Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Adriamycin 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

doksorubicinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Adriamycin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Adriamycin
 3. Hvordan du bruker Adriamycin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Adriamycin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Adriamycin er og hva det brukes mot
Adriamycin er en cellegift (et cytostatikum av tetracyklintype) som brukes mot en rekke kreftformer, blant annet brystkreft, en type lungekreft kalt småcellet anaplastisk lungekarsinom, kreft i underlivet (eggstokker, livmorhals, vagina), blærekreft, testikkelkreft, lymfekreft og akutt blodkreft.
 
2. Hva du må vite før du bruker Adriamycin
Bruk ikke Adriamycin:
 • Dersom du er allergisk overfor doksorubicin eller noen av de andre innholdsstoffene i Adriamycin (listet opp i avsnitt 6), eller liknende stoffer (antracykliner)
 • dersom benmargen din kan være hemmet eller du har alvorlig betennelse i munnslimhinnen på grunn av tidligere behandling med andre cellegifter (cytostatika) eller strålebehandling
 • dersom du har alvorlig leversvikt, eller du er behandlet med så store doser antracykliner tidligere at du ikke kan få mer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Adriamycin dersom du:
 • tidligere har hatt hjertesykdom
 • bruker legemidler som påvirker hjertet
 • tidligere har fått behandling med denne typen legemidler (antracykliner)
 • tar eller nylig har tatt trastuzumab (et legemiddel som brukes i behandlingen av visse typer kreft). Traztuzumab kan forbli i kroppen i opptil 7 måneder. Siden trastuzumab kan påvirke hjertet, skal du ikke ta Adriamycin i løpet av de første 7 månedene etter at du har avsluttet bruk av trastuzumab. Hvis du tar Adriamycin før dette, må hjertefunksjonen din overvåkes nøye.
 • har fått strålebehandling mot brystregionen
Det kan være at legen din vil kontrollere hjertet ditt under behandlingen.
Andre legemidler og Adriamycin
Snakk med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Hjertefunksjonen vil bli overvåket nøye hos personer som behandles med Adriamycin i kombinasjon med andre midler som kan påvirke hjertet.
Noen legemidler kan påvirke konsentrasjonen av Adriamycin i kroppen din. Virkningen kan bli påvirket dersom du tar legemidler som inneholder: verapamil, fenobarbital, fenytoin, Johannesurt og ciklosporin.
Hvis noe av dette gjelder deg må du informere legen før behandlingen starter.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Doksorubicin passerer livmoren og kan forårsake skade på fosteret. Adriamycin skal ikke brukes under graviditet.
Amming
Det er mulig at barn som ammes, kan skades. Adriamycin skal ikke brukes under amming.
Fertilitet
Adriamycin kan skade arvestoffet i spermiene. Menn skal bruke effektiv prevensjon. Adriamcyin kan føre til infertilitet hos kvinner under behandlingen. Manglende menstruasjon og prematur menopause kan forekomme.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Adriamycin
Bruk alltid Adriamycin slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den til deg. Det er vanlig at man får en engangsdose intravenøst med 21 dagers intervall. Noen får også behandling i 3 dager med 4 ukers mellomrom.
Dersom du tar for mye av Adriamycin
Overdosering med doksorubicin vil kunne føre til alvorlig hemming av benmargen, effekter på mage- tarmsystemet og akutte forandringer i hjertet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene er listet opp etter hvor ofte de forekommer.
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter)
 • Infeksjon
 • Endrede blodverdier
 • Redusert appetitt
 • Forstyrrelser i mage-tarmsystemet
 • Hånd-fot-syndrom (rødhet, hevelse og sår i håndflater og fotsåler)
 • Håravfall
 • Feber
 • Svakhet (asteni)
 • Frysninger
 • Redusert mengde blod som presses ut av hjertet når hjertet slår (redusert ejeksjonsfraksjon)
 • Unormal EKG-avlesning
 • Unormale leververdier
 • Vektøkning.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 pasienter)
 • Blodforgiftning (sepsis)
 • Øyekatarr
 • Hjertemuskelsykdommer (kongestiv hjertevikt, sinus takykardi)
 • Betennelse i spiserøret
 • Magesmerter
 • Elveblest
 • Utslett
 • Endret farge i hud og negler (hyperpigmentering)
 • Reaksjoner på injeksjonsstedet.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 1000 pasienter)
 • Embolisme (sykdomstilstand som skyldes at en arterie blokkeres).
Ikke kjent hyppighet (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Akutt blodkreft
 • Uvanlig sterk allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon)
 • Dehydrering
 • Økt urinsyre i blodet
 • Hornhinnebetennelse
 • Framkalling av tårer
 • Hjerterytmeforstyrrelser
 • Sjokk
 • Blødninger
 • Betennelse i venen eller samtidig betennelse og propp i en overflatevene
