Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Acetylsalisylsyre Actavis 75 mg enterotabletter

Acetylsalisylsyre Actavis 160 mg enterotabletter

acetylsalisylsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkledert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Acetylsalisylsyre Actavis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Acetylsalisylsyre Actavis
 3. Hvordan du bruker Acetylsalisylsyre Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Acetylsalisylsyre Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Acetylsalisylsyre Actavis er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Acetylsalisylsyre Actavis inneholder acetylsalisylsyre, som i lave doser tilhører en gruppe medisiner som kalles platehemmere. Blodplater er små celler i blodet som får blodet til å levre seg og bidrar til trombosering (blodproppdannelse). Når en blodpropp dannes i en arterie, stopper blodstrømmen opp og stanser oksygentilførselen. Hvis dette skjer i hjertet, kan det oppstå et hjerteinfarkt eller angina; i hjernen kan det medføre hjerneslag.
Acetylsalisylsyre Actavis brukes for å redusere risikoen for blodproppdannelse og forebygger dermed:
 • hjerteinfarkt
 • hjerneslag
 • hjerte- og karlidelser hos pasienter som lider av stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter).
Acetylsalisylsyre Actavis brukes også til å forebygge dannelsen av blodpropper etter visse hjerteoperasjoner for å utvide blodårene eller hindre blokkerte blodårer.
Dette legemidlet er ikke anbefalt ved akutte medisinske tilfeller. Det brukes kun som forebyggende behandling.
 
