Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Akineton 2 mg tabletter

biperidenhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Akineton er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Akineton
 3. Hvordan du bruker Akineton
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Akineton
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Akineton er og hva det brukes mot
Ved parkinsonisme er det for lite dopamin i spesielle områder av hjernen. Akineton minsker virkningen av acetylkolin i hjernen slik at det blir en viss balanse mellom dopamin og acetylkolin igjen.
Akineton brukes ved alle former for Parkinsons sykdom. Også ved parkinsonlignende symptomer fremkalt av legemidler, samt ved ufrivillige bevegelser.
 
2. Hva du må vite før du bruker Akineton
Bruk ikke Akineton:
 • dersom du er allergisk overfor biperidenhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har trangvinklet glaukom (en spesiell type grønn stær)
 • hvis du har visse innsnevringer (mekaniske stenoser) i mage/tarmkanalen eller utvidet tykktarm (megacolon)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Akineton:
 • dersom du har rask hjerterytme
 • ved epilepsi
Ved behandling av parkinsonlignende symptomer bør Akineton ikke brukes lenger enn 2–3 måneder. Bør heller ikke brukes forebyggende.
Akineton kan gi munntørrhet. Det er derfor viktig at du er nøye med tannstellet. Bruk av sukkerfrie pastiller eller tyggegummi kan redusere munntørrheten.
Andre legemidler og Akineton
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Effekten av behandlingen påvirkes hvis Akineton tas sammen med visse andre legemidler. Effekten av Akineton kan forsterkes ved samtidig bruk av for eksempel andre midler som virker via sentralnervesystemet (antikolinergika), midler mot allergi (antihistaminer), midler mot parkinson og midler med krampeløsende egenskaper (spamolytika). Kinidin, levodopa (mot parkinson) og metoklopramid (kvalmestillende middel) kan påvirke effekten av Akineton.
Inntak av Akineton sammen med alkohol
Alkohol kan påvirke effekten av Akineton.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg med lege før bruk av Akineton under graviditeten.
Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg med lege før bruk av Akineton ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og betjene maskiner. Akineton kan gi tretthet og svimmelhet som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Akineton inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Akineton
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvis du mener at virkningen av Akineton er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Akineton
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Akineton
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Akineton
Du må ikke plutselig slutte med Akineton, fordi parkinsonismen da kan forverre seg. Dosen må reduseres gradvis, i samråd med legen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger kan oppstå, særlig i begynnelsen av behandlingen og hvis doseringen økes for raskt. På grunn av ukjent antall brukere kan den prosentvise hyppigheten av spontant rapporterte bivirkninger ikke fastslås nøyaktig.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
Munntørrhet, kvalme, magebesvær, hukommelsessvikt, trøtthet, svimmelhet, døsighet, midlertidig redusert REM-søvn (søvnfase med raske øyebevegelser), hurtig puls (takykardi), muskelrykninger. Ved høyere doser kan det forekomme uro, agitasjon, frykt, forvirring, delirium, hallusinasjoner og søvnløshet. Stimulerende effekter er ofte sett hos pasienter med symptomer på psykisk utviklingshemning og kan nødvendiggjøre en reduksjon i doseringen.
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
Overfølsomhet, allergisk utslett, redusert svetting, hodepine, bevegelsesforstyrrelser (dyskinesi), manglende koordinering av bevegelser (ataksi), taleforstyrrelser, økt tendens til kramper, nervøsitet, eufori, problemer med vannlating (særlig hos pasienter med forstørret prostata, dosereduksjon anbefales), manglende evne til å urinere (mer sjeldent), forstoppelse, langsom hjerterytme (bradykardi), blodtrykkssenkning (etter injeksjon), problemer med innstilling av skarpt syn på ulike avstander (akkomodasjonsforstyrrelser), utvidelse av pupillen, lysfølsomhet og glaukom (grønn stær).
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Betennelse i spyttkjertelen (parotitt).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Akineton
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Akineton
 • Virkestoff er biperidenhydroklorid 2 mg.
 • Andre hjelpestoffer er maisstivelse, potetstivelse, laktosemonohydrat 38 mg (se avsnitt 2, «Akineton inneholder laktose»), kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, mikrokrystallinsk cellulose, kopolyvidon, talkum, magnesiumstearat, renset vann.
Hvordan Akineton ser ut og innholdet i pakningen
Pakningsstørrelser: 100 tabletter i glass eller blisterpakning.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l.
Vía Cavour, 70
27035 MEDE (PV)
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.08.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylkolin: Acetylkolin er en nevrotransmitter. Acetylkolin produseres og frigjøres i nerveender, og formidler impulser fra nervene til kolinerge reseptorer. Acetylkolinets aktivitet kan både økes og dempes ved hjelp av legemidler.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.