt sollys og solarium mens du bruker Almina 28
 • oppsøk lege umiddelbart hvis du får symptomer på angioødem, for eksempel hevelser i ansikt, tunge og/eller svelg og/eller problemer med å svelge, eller får hudutslett muligens sammen med pustevansker. Legemidler som inneholder østrogen kan gi eller forverre symptomer på arvelig eller ervervet (ikke arvelig) angioødem.
 • dersom du skal gjennomgå en operasjon, eller du blir sengeliggende/stillesittende i en lang periode (se avsnittet "Blodpropp" under).
Blodpropp
Bruk av kombinasjonspiller som Almina 28 innebærer økt risiko for blodpropp sammenlignet med ingen bruk av p-piller. Det er viktig å huske på at den totale risikoen for en skadelig blodpropp på grunn av Almina 28 er liten (5-7 tilfeller per 10 000 kvinner pr. år). Det er ikke alltid man blir helt frisk etter en blodpropp. I sjeldne tilfeller kan det oppstå varige skader, og i svært sjeldne tilfeller kan blodpropp være dødelig.
Blodpropper utvikler seg oftest i samleårer (vener). Dette kalles venøs trombose. Trombose kan inntreffe i dyptliggende vener i bena (dyp venetrombose). Dersom en slik blodpropp løsner fra venen der den er dannet, kan den nå fram til og blokkere en arterie i lungene, og derved forårsake lungeemboli. Dyp venetrombose er sjelden, og vil kunne inntreffe enten du tar p-piller eller ikke. Det kan også inntreffe ved graviditet.
Blodpropp kan også i sjeldne tilfeller oppstå i pulsårer (arterier) og forårsake hjerteinfarkt, hjerneslag eller blodpropp i lever, tarm, nyre og øye.
Risikoen for blodpropp øker:
 • med alderen (spesielt eldre enn 35 år)
 • dersom du røyker.
 • dersom du er overvektig (kroppsmasseindeks eller BMI på over 30 kg/m2)
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom en nær slektning har hatt blodpropp i ung alder
 • dersom du har høye verdier av fettstoffer i blodet (kolesterol eller triglyserider)
 • dersom du har migrene, spesielt «migrene med aura»
 • dersom du har hjerteproblemer (for eksempel klaffefeil eller hjerterytmeforstyrrelse)
 • rett etter en fødsel. Du må spørre legen hvor lenge du bør vente etter fødselen før du begynner med Almina 28
 • dersom du ikke kan bevege deg over lengre tid, for eksempel etter en operasjon eller ulykke. I slike tilfeller bør du slutte å bruke Almina 28 og vente med å starte til to uker etter at du er på bena igjen. Hvis du skal gjennomgå en operasjon, skal du slutte med Almina 28 minst 4 uker før den planlagte operasjonen.
 • Flyreise (>4 timer) kan midlertidig øke risikoen for blodpropp, spesielt hvis du har noen av de andre faktorene som er angitt over.
Risikoen for å få blodpropp øker jo flere tilstander du har.

Slutt å ta Almina 28 og kontakt legen umiddelbart dersom du har symptomer som kan tyde på blodpropp, for eksempel:
 • sterke smerter, hevelse, varmefølelse og/eller forandret hudfarge (blekt, rødt eller blått) på/i ett ben eller en arm
 • plutselige, sterke smerter i brystet, som kan stråle ut i venstre arm
 • pusteproblemer, plutselig kortpustethet
 • plutselig hoste uten åpenbar årsak
 • raske eller uregelmessige hjerteslag
 • bevegelsesforstyrrelser, synsforstyrrelser eller taleforstyrrelser
 • svette, kvalme, oppkast, svimmelhet, besvimelse eller kollaps med eller uten krampeanfall
 • svakhet, merkelig fornemmelse eller nummenhet i en kroppsdel eller på en side av kroppen
 • plutselige, sterke magesmerter

Kreft
Brystkreft har blitt sett noe oftere hos kvinner som bruker p-piller, men det er ikke kjent om årsaken til disse krefttilfellene er p-pillene. Det kan for eksempel skyldes at kvinner som bruker p-piller går oftere til legen, og at kreftsykdom dermed blir oppdaget hyppigere hos disse kvinnene. Den økte risikoen for brystkreft forsvinner gradvis i løpet av 10 år etter at du har sluttet å bruke p-piller.
Studier har vist at kvinner som bruker p-piller over lang tid kan ha økt risiko for å utvikle livmorhalskreft. Det er ikke avklart om dette skyldes p-pillen, eller om det er skyldes andre faktorer som forskjeller i seksuell adferd. Du bør informere legen din dersom du får unormale underlivsblødninger.