 • Hetetokter
 • Magesår og mageblødning
 • Betennelse i tykktarmen (kolitt)
 • Misfarging av slimhinnene
 • Hudlidelser
 • Kløe
 • Misfarging av urinen
 • Uteblivelse av menstruasjon
 • Fullstendig fravær eller manglende sædceller i sæden
 • Illebefinnende.
Det vil bli tatt blodprøver under behandlingen og i de første ukene etter. Hjertefunksjonen overvåkes ved langtidsbehandling.
Urinen kan bli farget rød.
Kontakt lege dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Adriamycin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2 ºC-8 ºC). Beskyttes mot direkte sollys.
Bruk ikke Adriamycin etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Adriamycin 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning
 • Virkestoff er doksorubicinhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er: Saltsyre, natriumklorid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Adriamycin ser ut og innholdet i pakningen
Adriamycin leveres i hetteglass av fargeløst glass eller hetteglass av polypropylenplast. Adriamycin finnes i pakningsstørrelser på 5 ml, 10 ml, 25 ml og 100 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Pfizer AS, Postboks 3, 1324 Lysaker, Norge
Tlf: + 47 67 52 61 00
Tilvirker:
Pfizer Service Company bvba, Zaventem, Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.04.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert og oppdatert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig ved å skanne QR-koden med en smarttelefon. Samme informasjon er også tilgjengelig på følgende adresse: www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-adriamycin-pfizer-545767
Mangler tekstalternativ for bilde
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Inkompatibilitet med andre legemidler og intravenøse væsker:
Skal ikke blandes med heparin eller fluorouracil (for eksempel i samme IV-infusjonspose eller ved Y- setet til samme infusjonslinje), da dette medfører utfelling. Inntil ytterligere data foreligger, anbefales
det ikke å gi doksorubicin i samme oppløsning som andre legemidler. Dersom behandling med doksorubicin og fluorouracil er nødvendig, er det anbefalt å skylle IV-linjen mellom de to administrasjonene.
Kontakt med basisk oppløsning bør unngås da det kan medføre hydrolyse av legemidlet.
Håndtering:
 • Cytostatika bør om mulig tilberedes i avtrekksskap. Operasjonshansker og beskyttelsesfrakk skal anvendes. Finnes det ikke tilgjengelig avtrekk, kompletteres beskyttelsesutrustningen med munnbind og ansiktsmaske eller vernebriller.
 • Hver injeksjonssprøyte påsettes en etikett der preparatnavn og mengde angis.
 • Hvis luft og overskuddsoppløsning må trykkes ut av sprøyten før injeksjonen, kan dette lettest gjøres mot en steril kompress.
 • Må ikke komme i kontakt med huden. Bruk beskyttelseshansker!
 • Hvis løsningen kommer i kontakt med huden –skyll rikelig med vann.
 • Hvis løsningen kommer i øynene –skyll med vann eller steril natriumkloridoppløsning. Deretter kontaktes ansvarlig lege. Hvis irritasjonen ikke har gitt seg etter 30 minutter skal øyelege foreta undersøkelse.
 • Søl tørkes opp med et absorberende materiale. Dette behandles som risikoavfall. Kontaminerte flater skylles grundig med vann og tørkes nøye. Tørkematerialet behandles som risikoavfall.
 • Avfall som har vært i kontakt med cytostatikakonsentrat (ampuller o.l.) skal håndteres i henhold til gjeldende rutiner for risikoavfall (gjelder således ikke glassvarer o.l. som har inneholdt fortynnede cytostatikaoppløsninger i minst 500 ml volum).
Ferdig oppløsning skal brukes innen 12 timer ved oppbevaring i romtemperatur og innen 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap.
Oppløsningen skal beskyttes mot direkte sollys.
Bruk ikke Adriamycin etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

embolisme (embolidannelse): En sykdomstilstand som oppstår av en plutselig tilstopping av blodstrømmen. Tilstoppingen skyldes en dannelse av en embolus som oftest stammer fra en blodpropp dannet et annet sted i blodsirkulasjonen. Embolisme kan også skyldes plakk av kolesterol, bakterieklumper, kreftceller eller injiserte substanser som luftbobler eller uoppløselige partikler som føres med blodet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hånd-fot-syndrom (palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, ppes): Palmar-plantar erytrodysestesi, også kjent som hånd-fot-syndrom, er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

illebefinnende (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

testikkelkreft (testikkelcancer): Testikkelkreft er en ondartet svulst inne i testiklene. Årsaken til sykdommen er ukjent. Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen hos menn mellom 15 og 35 år.

øyekatarr (konjunktivitt): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.