Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Abraxane 5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, suspensjon

paklitaksel

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Abraxane er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Abraxane
 3. Hvordan du bruker Abraxane
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Abraxane
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Abraxane er og hva det brukes motHva Abraxane er
Abraxane inneholder virkestoffet paklitaksel, som er festet til det humane proteinet albumin, i form av små partikler som kalles nanopartikler. Paklitaksel tilhører en gruppe legemidler kalt ”taksaner” som brukes ved kreft.
 • paklitaksel er den delen av legemidlet som påvirker kreften. Det hindrer at kreftceller deler seg - noe som innebærer at de dør.
 • albumin er den delen av legemidlet som bidrar til at paklitaksel løses opp i blodet og kommer gjennom blodåreveggene og inn i svulsten. Dette gjør at det ikke er behov for andre tilsetningsstoffer som kan gi bivirkninger som kan være livstruende. Slike bivirkninger forekommer langt sjeldnere med Abraxane.
Hva Abraxane brukes mot
Abraxane brukes til behandling av følgende krefttyper:
Brystkreft
 • Brystkreft som har spredd seg til andre deler av kroppen (dette kalles “metastaserende” brystkreft).
 • Abraxane brukes ved metastaserende brystkreft når minst én annen behandling har vært forsøkt, men ikke har virket og du ikke tåler behandlinger som inneholder en gruppe legemidler kalt ”antracykliner”.
 • Personer med metastaserende brystkreft som fikk Abraxane etter at en annen behandling hadde sviktet, fikk oftere redusert svulststørrelse, og levde lengre enn personer som brukte en alternativ behandling.
Kreft i bukspyttkjertelen
 • Abraxane brukes sammen med et legemiddel som kalles gemcitabin dersom du har metastaserende kreft i bukspyttkjertelen. Personer med metastaserende kreft i bukspyttkjertelen (kreft i bukspyttkjertelen som har spredd seg til andre deler av kroppen) som fikk Abraxane sammen med gemcitabin i en legemiddelutprøving, levde lengre enn personer som bare hadde fått gemcitabin.
Lungekreft
 • Abraxane brukes også sammen med et legemiddel som kalles karboplatin dersom du har den vanligste typen av lungekreft, som kalles “ikke-småcellet lungekreft”.
 • Abraxane brukes ved ikke-småcellet lungekreft når kirurgi eller strålebehandling ikke er egnet til å behandle sykdommen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Abraxane
Bruk ikke Abraxane
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor paklitaksel eller noen av de andre innholdsstoffene i Abraxane (listet opp i avsnitt 6.)
 • dersom du ammer
 • dersom du har lavt antall hvite blodceller (utgangsverdi av nøytrofiler <1500 celler/mm3 - legen vil gi deg nærmere informasjon om dette)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Abraxane
 • dersom du har dårlig nyrefunksjon,
 • dersom du har alvorlige leverproblemer,
 • dersom du har hjerteproblemer.
Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom du opplever noen av disse tilstandene mens du behandles med Abraxane. Legen vil kunne ønske å avbryte behandlingen eller redusere dosen:
 • dersom du får unormale blåmerker, blødninger eller infeksjonstegn som sår hals eller feber,
 • dersom du opplever nummenhet, stikkende, prikkende følelser, ømhet ved berøring eller muskelsvakhet,
 • dersom du har pusteproblemer, som kortpustethet eller tørrhoste.
Barn og ungdom
Dette legemidlet er ikke undersøkt hos barn og ungdom, da brystkreft, kreft i bukspyttkjertelen og lungekreft ikke forekommer i disse aldersgruppene.
Andre legemidler og Abraxane
Rådfør deg med lege dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, inkludert naturlegemidler. Dette fordi Abraxane kan påvirke visse andre legemidlers virkemåte. Visse andre legemidler kan også påvirke Abraxanes virkemåte.