Det er rapportert om sjeldne tilfeller av godartet svulst i leveren, og enda sjeldnere tilfeller av ondartet svulst i leveren hos p-pillebrukere. Kontakt lege dersom du har uvanlig sterke magesmerter.
Psykiatriske lidelser
Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Almina 28, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan være alvorlig, og kan noen ganger føre til selvmordstanker. Dersom du opplever humørforandringer og symptomer på depresjon, må du kontakte legen din så raskt som mulig for å få medisinske råd.
Barn
Almina 28 skal ikke brukes av jenter som ennå ikke har fått menstruasjon.
Andre legemidler og Almina 28
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Legemidler kan av og til påvirke hverandre. Dersom du får legemidler av flere leger, må du gjøre dem oppmerksom på at du bruker Almina 28. Legen kan fortelle deg om du må bruke annen prevensjon i tillegg til Almina 28, og eventuelt hvor lenge du bør bruke det alternative prevensjonsmiddelet.
Enkelte legemidler kan gjøre Almina 28 mindre effektiv når det gjelder å forhindre graviditet, eller de kan forårsake uventet blødning. Diasse omfattar:
 • Legemidler som brukes til å behandle:
  • epilepsi (f.eks. fenobarbital, fenytoin, primidon, felbamat, karbamazepin, okskarbazepin og topiramat)
  • tuberkulose (f.eks. rifampicin og rifabutin)
  • HIV-infeksjoner (f.eks. ritonavir og nevirapin)
  • andre infeksjoner (f.eks. griseofulvin)
 • Avføringsmidler med hurtig virkning
 • Naturlegemidlet johannesurt (prikkperikum)
Almina 28 kan også påvirke effekten av andre legemidler, f.eks.
 • cyklosporin (for å redusere kroppens immunrespons)
 • lamotrigin (for epilepsi).
Samtidig bruk med troleandomycin (antibiotika) eller flunarazin (forebygger migrene) kan øke risikoen for bivirkninger
Noen legemidler kan gi økt nivå av etinyløstradiol i serum eller øke opptaket av etinyløstradiol i kroppen. Dette gjelder blant annet legemidlene atorvastatin (kolesterolsenkende), askorbinsyre (C-vitamin), paracetamol (febernedsettende), flukonazol (for behandling av soppinfeksjon) og indinavir (for behandling av HIV- infeksjon).
Gi beskjed til legen din dersom du bruker noen av disse legemidlene.
Du skal ikke bruke Almina 28 dersom du har hepatitt C og bruker legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir, glekaprevir/pibrentasvir og sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir, fordi disse legemidlene kan øke leverfunksjonsverdiene (økning i leverenzymet ALAT).
Legen vil forskrive en annen type prevensjonsmiddel før oppstart av behandling med disse legemidlene. Behandlingen med Almina 28 kan starte opp igjen ca. 2 uker etter at denne behandlingen er avsluttet. Se avsnittet “Bruk ikke Almina 28”.
Inntak av Almina 28 sammen med mat og drikke
Almina 28 kan tas med eller uten mat, med litt vann om nødvendig.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk ikke Almina 28 dersom du er gravid, eller tror du kan være gravid. Dersom du blir gravid mens du bruker Almina 28, må du avslutte behandlingen og kontakte legen din.
Det anbefales ikke å bruke Almina 28 mens du ammer, siden hormonene kan påvirke morsmelken. Hvis du ønsker å amme, kan legen anbefale andre prevensjonsmetoder som kan være aktuelle for deg.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke sannsynlig at Almina 28 påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Almina 28 inneholder laktose, rød aluminiumslakk (E129) og soyalecitin
Laktose: Rådfør deg med lege før du tar Almina 28 dersom du ikke tolererer enkelte sukkertyper.
E129 og soyalecitin: Filmdrasjeringen av Almina 28 inneholder rød aluminiumslakk (E129) og soyalecitin, som kan forårsake allergiske reaksjoner. Ikke bruk dette legemidlet hvis du er allergisk overfor peanøtter eller soya.
 
3. Hvordan du bruker Almina 28
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvert brett med Almina 28 inneholder 21 rosa tabletter og 7 hvite tabletter.
Hver gang du starter med et nytt brett skal du ta en rosa tablett fra den øverste rekken. Ikke start med hvilken som helst tablett. Dersom du for eksempel begynner på en torsdag, skal du ta tabletten i den øverste rekken under ”TOR”. Tablettene må tas i den rekkefølgen som er angitt på brettet. Du skal ta én rosa tablett hver dag i 21 dager, etterfulgt av hvite tabletter i 7 dager.
