PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Addex-Natriumklorid 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske

(natriumklorid)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA ADDEX-NATRIUMKLORID ER, OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER ADDEX-NATRIUMKLORID
 3. HVORDAN DU BRUKER ADDEX-NATRIUMKLORID
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. HVORDAN DU OPPBEVARER ADDEX-NATRIUMKLORID
 6. YTTERLIGERE INFORMASJON
 
1. HVA ADDEX-NATRIUMKLORID ER, OG HVA DET BRUKES MOT
Addex-Natriumklorid er en oppløsning for intravenøs infusjon. Addex-Natriumklorid brukes ved mangel på natriumklorid.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på
 
2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER ADDEX-NATRIUMKLORID
Bruk ikke Addex-Natriumklorid
 • hvis du har et unormalt høyt innhold av natrium eller klorid i blodet
Vis forsiktighet ved bruk av Addex-Natriumklorid
Legen kan trenge å ta spesielle forholdsregler, og må vurdere om du kan få Addex-Natriumklorid ved tilstander som nevnt nedenfor:
 • ved for lite kalium i kroppen
 • dersom du har fått beskjed om å begrense inntak av natrium, som ved hjertesvikt (en tilstand der hjertet ikke pumper nok blod til andre organer i kroppen), opphopning av væske i hele kroppen eller i lungene, høyt blodtrykk, krampeanfall eller alvorlig
 • nyresvikt dersom du behandles med kortikosteroider eller adrenokortikotropt hormon (ACTH)
 • ved unormal høy surhetsgrad i kroppen forårsaket av sure stoffskifterester (metabolsk acidose)
 • ved opphopning av natrium i kroppen
Legemidlet må fortynnes før bruk.
Bruk av andre legemidler sammen med Addex-Natriumklorid
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det er kjent at dersom du behandles med kortikosteroider eller ACTH, kan tilførsel av Addex-Natriumklorid medføre opphopning av natrium og klorid i kroppen.
Inntak av Addex-Natriumklorid sammen med mat og drikke
Addex-Natriumklorid har ingen kjente negative effekter gitt samtidig med mat og drikke.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Si ifra til legen din dersom du er gravid eller ammer. Du kan få Addex-Natriumklorid dersom du er gravid eller ammer. Mengden du blir gitt, må kontrolleres nøye av legen din.
Dersom et annet legemiddel tilsettes denne infusjonsvæsken under graviditet eller amming, bør du imidlertid:
 • rådføre deg med legen din.
 • lese pakningsvedlegget til legemidlet som skal tilsettes.
Kjøring og bruk av maskiner
Addex-Natriumklorid antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidlet kan
påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i
pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
 
