Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Adport 0,5 mg harde kapsler

Adport 0,75 mg harde kapsler

Adport 1 mg harde kapsler

Adport 2 mg harde kapsler

Adport 5 mg harde kapsler

takrolimus

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Adport er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Adport
 3. Hvordan du bruker Adport
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Adport
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Adport er og hva det brukes mot
Adport tilhører en gruppe legemidler som kalles immunhemmende midler.
Etter at du har fått transplantert et organ (for eksempel lever, nyre eller hjerte), vil kroppens immunsystem prøve å avstøte det nye organet.
Adport brukes til å kontrollere denne immunreaksjonen og hjelpe kroppen med å godta det transplanterte organet.
Adport brukes ofte i kombinasjon med andre legemidler som også hemmer immunsystemet.
Du kan også få behandling med Adport hvis du har en reaksjon med avstøting av en transplantert lever, nyre, hjerte eller annet organ, eller hvis du tidligere har fått annen behandling som ikke har virket mot immunreaksjonen etter transplantasjonen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Adport
Bruk ikke Adport:
 • dersom du er allergisk overfor takrolimus eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor antibiotika som tilhører undergruppen makrolidantibiotika (for eksempel erytromycin, klaritromycin, josamycin).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Adport.
 • Det er nødvendig for deg å ta Adport hver dag så lenge du trenger immunhemming for å hindre avstøtning av det transplanterte organet. Du bør holde jevnlig kontakt med legen din.
 • Mens du tar Adport, kan det hende at legen din av og til trenger å gjøre visse undersøkelser (blant annet av blod, urin, hjertefunksjon, øyne og nevrologiske undersøkelser). Dette er normalt og vil hjelpe legen med å fastsette riktig dose av Adport for deg.
 • Unngå å ta naturmidler, for eksempel johannesurt (Hypericum perforatum) eller andre naturmidler, fordi dette kan påvirke effekten og dosen av Adport som du trenger. Hvis du er i tvil, kontakter du legen før du tar eventuelle naturmidler.
 • Hvis du har leverproblemer eller har hatt en sykdom som kan ha påvirket leveren, skal du informere legen din da dette kan påvirke dosen av Adport som du skal ha.
 • Hvis du får sterke magesmerter, med eller uten andre symptomer som frysninger, feber, kvalme eller oppkast.
 • Hvis du har diaré i mer enn én dag, skal du informere legen din da dette kan påvirke dosen av Adport som du skal ha.
 • Hvis du har en endring av den elektriske aktiviteten i hjertet ditt som heter “QT-forlengelse”.
 • Unngå å utsette deg for mye sollys eller UV-lys (ultrafiolett lys) mens du bruker Adport ved å bruke beskyttende klær og solkrem med høy solfaktor. Dette er fordi immunhemmende midler kan øke risikoen for ondartede endringer i huden.
 • Hvis du har behov for vaksinasjon, skal du informere legen din. Legen vil gi deg råd om hva som er best å gjøre.
 • Det er rapportert at pasienter som har blitt behandlet med Adport har økt risiko for å utvikle lymfoproliferative lidelser (se avsnitt 4). Spør legen om spesifikke råd om disse lidelsene.
Andre legemidler og Adport
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Adport må ikke tas sammen med ciklosporin.
Konsentrasjonen av Adport i blodet kan påvirkes av andre legemidler du tar, og konsentrasjonen av andre legemidler i blodet kan påvirkes når du tar Adport. Det kan derfor være nødvendig å
avbryte, øke eller redusere dosen av Adport.
