Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Allopurinol Orion 100 mg tabletter

Allopurinol Orion 300 mg tabletter

allopurinol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Allopurinol Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Allopurinol Orion
 3. Hvordan du bruker Allopurinol Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Allopurinol Orion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Allopurinol Orion er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Allopurinol tilhører en gruppe legemidler som kalles enzymhemmere, som virker ved å kontrollere hastigheten for enkelte kjemiske endringer som oppstår i kroppen.
Allopurinol Orion tabletter brukes ved langvarig, forebyggende behandling av urinsyregikt og kan brukes ved andre tilstander som er forbundet med økt urinsyre i kroppen, samt nyrestein og andre typer nyresykdom.
Barn under 15 år: Kun Allopurinol Orion 100 mg tabletter kan brukes til barn under 15 år. 300 mg tabletter inneholder fargestoffet paraoransje FCF aluminiumlakk (E 110) som ikke er anbefalt til barn og ungdom.
 
2. Hva du må vite før du bruker Allopurinol Orion
Bruk ikke Allopurinol Orion:
 • dersom du er allergisk overfor allopurinol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har et akutt anfall av urinsyregikt eller nylig har hatt et akutt anfall av urinsyregikt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Allopurinol Orion tabletter
 • dersom du har lever- og nyreproblemer. Legen kan gi en lavere dose eller be deg om å ta dosen sjeldnere enn hver dag. Legen vil følge deg nøye opp.
 • dersom du har hjerteproblemer eller høyt blodtrykk.
 • dersom du har problemer med skjoldbruskkjertelen (tyreoidea).
 • dersom du har et akuttanfall av urinsyregikt.
Alvorlige hudutslett (hypersensitivitetssyndrom, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) har vært rapportert ved bruk av allopurinol. Ofte kan utslettet omfatte sår i munnen, hals, nese, kjønnsorganer og øyekatarr (røde og hovne øyne). Disse alvorlige hudreaksjonene begynner ofte med influensalignende symptomer som feber, hodepine og verk i kroppen (influensalignende symptomer). Utslettet kan utvikle seg til omfattende blemmedannelse og avflassing av huden. Disse alvorlige hudreaksjonene kan være vanligere hos personer av Han-kinesisk, thai eller koreansk opphav. Kronisk nyresykdom kan øke risikoen hos disse pasientene. Dersom du utvikler utslett eller disse hudsymptomene, skal du slutte å ta allopurinol og kontakte legen din umiddelbart.
Hvis du er usikker på om noe av dette gjelder deg, bør du snakke med lege eller apotek før du tar allopurinol.
Andre legemidler og Allopurinol Orion tabletter
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer legen din før du begynner å bruke dette legemidlet, dersom du tar:
 • 6‑merkaptopurin (brukes til behandling av blodkreft)
 • azatioprin, ciklosporin (brukes til å hemme immunforsvaret). Merk at bivirkninger av ciklosporin kan forekomme oftere.
 • vidarabin (brukes til behandling av herpesinfeksjon). Merk at bivirkninger av vidarabin kan forekomme oftere. Forsiktighet utvises dersom dette oppstår.
 • salisylater (brukes til å redusere smerte, feber og betennelse, f.eks. Aspirin)
 • probenecid (brukes til behandling av urinsyregikt)
 • klorpropamid (brukes til behandling av diabetes). Dosereduksjon av klorpropamid kan være nødvendig, spesielt hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
 • warfarin, fenprokoumon, acenokumarol (brukes til blodfortynnende behandling). Legen din vil måle blodlevringsverdiene dine oftere og hvis nødvendig bør dosen av disse legemidlene reduseres.
 • furosemid, tiazider eller andre diuretika (brukes til behandling av høyt blodtrykk)
 • fenytoin (brukes til behandling av epilepsi)
 • teofyllin (brukes til behandling av astma og andre luftveissykdommer). Legen din vil måle teofyllinnivået i blodet, spesielt ved behandlingsoppstart med allopurinol, eller etter dosejusteringer.
 • ampicillin eller amoksicillin (brukes til behandling av bakterielle infeksjoner). Pasienter bør få andre antibiotika hvis mulig, da allergiske reaksjoner forekommer oftere med disse to antibiotikaene.
Hvis aluminiumhydroksid tas samtidig med allopurinol, kan allopurinol ha en hemmende effekt på virkningen av aluminiumhydroksid. Det skal være et intervall på minst 3 timer mellom inntak av disse legemidlene.
Ved administrering av allopurinol og cytostatika (f.eks. syklofosfamid, doksorubicin, bleomycin, prokarbazin, alkylhalogenider) kan bloddyskrasi (ubalanse i blodets sammensetning) forekomme hyppigere enn når disse virkestoffene administreres hver for seg.