Ta tablettene, gjerne sammen med vann, til omtrent samme tid hver dag til brettet er tomt. Når du er ferdig med ett brett begynner du direkte på neste brett dagen etter. Du begynner alltid på et nytt brett på samme ukedag.
Den uken du tar de hvite tablettene, vil du få en blødning. Denne blødningen starter vanligvis etter to eller tre dager, og det er ikke sikkert den er ferdig før du starter på neste brett med tabletter.
Se instruksjoner lenger ned under ”Instruksjon”.Hvordan starte med Almina 28?
 • Hvis dette er første gang du bruker p-piller, eller hvis du ikke har brukt et hormonelt prevensjonsmiddel den siste måneden
Ta den første tabletten på menstruasjonens første dag. Dersom du begynner senere enn menstruasjonens første dag (fra dag 2–7 i syklusen), må du bruke ikke-hormonell prevensjon (for eksempel kondom) de første 7 dagene du tar p-pillen.
 • Bytte fra en annen p-pille
Bytte fra p-piller med 21 tabletter på hvert brett
Gjør ferdig brettet med nåværende p-piller, og begynn deretter med Almina 28 neste dag uten avbrudd.
Bytte fra p-piller med 28 tabletter på hvert brett
Dersom det nåværende brettet med p-piller inneholder tabletter uten virkestoff, skal du ikke ta disse, men begynne rett på Almina 28 neste dag.
 • Bytte fra minipiller
Når du bytter fra minipiller (som kun inneholder progestin), kan du starte med Almina 28 når som helst i menstruasjonssyklusen, dagen etter at du har sluttet med minipillen.
Du må bruke ikke-hormonell prevensjon (for eksempel kondom) de første 7 dagene du tar p-pillen.
 • Bytte fra injeksjon, implantat eller spiral
 • Dersom du bytter fra implantat, begynner du på Almina 28 dagen etter at implantatet er fjernet.
 • Dersom du bytter fra injeksjon, begynner du på Almina 28 samme dag som du skulle fått neste injeksjon.
 • Dersom du bytter fra spiral (som kun inneholder progestin), begynner du på Almina 28 dagen etter at spiralen er tatt ut.
  Du må bruke ikke-hormonell prevensjon (for eksempel kondom) de første 7 dagene du tar p-pillen.
 • Etter fødsel
Etter fødsel skal du vente minst 28 dager før du begynner å bruke Almina 28. Du må bruke ikke- hormonell prevensjon (for eksempel kondom) de første 7 dagene du tar p-pillen. Dersom du har hatt samleie før du begynner på Almina 28, må du forsikre deg om at du ikke er gravid, eller vente til neste menstruasjon før du begynner. For informasjon om amming, se avsnittet «Graviditet og amming»
 • Etter spontanabort eller svangerskapsavbrudd
Følg rådene fra legen din.
Dersom du skal begynne med Almina 28 etter en abort som fant sted i løpet av første trimester (de første tre måneder) av graviditeten
Du kan begynne å ta Almina 28 umiddelbart, men du bør snakke med legen på forhånd. Det er ikke nødvendig med ekstra prevensjon.
Dersom du skal begynne med Almina 28 etter en abort som fant sted i løpet av andre trimester
Etter en abort i andre trimester skal du vente minst 28 dager før du begynner med Almina 28. Du må bruke ikke-hormonell prevensjon (for eksempel kondom) de første 7 dagene du tar p-pillen.
Instruksjon

 1. Begynn å ta en tablett på den første dagen i din periode, hvis din første dag, f.eks, er en torsdag, tar du tabletten under "TOR".
 2. Følg pilenes anvisninger på brettet intill alle 21 rosa tabletter er tatt.
 3. Deretter startar du umiddelbart med de hvite tablettene på samme ukedag som du startet med de rosa tablettene, di vil si i dette tillfellet på "TOR". Du tar alle de 7 hvite tablettene till hele brettet er tomt.
 4. Start deretter på nytt brett. Den første tabletten på et nytt brett tas alltid på samme ukedag som den første tabletten på det forrige brettet. Dette kan være en hjelp for egenkontroll på at ingen tablett er glemt.

Dersom du har glemt å ta Almina 28
Dersom du har glemt en rosa tablett, og det er mindre enn 12 timer siden tabletten normalt skulle vært tatt, skal du ta den glemte tabletten umiddelbart og fortsette som normalt (ta neste tablett til vanlig tid) til brettet er tomt.