Det er spesielt viktig at du informerer legen din dersom du bruker eller nylig har brukt legemidler med virkestoffer som:
 • soppmidler og antibiotika, spesielt såkalte makrolidantibiotika som brukes til behandling av infeksjoner, for eksempel ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol og isavukonazol, erytromycin, klaritromycin, josamycin og rifampicin
 • letermovir, som brukes til å forebygge sykdom forårsaket av CMV (humant cytomegalovirus)
 • HIV-proteasehemmere (f.eks. ritonavir, nelfinavir, sakvinavir), det forsterkende legemidlet kobicistat og kombinasjonstabletter, som brukes til å behandle HIV-infeksjon
 • HCV-proteasehemmere (f.eks. telaprevir, boceprevir og kombinasjonen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uten dasabuvir), som brukes til å behandle hepatitt C- infeksjon
 • nilotinib og imatinib (brukes til å behandle visse typer kreft)
 • mykofenolsyre, som brukes til å undertrykke immunsystemet for å forhindre avstøtning av transplantater
 • legemidler mot magesår og sure oppstøt (f.eks. omeprazol, lansoprazol eller cimetidin)
 • antiemetika, som brukes til å behandle kvalme og oppkast (f.eks. metoklopramid)
 • magnesium-aluminium-hydroksid (antacida), som brukes til å behandle halsbrann
 • hormonbehandling med etinyløstradiol (for eksempel p-piller) eller danazol
 • legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk eller hjerteproblemer, for eksempel nifedipin, nicardipin, diltiazem og verapamil
 • antiarytmiske legemidler (amiodaron) som brukes til å behandle arytmi (uregelmessig hjerterytme)
 • legemidler kjent som “statiner”, som brukes til behandling av for høyt kolesterol og fettstoffer (triglyserider)
 • fenytoin eller fenobarbital, som brukes til behandling av epilepsi
 • kortikosteroidene prednisolon og metylprednisolon
 • nefazodon, som brukes til behandling av depresjon
 • naturmidler som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum) eller ekstrakter av Shisandra sphenanthera.
Rådfør deg med legen din umiddelbart dersom du lider av følgende under behandlingen:
 • problemer med synet som f.eks. tåkesyn, endringer i fargesynet, problemer med å se detaljer eller innsnevret synsfelt.
Informer legen din dersom du bruker eller må bruke ibuprofen, amfotericin B eller midler som virker mot virus (f.eks. aciklovir). Disse midlene kan forverre problemer med nyrene eller nervesystemet hvis de tas sammen med Adport.
Du må også informere legen hvis du samtidig med Adport tar kaliumtilskudd eller visse kalium- sparende midler (for eksempel amilorid, triamteren eller spironolakton), visse smertestillende midler (såkalte NSAID-er, for eksempel ibuprofen), blodfortynnende midler eller legemidler mot diabetes som tas gjennom munnen.
Hvis du har behov for vaksinasjon, skal du informere legen din på forhånd.
Inntak av Adport sammen med mat og drikke
Du bør ta Adport på tom mage eller minst 1 time før eller 2–3 timer etter et måltid. Unngå å spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice mens du tar Adport.
Graviditet og amming
 • Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Adport skilles ut i morsmelk. Du bør derfor ikke amme mens du tar Adport.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner hvis du føler deg svimmel eller søvnig eller har problemer med å se klart etter at du har tatt Adport. Disse reaksjonene er vanligere hvis Adport tas sammen med alkohol.
Adport inneholder laktose og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver hard kapsel, og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Adport
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Forsikre deg om at du får samme type takrolimus-legemiddel hver gang du henter resepten, med mindre transplantasjonslegen har bestemt at du skal bytte til et annet takrolimus-legemiddel.
Dette legemidlet skal tas to ganger daglig. Hvis legemidlet ikke ser ut som vanlig, eller hvis instruksjonene om dosering er endret, må du rådføre deg med legen din eller apoteket så snart som mulig for å forsikre deg om at du har fått riktig legemiddel.
Startdosen som gis for å forebygge avstøtning av det transplanterte organet, fastsettes av legen og beregnes ut fra kroppsvekten din. De første dosene som gis rett etter transplantasjonen, ligger vanligvis i området 0,075–0,30 mg per kg kroppsvekt per dag, avhengig av hvilket organ som er transplantert.
Dosen avhenger av allmenntilstanden din og hvilke andre immunhemmende legemidler du tar. Legen vil ta regelmessige blodprøver av deg for å bestemme riktig dose og for å justere dosen av og til.
Legen vil vanligvis justere dosen av Adport så snart tilstanden din har stabilisert seg. Legen vil gi deg nøyaktig informasjon om hvor mange kapsler du skal ta og hvor ofte.