2. Hva du må vite før du bruker Acetylsalisylsyre Actavis
Bruk ikke Acetylsalisylsyre Actavis:
 • hvis du er allergisk overfor acetylsalisylsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du er allergisk overfor andre salisylater eller ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs).
  NSAIDs brukes ofte ved artritt eller revmatisme og smerter
 • hvis du har hatt astmaanfall eller hevelse i visse deler av kroppen, f.eks. ansiktet, lepper, svelg eller tunge (angioødem) etter at du har tatt salisylater eller NSAIDs
 • hvis du har eller har hatt magesår eller sår i tynntarmen, eller andre former for blødning, som f.eks. hjerneblødning
 • hvis du har hatt problemer med blodlevringen
 • hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • hvis du er inne i de 3 siste månedene av svangerskapet; du må ikke bruke høyere doser enn 100 mg per dag (se pkt. ”Graviditet og amming”)
 • hvis du bruker en medisin som heter metotreksat (for eksempel mot kreft eller revmatoid artritt) i doser over 15 mg per uke
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Acetylsalisylsyre Actavis:
 • hvis du har problemer med nyrene, lever eller hjerte
 • hvis du har eller har hatt problemer med magesekken eller tynntarmen
 • hvis du har høyt blodtrykk
 • hvis du har astma, høysnue, nasalpolypper eller andre kroniske luftveissykdommer; acetylsalisylsyre kan fremkalle et astmaanfall
 • hvis du har hatt urinsyregikt
 • hvis du har sterke menstruasjonsblødninger
Du må umiddelbart oppsøke medisinsk hjelp hvis symptomene dine forverres eller hvis du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger, for eksempel uvanlige blødningssymptomer, alvorlige hudreaksjoner eller andre tegn på alvorlig allergi (se pkt. ”Mulige bivirkninger”).
Informer legen din hvis du skal gjennom en operasjon (selv en mindre operasjon, for eksempel trekke en tann), siden acetylsalisylsyre er blodfortynnende og det kan være økt risiko for blødning.
Acetylsalisylsyre kan forårsake Reyes syndrome hvis det gis til barn. Reyes syndrom er en svært sjelden sykdom som rammer hjernen og leveren og kan være livstruende. Derfor skal Acetylsalisylsyre Actavis ikke gis til barn under 16 år, med mindre legen har anbefalt det.
Pass på at du ikke blir dehydrert (hvis du føler deg tørst og tørr i munnen), siden samtidig bruk av acetylsalisylsyre kan føre til en svekkelse av nyrefunksjonen.
Denne medisinen er ikke egnet som smertestillende eller febernedsettende middel.
Kontakt lege eller apotek hvis noe av dette gjelder for deg, eller du er usikker, før du bruker Acetylsalisylsyre Actavis.
Andre legemidler og Acetylsalisylsyre Actavis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan bli påvirket hvis acetylsalisylsyre tas sammen med andre medisiner for:
 • blodfortynning/forebygging av blodpropper (f.eks. warfarin, heparin, klopidogrel)
 • å hindre avstøting etter organtransplantasjon (ciklosporin, takrolimus)
 • høyt blodtrykk (f.eks. diuretika og ACE-hemmere)
 • regulering av hjertefrekvensen (digoksin)
 • manisk-depressiv lidelse (litium)
 • smerter og betennelse (for eksempel NSAIDs som ibuprofen eller steroider)
 • når metamizol (et legemiddel som virker smertestillende og febernedsettende) tas samtidig med acetylsalisylsyre, kan dette minske effekten acetylsalisylsyre har på blodcellenes evne til å klumpe seg sammen og danne en blodpropp (blodplateaggregeringen). Denne kombinasjonen skal derfor brukes med forsiktighet hos pasienter som tar lave doser acetylsalisylsyre forebyggende mot hjertesykdom.
 • urinsyregikt (for eksempel probenecid)
 • epilepsi (valproat, fenytoin)
 • glaukom (acetazolamid)
 • kreft eller revmatoid artritt (metotreksat; i doser under 15 mg per uke)
 • diabetes (f.eks. glibenklamid)
 • depresjon (selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-er) som f.eks. sertralin eller paroksetin)
 • bruk som hormonerstatningsterapi når binyrene eller hypofysen ikke fungerer eller er fjernet, eller til behandling av inflammasjon, bl.a. revmatiske sykdommer og betennelse i tarmen (kortikosteroider)
Inntak av Acetylsalisylsyre Actavis sammen med alkohol
Inntak av alkohol kan muligens øke risikoen for blødninger i mage- og tarmkanalen og forlenge blødningstiden.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Gravide kvinner skal ikke ta acetylsalisylsyre i graviditeten uten at det er anbefalt av legen deres.
Du skal ikke bruke Acetylsalisylsyre Actavis hvis du er i de tre siste månedene av svangerskapet, med mindre legen din råder deg til det. Og da skal dosen ikke overstige 100 mg (se pkt. ”Bruk ikke
Acetylsalisylsyre Actavis”). Regelmessig bruk eller høye doser av denne medisinen sent i svangerskapet kan forårsake alvorlige komplikasjoner for moren eller barnet.
Ammende kvinner skal ikke ta acetylsalisylsyre i graviditeten uten at det er anbefalt av legen deres.
Kjøring eller bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Acetylsalisylsyre Actavis bør ikke påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Acetylsalisylsyre Actavis inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver enterotablett, og er så godt som "natriumfritt".
 
