Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Adcetris 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

brentuksimabvedotin

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Adcetris er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Adcetris
 3. Hvordan du bruker Adcetris
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Adcetris
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Adcetris er og hva det brukes mot
Adcetris inneholder virkestoffet brentuksimabvedotin, et kreftlegemiddel som består av et monoklonalt antistoff bundet til et stoff som skal drepe kreftceller. Dette stoffet leveres til kreftcellene ved hjelp av det monoklonale antistoffet. Et monoklonalt antistoff er et protein som kjenner igjen bestemte kreftceller.
Hodgkins lymfom, systemisk anaplastisk storcellet lymfom og kutant T-cellelymfom er kreftformer i de hvite blodcellene.
Klassisk Hodgkins lymfom uttrykker spesifikke proteiner på celleoverflaten som skiller seg fra ikke-klassisk Hodgkins lymfom.
Adcetris brukes til å behandle pasienter med avansert klassisk Hodgkins lymfom som ikke har fått behandling tidligere. Adcetris vil bli gitt til deg sammen med doksorubicin, vinblastin og dakarbazin, som er andre kjemoterapeutiske legemidler som brukes til å behandle Hodgkins lymfom.
Adcetris brukes alene til å redusere risikoen for at klassisk Hodgkins lymfom kommer tilbake etter en autolog stamcelletransplantasjon hos pasienter med visse risikofaktorer.
Adcetris brukes også alene til å behandle klassisk Hodgkins lymfom som:
 • har kommet tilbake etter, eller som ikke har reagert på, en infusjon av dine egne friske stamceller i kroppen din (autolog stamcelletransplantasjon), eller
 • har kommet tilbake etter, eller aldri har reagert på, minst to tidligere behandlinger, og du ikke kan få kombinasjonsbehandlinger mot kreft i tillegg eller en autolog stamcelletransplantasjon.
Systemisk anaplastisk storcellet lymfom er en type non-Hodgkin-lymfom som finnes i lymfeknuter og/eller i andre deler av kroppen.
Adcetris brukes til å behandle pasienter med systemisk anaplastisk storcellet lymfom som ikke har fått behandling tidligere. Adcetris vil bli gitt til deg sammen med cyklofosfamid, doksorubicin og prednison, som er andre kjemoterapeutiske legemidler som brukes til å behandle disse tilstandene.
Adcetris brukes også til å behandle systemisk anaplastisk storcellet lymfom som:
 • ikke har reagert på andre typer kreftbehandlinger, eller som
 • har kommet tilbake etter tidligere kreftbehandling.
Kutant T-cellelymfom er en krefttype som rammer visse typer hvite blodceller som kalles T-celler, og som hovedsakelig påvirker huden. Adcetris blir brukt til å behandle kutant T-cellelymfom når en bestemt type proteiner finnes på celleoverflaten.
Adcetris brukes til å behandle kutant T-cellelymfom hos pasienter som tidligere har fått minst ett kreftlegemiddel som virker via blodsirkulasjonen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Adcetris
Bruk ikke Adcetris
 • dersom du er allergisk overfor brentuksimabvedotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • bruker bleomycin, et legemiddel mot kreft.
