Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Alacare 8 mg medisinert plaster

5‑aminolevulinsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Alacare er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Alacare
 3. Hvordan du bruker Alacare
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Alacare
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Alacare er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Alacare brukes til behandling av en mild hudlidelse i hode eller ansikt, som kalles solar keratose. Dette er små, ru flekker som utvikles i huden. De forårsakes av kraftig soleksponering over mange år, og kalles også aktinisk keratose.
Behandlingen med Alacare skjer i to trinn, og kalles fotodynamisk terapi. Først festes Alacare‑plaster over flekkene og sitter på i 4 timer. Deretter lysbehandles de med rødt lys i et par minutter. Lysbehandling med rødt lys fremkaller en kjemisk reaksjon i cellene på stedet med hudendringene, og dette fører til at disse cellene ødelegges. Reaksjonen kalles fototoksisk reaksjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Alacare
Alacare skal påføres av lege, sykepleier eller annet helsepersonell som én enkeltbehandling.
Bruk ikke Alacare:
 • dersom du er allergisk overfor 5‑aminolevulinsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du lider av en stoffskiftesykdom som kalles porfyri.
 • dersom du tidligere har gjennomgått lignende behandling med 5‑aminolevulinsyreholdige preparater som ikke var vellykket.
 • dersom du har andre hudlidelser som skyldes eller som blir forverret ved eksponering for lys.
Resultatene og vurderingen av behandlingen kan bli dårligere dersom det behandlede hudområdet utsettes for:
 • betennelse, infeksjon, psoriasis, eksem eller kreft
 • tatovering
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Alacare:
 • dersom du har en mørkbrun eller svart hudtype eller svært tykke lesjoner, siden det ikke foreligger erfaringer fra Alacare‑behandling i slike tilfeller.
 • dersom du kan være gravid. Da anbefales ikke Alacare‑behandling.
 • dersom du får UV‑behandling bør denne avsluttes før behandling med Alacare.
Lege eller sykepleier sørger for at Alacare‑plasteret ikke kommer i kontakt med øynene dine.
Som en generell forholdsregel bør ikke behandlet eller omkringliggende hud utsettes for sollys de første 48 timene etter behandling.
Andre legemidler og Alacare
Informer legen dersom du bruker legemidler som øker allergiske eller andre skadelige reaksjoner etter lyseksponering, for eksempel:
 • johannesurt eller preparater av dette: legemidler som brukes til å behandle depresjon.
 • griseofulvin: et legemiddel som brukes til å behandle soppinfeksjoner.
 • legemidler som øker utskillelsen av vann gjennom nyrene med virkestoffer som vanligvis har navn som slutter på "tiazid" eller "tizid".
 • visse legemidler som brukes til å behandle diabetes, slik som glibenklamid, glimepirid.
 • legemidler som brukes til å behandle mentale lidelser, kvalme eller oppkast med virkestoffer som vanligvis har navn som slutter på "azin".
 • legemidler som brukes til å behandle bakterieinfeksjoner med virkestoffer som har navn som starter med "sulfa" eller slutter på "oksasin" eller "syklin".
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Mulige skadevirkninger og risiko for svangerskapet og det ufødte barnet kan per i dag ikke fullstendig utelukkes.
Alacare skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.
Amming bør opphøre i 48 timer etter påføring av Alacare.
Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Alacare har ingen kjent påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Alacare
Det er viktig at du ikke smører krem i hodebunnen din eller ansiktet ditt på behandlingsdagen før selve behandlingen hos legen.
Voksne (inkludert eldre)
Alacare plaster påføres dine aktiniske keratoser (hudendringer) i 4 timer som én enkeltdose. Etterpå blir disse hudområdene utsatt for rødt lys i noen få minutter (fotodynamisk terapi). Du får vernebriller som du skal bruke under lysbehandlingen for å beskytte øynene dine.
Etter behandlingen med plaster og lysbehandling skal du beskytte huden mot sollys i 48 timer.
