Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Adrenalin Stragen 0,1 mg/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

adrenalin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Adrenalin Stragen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du blir gitt Adrenalin Stragen
 3. Hvordan du blir gitt Adrenalin Stragen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Adrenalin Stragen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Adrenalin Stragen er og hva det brukes mot
Adrenalin Stragen tilhører en gruppe legemidler som kalles adrenerge og dopaminerge midler.
Dette legemidlet brukes til:
 • behandling av hjertestans (uventet tap av hjertefunksjon, pust og bevissthet).
 • behandling av akutt anafylaksi hos voksne (alvorlig sjokk eller kollaps på grunn av en alvorlig allergisk reaksjon).
 
2. Hva du må vite før du blir gitt Adrenalin Stragen
Du må ikke bli gitt Adrenalin Stragen
 • Dersom du er allergisk (overfølsom) overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), når det finnes det alternative legemidler med adrenalin eller en alternativ vasopressor.
Advarsler og forsiktighetsregler
Adrenalin Stragen er indisert for akuttbehandling. Det er nødvendig med kontinuerlig medisinsk tilsyn etter administrering.
Forholdsregler ved bruk
Risiko for bivirkninger øker dersom du:
 • har en medisinsk historie med hypertyreose (sykdom i skjoldbruskkjertelen).
 • har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • har et forhøyet kalsiumnivå i blodet (hyperkalsemi).
 • har et for lavt kaliumnivå i blodet (hypokalemi).
 • har diabetes (sukkersyke).
 • har hjertesykdom eller høyt blodtrykk.
 • har hjerneskader eller åreforkalkninger i hjernen.
 • har grønn stær (glaukom, økt trykk i øyet).
 • har prostatalidelser.
 • er en eldre pasient.
 • er gravid.
Andre legemidler og Adrenalin Stragen
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Medisiner som kan samhandle med Adrenalin Stragen er:
 • flyktige halogenanestetika (gasser som brukes under narkose).
 • visse legemidler mot depresjon (antidepressiva).
 • legemidler til behandling av høyt blodtrykk og hjertesykdommer.
 • legemidler til behandling av diabetes.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Adrenalin Stragen påvirker ikke evnen til å bruke kjøretøy eller maskiner.
Adrenalin Stragen inneholder natrium
Denne medisinen inneholder 35,4 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver sprøyte. Dette tilsvarer 1,77 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
 
