Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Alea 20 mg/5 mg tabletter, filmdrasjerte

Alea 40 mg/5 mg tabletter, filmdrasjerte

Alea 40 mg/10 mg tabletter, filmdrasjerte

olmesartanmedoksomil/amlodipin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Alea er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Alea
 3. Hvordan du bruker Alea
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Alea
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Alea er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Alea inneholder to virkestoffer som kalles olmesartanmedoksomil og amlodipin (som amlodipinbesilat). Begge disse stoffene bidrar til å kontrollere høyt blodtrykk.
 • Olmesartanmedoksomil tilhører en gruppe legemidler som kalles “angiotensin-II- reseptorantagonister” som senker blodtrykket ved å få blodårene til å slappe av.
 • Amlodipin tilhører en gruppe legemidler som kalles “kalsiumantagonister”. Amlodipin hindrer at kalsium går inn i blodåreveggen, noe som hindrer at blodårene trekker seg sammen, og reduserer dermed blodtrykket.
Virkningene av begge stoffene bidrar til å hindre at blodårene trekker seg sammen, noe som gjør at blodårene slapper av og blodtrykket faller.
Alea brukes til behandling av høyt blodtrykk hos pasienter med blodtrykk som ikke kontrolleres godt nok med olmesartanmedoksomil eller amlodipin alene.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Alea
Bruk ikke Alea
 • dersom du er allergisk overfor olmesartanmedoksomil eller amlodipin eller en spesiell gruppe kalsiumantagonister, dihydropyridiner, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
  Rådfør deg med legen din før du tar Alea dersom du tror du kan være allergisk.
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid. (Det er også best å unngå Alea tidlig i svangerskapet - se avsnitt “Graviditet og amming”.)
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren
 • dersom du har alvorlige leverproblemer, hvis galleutskillelsen er redusert eller dreneringen av galle fra galleblæren er blokkert (f.eks. av gallesteiner), eller hvis du får gulsott (gulning av huden og øynene).
 • dersom du har svært lavt blodtrykk.
 • dersom du har utilstrekkelig blodforsyning til vev, med symptomer som lavt blodtrykk, lav puls, raske hjerteslag (sjokk, inkludert kardiogent sjokk).
 • Kardiogent sjokk betyr sjokk som følge av alvorlige hjerteproblemer.
 • dersom blodstrømmen fra hjertet er blokkert (f.eks. pga. forsnevring av hovedpulsåren (aortastenose)).
 • dersom du har lavt hjerteslagvolum (som gir kortpustethet eller hevelse i armer og ben) etter et hjerteanfall (akutt hjerteinfarkt).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Alea
Informer legen din dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
aliskiren
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet "Bruk ikke Alea".
Informer legen din hvis du har noen av følgende helseproblemer:
 • Nyreproblemer eller transplantert nyre.
 • Leversykdom.
 • Hjertesvikt eller problemer med hjerteklaffene eller hjertemuskulaturen.
 • Kraftig oppkast, diaré, behandling med høye doser av vanndrivende midler (diuretika) eller hvis du står på saltfattig kost.
 • Økt kaliumnivå i blodet.
 • Problemer med binyrene (hormonproduserende kjertler øverst på nyrene).
Kontakt lege dersom du får diaré som er alvorlig, vedvarende og medfører betydelig vekttap. Legen kan vurdere symptomene og bestemme hvordan blodtrykksmedisineringen skal fortsette.
Som med andre blodtrykkssenkende legemidler, kan kraftig blodtrykksfall medføre hjerteinfarkt eller slag hos pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser i hjertet eller hjernen. Legen din vil derfor sjekke blodtrykket ditt nøye.
Du må informere legen din dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Alea er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og skal ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt “Graviditet og amming”).
