Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Accusol 35, Hemofiltrerings-, hemodialyse- og hemodiafiltreringsvæske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du blir gitt dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Accusol 35 er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du blir gitt Accusol 35
 3. Hvordan du blir gitt Accusol 35
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Accusol 35
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Accusol 35 er og hva det brukes mot
Accusol 35 er en hemofiltrerings-, hemodialyse- og hemodiafiltreringsvæske.
Accusol 35 blir forskrevet til deg hvis du har midlertidig eller varig nyresvikt.
Den renser blodet ditt for avfallsprodukter og korrigerer surheten eller alkaliteten og nivået av salter i blodet ditt. Som erstatningsvæske ved hemodiafiltrering og hemofiltrering kan den også brukes som saltkilde og til vannopptak.
Accusol 35-oppløsninger leveres i en PVC-fri tokammerpose. De to kamrene er adskilt med en lang forsegling (forsegling mellom kamrene). Før bruk må de to kamrene til Accusol 35 oppløsninger blandes. Dette gjøres ved først å bryte den lange forseglingen (forsegling mellom kamrene) deretter brytes den korte SafetyMoon forseglingen (forsegling nær tilkoblingsport).
Accusol 35 kan bli gitt til deg, spesielt hvis du har et høyt nivå av kalium.
Accusol 35-oppløsninger må bare brukes av eller under tilsyn av en lege.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du blir gitt Accusol 35
Før behandlingen startes, vil legen din kontrollere at det er god tilgang til venen og arterien din. Legen vil også forsikre seg om at du ikke har stor risiko for blødning.
Accusol 35-oppløsninger finnes med ulike kalium- og glukosekonsentrasjoner. Kalium- og glukosenivåene i blodet ditt vil bli kontrollert svært nøye for å sikre at den mest hensiktsmessige Accusol 35-formuleringen blir brukt.
Legen din vil ikke gi deg Accusol 35 dersom:
 • det ikke er god tilgang til venene og/eller arteriene.
 • du har stor risiko for blødning.
 • du har et høyt nivå av hydrogenkarbonat i blodet ditt.
 • du har for lavt nivå av kalium i blodet, med mindre du får tilskudd av kalium samtidig.
 • du har en klinisk tilstand som gjør at surheten eller alkaliteten i blodet ditt kan forverres.
 • du har en slik nyresvikt at avfallstoffer ikke kan fjernes fra blodet med hemofiltrering.
Advarsler og forsiktighetsregler:Accusol 35 må bare brukes av eller under veiledning av lege med erfaring i teknikker for hemofiltrering, hemodialyse eller hemodiafiltrering.
Legen din vil:
 • jevnlig undersøke slangene som inneholder Accusol 35. Posen og slangene vil bli erstattet umiddelbart dersom legen din oppdager partikler i væsken.
 • måle surheten og nivået av ulike salter og avfallsprodukter i blodet ditt.
 • kontrollere at nivåene av disse er korrekte og blir nøye overvåket under behandlingen din.
 • kontrollere at det blir opprettholdt en god væskebalanse i kroppen din.
 • kontrollere blodglukosen din svært nøye, særlig hvis du er diabetiker.
 • måle nivået av kalium i blodet ditt regelmessig.
 • like før bruk, sørge for at innholdet i de to kamrene er blandet ved å bryte den lange forseglingen (forsegling mellom kamrene), deretter bryte den korte SafetyMoon forseglingen nær tilkoblingsporten. Hvis legen din infunderer oppløsning som ikke er blandet, kan nivået av hydrogenkarbonat i blodet ditt øke. Dette kan føre til bivirkninger som kvalme, døsighet, hodepine, unormal hjerterytme og pustevansker.
Andre legemidler og Accusol 35:
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk av Accusol 35 kan påvirke effekten av andre legemidler.
 • Hvis du tar vitamin D eller medisiner som inneholder kalsium, kan nivået av kalsium i blodet ditt bli endret.
 • Hvis du bruker ytterligere natriumhydrogenkarbonat, er det økt risiko for unormale salt- og alkalinivåer (alkalose) i blodet ditt.
 • Dersom du bruker medisiner for hjertet, kjent som hjerteglykosider, kan det hende du trenger tilskudd av kalium. Legen din vil overvåke deg nøye under behandlingen.
Graviditet og amming:
Si fra til legen din hvis du er gravid eller ammer. Legen vil vurdere fordelene ved å bruke Accusol 35 i forhold til risikoen.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du blir gitt Accusol 35Avhengig av behandlingen din, vil legen administrere Accusol 35 gjennom slangene fra dialysemaskinen.
Behandlingen du får ved hemofiltrering, hemodialyse eller hemodiafiltrering, vil avhenge av din kliniske diagnose, fysisk undersøkelse, laboratorieresultater og reaksjon på behandlingen.
Legen din vil bestemme den riktige formuleringen og mengden av Accusol 35-oppløsninger for din kliniske tilstand.
Hvor mye og hvor ofte:
Legen din vil bestemme og justere flythastigheten og volumet for oppløsningen som skal administreres.
Mengden av væske som trengs, avhenger av hvordan Accusol blir brukt.
Hvis du er voksen eller eldre og blir:
 • behandlet for kronisk nyresvikt med Accusol 35 som erstatningsvæske, skal du få 7 til 35 ml/kg/time eller mer.
 • behandlet for midlertidig nyresvikt med Accusol 35 som erstatningsvæske, skal du få 20 til 35 ml/kg/time eller mer.
 • behandlet for kronisk eller midlertidig nyresvikt med Accusol 35 som dialysevæske, blir mengden oppløsning bestemt av hyppigheten og varigheten av behandlingen.
Dersom du tar for mye av Accusol 35:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mulige sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter) av Accusol 35 kan omfatte:
 • Lavt blodsukker (hypoglykemi).
Du kan få andre mulige bivirkninger. Disse skyldes ikke nødvendigvis oppløsningene eller behandlingen. Mulige bivirkninger som kan opptre, er:
 • Reduksjon (hypovolemi) eller økning (hypervolemi) av væskevolumet i kroppen.
 • Reduksjon (hypotensjon) eller økning (hypertensjon) av blodtrykket.
 • Svært lavt innhold av fosfat i blodet (hypofosfatemi).
 • Forstyrrelse av alkalinivået i blodet ditt (alkalose).
 • Sykdomsfølelse.
 • Brekninger.
 • Muskelkramper.
 • Blødningsforstyrrelser.
 • Infeksjon.
 • Kortpustethet, uregelmessig pusting (forårsaket av luftbobler som kommer inn i blodstrømmen).
 • Forstyrrelser i de ulike saltnivåene i blodet ditt (f.eks. forstyrrelse av natrium, kalium og kalsium i blodet ditt).
 • Økt blodkoagulering.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Accusol 35
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares mellom 4ºC og 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og kartongen etter ”Utl.dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legen din vil ikke bruke Accusol 35 dersom oppløsningen ikke er klar eller hvis beholderen er skadet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Accusol 35:

Virkestoffer:

Per 1000 ml Accusol 35

Stort kammer "A"

 

Kalsiumkloriddihydrat

0,343 g

Magnesiumkloridheksahydrat

0,136 g

Natriumklorid

7,52g

Lite kammer "B"

 

Natriumhydrogenkarbonat

13,4 g

Den endelige oppløsningen på 5000 ml er et resultat av at 3750 ml oppløsning "A" har blitt blandet med 1250 ml oppløsning "B".
Ionisk sammensetning for endelig oppløsning er:

 

Per 1000 ml Accusol 35

Kalsium (Ca++)

1,75 mmol

Magnesium (Mg++)

0,5 mmol

Natrium (Na+)

140 mmol

Klorid (Cl-)

109,3 mmol

Hydrogenkarbonat (HCO3-)

35 mmol

Teoretisk osmolaritet

287 mOsm/l

Andre innholdsstoffer er: Vann til injeksjonsvæsker, saltsyre, natriumhydroksid og dinatriumfosfatdihydrat.
Hvordan Accusol 35 ser ut og innholdet i pakningen
Accusol 35 leveres i en kartong som inneholder to enheter à 5 liter i PVC-frie tokammerposer.
Hver pose er pakket i en ytterpose.
Oppløsningen i posen er klar og fargeløs.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
Nikkiso Belgium bvba
Industriepark 6
3300 Tienen
Belgia
Tlf. (Belgia): +32 (0)16 781770
Tlf. (Norge): +47 800 11193
Tilvirker