3. Hvordan du blir gitt Adrenalin Stragen
Adrenalin Stragen blir gitt av din lege eller sykepleier. De avgjør hva som er riktig dose for deg, og når og hvordan denne skal gis.
Ved livstruende allergiske reaksjoner (akutt anafylaksi):
For voksne vil det bli gitt en dose på 0,05 mg (0,5 ml adrenalin 0,1 mg/ml oppløsning), gjentatt etter behov inntil ønsket respons.
Ved hjertestans:
Voksne: 1 mg (10 ml adrenalin 0,1 mg/ml oppløsning) gis i en blodåre eller inn i et bein hvert 3‑5 minutt før hjertet begynner å arbeide igjen.
Barn over 5 kg: 10 mikrogram/kg (0,1 ml/kg adrenalin 0,1 mg/ml oppløsning) gis i en blodåre eller inn i et bein hvert 3‑5 minutt før hjertet begynner å arbeide igjen.
Dette legemidlet er ikke hensiktsmessig for å gi en dose på mindre enn 0,5 ml, og bør derfor ikke brukes hos nyfødte og barn hvor kroppsvekten er mindre enn 5 kg.
Dersom du tar for mye av Adrenalin Stragen
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger har blitt rapportert:
 • angst,
 • pustevansker (dyspné),
 • nervøsitet,
 • frykt,
 • svetting,
 • hjertebank (uregelmessig eller hurtigere hjerteslag),
 • økt hjertefrekvens (takykardi),
 • blekhet,
 • skjelving,
 • svakhet,
 • svimmelhet,
 • hodepine,
 • kvalme,
 • oppkast,
 • kalde hender eller føtter (kalde ekstremiteter),
 • hallusinasjoner,
 • besvimelser,
 • høyt blodsukkernivå (hyperglykemi),
 • lavt kaliumnivå i blodet (hypokalemi),
 • økt surhet i blodet (metabolsk acidose),
 • utvidede pupiller (mydriasis).
Ved høye doser eller for pasienter som er følsomme overfor adrenalin, er bivirkningene:
 • hjerterytmeforstyrrelser (uregelmessig hjerteslag/hjertestans),
 • høyt blodtrykk (med risiko for hjerneblødning),
 • innsnevring av blodårene (vasokonstriksjon, for eksempel i huden, i ekstremiteter eller nyrer),
 • akutte anginaanfall,
 • risiko for akutt hjerteinfarkt.
Gjentatte lokale injeksjoner kan skape nekrose (vevsskade) på injeksjonsstedene som resultat av innsnevring av blodkar.
I alle tilfeller er det nødvendig med medisinsk oppfølging etter administrering av Adrenalin Stragen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Adrenalin Stragen
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Du bør ikke bli gitt dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Din lege eller sykepleier vil kontrollere dette.
Oppbevares i aluminiumsposen som beskyttelse mot lys og oksygen.
Oppbevares ved høyst 25ºC
Ikke åpne aluminiumsposen før bruk.
Legemidlet må brukes umiddelbart etter åpning.
Skal ikke fryses.
Ikke bruk skarpe gjenstander for å åpne posen.
Du skal ikke gis Adrenalin Stragen hvis den har blitt delvis brukt eller viser tegn på synlige skader.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Adrenalin Stragen
Virkestoffet er adrenalintartrat.
Hver ml injeksjonsvæske inneholder 0,1 mg adrenalin (som adrenalintartrat).
Hver 10 ml ferdigfylt sprøyte inneholder 1 mg adrenalin (som adrenalintartrat).
Andre innholdsstoffer er natriumklorid, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæske.
Hvordan Adrenalin Stragen ser ut og innholdet i pakningen
Adrenalin Stragen er en klar, fargeløs oppløsning i en 10 ml ferdigfylt sprøyte av polypropylen, individuelt pakket i en gjennomsiktig blister og videre pakket i aluminiumspose.
De ferdigfylte sprøytene leveres i esker med 1 og 10 sprøyter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Stragen Nordic A/S
Helsingørsgade 8C
3400 Hillerød
Danmark
Tilvirker:
Laboratoire Aguettant
1, rue Alexander Fleming
69007 LYON
FRANKRIKE
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.04.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk (http://www.legemiddelverket.no).
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Intravenøst adrenalin bør kun administreres av rutinert personell for bruk og titrering av vasopressorer i klinisk praksis.
Kardiopulmonal gjenoppliving:
10 ml av 0,1 mg/ml oppløsning (1 mg) adrenalin ved intravenøs eller intraossøs rute, gjentas hvert 3‑5 minutt inntil spontan sirkulasjon har returnert.
Endotrakeal administrasjon bør bare brukes som siste utvei i en dose på 20 til 25 ml av 0,1 mg/ml oppløsning (2 til 2,5 mg) hvis ingen annen administreringsvei er tilgjengelig.
Hjertestans etter hjertekirurgi: Intravenøs administrasjon i doser på 0,5 ml eller 1 ml av 0,1 mg/ml oppløsning (50 eller 100 mikrogram), svært forsiktig og titrert til respons.
Akutt anafylaksi
Titrer intravenøs adrenalin ved bruk av bolusdoser på 0,5 ml av 0,1 mg/ml oppløsning (0,05 mg) iht. respons.
Adrenalin Stragen 0,1 mg/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte er ikke anbefalt for intramuskulær bruk ved akutt anafylaksi.
For intramuskulær administrering, bør en oppløsning på 1 mg/ml brukes.
Pediatrisk populasjon:
Dette legemidlet er ikke hensiktsmessig for å gi en dose på mindre enn 0,5 ml, og bør derfor ikke administreres intravenøst eller intraossøst hos nyfødte og barn hvor kroppsvekten er mindre enn 5 kg.
Hjertestans hos barn
Intravenøs eller intraossøs administrasjonsvei (kun hos barn over 5 kg): 0,1 ml/kg av 0,1 mg/ml oppløsning (10 mikrogram/kg) til en maksimal enkeltdose på 10 ml av 0,1 mg/ml oppløsning (1 mg), gjentas hvert 3‑5 minutt inntil spontan sirkulasjon har returnert.
Endotrakeal administrasjon (uavhengig av vekt) bør kun brukes som en siste utvei hvis ingen annen administrasjonsvei er tilgjengelig, i en dose på 1 ml/kg av 0,1 mg/ml oppløsning (100 mikrogram/kg) til en maksimal enkeltdose på 25 ml av 0,1 mg/ml oppløsning (2,5 mg).
Protokollen nedenfor må følges nøye:
Den ferdigfylte sprøyten skal kun brukes til én pasient. Kast sprøyten etter bruk. Ikke for gjenbruk.
Før administrering skal legemidlet inspiseres visuelt for partikler og misfarging. Kun klar fargeløs oppløsning fri for partikler eller presipitater skal brukes.
Legemidlet bør ikke brukes dersom posen eller blisterpakningen har blitt åpnet eller hvis hvis forseglingen på sprøyten er tydelig ødelagt (plastfilm på basen av endehetten).
 1. Riv opp aluminiumsposen for hånd ved bruk av rivehakket(-ene).
  Ikke bruk skarpe gjenstander for å åpne posen.
 2. Trekk den ferdigfylte sprøyten fra det sterile blisteret.
 3. Trykk på stempelet for å frigjøre proppen. Steriliseringsprosessen kan ha forårsaket at proppen har festet seg til selve sprøyten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 4. Skru av enden på hetten slik at forseglingen brytes. For å unngå forurensning skal den synlige luerkoblingen ikke berøres.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 5. Sjekk at forseglingsspissen på sprøyten har blitt fjernet helt. Hvis ikke, sett på hetten og skru til igjen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 6. Skyv ut luften ved å trykke forsiktig på stempelet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 7. Koble sprøyten til en vaskulær tilgangsenhet eller -nål.
  Skyv stempelet inn for injisering av nødvendig volum.
Alle ubrukte produkter eller avfall skal avhendes i henhold til lokale forskrifter.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

åreforkalkning (aterosklerose): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.