Advarsler og forsiktighetsregler
Når du først får dette legemidlet, og i løpet av behandlingen, må du kontakte lege hvis du:
 • opplever forvirring, problemer med å tenke, hukommelsestap, uklart eller nedsatt syn, redusert styrke, redusert kontroll eller følelse i armer eller ben, endret ganglag eller dårligere balanse, siden dette kan være symptomer på en alvorlig og potensielt dødelig hjernesykdom som kalles progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Hvis du har disse symptomene før behandling med dette legemidlet, må du fortelle lege omgående om eventuelle endringer av disse symptomene. Du skal også underrette partneren din eller omsorgspersonene dine om behandlingen din, siden de kan oppdage symptomer som du ikke er klar over
 • har alvorlige og vedvarende smerter i magen, uten eller med kvalme og oppkast. Dette kan være symptomer på alvorlig og potensielt livstruende pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen)
 • har ny eller forverret kort pust eller hoste. Dette kan være symptomer på en alvorlig og potensielt livstruende lungekomplikasjon (lungetoksisitet)
 • tar eller tidligere har tatt legemidler som kan påvirke immunsystemet, for eksempel kjemoterapi eller legemidler som nedsetter immunforsvaret
 • har, eller mistenker at du har, en infeksjon. Noen infeksjoner kan være alvorlige og kan stamme fra virus, bakterier eller ha andre årsaker som kan være livstruende
 • opplever en plystrelyd når du puster (hvesing)/pustevansker, elveblest, kløe eller opphovning (tegn på en infusjonsreaksjon). For mer informasjon, se "Infusjonsreaksjoner" i avsnitt 4
 • har problemer med endret følsomhet i huden, spesielt i hender eller føtter, for eksempel nummenhet, prikking, svie, smerter, ubehag eller svakhet (nevropati)
 • har hodepine, føler deg trett eller svimmel, ser blek ut (anemi) eller har unormale blødninger eller blåmerker under huden, blødninger som varer lengre enn normalt etter blodprøvetaking eller blødning fra tannkjøttet (trombocytopeni)
 • utvikler frysninger eller skjelving eller føler deg varm. Du bør måle temperaturen din, da du kan ha feber. Feber med lavt antall hvite blodceller kan være et tegn på alvorlig infeksjon
 • opplever svimmelhet, redusert vannlating, forvirring, brekninger, kvalme, opphovning, kortpustethet eller hjerterytmeforstyrrelser (dette kan være en potensielt livstruende komplikasjon kalt tumorlysesyndrom)
 • opplever influensalignende symptomer etterfulgt av et smertefullt rødt eller lillaaktig utslett som sprer seg og danner blemmer, inkludert at store hudområder løsner, noe som kan være livstruende (dette kan være en alvorlig hudreaksjon kalt Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse)
 • har ny eller forverret magesmerte, kvalme, brekninger eller forstoppelse. Dette kan være symptomer på en alvorlig og potensielt livstruende mage- eller tarmkomplikasjon (gastrointestinale komplikasjoner)
 • har unormale leverprøveresultater. Dette kan skyldes en alvorlig og livstruende leverskade (levertoksisitet). Leversykdom og andre medisinske tilstander som kan ha vært til stede før du startet med Adcetris, og noen legemidler som du tar, kan øke risikoen for leverskade.
 • føler deg trett, urinerer ofte eller opplever økt tørst, økt appetitt med utilsiktet vekttap eller irritabilitet (hyperglykemi)
 • har lever- eller nyreproblemer
Legen vil ta blodprøver med jevne mellomrom for å sørge for at det er trygt for deg å få dette legemidlet.
Andre legemidler og Adcetris
Snakk med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller begynner å bruke nye legemidler. Dette inkluderer plantebaserte legemidler og andre reseptfrie legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Du og partneren din må bruke to effektive prevensjonsmetoder under behandlingen med dette legemidlet. Kvinner må fortsette å bruke prevensjon i 6 måneder etter den siste dosen med Adcetris.
Du skal ikke bruke dette legemidlet hvis du er gravid, med mindre du og legen beslutter at fordelene for deg overgår den mulige risikoen for det ufødte barnet.
Det er viktig at du snakker med lege før og under behandlingen dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis du ammer, må du diskutere med lege om du skal få dette legemidlet eller ikke.
Menn som behandles med dette legemidlet rådes til å få sædprøver nedfryst og lagret før behandlingen. Menn frarådes å gjøre en kvinne gravid under behandling med dette legemidlet, og i inntil 6 måneder etter siste dose av dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Behandlingen din kan påvirke din evne til å kjøre eller bruke maskiner. Hvis du føler deg uvel under behandlingen, må du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Adcetris inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 13,2 mg natrium (finnes i bordsalt) i hvert hetteglass. Dette tilsvarer 0,7 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
 
3. Hvordan du bruker Adcetris
Spør legen eller sykepleieren som gir deg infusjonen hvis du har spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dose og hyppighet
Dosen av dette legemidlet avhenger av kroppsvekten din.
 • Den vanlige dosen av Adcetris gitt i kombinasjon med doksorubicin, vinblastin og dakarbazin er er 1,2 mg/kg gitt hver 2. uke i 6 måneder.
 • Den vanlige dosen av Adcetris gitt i kombinasjon med cyklofosfamid, doksorubicin og prednison er 1,8 mg/kg gitt hver 3. uke i ca. 4–6 måneder.