Baxter Healthcare S.A.
Moneen Road
Castlebar
County Mayo – Irland

Bieffe Medital S.p.A,
Via Nuova Provinciale
23034 Grosotto,
Italia

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.07.2016
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:INFORMASJON TIL HELSEPERSONELLAccusol 35, Hemofiltrerings-, hemodialyse- og hemodiafiltreringsvæske1. LEGEMIDLETS NAVN
Accusol 35,
Hemofiltrerings-, hemodialyse- og hemodiafiltreringsvæske.
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Sammensetning

Per 1000 ml
Accusol 35

Stort kammer ”A”

Kalsiumkloriddihydrat

0,343 g

Magnesiumkloridheksahydrat

0,136 g

Natriumklorid

7,52 g

Lite kammer ”B”

Natriumhydrogenkarbonat

13,4 g

Endelig oppløsning etter blanding

Per 1000 ml
Accusol 35

Kalsiumkloriddihydrat

0,257 g

Magnesiumkloridheksahydrat

0,102 g

Natriumklorid

6,12 g

Natriumhydrogenkarbonat

2,94 g

Dette er ekvivalent med følgende ionisk sammensetning:

Ionisk sammensetning for endelig oppløsning

Per 1000 ml
Accusol 35

Kalsium (Ca++)

1,75 mmol

Magnesium (Mg++)

0,5 mmol

Natrium (Na+)

140 mmol

Klorid (Cl-)

109,3 mmol

Hydrogenkarbonat (HCO3-)