Vis forsiktighet og rådfør deg med legen dersom du tar Abraxane samtidig med noe av følgende:
 • legemidler til behandling av infeksjoner (dvs. antibiotika som erytromycin, rifampicin, osv., rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker på om legemidlet du tar er et antibiotikum), inkludert legemidler til behandling av soppinfeksjoner (f.eks. ketokonazol)
 • legemidler som brukes til å stabilisere humøret ditt og av og til omtales som antidepressiva (f.eks. fluoksetin)
 • legemidler til behandling av krampeanfall (epilepsi) (f.eks. karbamazepin, fenytoin)
 • legemidler som brukes til å senke nivået av fettstoffer i blodet (f.eks. gemfibrozil)
 • legemidler som brukes mot halsbrann eller magesår (f.eks. cimetidin)
 • legemidler til behandling av HIV og AIDS (f.eks. ritonavir, sakinavir, indinavir, nelfinavir, efavirenz, nevirapin)
 • et legemiddel kalt ”klopidogrel” som brukes til å hindre blodpropp.
Graviditet og amming og fertilitet
Paklitaksel kan forårsake alvorlige medfødte misdannelser og må derfor ikke brukes dersom du er gravid.
Kvinner i fertil alder må bruke et effektivt prevensjonsmiddel under og inntil 1 måned etter behandling med Abraxane.
Du skal ikke amme mens du bruker Abraxane da det ikke er kjent om virkestoffet paklitaksel overføres til morsmelk hos mennesker.
Mannlige pasienter frarådes å gjøre en kvinne gravid under og i opp til seks måneder etter behandling, og bør be om råd knyttet til oppbevaring av sperm før behandling på grunn av muligheten for varig sterilitet som resultat av behandling med Abraxane.
Rådfør deg med lege før du bruker dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Noen personer kan bli trette eller svimle etter å ha fått Abraxane. Dersom dette skjer må du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner.
Dersom du mottar andre legemidler som en del av behandlingen, må du spørre legen om råd angående bilkjøring og bruk av maskiner.
Abraxane inneholder natrium
Hver ml Abraxane inneholder omtrent 4,2 mg natrium. Må tas i betraktning dersom du er på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan du bruker Abraxane
Abraxane blir gitt i en vene (blodåre) som intravenøst drypp av lege eller sykepleier. Dosen du mottar er basert på din kroppsoverflate og blodprøveresultater. Den vanlige dosen ved brystkreft er 260 mg/m² av kroppsoverflaten gitt i løpet av 30 minutter. Den vanlige dosen ved kreft i bukspyttkjertelen er 125 mg/m² av kroppsoverflaten gitt i løpet av 30 minutter. Den vanlige dosen ved ikke-småcellet lungekreft er 100 mg/m² av kroppsoverflaten gitt i løpet av 30 minutter.
Hvor ofte vil du motta Abraxane?
Ved behandling av metastaserende brystkreft gis Abraxane vanligvis én gang hver tredje uke (på dag 1 av en 21-dagers syklus).
Ved behandling av langtkommen kreft i bukspyttkjertelen gis Abraxane på dag 1, 8 og 15 av hver 28-dagers syklus og gemcitabin gis umiddelbart etter Abraxane.
Ved behandling av ikke-småcellet lungekreft gis Abraxane én gang i uken (dvs. på dag 1, 8 og 15 av hver 21-dagers syklus), og karboplatin gis én gang hver tredje uke (dvs. kun på dag 1 av hver 21-dagers syklus) umiddelbart etter at dosen av Abraxane er gitt.