Se pakningsvedleggene for disse legemidlene gitt i kombinasjon med Adcetris for mer informasjon om bruk og virkning. Etter den første dosen med Adcetris i kombinasjon med kjemoterapi, kan legen også gi deg et legemiddel som skal bidra til å hindre utvikling eller redusere alvorlighetsgraden av nøytropeni (reduksjon i antall hvite blodceller) som kan øke risikoen for infeksjon. Si fra til legen dersom du har nyre- eller leverproblemer. Legen kan redusere startdosen din eller anbefale at du ikke bruker Adcetris.
 • Den vanlige dosen med Adcetris gitt alene er 1,8 mg/kg, gitt én gang hver 3. uke i høyst ett år. Legen kan redusere startdosen til 1,2 mg/kg dersom du har nyre- eller leverproblemer.
Adcetris skal kun gis til voksne. Det skal ikke brukes til barn.
Hvordan Adcetris gis
Dette legemidlet gis i en blodåre (intravenøst) som en infusjon. Det gis av lege eller sykepleier i løpet av 30 minutter. Legen eller sykepleieren overvåker deg under og etter infusjonen.
Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Infusjonsreaksjoner
Legemidler av denne typen (monoklonale antistoffer) kan forårsake infusjonsreaksjoner, for eksempel:
 • utslett
 • kortpustethet
 • pustevansker
 • hoste
 • tetthet i brystet
 • feber
 • ryggsmerter
 • frysninger
 • hodepine
 • kvalme eller oppkast
Infusjonsreaksjoner på dette legemidlet kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer.
Disse typene reaksjoner oppstår som regel i løpet av noen minutter til flere timer etter at infusjonen er fullført. De kan imidlertid utvikles senere enn flere timer etter at infusjonen er fullført, men dette er mindre vanlig. Disse infusjonsreaksjonene kan være alvorlige eller til og med dødelige (kjent som anafylaktisk reaksjon). Det er ikke kjent hvor hyppig disse infusjonsreaksjonene er alvorlig eller dødelige.
Du kan bli gitt andre legemidler, for eksempel
 • antihistaminer, kortikosteroider eller paracetamol
for å bidra til å redusere noen av reaksjonene ovenfor, hvis du allerede har opplevd disse når du fikk denne typen legemiddel.
Hvis du tror at du har hatt en lignende reaksjon tidligere, må du underrette legen FØR du får dette legemidlet.
Hvis du utvikler infusjonsreaksjoner (som beskrevet tidligere), kan legen slutte å gi deg dette legemidlet og starte støttebehandling.
Hvis infusjonen din startes på nytt, kan legen øke varigheten av infusjonen slik at du kanskje tolererer den bedre.
Informer lege omgående hvis du oppdager noen av følgende symptomer, siden noen av dem kan være tegn på en alvorlig eller mulig dødelig tilstand:
 • symptomer på progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), som forvirring, problemer med å tenke, hukommelsestap, uklart eller nedsatt syn, redusert styrke, redusert kontroll eller følelse i armer eller ben, endret ganglag eller tap av balanse (for mer informasjon, se avsnitt 2) (forekommer hos færre enn 1 av 100 personer).
 • symptomer på betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) som alvorlig vedvarende magesmerter, med eller uten kvalme og oppkast (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
 • tungpustethet eller hoste (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer).
 • influensalignende symptomer etterfulgt av et smertefullt rødt eller lillaaktig utslett som sprer seg og danner blemmer, inkludert at store hudområder løsner (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
 • endret følelse eller følsomhet, spesielt i huden, nummenhet, prikking, ubehag, svie, svakhet eller smerter i hender eller føtter (nevropati, kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer).
 • følelse av svakhet (fatigue) (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer).
 • forstoppelse (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer).
 • diaré, brekninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer).
 • frysninger eller skjelving (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer).
 • tretthet, hyppig urinering eller økt tørste, økt appetitt med utilsiktet vekttap og irritabilitet (kan være tegn på høyt blodsukker, som kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer).
 • unormale blødninger eller bloduttredelser under hunden (blåmerker), blødning som varer lengre enn normalt etter blodprøvetaking eller blødning fra tannkjøttet (kan være tegn på unormalt lavt antall blodplater (trombocytopeni), som kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer).