35 mmol

Teoretisk osmolaritet

287 mOsm/l

Den endelige oppløsningen på 5000 ml er et resultat av at 3750 ml oppløsning "A" har blitt blandet med 1250 ml oppløsning "B".
pH for den endelige oppløsningen er mellom 7,0 og 7,5.
Tallet ”35” i navnet spesifiserer bufferkonsentrasjonen for oppløsningen (hydrogenkarbonat = 35 mmol/l).
3. LEGEMIDDELFORM
Hemofiltrerings-, hemodialyse- og hemodiafiltreringsvæske.
Accusol 35 er en steril, klar og fargeløs oppløsning.
4. KLINISKE OPPLYSNINGER4.1 Indikasjoner
Accusol 35 er indisert for behandling av akutt og kronisk nyresvikt, som erstatningsvæske ved hemofiltrering og hemodiafiltrering og som dialysevæske ved hemodialyse og hemodiafiltrering.
Accusol 35 er primært beregnet til bruk hos pasienter med hyperkalemi.
4.2 Dosering og administrasjonsmåte
For hemofiltrering, hemodialyse og hemodiafiltrering.
Accusol 35 som erstatningsvæske:
Mengden erstatningsvæske som skal administreres til voksne, bestemmes av ultrafiltreringshastigheten og angis for hvert enkelt tilfelle for å sikre en tilstrekkelig elektrolyttvæskebalanse.
Voksne:
 • Kronisk nyresvikt: 7 til 35 ml/kg/time
 • Akutt nyresvikt: 20 til 35 ml/kg/time
Eldre: som for voksne
Disse anbefalte væskevolumene kan justeres av foreskrivende lege i henhold til pasientens kliniske status.
Accusol 35 kan administreres i blodomløpet som går utenfor kroppen, enten i pre- og/eller post-fortynningsmodus slik legen foreskriver.
Accusol 35 som dialysevæske:
Foreskriving og mengde av dialysevæske avhenger av terapiform, hyppighet og varighet av behandlingen, og bestemmes av foreskrivende lege i henhold til pasientens kliniske status.
Administration:
Hemodialyse: via dialyserommet i dialysatoren.
Hemofiltrering: via arterie- eller veneslangen.
Etter at ytterposen er fjernet, åpne umiddelbart den lange forseglingen (forsegling mellom kamrene) for å blande de to oppløsningene. Åpne deretter den korte SafetyMoon forseglingen (forsegling nær tilkoblingsport) for administrering av blandet oppløsning. For instruksjoner vedrørende bruk og håndtering, se punkt 5.5.
4.3 Kontraindikasjoner
Oppløsningsavhengige kontraindikasjoner:
 • Hypokalemi hvis det ikke gis samtidig tilpasset kaliumtilskudd.
 • Metabolsk alkalose.
Hemofiltrerings-/hemodialyse-/hemodiafiltreringsavhengig kontraindikasjon på grunn av selve den tekniske prosedyren:
 • Nyresvikt med økt hyperkatabolisme i tilfeller der uremiske symptomer ikke lenger kan lindres ved hemofiltrering.
 • Utilstrekkelig blodflyt fra vaskulær tilgang.
 • Hvis det er høy risiko for blødninger på grunn av systemisk antikoagulering
4.4 Advarsler og forsiktighetsregler
 • Accusol 35-oppløsning må bare brukes av eller under veiledning av lege med erfaring i teknikker for hemofiltrering, hemodialyse eller hemodiafiltrering.
 • Hvitt bunnfall av kalsiumkarbonat er sett i pre-dilusjons- og post-dilusjonsslangene i forbindelse med bruk av Accusol 35. Ved behandling med Accusol 35, skal derfor pre- og post-dilusjonsslangene kontrolleres nøye hvert 30. minutt for å forsikre at oppløsningen i slangene er klar og uten partikler. I noen tilfeller kan det hende at bunnfallet ikke oppstår før flere timer etter behandlingsstart.
 • Dersom bunnfall observeres må Accusol 35 oppløsningen og slangene erstattes umiddelbart, og pasienten må overvåkes nøye.
 • Væskebalansen må overvåkes nøye.
 • Syre-basebalansen må overvåkes nøye.
 • På samme måte må elektrolyttbalansen (kloremi, fosfatemi, kalsemi, magnesemi og natremi) overvåkes regelmessig for å oppdage en mulig ubalanse.
 • Accusol 35 er kaliumfri. Kalemi må overvåkes regelmessig før og under behandling. Hvis hypokalemi påvises eller begynner å utvikle seg, kan det være nødvendig å gi kaliumtilskudd og/eller bytte til en erstatningsvæske med høyere kaliumkonsentrasjon. Hvis hyperkalemi begynner å utvikle seg, kan en økning i filtreringshastigheten være indisert i tillegg til vanlige tiltak for intensivmedisin.
 • Accusol 35 er glukosefri. Glukosenivået i blodet må overvåkes nøye, særlig hos diabetikere.
 • Hvis den lange forseglingen (forsegling mellom kamrene) ikke er åpnet (dvs. kun den korte SafetyMoon forseglingen, som er nær tilkoblingsporten, er åpnet) og oppløsningen i det lille kammeret ”B” gis, kan det oppstå alkalose. De vanligste kliniske tegn/symptom på alkalose er kvalme, letargi, hodepine, arytmi og pustebesvær.
4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon
Ved foreskriving av Accusol 35 bør det tas hensyn til mulig interaksjon mellom denne behandlingen og annen samtidig terapi for andre påviste tilstander.
 • Konsentrasjonen av andre legemidler i blodet kan endres under hemodialyse, hemofiltrering og hemodiafiltrering.
 • Kaliumnivåene i plasma hos pasienter som bruker hjerteglykosider, må overvåkes nøye på grunn av økt risiko for hypokalemirelaterte arytmier.
 • D-vitamin og legemidler som inneholder kalsium, kan øke risikoen for hyperkalsemi (f.eks. kalsiumkarbonat som opptrer som en kalium-chelator). Hvis det i tillegg gis natriumhydrogenkarbonaterstatning, kan risikoen for metabolsk alkalose øke
4.6 Fertilitet, graviditet og amming
Det finnes ingen prekliniske eller kliniske data om bruk av Accusol 35 under graviditet og amming. Accusol 35 må bare administreres til gravide og ammende hvis det er absolutt nødvendig.
4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner
Ikke relevant.
4.8 Bivirkninger
De rapporterte bivirkningene er basert på bivirkningsrapporter fra kliniske forsøk (se pkt. 1 nedenfor), som av utprøver ble vurdert relatert til Accusol, samt bivirkningsrapporter fra litteratursøk
(se pkt. 2 nedenfor).
Frekvensen har blitt evaluert ved bruk av følgende kriterier: svært vanlige (>1/10), vanlige (>1/100 til <1/10), mindre vanlige (>1/1000 til <1/100), sjeldne (>1/10 000 til <1/1000) og svært sjeldne (<1/10 000).
1) Kliniske forsøk

