Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Airflusal Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram/dose inhalasjonspulver, dosedispensert

salmeterol/flutikasonpropionat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Airflusal Forspiro er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Airflusal Forspiro
 3. Hvordan du bruker Airflusal Forspiro
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Airflusal Forspiro
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Airflusal Forspiro er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Airflusal Forspiro brukes til behandling av:
 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
  Denne sykdommen er karakterisert ved stadige pustevansker som skyldes trange luftveier, ofte sammen med hoste og slim. Dette legemidlet gir færre oppblussinger av KOLS-symptomer.
Dette legemidlet inneholder to virkestoffer.
 • Salmeterol: et langtidsvirkende stoff som utvider luftveiene
 • Flutikason: et kortikosteroidsom reduserer hevelse og betennelse i lungene
 
2. Hva du må vite før du bruker Airflusal Forspiro
Bruk ikke Airflusal Forspiro
 • dersom du er allergisk overfor salmeterol, flutikason eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Airflusal Forspiro dersom du har:
 • hjertesykdom, inkludert uregelmessige eller raske hjerteslag
 • overaktiv skjoldbruskkjertel
 • høyt blodtrykk
 • diabetes mellitus
 • lite kalium i blodet
 • har/har hatt tuberkulose, eller andre lungeinfeksjoner
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Airflusal Forspiro forebygger åndenød og pipende pust. Vær oppmerksom på at stoffet ikke virker på plutselig inntruffet kortpustethet eller tungpustethet. Dersom du får et slikt anfall av åndenød, trenger du et legemiddel som raskt utvider luftveiene, som salbutamol.
Informer legen din umiddelbart dersom astmaen eller pusten din blir verre. Det kan hende at:
 • du oftere får pipende pust
 • du oftere føler at det er trangt i brystet
 • du oftere må bruke inhalatoren som gir rask utvidelse av luftveiene
Fortsett å bruke Airflusal Forspiro dersom noe av dette skjer, men ta ikke flere inhalasjoner. Lungesykdommen kan bli verre og du kan bli alvorlig syk. Snakk med legen din da du kan ha behov for tilleggsbehandling.
Barn og ungdom
Airflusal Forspiro er ikke anbefalt til barn under 12 år.
Andre legemidler og Airflusal Forspiro
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Følgende legemidler kan påvirke eller bli påvirket av Airflusal Forspiro:
 • legemidler mot høyt blodtrykk, hjertesykdom eller andre sykdommer, som har virkestoffer som ender på "olol" (betablokkere), som atenolol, propranolol og sotalol
 • legemidler mot virus, inkludert enkelte legemidler mot HIV, som ritonavir eller kobicistat;
  Legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler.
 • legemidler mot infeksjon, som ketokonazol, itrakonazol og erytromycin
 • kortikosteroider som tas gjennom munnen eller blir injisert: legemidler som brukes til behandling av betennelser eller forhindre organavstøtning
 • diuretika, også kjent som "vanndrivende legemidler", som brukes til å behandle høyt blodtrykk
 • andre bronkodilatorer (f.eks. Salbutamol)
 • legemidler som inneholder xantiner. Disse brukes ofte til å behandle astma
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen vil vurdere om du kan bruke Airflusal Forspiro i dette tidsrommet.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite sannsynlig at Airflusal Forspiro vil svekke din evne til kjøre eller betjene maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Airflusal Forspiro inneholder laktose
Hvis du har fått beskjed av legen om at du ikke tåler visse sukkerarter, må du rådføre deg med legen før du bruker dette legemidlet.
Mengden laktose i dette legemidlet forårsaker vanligvis ikke problemer for pasienter med laktoseintoleranse.
 