3. Hvordan du bruker Acetylsalisylsyre Actavis
Bruk alltid Acetylsalisylsyre Actavis slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Voksne
Forebygging av hjerteinfarkt:
 • Anbefalt dose er 75-160 mg én gang daglig.
Forebygging av hjerneslag:
 • Anbefalt dose er 75-325 mg én gang daglig.
Forebygging av hjerte- og karlidelser hos pasienter som lider av stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter):
 • Anbefalt dose er 75-160 mg én gang daglig.
Forebygging av blodproppdannelse etter visse typer hjerteoperasjoner:
 • Anbefalt dose er 75-160 mg én gang daglig.
Eldre
Samme som for voksne. Generelt skal acetylsalisylsyre brukes med forsiktighet hos eldre pasienter, da de er mer utsatte for bivirkninger. Behandlingen skal evalueres med regelmessige intervaller.
Bruk av Acetylsalisylsyre Actavis hos barn og ungdom
Acetylsalisylsyre skal ikke gis til barn og ungdom under 16 år, med mindre det er forskrevet av legen (se pkt. Advarsler of forsiktighetsregler).
Administrasjonsmåte
Til oral bruk.
Tablettene skal svelges hele sammen med tilstrekkelig væske (et halvt glass vann). Enterotablettene har en drasjering som hindrer dem i å irritere tarmen, og derfor skal de verken knuses, deles eller tygges.
Dersom du tar for mye Acetylsalisylsyre Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på en overdose kan være pipelyd i ørene, hørselsproblemer, hodepine, svimmelhet, forvirring, kvalme, oppkast og magesmerter. En alvorlig overdose kan medføre hurtigere pusting enn normalt (hyperventilering), feber, sterk svetting, rastløshet, kramper, hallusinasjoner, lavt blodsuker, koma og sjokk.
Dersom du har glemt å ta Acetylsalisylsyre Actavis
Hvis du har glemt en dose, venter du til tiden er inne for å ta neste dose. Ta deretter tablettene som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du opplever noen av de følgende alvorlige bivirkningene, må du avslutte behandlingen med Acetylsalisylsyre Actavis og kontakte lege umiddelbart:
 • Plutselige pipelyder i brystet, hevelse i lepper, ansikt eller kropp, utslett, besvimelse eller problemer med å svelge (alvorlig allergisk reaksjon).
 • Rødme i huden med blemmedannelse eller avskalling, noe som også kan være forbundet med høy feber og leddsmerter. Dette kan være erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom eller Lyells syndrom.
 • Uvanlige blødninger, som for eksempel opphosting av blod, blod i oppkast eller urin eller svart avføring.
Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
 • Fordøyelsesbesvær
 • Økt blødningstendens
Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
 • Elveblest
 • Rennende nese
 • Pustevansker
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
 • Alvorlig blødning i magen eller tarmene, hjerneblødning, endret antall blodceller.
 • Kvalme og oppkast
 • Kramper i nedre del av respirasjonskanalen, astmaanfall
 • Betennelse i blodkar
 • Blåmerker med lilla prikker (kutan blødning)
 • Alvorlige hudreaksjoner, som f.eks. et utslett som kalles erythema multiforme og de livstruende formene Stevens-Johnsons syndrom og Lyells syndrom.
 • Overfølsomhetsreaksjoner, som f.eks. hevelse i lepper, ansikt eller kropp, eller sjokk.
 • Unormale sterke eller langvarige menstruasjonsblødninger.
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Pipelyd i ørene (tinnitus) eller nedsatt hørsel
 • Hodepine
 • Vertigo.
 • Magesår eller sår i tynntarmen og perforasjon
 • Forlenget blødningstid
 • Nedsatt nyrefunksjon
 • Nedsatt leverfunksjon
 • Forhøyede verdier av urinsyre i blodet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Acetylsalisylsyre Actavis
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Tablettboks: Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Blisterpakning: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller tablettboksen/blisterpakningen etter ”Utløpsdato” eller ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Acetylsalisylsyre Actavis
Virkestoffet er acetylsalisylsyre. Hver enterotablett inneholder 75 eller 160 mg acetylsalisylsyre.
Andre innholdsstoffer er: tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, maisstivelse, vannfri kollodial silika, stearinsyre; drasjering: Metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1), polysorbat 80, natriumlaurylsulfat, trietylsitrat, talkum.
Hvordan Acetylsalisylsyre Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Acetylsalisylsyre Actavis enterotabletter 75 mg er ovale, hvite, bikonvekse filmdrasjerte tabletter, 9,2 x 5,2 mm.
Acetylsalisylsyre Actavis enterotabletter 160 mg er runde, hvite, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på 8,7 mm.
Pakningsstørrelser:
Blisterpakninger: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 enterotabletter.
Tablettboks: 10, 30, 50, 100, 500 enterotabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78
220 Hafnarfjördur Island
Tilvirkere
Actavis ehf.
Reykjavikurvegi 78
220 Hafnarfjördur Island
Actavis Limited
BLB 016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000
Malta
Balkanpharma Dupnitsa AD 3, Samokovsko Shosse Str. 2600 Dupnitsa
Bulgaria
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS Kinoveien 3A 1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.05.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

manisk-depressiv lidelse (bipolar lidelse, bipolar forstyrrelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.