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger kan ramme flere enn 1 av 10 personer:
 • Hårtap (de fleste tilfeller av hårtap oppstår mindre enn en måned etter oppstart av Abraxane. Dersom det oppstår, er hårtapet tydelig (over 50 %) hos de fleste pasienter)
 • Utslett
 • Unormal nedgang i antall av visse typer hvite blodceller (nøytrofiler, lymfocytter eller leukocytter)
 • Mangel på røde blodceller
 • Redusert antall blodplater
 • Effekt på perifere nerver (smerter, nummenhet, prikking eller tap av følelse)
 • Smerter i ett eller flere ledd
 • Muskelsmerter
 • Kvalme, diaré, forstoppelse, sårhet i munnen, tap av matlyst
 • Oppkast
 • Svakhet og tretthet, feber
 • Uttørrking, smaksforstyrrelser, vekttap
 • Lavt kaliumnivå i blodet
 • Depresjon, søvnproblemer
 • Hodepine
 • Frysninger
 • Pustevansker
 • Svimmelhet
 • Hevelse i slimhinner og bløtvev
 • Økte leverfunksjonsprøver
 • Smerter i armer og ben
 • Hoste
 • Magesmerter
 • Neseblod
Vanlige bivirkninger kan ramme inntil 1 av 10 personer:
 • Kløe, tørr hud, neglproblemer
 • Infeksjon, feber med reduksjon i antall av en type hvite blodceller (nøytrofiler), rødme, trøske i munnen, alvorlig infeksjon i blodet som kan skyldes redusert antall hvite blodceller
 • Redusert antall av alle blodceller
 • Bryst- eller halssmerter
 • Fordøyelsesbesvær, mageubehag
 • Tett nese
 • Smerter i rygg, smerter i benvev
 • Nedsatt muskelkoordinasjon eller problemer med å lese, økt eller redusert tåreproduksjon, tap av øyevipper
 • Endringer i puls eller hjerterytme, hjertesvikt
 • Redusert eller økt blodtrykk
 • Rødhet eller opphovning ved innstikksstedet for nålen
 • Angst
 • Lungeinfeksjon
 • Urinveisinfeksjon
 • Tarmblokkering, betennelse i tykktarmen, betennelse i galleveiene
 • Akutt nyresvikt
 • Økt bilirubin i blodet
 • Opphosting av blod
 • Munntørrhet, problemer med å svelge
 • Muskelsvakhet
 • Uklart syn
Mindre vanlige bivirkninger kan ramme inntil 1 av 100 personer:
 • Vektøkning, økt laktat(melkesyre)dehydrogenase i blodet, nedsatt nyrefunksjon, økt blodsukker, økt fosfor i blodet
 • Reduserte eller mangel på reflekser, ufrivillige bevegelser, smerter langs en nerve, besvimelse, svimmelhet ved oppreisning, skjelving, lammelse av ansiktsnerven
 • Irriterte øyne, smerter i øynene, røde øyne, kløende øyne, dobbelt syn, redusert syn eller ser lynglimt, tåkesyn som følge av hevelse i netthinnen (cystoid makulaødem)
 • Smerter i ørene, ringing i ørene 45
 • Hoste med oppstøt, kort pust ved gange eller ved å gå opp trapper, rennende nese eller tørr nese, reduserte pustelyder, vann i lungene, tap av stemme, blodpropp i lungene, tørrhet i svelget
 • Luft i magen, magekramper, smertefult eller sårt tannkjøtt, blødning fra endetarmen (rektum)
 • Smertefull urinering, hyppig urinering, blod i urinen, problemer med å holde på urinen
 • Smerter i neglene, ubehag i neglene, tap av negler, elveblest, smerter i huden, rød hud av sollys, misfarging av huden, økt svetting, svetting om natten, hvite områder på huden, sår, oppblåst ansikt
 • Redusert fosfor i blodet, opphopning av væske, redusert albumin i blodet, økt tørste, redusert kalsium i blodet, redusert blodsukker, redusert natrium i blodet
 • Smerter og opphovning i nese, hudinfeksjoner, infeksjon som skyldes kateterutstyret
 • Blåmerker
 • Smerter ved tumor, tumor forsvinner
 • Redusert blodtrykk ved oppreisning, kalde hender og føtter
 • Problemer med å gå, opphovning
 • Allergisk reaksjon
 • Nedsatt leverfunksjon, økt størrelse på leveren
 • Smerter i brystet
 • Urolighet
 • Små blødninger i huden som følge av blodpropp
 • En tilstand som omfatter nedbrytning av røde blodceller og akutt nyresvikt
Sjeldne bivirkninger kan ramme inntil 1 av 1000 personer:
 • Hudreaksjon av et annet legemiddel eller lungebetennelse som følge av stråling
 • Blodlevringer
 • Svært lav puls, hjerteattakk
 • Lekkasje av legemiddel utenfor venen
 • En forstyrrelse i det elektriske ledningssystemet i hjertet (atrioventrikulært blokk)
Svært sjeldne bivirkninger kan ramme inntil 1 av 10 000 personer:
 • Kraftig betennelse/utslett i hud og slimhinner (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Abraxane
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og hetteglasset etter Utløpsdato og EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Uåpnede hetteglass: Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Etter første rekonstituering bør suspensjonen brukes umiddelbart. Dersom den ikke brukes med en gang, kan den lagres i kjøleskap (2-8ºC) i inntil 8 timer i hetteglass når hetteglasset oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Den rekonstituerte suspensjonen i infusjonsløsningen kan lagres inntil 8 timer ved en temperatur under 25ºC.