 • hodepine, svimmelhet, blekhet (kan være tegn på anemi, som kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer).
Du kan oppleve følgende bivirkninger:
Følgende bivirkninger er rapportert med Adcetris alene:
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • redusert nivå av hvite blodceller
 • øvre luftveisinfeksjon
 • vekttap
 • infeksjon
 • kvalme
 • magesmerter
 • kløe
 • muskelsmerter
 • leddsmerter eller vonde, hovne ledd
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • lungebetennelse (pneumoni)
 • såre, kremgule, hevede flekker i munnen (trøske)
 • redusert nivå av blodplater
 • svimmelhet
 • blemmer som kan danne skorper
 • økt blodsukkernivå
 • økt nivå av leverenzymer
 • uvanlig hårtap eller hårtynning
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • tumorlysesyndrom – en potensielt livstruende sykdom der du kan oppleve svimmelhet, redusert vannlating, forvirring, brekninger, kvalme, opphovning, kortpustethet eller hjerterytmeforstyrrelser
 • ny eller tilbakevennende cytomegalovirus-infeksjon (CMV)
 • infeksjon i blodet (sepsis) og/eller septisk sjokk (livstruende form for sepsis)
 • Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse – en sjelden, alvorlig tilstand der du kan oppleve influensalignende symptomer etterfulgt av et smertefullt rødt- eller purpur-farget utslett som sprer seg og danner blærer, inkludert omfattende hudløsning
 • redusert nivå av hvite blodceller med feber
 • skade på nervene og nervebelegget som beskytter nervene (demyeliniserende polynevropati)
Følgende bivirkninger er rapportert ved bruk av Adcetris i kombinasjon med kjemoterapeutiske legemidler:
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • redusert nivå av hvite blodceller
 • redusert nivå av blodplater
 • redusert nivå av hvite blodceller med feber
 • øvre luftveisinfeksjon
 • vekttap
 • infeksjon
 • kvalme
 • abdominalsmerte
 • uvanlig hårtap eller hårtynning
 • muskelsmerter
 • leddsmerter eller vonde, hovne ledd
 • svimmelhet
 • nedsatt appetitt
 • søvnvansker
 • skjelettsmerter
 • blemmer som kan danne skorper
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • en infeksjon i blodet (sepsis) og/eller septisk sjokk (en livstruende form for sepsis); lungebetennelse (pneumoni)
 • sår eller betennelse i munnen
 • såre, kremgule, hevede flekker i munnen (trøske)
 • kløe
 • økt blodsukkernivå
 • forhøyet nivå av leverenzymer
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Tumorlysesyndrom – en potensielt livstruende sykdom der du kan oppleve svimmelhet, redusert vannlating, forvirring, brekninger, kvalme, opphovning, kortpustethet eller hjerterytmeforstyrrelser
 • Stevens-Johnsons syndrom – en sjelden, alvorlig tilstand der du kan oppleve influensalignende symptomer etterfulgt av et smertefullt rødt- eller purpur-farget utslett som sprer seg og danner blærer, inkludert omfattende hudløsning
 • ny eller tilbakevendende cytomegalovirus (CMV)-infeksjon
Hvis du er en eldre pasient (≥ 65 år), kan du oppleve alvorlige bivirkninger oftere.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Adcetris
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på hetteglassetiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Uåpnet hetteglass: Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Oppbevar hetteglasset i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Rekonstituert/fortynnet oppløsning: Brukes umiddelbart eller oppbevares i kjøleskap (2-8ºC) og brukes innen 24 timer.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager partikler eller misfarging før infusjonen gis.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Legen eller sykepleieren vil kaste dette legemidlet. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Adcetris
 • Virkestoff er brentuksimabvedotin. Hvert hetteglass inneholder 50 mg brentuksimabvedotin.
  Etter rekonstituering inneholder hver ml oppløsning 5 mg Adcetris.
 • Andre innholdsstoffer er sitronsyremonohydrat, natriumsitratdihydrat, α,α-trehalosedihydrat og polysorbat 80. Se avsnitt 2 for mer informasjon om natrium.
Hvordan Adcetris ser ut og innholdet i pakningen
Adcetris er en hvit til gråhvit kake eller pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning levert i et hetteglass.