 • Adport skal tas gjennom munnen to ganger daglig, vanligvis om morgenen og om kvelden. Du skal vanligvis ta Adport på tom mage eller minst 1 time før eller 2–3 timer etter et måltid.
 • Kapslene skal svelges hele sammen med et glass vann.
 • Ta de harde kapslene rett etter at de er tatt ut av blisterpakningen.
 • Unngå grapefrukt og grapefruktjuice mens du tar Adport.
 • Tørkemidlet i folieposen må ikke svelges.
Dersom du tar for mye av Adport
Kontakt lege eller nærmeste sykehus/legevakt umiddelbart hvis du har fått i deg for mye av Adport.
Dersom du har glemt å ta Adport
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du har glemt å ta Adport kapsler, skal du vente til det er tid for neste dose og deretter fortsette som før.
Dersom du avbryter behandling med Adport
Hvis du avbryter behandlingen med Adport, kan det være økt risiko for at det transplanterte organet avstøtes. Du må ikke avbryte behandlingen uten at legen har sagt det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Adport reduserer kroppens motstandskraft for å hindre at det transplanterte organet avstøtes. Kroppen vil dermed ikke være like godt i stand til å bekjempe infeksjoner. Hvis du bruker Adport, kan du derfor få flere infeksjoner enn vanlig, for eksempel infeksjoner i huden, munnen, magen, tarmene, lungene og urinveiene.
Alvorlige bivirkninger kan oppstå, blant annet de som er listet opp nedenfor. Informer lege omgående hvis du opplever eller mistenker at du har noen av de følgende alvorlige bivirkningene:
 • Opportunistiske infeksjoner (bakterie-, sopp-, virus- og protozoinfeksjon): langvarig diaré, feber og sår hals. Godartede og ondartede svulster er rapportert etter behandling med takrolimus som følge av hemming av immunsystemet.
 • Trombotisk trombocytopenisk purpura (eller TTP), en tilstand som er karakterisert av feber og blåmerker under huden som ser ut som små røde prikker, med eller uten uforklarlig ekstrem tretthet, forvirring, gulfarging av huden og/eller øynene (gulsott), med symptomer på akutt nyresvikt (liten eller ingen produksjon av urin).
 • Tilfeller av ren erytroaplasi (en svært kraftig reduksjon i antallet røde blodlegemer) og hemolytisk anemi (redusert antall røde blodlegemer på grunn av økt nedbryting ledsaget av tretthet) og febril nøytropeni (nedgang i antall hvite blodceller som bekjemper infeksjoner, ledsaget av feber) er rapportert. Det er ikke kjent nøyaktig hvor ofte disse bivirkningene forekommer. Du kan være uten symptomer, eller, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad, kan du føle: utmattelse, apati, unormalt blek hud (blekhet), kortpustethet, svimmelhet, hodepine, brystsmerter og kalde hender og føtter.
 • Tilfeller av agranulocytose (en svært kraftig reduksjon i antallet hvite blodlegemer ledsaget av sår i munnen, feber og infeksjon(er)). Du kan være uten symptomer, eller du kan føle plutselig feber, frostanfall og sår hals.
 • Allergiske og anafylaktiske reaksjoner med følgende symptomer: et plutselig kløende utslett (elveblest), hevelse i hender, føtter, ankler, ansikt, lepper, munn eller svelg (som kan føre til svelge- eller pustevansker) og du kan føle at du holder på å besvime.
 • Posterior reversibelt encefalopati-syndrom (PRES): hodepine, endret mental status, anfall og synsforstyrrelser.
 • Torsades de Pointes: endringer i hjerterytmen som er eller ikke er ledsaget av symptomer som brystsmerter (angina), besvimelse, vertigo eller kvalme, hjertebank (kjenner hjertet slå) og pustevansker.
 • Gastrointestinal perforasjon: sterke magesmerter, med eller uten andre symptomer som frysninger, feber, kvalme eller oppkast.
 • Stevens-Johnson syndrom: uforklarlige utbredte smerter i huden, hevelse i ansiktet, alvorlig sykdom med blemmedannelser i huden, munnen, øynene og kjønnsorganene, elveblest, hoven tunge, røde eller lilla hudutslett som sprer seg, hudavskalling.