Flekkene som er behandlet bør kontrolleres av lege etter tre måneder.
Bruk av Alacare hos barn og ungdom
Bruk av Alacare anbefales ikke, da det ikke foreligger erfaringer fra behandling av barn og ungdom under 18 år.
Dersom du avbryter behandling med Alacare
Effekten av behandlingen kan reduseres hvis
 • plasteret fjernes for tidlig eller
 • lysbehandlingen stanses for tidlig.
Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger som omfatter behandlingsstedet (lokale bivirkninger)
Nesten alle pasientene (99 %) opplever bivirkninger på behandlingsstedet (lokale bivirkninger). Disse kan oppstå mens Alacare‑plasteret sitter på, under lysbehandling av stedet som behandles og/eller etterpå. Symptomene er vanligvis milde eller moderate, og krever sjeldent at lysbehandlingen avbrytes tidligere. For å lindre eventuelle symptomer er det mulig å avkjøle det behandlede området med en vifte eller lignende under lysbehandlingen. Etter behandlingen kan de lokale bivirkningene vedvare i 1 til 2 uker, eller av og til lenger.
Svært vanlige (flere enn 1 av 10 pasienter):
 • flassing
 • irritasjon
 • kløe
 • smerter
 • rødhet
 • skorpedannelse
Vanlige (flere enn 1 av 100 pasienter, men færre enn 1 av 10 pasienter):
 • områder med blekere eller mørkere hud
 • blødninger
 • blemmer
 • ubehag
 • erosjon (nedbrytning av hudoverflaten)
 • ødem (væskeansamling i vevet)
 • avskalling
 • kviser (pustler)
 • hudreaksjon
 • væskedannelse
 • hevelser
Mindre vanlige (flere enn 1 av 1000 pasienter, men færre enn 1 av 100 pasienter):
 • forbrenning
 • flekker
 • infeksjon
 • betennelse
 • sår
 • overflatiske hudskader
Bivirkninger som ikke omfatter behandlingsstedet:
Vanlige
 • hodepine
Mindre vanlige
 • angst
 • økte nivåer av enzymet alaninaminotransferase
 • neseblødning
 • kviselignende utslett (pustler)
 • misfarging av huden
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Alacare
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og doseposen etter ”Utl.dato”/”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Brukes innen 3 måneder etter åpning.
Etter åpning oppbevares plasteret i doseposen for å beskytte mot lys. Etter fjerning foldes det brukte plastret sammen med limsiden inn, slik at limet ikke eksponeres. Deretter kastes det på en trygg måte.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Alacare
 • Virkestoff er 5‑aminolevulinsyre‑hydroklorid. Hvert medisinerte plaster på 4 cm² inneholder 8 mg 5‑aminolevulinsyre (som hydroklorid), 2 mg per cm².
 • Andre innholdsstoffer er trykkfølsomt akryllim, foliebakside som består av pigmentert polyetylen og aluminiumdampbelagt polyester, beskyttende film som består av polyetyleneterftalatfilm (fjernes før påføring)
Hvordan Alacare ser ut og innholdet i pakningen
Det medisinerte plasteret har en størrelse på 4 cm², er kvadratisk med avrundede hjørner og består av en hudfarget foliebakside og et selvklebende lag, som er dekket med en beskyttende film som fjernes før bruk. 4 plastre er forseglet i én beskyttende dosepose.
Alacare er tilgjengelig i pakningsstørrelser på 4 eller 8 plastre (1 eller 2 beskyttelsespose(r)) i en eske.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
photonamic GmbH & Co. KG
Eggerstedter Weg 12
25421 Pinneberg
Tyskland
Tilvirker:
medac Gesellschaft fuer klinische Spezialpraeparate mbH
Theaterstrasse 6
D-22880 Wedel
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Medac GmbH, filial
Postboks 3003
3501 Hønefoss
Norge
E-post: info@medac.no
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark, Finland, Irland, Italia, Norge, Polen, Portugal, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Østerrike: Alacare
Frankrike: Effala
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.09.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

aktinisk keratose (solar keratose): Områder på huden hvor det på grunn av langvarig utsettelse for sollys eller solariebruk oppstår små skjellende flekker. Sees hyppigst i ansiktet, på ører, i hodebunnen hos menn som tidlig har mistet håret, på håndrygger, underarmer og skinneben.

alaninaminotransferase (alat): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

erosjon: Overflatisk sår.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.