Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Adenosin Life Medical 5 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

adenosin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Adenosin Life Medical er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Adenosin Life Medical
 3. Hvordan du bruker Adenosin Life Medical
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Adenosin Life Medical
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Adenosin Life Medical er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/ eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Adenosin Life Medical er et antiarytmisk legemiddel. Det brukes til å diagnostisere og behandle unormal hjerterytme. Det brukes også som et diagnostisk verktøy til å utvide blodårene i hjertet i forbindelse med en belastningstest (fotografering av hjertet).
 
2. Hva du må vite før du bruker Adenosin Life Medical
Du vil få Adenosin Life Medical som en injeksjon eller en infusjon (drypp). Før du får Adenosin Life Medical vil legen din stille deg noen spørsmål om helsen din.
Bruk ikke Adenosin Life Medical
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor adenosin eller mannitol
 • hvis du har hatt alvorlige hjerteforstyrrelser
 • hvis du har vekslende rask og langsom hjerterytme og ikke har en innebygd funksjonell pacemaker
 • hvis du har lavt blodtrykk
 • hvis du av og til føler trykkende smerter midt i brystet
 • hvis du har hatt hjertesvikt.
Bruk ikke Adenosin Life Medical som en infusjon hvis:
 • du har økt trykk i hjernen
 • du har redusert blodvolum (hypovolemi)
 • du bruker dipyridamol (brukes til forebygging av blodpropp).
Informer legen din dersom du har noen av tilstandene over.
Advarsler og forsiktighetsregler
På grunn av dette legemidlets virkemåte kan det påvirke hjertefunksjonen din. Legen din vil overvåke hjertets respons under behandling med dette legemidlet.
Informer legen din:
 • hvis du har hatt en hjertetransplantasjon da du kan være mer følsom for legemidlets virkninger
 • hvis du har hatt hjerteproblemer, inkludert hjerteinfarkt
 • hvis du lider av åndenød, tung pust eller sykdom som påvirker lungene
 • hvis du bruker teofyllin (brukes mot astma eller bronkitt)
 • hvis du bruker andre legemidler som påvirker hjerterytmen din.
Andre legemidler og Adenosin Life Medical
Rådfør deg med lege dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Inntak av Adenosin Life Medical sammen med mat og drikke
Informer legen din dersom du har inntatt koffeinholdig mat eller drikke de siste 12 timene.
Graviditet og amming
Informer legen din dersom du tror du kan være gravid. Det er begrenset erfaring med bruk av Adenosin Life Medical under graviditet.
Adenosin Life Medical kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ingen spesielle forholdsregler.
 
3. Hvordan du bruker Adenosin Life Medical
Du vil få Adenosin Life Medical direkte i en vene av en spesialistlege.
Når Adenosin Life Medical brukes til å diagnostisere og behandle unormal hjerterytme, gis det som en rask injeksjon og den vanlige dosen er:
Voksne: Startdosen er vanligvis 5 mg. Hvis dette ikke virker kan det gis 10 mg og deretter 15 mg.
Spedbarn, barn og ungdom: Dosen er relatert til kroppsvekt med en startdose på 50 µg/kg kroppsvekt.
Når Adenosin Life Medical brukes som et diagnostisk verktøy (belastningstest), gis det som en infusjon (drypp) og den vanlige infusjonshastigheten er 140 µg/kg/min gitt i løpet av 4-6 minutter.
Pulsen din vil bli overvåket mens du får Adenosin Life Medical. Hvis du mener at virkningen av Adenosin Life Medical er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen om dette.
Dersom du tar for mye av Adenosin Life Medical
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkningene er lette og forsvinner raskt.
Når Adenosin Life Medical gis ved injeksjon forsvinner vanligvis symptomene innen 30 sekunder.
 • Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer): pustevansker, rødming, ubehag i brystet, hodepine, svimmelhet, brystsmerter, rask hjerterytme, kvalme, unormal prikkende følelse.
 • Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer): økt svetting, hjertebank, lavt blodtrykk, metallisk smak i munnen, trykk i lysken, raskere pusting, uro, tåkesyn.
 • Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer): forverring av bronkialastma, endringer i hjertefunksjon.
Når legemidlet gis ved intravenøs infusjon forekommer bivirkninger oftere, men de er fortsatt lette og forsvinner etter noen få minutter. Bivirkningene kan reduseres ved å kombinere infusjonen med lett fysisk aktivitet.
 • Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer): hodepine, smerter i bryst og kjeve, svimmelhet, rødming, endring i hjerterytmen som manglende eller ekstra slag, uregelmessige hjerteslag eller langsom hjerterytme, kvalme, magesmerter, pustevansker.
 • Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer): hjertebank, lavt blodtrykk, raskere pusting.
 • Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer): luftveiskramper, også hos pasienter uten bronkialastma eller obstruktiv lungesykdom.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Adenosin Life Medical
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Rester av legemidlet som ikke brukes omgående skal kastes.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Adenosin Life Medical
 • Virkestoff er adenosin, 5 mg/ml
 • Andre innholdsstoffer er mannitol 50 mg/ml og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Adenosin Life Medical ser ut og innholdet i pakningen
Adenosin Life Medical er en oppløsning av adenosin til injeksjon eller infusjon (drypp).
Det leveres som en klar og fargeløs oppløsning i hetteglass av glass (10 eller 50 ml) og i glassampuller (2 ml).
Pakningsstørrelser: 10x2 ml, 1x10 ml, 10x10 ml, 1x50 ml, 10x50 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen: Life Medical Sweden AB, Brahegatan 29, SE-114 37 Stockholm, Sverige.
Tilvirker: Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL), Formvägen 5 B; Box 3076, S-903 03 Umeå, Sverige.
Dette pakningsvedlegget inneholder ikke all informasjon om legemidlet ditt. Spør legen din hvis du er usikker på noe.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.11.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.