3. Hvordan du bruker Airflusal Forspiro
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Astma
Den anbefalte dosen for voksne og barn fra 12 år og oppover
Én inhalasjon to ganger daglig
Legen din vil undersøke deg regelmessig med tanke på astmasymptomer.
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom
Den anbefalte dosen for voksne er:
Én inhalasjon to ganger daglig
Dersom symptomene holdes under kontroll ved bruk av Airflusal Forspiro to ganger daglig, kan det hende at legen vil redusere dosen til én gang daglig:
 • én gang om kvelden dersom du har symptomer om natten
 • én gang om morgenen dersom du har symptomer om dagen
Bruksmåte
Bruk Airflusal Forspiro hver dag som legen din har bestemt, helst rett før et måltid om morgenen og/eller om kvelden.
Etter bruk skal du skylle munnen med vann.
Dersom du ikke bruker Airflusal Forspiro korrekt eller slik legen har bestemt, kan pustevanskene dine forverres. For best behandling må du bruke Airflusal Forspiro daglig, selv om du ikke har noen symptomer.
Bruksanvisning
Legen din, en sykepleier eller en apotekfarmasøyt kan vise deg hvordan inhalatoren brukes, og du bør regelmessig få kontrollert at du bruker den riktig.
Inhalatoren inneholder 60 pulverdoser i en sammenrullet foliestrimmel. Den har en doseteller som viser deg hvor mange doser du har igjen, og den teller ned fra 60 til 0. Når det bare er 10 eller færre doser igjen, vises tallene mot en rød bakgrunn.
Inhalatoren kan ikke fylles på nytt – den skal kastes når den er tom og erstattes med en ny.
Mangler tekstalternativ for bilde
Før du bruker inhalatoren
 • Åpne den gjennomsiktige døren til sidekammeret.
 • Ta ut foliestrimmelen av sidekammeret ved å trekke ut hele lengden av strimmelen forsiktig mot "tennene" i sidekammeret slik det vises nedenfor. Ikke dra eller rykk i strimmelen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Lukk døren til sidekammeret, og kast den brukte strimmelen.
Viktig:
Etter hvert som inhalatoren brukes vil sidekammeret gradvis fylles opp av brukt strimmel. Foliestrimler med sorte striper inneholder ikke legemiddel. Til slutt vil de nummererte delene av strimmelen dukke opp i sidekammeret.
Det skal aldri være mer enn 2 deler av foliestrimmelen i sidekammeret da de kan stoppe til inhalatoren. Trekk strimmelen forsiktig vekk, som vist ovenfor, og kast den på en sikker måte.
Slik bruker du inhalatoren
Hold inhalatoren i hendene som vist på bildene.
1. Åpne
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Åpne beskyttelseshetten nedover slik at munnstykket kommer til syne.
 • Kontroller dosetelleren for å se hvor mange doser det er igjen.
2. Klargjøring av en dose
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Løft opp kanten på den hvite delen av munnstykket. Pass på at sidekammeret er lukket.
  Husk: Du må bare flytte den hvite delen av munnstykket når du er klar til å inhalere en dose av legemidlet. Dersom du klargjør en dose uten å inhalere vil dosen gå tapt.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Åpne: Flytt den hvite delen så langt som mulig inntil du hører et klikk. Dette vil føre en ny dose på plass med tallet på toppen.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Lukk: Etterpå skal du lukke den hvite delen av munnstykket helt slik at den klikker på plass i den opprinnelige stillingen. Inhalatoren er nå klar til bruk.
3. Inhalering
 • Snu deg bort fra munnstykket og pust dypt ut, men ikke så dypt at det føles ubehagelig. Pust aldri rett inn i inhalatoren siden det kan påvirke dosen.
 • Hold inhalatoren vannrett med beskyttelseshetten pekende nedover.
 • Lukk leppene tett rundt munnstykket.
 • Pust jevnt og dypt gjennom inhalatoren, ikke gjennom nesen.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fjern inhalatoren fra munnen og hold pusten i 5-10 sekunder eller så lenge som mulig uten at det blir ubehagelig.
 • Pust deretter langsomt ut, men ikke inn i inhalatoren.
 • Lukk beskyttelseshetten over munnstykket.
 • Skyll munnen med vann og spytt ut. Dette kan hjelpe deg til å forebygge heshet og soppinfeksjon i munnen.
Rengjøring
 • Tørk utsiden av munnstykket med et rent, tørt tørkepapir, hvis nødvendig.
 • Ikke prøv å ta inhalatoren fra hverandre for rengjøring eller av annen årsak!
 • Inhalatordelene må ikke vaskes med vann eller fuktige renseservietter siden fukt kan påvirke dosen!
 • Putt aldri en nål eller en annen skarp gjenstand inn i munnstykket eller andre deler siden dette kan skade inhalatoren!
Dersom du tar for mye av Airflusal Forspiro
Kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdose er:
 • svimmelhet
 • hodepine
 • raske hjerteslag
 • muskelsvakhet
 • verkende ledd
 • skjelving
Hvis du har brukt store doser over lang tid, bør du rådføre deg med legen din eller apotek. Årsaken til dette er at store doser av Airflusal Forspiro kan redusere mengden av steroidhormoner som produseres av binyrene.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Airflusal Forspiro
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Ta neste dose til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandlingen med Airflusal Forspiro
Du må ikke plutselig stoppe med å bruke eller redusere dosen din med Airflusal Forspiro uten at legen din har gitt deg tillatelse, da det kan medvirke til at pusteproblemene dine blir verre og svært sjeldne bivirkninger kan oppstå. Disse omfatter:
 • magesmerter
 • tretthet og dårlig appetitt, kvalme
 • oppkast og diaré
 • vekttap
 • hodepine eller døsighet
 • lite sukker i blodet
 • lavt blodtrykk og kramper
Hvis du får en infeksjon eller hvis du er svært stresset (f.eks. hvis du har vært utsatt for en ulykke eller skal igjennom en operasjon) kan det svært sjeldent hende at du får lignende bivirkninger. For å hindre at disse symptomene oppstår, kan legen din forskrive ekstra kortikosteroider (som prednisolon).
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner: du kan oppleve at pustingen din plutselig blir dårligere etter bruk av Airflusal Forspiro. Du kan få svært pipende pust og hoste. Du kan også oppleve kløe, utslett (elveblest) og hevelse (vanligvis i ansikt, lepper, tunge eller hals) eller du kan plutselig føle hjertet slå veldig fort, eller du føler deg svimmel og ør (kan føre til kollaps eller besvimelse). Hvis du får disse virkningene eller hvis de inntreffer etter bruk av Airflusal Forspiro, skal du underrette legen din umiddelbart. Allergiske reaksjoner på Airflusal Forspiro er mindre vanlige (de kan forekomme hos opptil 1 person av 100 personer).
Andre bivirkninger kan opptre med følgende hyppighet:
Svært vanlige, kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • hodepine
  Dette bedrer seg vanligvis ved fortsatt behandling.
 • hyppigere forkjølelse hos pasienter med KOLS
Vanlige, kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:
 • trøske (sår, gulhvite flekker) i munn og svelg. I tillegg til sår tunge, heshet og irritasjon i halsen. Det kan hjelpe å skylle munnen med vann og spytte ut og/eller pusse tennene umiddelbart etter hver dose av medisinen. Legen din kan forskrive et soppmiddel for å behandle trøsken.
 • verking, hovne ledd og muskelsmerter
 • muskelkramper
Følgende bivirkninger er også rapportert hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS):
 • lungebetennelse (infeksjon i lungene)
  Informer legen din dersom du får noe av det følgende mens du bruker Airflusal Forspiro, det kan være symptomer på en lungebetennelse:
  • økt slimproduksjon
  • endret farge på slimet
  • feber
  • kuldegysninger
  • forverret hoste
  • forverrede pustevansker
 • blåmerker og brudd over hele kroppen
 • bihulebetennelse
 • lavt kaliumnivå i blodet (du kan få uregelmessige hjerteslag, muskelsvakhet og/eller kramper)
Mindre vanlige, kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer:
 • svært rask hjerterytme (takykardi)
 • du føler deg skjelven og har hurtige eller uregelmessige hjerteslag (palpitasjon)
  Dette er vanligvis helt ufarlig og bedres ved fortsatt behandling.
 • du føler deg bekymret
  Denne bivirkningen forekommer hovedsakelig hos barn.
 • økt blodsukkernivå
  Dersom du har diabetes, kan det være nødvendig med hyppigere blodsukkermåling og endret dose av diabetesmedisinene dine.
 • søvnforstyrrelse
 • allergisk hudutslett
 • brystsmerter
 • uklart syn (grå stær)
Sjeldne, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • pustevansker eller pipende pust som blir verre rett etter en dose Airflusal Forspiro.
  Slutt å bruke Airflusal Forspiro og bruk inhalatoren som gir rask utvidelse av luftveiene så du kan puste bedre. Informer legen din umiddelbart.
 • unormal produksjon av visse hormoner, spesielt ved bruk av dette legemidlet i høye doser over lang tid
  Symptomer er:
  • veksthemming hos barn og ungdom
  • lavere bentetthet
  • økt trykk i øyet (glaukom)
  • vektøkning
  • rundt "måneansikt" (Cushings syndrom).