 • Toksisk epidermal nekrolyse: nedbryting og blemmedannelse i huden eller i slimhinner, rød hoven hud som kan falle av på store deler av kroppen.
 • Hemolytisk-uremisk syndrom, en tilstand med følgende symptomer: liten eller ingen urinproduksjon (akutt nyresvikt), ekstrem tretthet, gulfarging av huden og/eller øynene (gulsott), uforklarlige blåmerker og/eller blødninger samt tegn på infeksjon.
 • Mangelfull funksjon av det transplanterte organet.
Bivirkningene nedenfor kan også oppstå etter at du har fått Adport:
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • økt blodsukker, diabetes mellitus, økt innhold av kalium i blodet
 • søvnvansker
 • skjelvinger, hodepine
 • økt blodtrykk
 • diaré, kvalme
 • nyreproblemer
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • nedsatt innhold av magnesium, fosfat, kalium, kalsium eller natrium i blodet, væskeoverskudd, økt innhold av urinsyre eller fettstoffer (lipider) i blodet, nedsatt matlyst, økt surhetsgrad i blodet, andre endringer i saltinnholdet i blodet
 • angstsymptomer, forvirring og desorientering, depresjon, endringer i sinnsstemning, mareritt, hallusinasjoner, psykiske lidelser
 • anfall, bevissthetsforstyrrelser, prikking og nummenhet (noen ganger smertefullt) i hender og føtter, svimmelhet, svekket evne til å skrive, nevrologiske sykdommer
 • uklart syn, økt følsomhet for lys, øyesykdom
 • øresus, tinnitus
 • nedsatt blodgjennomstrømning i blodårene i hjertet, raskere hjerteslag
 • blødning, delvis eller full blokkering av blodårer, nedsatt blodtrykk
 • kortpustethet, endringer i lungevevet, væskeansamling rundt lungene, betennelse i svelget, hoste, influensalignende symptomer
 • betennelse eller sår som fører til magesmerter eller diaré, blødninger i magen, betennelse eller sår i munnen, væskeansamling i magen, brekninger, magesmerter, fordøyelsesproblemer, forstoppelse, luft i magen, metthetsfølelse, løs avføring, mageproblemer
 • endringer i leverenzymer eller -funksjon, gulfarging av huden på grunn av leverproblemer, skade på vevet i leveren og leverbetennelse
 • kløe, utslett, håravfall, kviser (akne), økt svetting
 • smerter i ledd, armer, ben, rygg og føtter, muskelspasmer
 • nedsatt nyrefunksjon, nedsatt urinproduksjon, minsket eller smertefull vannlating
 • generell kraftløshet, feber, væskeansamling i kroppen, smerte og ubehag, økt innhold av enzymet alkalisk fosfatase i blodet, vektøkning, forstyrret oppfatning av kroppstemperatur
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • endringer i blodlevringen, nedsatt antall av alle typer blodceller
 • væskemangel, nedsatt innhold av protein eller sukker i blodet, økt innhold av fosfat i blodet
 • koma, hjerneblødning, slag, lammelser, hjernesykdom, tale- og språkforstyrrelser, hukommelsesproblemer
 • ugjennomskinnelig linse i øyet
 • nedsatt hørsel
 • uregelmessige hjerteslag, hjertet stopper å slå, reduksjon av hjertets yteevne, forstyrrelser i hjertemuskelen, forstørret hjertemuskel, hjertebank, unormalt EKG, unormal puls og hjerterytme
 • blodpropp i en vene i armen eller beinet, sjokk
 • pusteproblemer, sykdom i luftveiene, astma
 • stopp i passasjen gjennom tarmen, økt innhold av enzymet amylase i blodet, sure oppstøt, forsinket tømming av magen
 • betennelse i huden, svie i huden i sollys
 • leddsykdommer
 • ingen vannlating, smertefull menstruasjon og unormal menstruasjonsblødning
 • svikt i visse organer, influensalignende sykdom, økt følsomhet for varme og kulde, følelse av trykk i brystet, følelse av å være anspent og annerledes enn ellers, økt innhold av enzymet laktatdehydrogenase i blodet, vekttap
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer):
 • små blødninger i huden som skyldes blodpropp
 • økt stivhet i musklene
 • blindhet
 • døvhet
 • væskeansamling rundt hjertet
 • akutt åndenød
 • dannelse av cyster i bukspyttkjertelen
 • problemer med blodgjennomstrømningen i leveren
 • økt hårvekst
 • tørste, tendens til å falle, følelse av sammensnøring i brystet, minsket bevegelighet, sår
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • muskelsvakhet
 • unormalt ekkokardiogram
 • leversvikt, innsnevring av galleveiene
 • smertefull vannlating med blod i urinen
 • økt mengde fettvev
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • skade på synsnerven (optisk nevropati)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Adport
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Bruk alle kapslene innen 12 måneder etter at folieposen er åpnet. Oppbevares ved høyst 25ºC etter at folieposen er åpnet.