Overvåkning av blodverdier skal derfor utføres med jevne mellomrom.
Legen din vil måle blodverdiene dine hyppig dersom du tar:
 • didanosin (brukes til behandling av HIV-infeksjon)
 • kaptopril (brukes til behandling av høyt blodtrykk).
Risikoen for hudreaksjoner kan øke, særlig hvis du har kronisk redusert nyrefunksjon.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Allopurinol blir utskilt i morsmelk hos mennesker. Allopurinol anbefales ikke brukt under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Allopurinol Orion tabletter kan medføre svimmelhet, døsighet og kan påvirke koordinasjonsevnen din. Ikke kjør eller håndter maskiner eller delta i farlige aktiviteter dersom du er påvirket.
Allopurinol Orion 100 mg og 300 mg tabletter inneholder laktose og Allopurinol Orion 300 mg tabletter inneholder fargestoffet paraoransje FCF aluminiumlakk (E 110)
Allopurinol Orion 100 mg og 300 mg tabletter inneholder laktose. Kontakt legen din før du bruker dette legemidlet dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse for noen typer sukker.
Allopurinol Orion 300 mg tabletter inneholder fargestoffet paraoransje FCF aluminiumlakk (E 110) som kan gi allergiske reaksjoner. 300 mg tabletter er ikke anbefalt til barn under 15 år.
 
3. Hvordan du bruker Allopurinol Orion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tabletten kan deles i like doser. Tablettene bør svelges med et glass vann. Du bør ta tabletten etter et måltid. Du bør drikke rikelig med væske (2‑3 liter om dagen) mens du tar dette legemidlet.
Den anbefalte dosen er:
Voksne, ungdom (15-18 år), eldre
Startdose: 100‑300 mg per dag.
Når du starter behandlingen, kan legen din også forskrive et betennelsesdempende legemiddel eller kolkisin for 1 måned eller lengre, til forebygging av akutt urinsyregikt.
Allopurinoldosen din kan justeres avhengig av alvorligheten av tilstanden. Vedlikeholdsdosen din:
 • mild tilstand: 100-200 mg per dag
 • moderat alvorlig tilstand: 300-600 mg per dag
 • alvorlig tilstand: 700-900 mg per dag.
Legen kan også endre dosen din dersom du har nedsatt nyre- eller leverfunksjon, særlig hos eldre.
Dersom den daglige dosen overskrider 300 mg per dag og du får bivirkninger i mage-tarmkanalen, som kvalme eller oppkast (se avsnitt 4), kan legen din forskrive allopurinol i mindre doser for å redusere disse plagene.
Dersom du har et alvorlig nyreproblem
 • kan du få beskjed om å ta mindre enn 100 mg daglig eller
 • du kan få beskjed om å ta 100 mg med lengre tidsintervall enn 1 dag.
Dersom du får dialyse 2 eller 3 ganger i uken, kan legen din forskrive en dose på 300 eller 400 mg som må tas umiddelbart etter dialysen.
Kun Allopurinol 100 mg tabletter:
Barn under 15 år
100‑400 mg per dag.
Behandlingen kan startes med et betennelsesdempende middel eller kolkisin, og dosen justeres dersom du har redusert nyre- og leverfunksjon, eller deles for å redusere bivirkninger i mage-tarmkanalen, som angitt for Voksne ovenfor.
Dersom du tar for mye av Allopurinol Orion
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
En overdose kan føre til symptomer som kvalme, oppkast, diaré eller svimmelhet.
Ta med dette pakningsvedlegget, gjenværende tabletter og beholderen til sykehuset eller legen, slik at de ser hva slags tabletter som er tatt.
Dersom du har glemt å ta Allopurinol Orion
Dersom du har glemt å ta en tablett, ta en så fort du husker det, med mindre det er nesten på tide å ta neste dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta den neste dosen til riktig tidspunkt.
Dersom du avbryter behandling med Allopurinol Orion
Du må fortsette å ta disse tablettene så lenge legen din sier det. Ikke stopp å bruke dette legemidlet uten å ha snakket med legen din først.
Spør lege dersom du har noen ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Allopurinol Orion og kontakt legen din umiddelbart dersom du opplever
 • en uventet hudreaksjon (muligens forbundet med feber, hovne kjerter, leddsmerter, uvanlige blemmer eller blødninger, nyreproblemer eller et plutselig innsettende anfall).
Vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 personer)
Hudutslett
Økt nivå av tyroideastimulerende hormon i blodet.
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer)
 • feber og frysninger, hodepine, muskelsmerte (influensalignende symptomer) og generell følelse av uvelhet.
 • Enhver hudforandring, f.eks. sår i munnen, hals, nese, kjønnsorganer og øyekatarr (røde og hovne øyer), omfattende blemmedannelse eller avflassing av hud.
 • Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner som omfatter feber, hudutslett, leddsmerter, uregelmessigheter i blod og leverfunksjonstester (dette kan være tegn på overfølsomhetsreaksjon som involverer flere organer i kroppen).
Allergiske reaksjoner (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer)
Stopp å ta allopurinol dersom du har en allergisk reaksjon og kontakt lege umiddelbart. Symptomene kan være følgende:
 • hudutslett, avflassing av hud, hovne eller såre lepper og munn
 • hevelse i ansikt, hand, lepper, tunge eller hals
 • problemer med å svelge eller puste
 • svært sjeldne symptomer kan være plutselig pipende pust, hjertebank eller tetthet i brystet og kollaps.
Du må ikke ta noen flere tabletter med mindre legen din sier at du skal det.
Slutt å ta tablettene dersom du opplever noen av følgende bivirkninger under behandling med Allopurinol Orion, og kontakt lege umiddelbart:
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • kvalme, oppkast (i svært sjeldne tilfeller kan blod forekomme) og diaré
 • symptomer på allergiske reaksjoner, samt kløende utslett
 • økte resultater av leverfunksjonstester.
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):
 • leddsmerter eller smertefulle hevelser i lysken, armhulen eller halsen
 • gulsott (gulfarging av hud og det hvite i øyeeplet)
 • kan påvirke lever- eller nyrefunksjon
 • dannelse av nyrestein i urinveiene. Symptomer kan være blod i urin og smerter i magen, i siden eller i lysken.
Svært sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer):
 • feber
 • blod i urinen
 • endringer i ditt normale avføringsmønster eller uvanlig illeluktende avføring
 • høyt fettnivå i blodet
 • generell følelse av uvelhet
 • svakhet, nummenhet, ustødig gange, manglende evne til å bevege muskler (lammelser) eller tap av bevissthet, prikking/brennende følelse
 • kramper, krampeanfall eller depresjon
 • hodepine, svimmelhet, døsighet eller synsforstyrrelser
 • brystsmerter, høyt blodtrykk eller lav puls
 • ansamling av vann i kroppen som fører til hevelse (ødem), særlig i anklene
 • mannlig infertilitet eller manglende evne til å få eller opprettholde en ereksjon eller utløsning under søvnen («våte drømmer»)
 • forstørrelse av bryst, både hos menn og kvinner
 • endringer i smaksoppfatning, betennelse i munnen
 • katarakt (uklarhet i øyelinsen) og andre problemer med synet
 • byller (små skjøre røde klumper i huden)
 • håravfall og misfarging
 • tørste, tretthet, vekttap (dette kan være symptomer på diabetes). Legen din kan ønske å måle nivået av sukker i blodet for å se om dette er tilfelle
 • muskelsmerter
 • hovne kjertler, går vanligvis over når behandlingen med allopurinol opphører.
Du kan føle deg syk av og til, men dette kan unngås ved å ta allopurinol etter måltider. Fortell legen din dersom dette problemet vedvarer.
Av og til kan allopurinoltabletter ha en påvirkning på blodet, som viser seg som lettere dannelse av blåmerker enn normalt, eller du kan få sår hals eller andre tegn på en infeksjon. Disse bivirkningene forekommer vanligvis hos personer med lever- eller nyreproblemer. Fortell det til legen din så snart som mulig hvis du får opplever noen av disse bivirkningene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Allopurinol Orion
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter “EXP:”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Allopurinol Orion
 • Virkestoff(er) er allopurinol. Hver 100 mg tablett inneholder 100 mg allopurinol. Hver 300 mg tablett inneholder 300 mg allopurinol.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, povidon, natriumstivelsesglykolat og stearinsyre. Allopurinol Orion 300 mg tabletter inneholder også fargestoffet paraoransje FCF aluminiumlakk (E 110).
Hvordan Allopurinol Orion ser ut og innholdet i pakningen
Allopurinol Orion 100 mg tabletter er hvite til offwhite, runde, bikonvekse. De udrasjerte tablettene er merket med ‘AL’ & ‘100’ på hver sin side av en delestrek på den éne siden og er umerket på den andre siden.
Allopurinol Orion 300 mg tabletter er fersken farget, runde, bikonvekse. De udrasjerte tablettene er merket med ‘AL’ & ‘300’ på hver sin side av en delestrek på den ene siden og er umerket på den andre siden.
Allopurinol Orion 100 mg tabletter er tilgjengelige i pakningsstørrelser på 50 og 100 tabletter.
Allopurinol Orion 300 mg tabletter er tilgjengelige i pakningsstørrelser på 30 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI‑02200 Espoo
Finland
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.08.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bloddyskrasi: En ubalanse i blodets sammensetning som kan skyldes f.eks. en bakteriell infeksjon.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øyekatarr (konjunktivitt): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.