Organklassesystem

Bivirkning

Frekvens

Prosedyre-relatert

Oppløsnings-relatert

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

Hypoglykemi, NOS

Sjelden

Ja

Ja

2) Litteratursøk
Bivirkningene som nevnes nedenfor, angir typen bivirkninger som kan bli rapportert i forbindelse med hemofiltrering eller hemodialysevæsker.
 • Mulige bivirkninger knyttet til behandlingen kan omfatte kvalme, brekninger, muskelkramper, hypotensjon, blødninger, koagulasjon, infeksjoner og luftembolisme.
 • Mulige bivirkninger knyttet til produktet kan omfatte metabolsk alkalose, elektrolyttforstyrrelser og/eller væskeubalanser: hypofosfatemi, hypoglykemi, hypo- og hypervolemi, hypo- og hypertensjon.
Melding av bivirkninger
Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema
4.9 Overdosering
Overdosering skal ikke skje hvis væske- og elektrolyttbalansen overvåkes regelmessig, som anbefalt i punkt 4.4. Overdosering kan føre til hypervolemi og elektrolyttforstyrrelser. Disse symptomene kan korrigeres ved å justere ultrafiltreringshastigheten og volumet på oppløsningen som administreres.
Forstyrrelser i elektrolyttbalansen bør håndteres i henhold til den bestemte elektrolyttforstyrrelsen.
5. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER5.1 Uforlikeligheter
Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt. 5.5.
5.2 Holdbarhet
Holdbarhet
12 måneder ved oppbevaring i ytterposen.
Holdbarhet etter blanding
Når Accusol 35 er fjernet fra ytterposen og blandet, må det brukes innen 24 timer.
5.3 Oppbevaringsbetingelser
Oppbevares mellom 4ºC og 25ºC.
5.4 Emballasje (type og innhold)
Accusol 35 oppbevares i en PVC-fri tokammerpose som er produsert av en koekstrudert film av polypropylen, polyamid og en blanding av polypropylen, SEBS og polyetylen (Clear-Flex). En lang forsegling (forsegling mellom kamrene) skiller de to kamrene.
Det store kammeret, ”A”, er utstyrt med en legemiddelport, og det lille kammeret, ”B”, er utstyrt med en port for tilkobling til et passende administrasjonssett.
Tokammerposen leveres i en beskyttende, gjennomsiktig ytterpose som er laget av kopolymerer.
Volumet i beholderen etter blanding er 5000 ml (3750 ml i det store kammeret og 1250 ml i det lille kammeret).
Accusol 35 leveres som 2 x 5000 ml per kartong.
5.5 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering
 • Kontroller at produktet er uskadet. Hvis en av forseglingene er åpnet for tidlig, må ikke posen brukes. Hvis beholderen er skadet, må den kastes.
 • Ikke administrer oppløsningen hvis den er uklar.
 • Aseptisk teknikk må brukes under hele prosedyren.
 • Legemidler som skal brukes samtidig, kan tilsettes gjennom legemiddelporten i det store kammeret. Legemiddel kompatibilitet må sjekkes før tilsetning. Tilsett legemidlet og bryt den lange forseglingen (forsegling mellom kamrene) umiddelbart. Produktet må brukes umiddelbart etter eventuell tilsetning av legemidler.
 • Etter at ytterposen er fjernet, åpne umiddelbart den lange forseglingen (forsegling mellom kamrene) for å blande de to oppløsningene. Kontroller at den lange forseglingen (forsegling mellom kamrene) er fullstendig brutt, og at de to oppløsningene er fullstendig blandet. Åpne deretter den korte SafetyMoon forseglingen (forsegling nær tilkoblingsport), for administrering av blandet oppløsning. Koble til pasientslangen, og aktiver port for tilkobling. Oppløsningen må brukes innen 24 timer etter blanding
 • Kast all ubrukt oppløsning.
 • Kun for engangsbruk.
 • Accusol 35 må bare brukes med riktig utstyr for overvåking av terapien.
6. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN
Nikkiso Belgium bvba
Industriepark 6
3300 Tienen
Belgia
Tlf. (Belgia): +32 (0)16 781770
Tlf. (Norge): +47 800 11193
7. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)
05-3636

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hemofiltrering: Metode som brukes til å rense blodet når nyrene ikke selv er i stand til å gjøre det, for eksempel ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Pasientens blod føres gjennom et filter i et apparat der avfallsstoffer filtreres ut og fjernes fra blodet.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.