Hver pakning med Adcetris består av ett hetteglass.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda Pharma A/S
Dybendal Alle 10
2630 Taastrup Danmark
Tilvirker
Takeda Austria GmbH
St. Peter-Straβe 25
A-4020 Linz Østerrike
Delpharm Novara S.r.l.
Via Crosa, 86
28065 Cerano (NO) Italia
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet
Norge
Takeda AS
Tlf: +47 6676 3030
infonorge@takeda.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.05.2020
Dette legemidlet er gitt betinget godkjenning, i påvente av ytterligere dokumentasjon for legemidlet. Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) vil, minst én gang i året, evaluere ny informasjon om legemidlet og oppdatere dette pakningsvedlegget etter behov. Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Sporbarhet
For å forbedre sporbarheten til biologiske legemidler skal navn og batchnummer til det administrerte legemidlet protokollføres.
Destruksjon
Adcetris er kun til engangsbruk.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Instruksjoner for rekonstituering
Hvert hetteglass til engangsbruk må rekonstitueres med 10,5 ml vann til injeksjonsvæsker til en sluttkonsentrasjon på 5 mg/ml. Hvert hetteglass er overfylt med 10 %, noe som gir 55 mg Adcetris per hetteglass og et totalt rekonstituert volum på 11 ml.
 1. Rett strømmen mot veggen i hetteglasset, og ikke rett på kaken eller pulveret.
 2. Beveg hetteglasset forsiktig for å avhjelpe oppløsningen. IKKE RYST.
 3. Den rekonstituerte oppløsningen i hetteglasset er en klar til lett ugjennomsiktig, fargeløs oppløsning med en endelig pH på 6,6.
 4. Den rekonstituerte oppløsningen skal undersøkes visuelt for fremmede partikler og/eller misfarging. Kasser legemidlet om noe av dette observeres.
Klargjøring av infusjonsvæske
Den passende mengden av rekonstituert Adcetris må trekkes ut av hetteglasset/-ene og settes til en infusjonspose som inneholder natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning for å oppnå en sluttkonsentrasjon på 0,4–1,2 mg/ml Adcetris.
Anbefalt volum av fortynningsvæske er 150 ml.
Allerede rekonstituert Adcetris kan også fortynnes i glukose 5 % oppløsning til injeksjon eller Ringer-laktatoppløsning til injeksjon.
Vend posen forsiktig opp ned for å blande oppløsningen som inneholder Adcetris. IKKE RYST.
Rester som er igjen i hetteglasset etter opptrekk av det volumet som skal fortynnes, må kassers i henhold til lokale krav.
Ikke tilsett andre legemidler i den klargjorte Adcetris infusjonsvæsken eller det intravenøse infusjonssettet. Infusjonsslangen skal skylles med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning eller glukose 5 % oppløsning til injeksjon eller Ringer-laktatoppløsning til injeksjon etter administrasjon.
Etter fortynning må Adcetris-oppløsningen infunderes umiddelbart med anbefalt infusjonshastighet. Total oppbevaringstid for oppløsningen fra rekonstituering til infusjon skal ikke overskride 24 timer.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cmv (cytomegalovirus): Virus som tilhører herpesvirusfamilien. Vanlige virus som kan forårsake forbigående feber og hovne lymfeknuter. De fleste som blir smittet vil ikke få symptomer. Hos pasienter med nedsatt immunforsvar, for eksempel aids-pasienter, kan infeksjon med cytomegalovirus forårsake alvorlige symptomer. Det finnes en viss risiko for at viruset smitter fra gravide til fosteret, noe som kan føre til infeksjon og skade på fosteret.

cmv-infeksjon (cytomegalovirus-infeksjon): Infeksjon med virus som tilhører herpesvirus-familien. Smitten er svært utbredt blant både mennesker og dyr.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hodgkins lymfom (hodgkins sykdom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

pml (progressiv multifokal leukoencefalopati): En sjelden infeksjonssykdom i hjernen som følge av infeksjon med John Cunningham-virus.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stamcelletransplantasjon: Overføring av stamceller fra et individ til et annet eller overføring fra individet til seg selv (f.eks. ved blodkreft kan stamceller tas fra pasienten før kjemoterapi og settes inn igjen etter at kjemoterapien er ferdig).

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.