Dersom du har glemt en rosa tablett, og det er mer enn 12 timer siden den normalt skulle vært tatt, er det en risiko for at du kan bli gravid. I så fall gjør du følgende:
 • Ta den glemte tabletten umiddelbart, selv om det betyr at du tar to tabletter på samme dag.
 • Fortsett å ta tablettene til brettet er tomt.
 • Bruk i tillegg ikke-hormonell prevensjon (for eksempel kondom) de neste 7 dagene.
  • Hvis du i løpet av disse 7 dagene bruker opp de rosa tablettene på brettet, skal du begynne direkte på neste brett uten å ta noen av de hvite tablettene. Det kan være du opplever småblødninger mens du tar det andre brettet, men dette er ikke noe du skal bekymre deg for.
Dersom du har glemt én eller flere rosa tabletter på et brett og ikke får en blødning den uken du tar de hvite tablettene, kan det være du er gravid. Du bør rådføre deg med legen.
Dersom du glemmer å ta en hvit tablett, trenger du ikke foreta deg noe så lenge du begynner på neste brett på den vanlige dagen.
Dersom du kaster opp eller får diaré.
Oppkast eller alvorlig diaré mindre enn 4 timer etter at du har tatt en rosa tablett, kan føre til at virkestoffene i tabletten ikke har blitt tatt fullstendig opp i kroppen din. Etter oppkast eller diaré må du ta en ny rosa tablett fra et reservebrett så snart som mulig. Denne tabletten bør tas mindre enn 12 timer etter det normale tidspunktet, hvis det lar seg gjøre. Dersom dette ikke er mulig, eller hvis det har gått mer enn 12 timer, må du følge rådet ovenfor i avsnittet «Dersom du har glemt en rosa tablett, og det er mer enn 12 timer siden den normalt skulle vært tatt».
Ved oppkast og/eller alvorlig diaré over flere dager, må du bruke ikke-hormonell prevensjon (for eksempel kondom) frem til du begynner på neste brett. Spør legen om råd dersom du er usikker.
Hvis du kaster opp eller har diaré mens du tar de hvite tablettene, trenger du ikke foreta deg noe så lenge dette er over før du begynner på neste brett. Du begynner på neste brett på den vanlige dagen.
Hvordan utsette menstruasjon
Du kan utsette menstruasjonen ved å begynne direkte på et nytt brett med Almina 28 uten å ta noen av de hvite tablettene. Det kan være du opplever småblødninger mens du tar det andre brettet, men dette er ikke noe du skal bekymre deg for. Du skal få en normal blødning etter at du er ferdig med de rosa tablettene på det andre brettet.
Blødninger mellom menstruasjonene
De første månedene du bruker Almina 28 kan du oppleve å få uventede småblødninger utenom uken der du tar de hvite tablettene. Dersom slike blødninger forekommer i mer enn noen få måneder, eller hvis de begynner etter noen måneder, må legen undersøke hva årsaken kan være.
Hva du skal gjøre dersom blødning uteblir den siste uken, når du tar de hvite tablettene
Dersom du har tatt alle tablettene slik du skal, ikke har hatt oppkast eller kraftig diaré og ikke har tatt andre legemidler, er det svært lite sannsynlig at du er gravid.
Dersom den forventede blødningen ikke kommer to ganger på rad, kan det hende at du er gravid. Ta omgående kontakt med din lege. Ikke begynn med neste brett før du er sikker på at du ikke er gravid.
Dersom du tar for mye av Almina 28
Det er ikke rapportert om alvorlige skadelige virkninger av å ta for mange Almina 28-tabletter. Dersom du tar flere tabletter på en gang, kan det hende du får symptomer som kvalme eller oppkast. Unge jenter kan oppleve blødninger fra skjeden.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Blodpropp er en alvorlig bivirkning som er beskrevet i avsnitt 2.
Les dette avsnittet nøye og kontakt lege umiddelbart dersom du tror du har fått en blodpropp.