Eldre
Hvis du er over 65 år vil legen din regelmessig sjekke blodtrykket ditt ved doseøkning, for å sikre at blodtrykket ditt ikke blir for lavt
Fargede pasienter
Som med andre tilsvarende legemidler, kan den blodtrykkssenkende virkningen til Alea være noe mindre hos fargede pasienter.
Andre legemidler og Alea
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke noen av følgende legemidler:
 • Andre blodtrykkssenkende legemidler, da virkningen av Alea kan øke. Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
  Hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene "Bruk ikke Alea" og "Advarsler og forsiktighetsregler").
 • Kaliumtilskudd, kaliumholdige salterstatninger, vanndrivende midler (diuretika) eller heparin (for å fortynne blodet og forebygge blodpropp). Bruk av disse legemidlene samtidig med Alea kan øke kaliumnivået i blodet ditt.
 • Litium (et legemiddel som brukes til behandling av humørsvingninger og visse typer depresjon) brukt samtidig med Alea kan øke litiums bivirkninger. Hvis du må ta litium, vil legen din måle litiumnivået i blodet ditt.
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs, legemidler som brukes til lindring av smerter, hevelser og andre symptomer på betennelse, inkludert leddgikt) brukt samtidig med Alea kan øke faren for nyresvikt. Virkningen av Alea kan reduseres av NSAIDs.
 • Kolesevelamhydroklorid, et legemiddel som senker kolesterolnivået i blodet, da virkningen av Alea kan reduseres. Legen kan anbefale at du tar Alea minst 4 timer før kolesevelamhydroklorid.
 • Visse syrenøytraliserende midler (midler mot fordøyelsesbesvær og halsbrann), da virkningen av Alea kan reduseres litt.
 • Legemidler som brukes mot HIV/AIDS (f.eks. ritonavir, indinavir, nelfinavir) eller til behandling av soppinfeksjoner (f.eks. ketokonazol, itrakonazol).
 • Diltiazem, verapamil (legemidler som brukes mot hjerterytmeproblemer og høyt blodtrykk).
 • Rifampicin, erytromycin, klaritromycin (legemidler som brukes mot tuberkulose og andre infeksjoner).
 • Johannesurt (Hypericum perforatum), et naturlegemiddel.
 • Dantrolen (infusjon mot alvorlig avvikende kroppstemperatur).
 • Simvastatin, et legemiddel som brukes til å senke nivået av kolesterol og fett (triglyserider) i blodet
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Alea sammen med mat og drikke
Alea kan tas sammen med eller uten mat. Svelg tabletten med litt væske (som et glass vann). Hvis mulig, ta din daglige dose til samme tid hver dag, for eksempel til frokost.
Du skal ikke innta grapefrukt eller grapefruktjuice mens du tar Alea. Dette fordi grapefrukt og grapefruktjuice kan gi økt mengde av virkestoffet amlodipin i blodet, noe som kan medføre en uforutsigbar økning av Aleas blodtrykkssenkende effekt.
Graviditet og amming
Graviditet
Du må informere legen din dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Legen din vil vanligvis råde deg til å slutte med Alea før du blir gravid, eller så snart du vet at du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Alea. Alea er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Informer og oppsøk legen din så raskt som mulig hvis du blir gravid under behandling med Alea.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Alea er ikke anbefalt for mødre som ammer, og legen din vil kanskje velge en annen behandling for deg dersom du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du kan føle deg søvnig, kvalm eller svimmel eller få hodepine mens du behandles for høyt blodtrykk. Hvis dette oppstår, bør du ikke kjøre eller bruke maskiner før symptomene har gått over. Rådfør deg med legen din.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Alea
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Den anbefalte dosen av Alea er én tablett daglig.
 • Tablettene kan tas sammen med eller uten mat. Svelg tabletten med litt væske (som et glass vann). Tabletten skal ikke tygges. Ikke ta den sammen med grapefruktjuice.
 • Hvis mulig, ta din daglige dose til samme tid hver dag, for eksempel til frokost.