3. HVORDAN DU BRUKER ADDEX-NATRIUMKLORID
Addex-Natriumklorid vil bli gitt av, eller under overvåkning av, en lege som nøye vil kontrollere mengden du får av medisinen.
Du vil vanligvis få denne medisinen ved infusjon i en vene (intravenøs infusjon) etter at løsningen er fortynnet. Hastigheten av infusjonen og mengden oppløsning du får, vil avhenge av dine spesielle behov, sykdommen du behandles for og maksimal døgndose. Legen vil avgjøre hva som er den riktige dosen i ditt tilfelle.
Dersom du tar for mye av Addex-Natriumklorid
Hvis doseanbefalingen overstiges, er det en risiko for mye væske i kroppen (hyperhydrering), for høyt innhold av natrium og klorid i kroppen, for høyt innhold av oppløste stoffer i forhold til mengde væske (hyperosmolaritet) og unormal høy surhetsgrad i kroppen forårsaket av sure stoffskifterester (metabolsk acidose).
Ved for rask infusjon av en løsning som har større konsentrasjon av oppløste stoffer enn kroppsvæskene (hyperton løsning), kan dette medføre akutt overbelastning av sirkulasjonen, økt urinutskillelse på grunn av at nyrene skiller ut stoffer som ”drar” vann med seg (osmotisk diurese), unormalt høy surhetsgrad i kroppen (hyperkloremisk acidose) og diaré. For høyt innhold av natrium og klorid i blodet kan forekomme.
Det kan være en fare for å overbelaste sirkulasjonen dersom du har hjerte-og nyresvikt.
Din lege overvåker infusjonen, og en eventuell overdosering vil behandles ved tilførsel av urindrivende middel (diuretika) under kontinuerlig oppfølging. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du avbryter behandling med Addex-Natriumklorid
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan Addex-Natriumklorid forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom løsning med høyt innhold av natriumklorid gis, kan dette medføre akutt overbelastning av sirkulasjonen, økt urinutskillelse på grunn av at nyrene skiller ut stoffer som ”drar” vann med seg (osmotisk diurese), unormalt høy surhetsgrad i kroppen (hyperkloremisk acidose) og diaré. For høyt innhold av natrium og klorid i blodet kan forekomme.
Det kan være en fare for å overbelaste sirkulasjonen dersom du har hjerte-og nyresvikt.
Dersom løsninger med høyt innhold av natrium gis omkring en vene, kan dette medføre irritasjon og betennelse i veneveggen.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. HVORDAN DU OPPBEVARER ADDEX-NATRIUMKLORID
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Addex-Natriumklorid etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke Addex-Natriumklorid hvis du oppdager at forpakningen er skadet eller løsningen er uklar.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. YTTERLIGERE INFORMASJON
Sammensetning av Addex-Natriumklorid
 • Virkestoff er natriumklorid.
 • Hjelpestoff er vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Addex-Natriumklorid ser ut og innholdet i pakningen:
Addex-Natriumklorid er en steril, klar løsning. Den er pakket i ampuller eller hetteglass laget av polypropylen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Fresenius Kabi Norge AS, NO-1753 Halden, Norge
Telefon: + 47 69 21 11 00
Fax: + 47 69 21 11 01
E-post: www.fresenius-kabi.no
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 10/2009
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk i Norge.

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Egenskaper ved formuleringen
Hypertont, sterilt infusjonskonsentrat.
1 ml inneholder:
Natriumklorid 58,44 mg (1 mmol)
Elektrolyttinnhold pr. ml:
Na+ 22,99 mg 1 mmol
Cl- 35,45 mg 1 mmol
pH: 5 - 7
Instruksjoner vedrørende bruk og håndtering
Legemidlet skal kontrolleres visuelt før bruk. Infusjonskonsentratet må bare brukes dersom løsningen er klar uten utfellinger og emballasjen er uskadet.
Gis vanligvis langsomt intravenøst etter fortynning, fortrinnsvis i karbohydratoppløsninger eller natriumklorid infusjonsvæske. Fortynning av Addex-Natriumklorid må gjøres aseptisk rett før infusjonen settes opp. Den bruksferdige infusjonsvæsken blandes godt før infusjonen starter.
Doseringen er individuell. Dersom ikke annet er foreskrevet, skal legemidlet doseres i henhold til serumionogrammet og syre-base nivået.
Mangel på natrium blir regnet ut etter følgende formel:
Na+ mangel (mmol) = ( Na+ behov - Na+ målt) × kg kroppsvekt × 0,2
(Ekstracellulært volum blir regnet som kroppsvekt i kg × 0,2)
Maksimal administrasjonshastighet avhenger av den kliniske situasjonen. Den maksimale mengde som kan gis pr. dag, avhenger av elektrolyttbehovet. Hos voksne er normalverdien 3-6 mmol natrium/kg kroppsvekt, for barn 3-5 mmol natrium/kg kroppsvekt.
Infusjonen bør være avsluttet innen 24 timer etter fortynning.
Plastampullen er beregnet til engangsbruk, og eventuelle rester skal kastes.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diurese: Urinutskillelse.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.