Ta kapslene rett etter at de er tatt ut av blisterpakningen.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Adport
 • Virkestoff er takrolimus.
  Hver kapsel inneholder 0,5 mg, 0,75 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg takrolimus (som monohydrat).
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Innhold i kapselen: laktosemonohydrat, hypromellose (E464), krysskarmellosenatrium (E468) og magnesiumstearat (E572).
  • Innhold i kapselskallet: 0,5 mg: gelatin, titandioksid (E171), natriumlaurilsulfat, sorbitanlaureat og gult jernoksid (E172).
   0,75 mg:
   gelatin, titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), briljantblått FCF (E 133), skjellakk (E 904), propylenglykol (E 1520), kaliumhydroksid (E 525), svart jernoksid (E 172).
1 mg:
gelatin, titandioksid (E 171), natriumlaurilsulfat, sorbitanlaureat, gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172) og svart jernoksid (E 172).
2 mg:
gelatin, titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172), briljantblått FCF (E 133), skjellakk (E 904), propylenglykol (E 1520), kaliumhydroksid (E 525), svart
jernoksid (E 172).
5 mg:
gelatin, titandioksid (E 171), natriumlaurilsulfat, sorbitanlaureat og rødt jernoksid (E 172).
Hvordan Adport ser ut og innholdet i pakningen
Adport 0,5 mg er harde kapsler med hvit ugjennomsiktig hoveddel, og elfenbensfarget hette. Inneholder hvitt til off-white pulver (lengde: 14,5 mm).
Adport 0,75 mg harde kapsler er lysegrønne, ugjennomsiktige, merket “0,75 mg” i svart blekk på hetten. Inneholder hvitt til off-white pulver (lengde: 14,5 mm).
Adport 1 mg er harde kapsler med hvit ugjennomsiktig hoveddel, og lysebrun hette. Inneholder hvitt til off-white pulver (lengde: 14,5 mm).
Adport 2 mg harde kapsler er mørkegrønne, ugjennomsiktige, merket “2 mg” i svart blekk på hetten. Inneholder hvitt til off-white pulver (lengde: 14,5 mm).
Adport 5 mg er harde kapsler med hvit ugjennomsiktig hoveddel, og oransje hette. Inneholder hvitt til off-white pulver (lengde: 15,8 mm).
Adport kommer i blisterpakninger av PVC/PE/PVdC/aluminium i en foliepose som også inneholder et tørkemiddel som beskytter kapslene mot fuktighet. Tørkemidlet må ikke svelges.
Pakninger med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 og 100 harde kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker
Salutas Pharma GmbH, Otto- von- Guericke- Allee 1, D- 39179 Barleben, Tyskland
eller
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia
eller
S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livenzeni nr. 7A, RO- 540472 Targu Mures, Romania
eller
LEK S.A., Ul. Domaniewska 50C, 02- 672 Warszawa, Polen
eller
Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.06.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cmv (cytomegalovirus): Virus som tilhører herpesvirusfamilien. Vanlige virus som kan forårsake forbigående feber og hovne lymfeknuter. De fleste som blir smittet vil ikke få symptomer. Hos pasienter med nedsatt immunforsvar, for eksempel aids-pasienter, kan infeksjon med cytomegalovirus forårsake alvorlige symptomer. Det finnes en viss risiko for at viruset smitter fra gravide til fosteret, noe som kan føre til infeksjon og skade på fosteret.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.