Kontakt lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer på angioødem: hevelser i ansikt, tunge og/eller svelg og/eller problemer med å svelge, eller hudutslett muligens sammen med pustevansker (se også avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Andre bivirkninger som er rapportert hos kvinner som bruker Almina 28:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • hodepine, inkludert migrere
 • unregelmessige blødninger
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • irritasjon og infeksjon i underlivet, inkludert soppinfeksjon
 • humørsvingninger, inkludert nedstemthet/depresjon
 • angst
 • svimmelhet
 • kvalme, magesmerter
 • akne (kviser)
 • uteblitt menstruasjon, menstruasjonssmerter, menstruasjonsforstyrrelser
 • smertefulle/ømme bryster
 • endringer i livmorhalsen
 • ødem (f.eks. hovne ankler)
 • vektøkning eller vekttap
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • økt eller redusert matlyst
 • nedsatt sexlyst
 • diaré, magekramper, oppblåsthet, oppkast
 • utslett, elveblest, kløe, pigmentendringer i huden
 • unormalt sterk hårvekst, håravfall
 • forstørrede bryster
 • høyt blodtrykk
 • endring i blodets fettinnhold, inkludert høyt nivå av triglycerider
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • overfølsomhetsreaksjoner, alvorlige allergiske reaksjoner, inkludert svært sjeldne tilfeller av elveblest
 • ødem og hevelser i hud og slimhinner (angioødem) og alvorlige reaksjoner som påvirker pust og blodomløp
 • glukoseintoleranse
 • økt sexlyst
 • problemer med å bruke kontaktlinser
 • gulsott på grunn av blokkerte galleveier
 • hudlidelser som erythema nodosum (smertefulle, røde knuter i huden), erythema multiforme (en hudsykdom som kjennetegnes ved rødt, sirkelformet utslett eller sår)
 • utflod fra skjeden, væsking fra brystene
 • redusert nivå av folat i serum
Svært sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 personer):
 • godartet eller ondartet kreft i leveren
 • forverring av en sykdom kalt systemisk lupus erythematosus
 • forverring av en arvelig blodsykdom kalt porfyri
 • forverring av ukontrollerte eller rykkende kroppsbevegelser (chorea)
 • synsnervebetennelse (med delvis eller fullstendig synstap), blodpropp i øyets blodårer
 • forverring av åreknuter
 • betennelse i bukspyttkjertelen, sykdom i galleblæren inkludert gallesten
 • en infeksjon som påvirker blod og nyrer (hemolytisk uremisk syndrom)
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • betennelsessykdom i tarmen (Crohns sykdom, ulcerøs kolitt)
 • nedsatt blodforsyning til tarmen (iskemisk kolitt)
 • leverskader (hepatitt, unormal leverfunksjon)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Almina 28
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og brettet etter Utl.dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Almina 28
Virkestoffer er levonorgestrel og etinyløstradiol.
Almina 28 har tabletter i 2 farger:
 • Hver rosa tablett inneholder 0,10 mg levonorgestrel og 0,02 mg etinyløstradiol. Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er vannfri laktose, povidon K-30 (E1201), magnesiumstearat (E572) og drasjeringssystem rosa [polyvinylalkohol, talkum (E553b), titandioksid (E171), polyetylenglykol 3350, rød aluminiumslakk (E129), lecitin (E322), rød jerndioksid (E172) og blå aluminiumslakk (E132)].
 • Hver hvite tablett (inaktiv eller placebotablett) inneholder bare hjelpestoffer (ingen virkestoffer) som er vannfri laktose, povidon K-30 (E1201), magnesiumstearat (E572) og drasjeringssystem hvit [polyvinylalkohol, talkum (E553b), titandioksid (E171) og polyetylenglykol 3350].
Hvordan Almina 28 ser ut og innholdet i pakningen
De aktive, filmdrasjerte tablettene er rosa og runde.
De filmdrasjerte placebotablettene er hvite og runde.
Almina 28 finnes i blisterbrett på 28 tabletter: 21 aktive, rosa tabletter og 7 hvite placebotabletter.
Pakningsstørrelser er 1, 3, 6 og 13 brett, hvert med 28 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
CampusPharma AB
Karl Gustavsgatan 1A
SE-411 25
Göteborg Sverige
Tilvirker
Laboratorios León Farma, S.A.
Polígono Industrial Navatejera, La Vallina S/N
24008 Navatejera (Leon) – Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

sigdcelleanemi: En arvelig sykdom som forårsaker avvik i uttrykk av globin i hemoglobin. Arvegangen er autosomal recessiv, det vil si at hos en person som har arvet kun ett gen for tilstanden fra den ene forelderen, vil fremdeles det friske genet ha uttrykk av normalt hemoglobin og symptomer vil sjeldent forekomme. Et individ med arveanlegg for tilstanden fra begge foreldrene vil alltid uttrykke sykdommen, og vil kun danne abnormt hemoglobin. Abnormt hemoglobin blir viskøst ved utsettelse for en nedgang av oksygen. Dette fører til at de røde blodcellene får en sigdform (halvmåneform), blir stive, klebrige og skjøre. Når sigdceller klumper seg sammen vil kapillærene blokkeres, og oksygentransporten blir begrenset som fører til skader på vev og organer. Sykdommen har en høy dødelighet for pasienter med alvorlig sykdom.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

venøs trombose (venetrombose, veneblodpropp): Blodpropp i en vene.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.