Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Albunorm 50 g/l infusjonsvæske, oppløsning

Albunorm 200 g/l infusjonsvæske, oppløsning

albumin (humant)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Albunorm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Albunorm
 3. Hvordan du bruker Albunorm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Albunorm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Albunorm er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Albunorm tilhører en gruppe legemidler som kalles blodsubstitutter og plasmaproteinfraksjoner.
Legemidlet gis til pasienter for å gjenopprette og opprettholde mengden av blod som sirkulerer i kroppen når dette blodvolumet er blitt for lite.
 
2. Hva du må vite før du bruker Albunorm
Bruk ikke Albunorm
 • hvis du er allergisk overfor humant albumin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Albunorm.
Vis forsiktighet ved bruk av Albunorm
 • dersom du har spesiell risiko for økt blodvolum, f.eks. ved alvorlige hjertesykdommer, høyt blodtrykk, utvidede blodårer (åreknuter) i spiserøret, væske i lungene, blødningsforstyrrelser, alvorlig nedsatt antall røde blodceller eller manglende vannlating.
 • ved tegn på økt blodvolum (hodepine, pustebesvær, oppsvulmet halsvene) eller økt blodtrykk. I slike tilfeller skal tilførselen (infusjonen) stoppes umiddelbart.
 • ved tegn på en allergisk reaksjon. Infusjonen skal stoppes umiddelbart.
 • ved bruk hos pasienter med alvorlig hjerneskade.
Virussikkerhet
Når legemidler framstilles av plasma eller blod fra mennesker, blir visse tiltak iverksatt for å hindre at infeksjoner overføres til pasientene. Disse omfatter:
 • nøye utvelgelse av blod- og plasmagivere for å være sikker på at mulige bærere av infeksjoner blir utelukket
 • testing ved hver blodtapping og av sammenslått plasma fra flere blodgivere for tegn på virus/infeksjoner
 • metoder under bearbeidingen av blod eller plasma som kan gjøre virus inaktive eller fjerne dem.
Til tross for disse tiltakene, kan ikke overføring av infeksjon utelukkes helt når det gis legemidler som er framstilt av blod eller plasma fra mennesker. Dette gjelder også for alle ukjente virus og andre typer infeksjoner.
Det er ikke rapportert overføring av virus med albumin som er produsert ved bruk av etablerte prosesser iht. spesifikasjoner i Ph.Eur. (europeisk standard).
Det anbefales sterkt at navn og batchnummer på preparatet registreres hver gang du får en dose med Albunorm, for å ha en oversikt over batchene som er brukt.
Andre legemidler og Albunorm
Ingen interaksjoner (gjensidig påvirkning) mellom humant albumin og andre legemidler er hittil kjent. Andre legemidler, fullblod eller konsentrat av røde blodceller bør imidlertid ikke blandes i oppløsningen når Albunorm skal gis. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Humant albumin er en normal bestanddel i blodet. Det er ikke kjent at preparatet kan gi skadelige effekter hvis det gis til gravide eller ammende. Spesielle forholdsregler bør tas for å justere blodvolumet hos gravide.
Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ingenting som tyder på at humant albumin nedsetter evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Albunorm inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 331 - 368 mg natrium (finnes i bordsalt) per 100 ml. Dette
tilsvarer opptil 18,4 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
 
3. Hvordan du bruker Albunorm
Albunorm er en bruksferdig oppløsning til infusjon (drypp) inn i en blodåre (vene). Dosen og infusjonshastigheten (hvor raskt du får albumin inn i venen) vil avhenge av tilstanden din. Legen vil bestemme hvilken behandling som er best for deg.
Instruksjoner
 • Oppløsningen bør ha romtemperatur eller kroppstemperatur før bruk
 • Oppløsningen skal være klar og ikke inneholde bunnfall.
 • Ubrukt oppløsning bør kastes.
 • Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Albunorm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom dosen og infusjonshastigheten er for høy kan du få hodepine, høyt blodtrykk og ubehag når du puster. Infusjonen skal stoppes umiddelbart, og legen vil bestemme om annen behandling er nødvendig.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger etter infusjon av humant albumin er sjeldne, og forsvinner vanligvis dersom infusjonshastigheten settes ned eller infusjonen stoppes.
Sjeldne: forekommer hos 1 til 10 av 10 000 pasienter:
Rødme, elveblest, feber og kvalme.
Svært sjeldne: forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter:
Sjokk på grunn av overfølsomhetsreaksjon.
Hyppighet ikke kjent: kan ikke anslås utifra de data som finnes:
Forvirring, hodepine, rask eller langsom puls, høyt eller lavt blodtrykk, varmefølelse, kortpustethet, kvalme, elveblest, hevelse rundt øyne, nese og munn, utslett, økt svetting, feber, frysninger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Albunorm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Innholdet bør brukes umiddelbart etter at flasken er åpnet.
Oppløsningen skal være klar eller svakt ugjennomskinnelig. Bruk ikke oppløsninger som er uklare eller inneholder bunnfall.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Albunorm 50 g/l
 • Virkestoff er 50 g/l humant albumin, framstilt fra plasma fra mennesker (flaske med 100, 250 eller 500 ml).
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, N-acetyl-DL-tryptofan, kaprylsyre og vann til injeksjonsvæsker.
Sammensetning av Albunorm 200 g/l.
 • Virkestoff er 200 g/l humant albumin, framstilt fra plasma fra mennesker (flaske med 50 eller 100 ml).
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, N-acetyl-DL-tryptofan, kaprylsyre og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Albunorm 50 g/l ser ut og innholdet i pakningen
Albunorm 50 g/l er en infusjonsvæske (oppløsning) i en flaske. 100 ml: pakninger med 1 eller 10 stk.
250 ml: pakninger med 1 eller 10 stk.
500 ml: pakninger med 1 stk.
Oppløsningen er klar, gul, gulbrun eller grønn.
Hvordan Albunorm 200 g/l ser ut og innholdet i pakningen.
Albunorm 200 g/l er en infusjonsvæske (oppløsning) i en flaske. 50 ml: pakninger med 1 eller 10 stk.
100 ml: pakninger med 1 eller 10 stk. Oppløsningen er klar, gul, gulbrun eller grønn.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Octapharma AS Industrivegen 23
2069 Jessheim Norge
Tilvirkere:
Octapharma Pharmazeutika, Produktionsges.m.b.H., Oberlaaerstrasse 235, 1100 Wien, Østerrike (For batchnumre (Lot) som begynner med ”K”)
Octapharma S.A.S., 72 rue du Maréchal Foch, 67380 Lingolsheim, Frankrike (For batchnumre (Lot) som begynner med ”L”)
Octapharma AB, 112 75 Stockholm, Sverige (For batchnumre (Lot) som begynner med ”M”)
Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH, Wolfgang-Marguerre-Allee 1, 31832 Springe, Tyskland
(For batchnumre (Lot) som begynner med ”P”)
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Albunorm: Danmark, Italia
Albunorm 5% / Albunorm 20 %: Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Tyskland, Irland, Island, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia
Albunorm 50 g/l / Albunorm 200 g/l: Østerrike, Estland, Finland, Frankrike, Ungarn, Latvia, Litauen, Norge, Romania, Sverige, Slovenia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.04.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.