Dersom du tar for mye av Alea
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta med deg legemiddelpakningen eller dette pakningsvedlegget. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du tar flere tabletter enn du skal, kan du få lavt blodtrykk med symptomer som svimmelhet, høy eller lav puls.
Dersom du har glemt å ta Alea
Dersom du har glemt å ta en dose, skal du ta din vanlige dose som vanlig neste dag. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Alea
Det er viktig å fortsette å ta Alea med mindre legen din ber deg avbryte behandlingen. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Hvis det oppstår er de ofte lette og krever ikke at behandlingen avbrytes.
Selv om ikke mange får det, kan følgende to bivirkninger være alvorlige:
Allergiske reaksjoner som kan ramme hele kroppen, med hevelser i ansikt, munn og/eller strupehode sammen med kløe og utslett kan oppstå under behandling med Alea. Avbryt behandlingen med Alea og kontakt legen din omgående hvis dette oppstår.
Alea kan gi for kraftig blodtrykksfall hos utsatte individer, eller som følge av en allergisk reaksjon. Dette kan gi kraftig ørhet eller besvimelse. Avbryt behandlingen med Alea, kontakt legen din omgående og legg deg ned hvis dette oppstår.
Andre mulige bivirkninger av Alea:Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
Svimmelhet, hodepine, hevelser i ankler, føtter, ben, hender eller armer, tretthet.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
Svimmelhet når man reiser seg opp, manglende energi, prikking eller nummenhet i hender eller føtter, kraftig svimmelhet, kraftige hjerteslag, høy puls, lavt blodtrykk med symptomer som svimmelhet og ørhet, tungpustethet, hoste, kvalme, oppkast, fordøyelsesbesvær, diaré, forstoppelse, munntørrhet, smerter øverst i magen, hudutslett, muskelspasmer, smerter i armer og ben, ryggsmerter, økt vannlatingsbehov, seksuell inaktivitet, manglende evne til å få eller beholde en ereksjon, svakhet.
Visse endringer i blodprøvesvar er også sett, som følgende:
økt og redusert kaliumnivå i blodet, økt kreatininnivå i blodet, økt urinsyrenivå, økning i en leverfunksjonstest (gammaglutamyltransferasenivåer).
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
Overfølsomhet overfor legemidler, besvimelse, rødme og varmefølelse i ansiktet, utslett med elveblest, hevelser i ansiktet.
Bivirkninger rapportert ved bruk av olmesartanmedoksomil eller amlodipin alene, men ikke med Alea eller med høyere hyppighet:Olmesartanmedoksomil
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
Bronkitt, sår hals, rennende eller tett nese, hoste, magesmerter, mageinfluensa, diaré, fordøylsesbesvær, kvalme, smerter i ledd eller ben, ryggsmerter, blod i urinen, infeksjon i urinveiene, brystsmerter, influensaliknende symptomer, smerter. Endringer i blodprøvesvar som økt fettnivå (hypertriglyseridemi), økt mengde urinstoff i blodet eller urinsyre og økning i lever- og muskelfunksjonstester.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
Redusert antall av en type blodceller som kalles blodplater, som kan medføre at du lett får blåmerker eller forlenget blødningstid, raskt innsettende allergiske reaksjoner som kan ramme hele kroppen og gi pustevansker og raskt blodtrykksfall som kan medføre besvimelse (anafylaktiske reaksjoner), angina (smerter eller ubehag i brystet, som kalles angina pectoris), kløe, hudutslett, allergisk hudutslett, utslett med elveblest, hevelse i ansikt, muskelsmerter, sykdomsfølelse.
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
Hevelse i ansikt, munn og/eller strupehode, akutt nyresvikt og nedsatt nyrefunksjon, sløvhet.