  Legen din vil undersøke deg regelmessig med tanke på disse bivirkningene og passe på at du bruker lavest mulige dose.
 • atferdsendringer, f.eks. at du er uvanlig aktiv eller irritabel
  Disse bivirkningene forekommer hovedsakelig hos barn.
 • uregelmessige hjerteslag eller et ekstra hjerteslag
  Informer legen din, men slutt ikke å bruke Airflusal Forspiro såfremt du ikke blir bedt om det.
 • en soppinfeksjon i spiserøret, som kan medføre problemer med å svelge.
Ukjent frekvens, men kan også forekomme:
 • depresjon eller aggresjon
  Disse bivirkningene forekommer hovedsakelig hos barn.
 • tåkesyn
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Airflusal Forspiro
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utl.dato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Airflusal Forspiro
Airflusal Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram inhalasjonspulver, dosedispensert:
 • Virkestoffer er salmeterol og flutikason. Hver tilmålte dose av Airflusal Forspiro inneholder 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 500 mikrogram flutikasonpropionat. Tilsvarende en levert dose på:
 • 45 mikrogram salmetrol (som salmetrolxinafoat) og 465 mikrogram flutikasonpropionat.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat.
Hvordan Airflusal Forspiro ser ut og innholdet i pakningen
 • I det mørklilla inhalasjonsutstyret for tørt pulver, i plast, finnes 60 doser pulverblanding i et aluminiumsblister.
 • Strimmelen inneholder ferdig oppdelte doser.
 • Pakningsstørrelser:
  1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 10 inhalator(er) som inneholder 60 doser.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker:
Aeropharm GmbH, Francois-Mitterrand-Allee 1, 07407 Rudolstadt, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.02.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

måneansikt: Et opphovnet, rundt ansikt sett vanligvis som en bivirkning av behandling med kortikosteroider, eller som et symptom av Cushings syndrom.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

Forspiro