Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Addaven, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

sporelementer

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Addaven er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Addaven
 3. Hvordan du bruker Addaven
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Addaven
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Addaven er og hva det brukes mot
Addaven er et legemiddel som inneholder sporelementer. Sporelementer er veldig små mengder kjemikalier som kroppen din trenger for å fungere normalt. Addaven gis intravenøst (i en vene) når du ikke kan spise normalt. Legemidlet brukes vanligvis som del av en balansert intravenøs diett; sammen med proteiner, fett, karbohydrater, salter og vitaminer.
 
2. Hva du må vite før du bruker Addaven
Bruk ikke Addaven:
 • Dersom du er allergisk overfor noen av virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Dersom du utvikler utslett eller andre allergiske reaksjoner (som kløe, hovne lepper eller ansikt, eller kortpustethet), informer legen din umiddelbart.
 • hvis du har total galleobstruksjon (tilstopping)
 • hvis du har Wilsons sykdom (en genetisk sykdom hvor kobber hoper seg opp i kroppen) eller hemokromatose (opphopning av jern i kroppen).
Addaven skal ikke gis til barn som veier mindre enn 15 kg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege dersom du har problemer med lever- og/ eller nyrefunksjonen din.
Legen din kan ønske å ta regelmessige blodprøver for å kontrollere tilstanden din. Dersom du tar jerntilskudd samtidig med infusjonen kommer legen din til å kontrollere at jern ikke hoper seg opp i kroppen.
Jod og jern kan i sjeldne tilfeller forårsake allergiske reaksjoner når det gis som infusjon. Snakk med legen din eller sykepleier dersom du får en allergisk reaksjon når du får Addaven.
Andre legemidler og Addaven
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er ikke kjent at Addaven har noen ugunstige effekter brukt sammen med andre legemidler.
Graviditet og amming
Det er ingen kjent risiko ved bruk under graviditet eller ved amming. Addaven kan benyttes ved graviditet og amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Addaven antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Addaven
Addaven gis av en lege eller sykepleier.
Du vil få legemidlet ved en infusjon (drypp) direkte inn i en vene.
Legen vil avgjøre hva som er den korrekte dosen for deg.
Den anbefalte dosen for voksne er 10 milliliter (ml) daglig. Dersom du har problemer med lever eller nyrer kan du få en lavere dose.
Addaven skal blandes i en annen løsning før den gis til deg. Legen eller sykepleieren vil sørge for at medisinen tilberedes korrekt før du får Addaven.
Bruk av Addaven hos barn
Den anbefalte dosen for barn over 15 kg er 0,1 ml per kg kroppsvekt per dag.
Dersom du tar for mye av Addaven
Det er lite sannsynlig at du vil få mer legemiddel enn du skal ettersom legen eller sykepleieren vil kontrollere deg i løpet av behandlingen.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Det er ikke rapportert om bivirkninger når Addaven brukes som anbefalt.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Addaven
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legen din og farmasøyten på sykehusapoteket er ansvarlige for korrekt lagring, bruk og kassering av Addaven-infusjonen.
Etter fortynning: Tilsetning av Addaven bør utføres umiddelbart før infusjonen og den bør brukes innen 24 timer. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden under bruk brukerens ansvar og bør normalt ikke overskride 24 timer ved 2-8 oC, med mindre tilberedningen er gjort under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Legemidlet skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på
apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Addaven

Virkestoffer i 1 ml Addaven er:

Kromklorid (6H2O)

5,33 mikrog

Kobberklorid (2H2O)

0,10 mg

Jernklorid (6H2O)

0,54 mg

Manganklorid (4H2O)

19,8 mikrog

Kaliumjodid

16,6 mikrog

Natriumfluorid

0,21 mg

Natriummolybdat (2H2O)

4,85 mikrog

Natriumselenittanhydrat

17,3 mikrog

Sinkklorid

1,05 mg

Andre innholdsstoffer er: Xylitol, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.
Dette produktet inneholder 0,052 mmol natrium (1,2 mg) per dose (10 ml).
Hvordan Addaven ser ut og innholdet i pakningen:
Addaven er en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning av sporelementer.
Addaven er tilgjengelig i polypropylen ampuller som inneholder 10 ml konsentrat, i følgende pakningsstørrelse:
20 x 10 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Fresenius Kabi Norge ASNO-1753 HALDEN
Telefon: +47 69 21 11 00
Faks: +47 69 21 11 01E-post: halden@fresenius-kabi.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.11.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

hemokromatose: Sykdom som gir opphopning av jern i ulike organer.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

wilsons sykdom (hepatikolentikulær degenerasjon): Arvelig tilstand som gir økt konsentrasjon av kobber i celler, hvilket gir celledød i levervev og hjernevev.