Amlodipin
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
Magesmerter, kvalme, ankelhevelser, søvnighet, rødme og varmefølelse i ansiktet.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
Søvnvansker, søvnforstyrrelser, humørforandringer, inkludert angst, depresjon, irritabilitet, skjelving, smaksforandringer, besvimelse, synsforstyrrelser inkludert dobbeltsyn, øresus (tinnitus), forverring av angina (smerter eller ubehag i brystet), rennende eller tett nese, hårtap, lilla flekker på huden grunnet småblødninger (purpura), misfarging av huden, kraftig svetting, hudutslett, kløe, smerter i ledd eller muskler, vannlatingsvansker, vannlatingsbehov om natten, økt vannlatingsbehov, brystforstørrelse hos menn, brystsmerter, smerter, sykdomsfølelse, vektøkning eller -tap.
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
Forvirring.
Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer):
Redusert antall hvite celler i blodet, som kan øke infeksjonsfaren, redusert antall av en type blodceller som kalles blodplater, som kan medføre at du lett får blåmerker eller forlenget blødningstid, økt blodsukker, økt muskelspenning eller økt motstand mot passiv bevegelse (hypertoni), prikking eller nummenhet i hender eller føtter, hjerteinfarkt og uregelmessig hjerterytme, betennelse i blodårer, betennelse i lever eller bukspyttkjertel, betennelse i magens slimhinner, fortykning av tannkjøtt, økte leverenzymer, gulning av hud og øyne, økt lysfølsomhet i huden, allergiske reaksjoner (kløe, utslett, hevelser i ansikt, munn og/eller strupehode sammen med kløe og utslett, andre allergiske tilstander med betennelse og avflassing av hud, av og til livstruende).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Alea
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller blisterpakningen etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Alea
 • Virkestoffer er olmesartanmedoksomil og amlodipin (som besilat).
Hver tablett inneholder 20 mg olmesartanmedoksomil og 5 mg amlodipin (som besilat). Hver tablett inneholder 40 mg olmesartanmedoksomil og 5 mg amlodipin (som besilat). Hver tablett inneholder 40 mg olmesartanmedoksomil og 10 mg amlodipin (som besilat).
 • Andre innholdsstoffer er
Tablettkjerne: Pregelatinisert maisstivelse, silisert mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat.
Tablettdrasjering: Polyvinylalkohol, makrogol 3350, talkum, titandioksid (E171) og jern(III)oksid (E172, kun Alea 40 mg/ 5 mg og 40 mg/10 mg filmdrasjerte tabletter).
Hvordan Alea ser ut og innholdet i pakningen
Alea 20 mg/5 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, runde med C73 på den ene siden.
Alea 40 mg/5 mg filmdrasjerte tabletter er kremfargede, runde med C75 på den ene siden. Alea 40 mg/10 mg filmdrasjerte tabletter er rødbrune, runde med C77 på den ene siden.
Alea filmdrasjerte tabletter er tilgjengelige i pakninger med 14, 28, 30, 56, 90, 98 og 10 x 28, 10 x 30 filmdrasjerte tabletter og i pakninger med perforerte endoseblistere med 10, 50 og 500 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse
Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg Luxembourg
Tilvirker
DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH
D-81366 München Tyskland
Berlin-Chemie AG D-12489 Berlin Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike: Amelior 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Belgia: Carlitex 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Bulgaria: Tespadan 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Kypros: Orizal 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Tsjekkia: Sintonyn 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Danmark: Alea 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Estland: Sanoral 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Finland: Alea 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Frankrike: Axeler 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Tyskland: Vocado 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Hellas: Orizal 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Ungarn: Duactan 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg
Island: Alea 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Irland: Konverge 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Italia: Bivis 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Latvia: Sanoral 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Litauen: Sanoral 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg
Luxemburg: Carlitex 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Nederland: Belfor 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Malta: Tansar 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Norge: Alea 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg
Polen: Elestar 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Portugal: Zolnor 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Rumania: Inovum 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Slovakia: Folgan 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Slovenia: Olectan 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg Spania: Balzak 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.07.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.