Legen eller apoteket er ansvarlig for å kaste ubrukt Abraxane på riktig måte.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Abraxane
Virkestoffet er paklitaksel.
Hvert hetteglass inneholder 100 mg eller 250 mg paklitaksel formulert som albuminbundnenanopartikler.
Etter rekonstituering inneholder hver ml suspensjon 5 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler.
Andre innholdsstoffer er humant albumin (som inneholder natrium, natriumkaprylat og N-acetyl-DLtryptofan).
Hvordan Abraxane ser ut og innholdet i pakningen
Abraxane er et hvitt til gult pulver til infusjonssvæske, supensjon. Abraxane er tilgjengelig i hetteglass som inneholder 100 mg eller 250 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler.
Hver pakning inneholder 1 hetteglass.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Abacus Medicine A/S
Vesterbrogade 149
1620 København V
Danmark
Ompakket av
Abacus Medicine Hungary Kft.
Maglodi út 6
Budapest 1106
Ungarn
Tilvirker:
Celgene Europe Limited
1 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge UB11 1DB
Storbritannia
Abraxane er et registrert varemerke fra Abraxis Bioscience, LLC
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.11.2016
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): www.ema.europa.eu
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Instruksjoner for bruk, håndtering og destruksjonForholdsregler ved klargjøring og administrering
Paklitaksel er et cytotoksisk legemiddel mot kreft og, som med andre potensielt toksiske stoffer, må det utvises forsiktighet ved håndtering av Abraxane. Bruk beskyttende hansker, briller og verneklær. Dersom suspensjonen kommer i kontakt med huden, må huden vaskes øyeblikkelig og grundig med såpe og vann. Dersom den kommer i kontakt med slimhinner, må disse skylles grundig med vann. Abraxane skal kun klargjøres og administreres av personell med egnet opplæring i håndtering av cytotoksiske stoffer. Gravid helsepersonell må ikke håndtere Abraxane.
Gitt faren for ekstravasasjon anbefales det å overvåke infusjonsstedet nøye for eventuell infiltrasjon under administrering av legemidlet. Ved begrensning av infusjonen av Abraxane til 30 minutter, som anvist, reduseres faren for infusjonsrelaterte reaksjoner.
Rekonstituering og administrering av legemidlet
Abraxane må administreres under overvåkning av kvalifisert onkolog ved avdeling spesialisert i administrering av cytotoksiske stoffer.
Abraxane leveres som et sterilt lyofilisert pulver for rekonstituering før bruk. Etter rekonstituering inneholder hver ml suspensjon 5 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler. Rekonstituert Abraxane suspensjon administreres intravenøst gjennom et infusjonssett med et 15 mikronfilter.
Rekonstituering av 100 mg:
Ved hjelp av en steril injeksjonssprøyte injiser sakte 20 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsoppløsing inn i et 100 mg hetteglass med Abraxane over en periode på minst 1 minutt.
Rekonstituering av 250 mg:
Ved hjelp av en steril injeksjonssprøyte injiser sakte 50 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsoppløsing inn i et 250 mg hetteglass med Abraxane over en periode på minst 1 minutt.
Oppløsningen må dirigeres mot den indre veggen i hetteglasset. Oppløsningen må ikke injiseres direkte i pulveret da dette vil resultere i skum.
Når tilsettingen er fullført, må hetteglasset stå i minst 5 minutter for å sikre korrekt fukting av massen. Virvle deretter hetteglasset forsiktig og/eller snu det opp ned i minst 2 minutter til fullstendig resuspensjon av pulveret. Utvikling av skum må unngås. Dersom skum eller klumper oppstår, la oppløsningen stå i minst 15 minutter til skummet blir borte.
Den rekonstituerte suspensjonen skal være melkeaktig og homogen uten synlig utfelling. Noe sedimentering av den rekonstituerte suspensjonen kan oppstå. Dersom utfelling eller sedimentering er synlig, skal hetteglasset snus forsiktig igjen for å sikre fullstendig resuspensjon før bruk.
Inspiser suspensjonen i hetteglasset for partikler. Ikke administrer den rekonstituerte suspensjonen dersom det observeres partikler i hetteglasset.
Det eksakte totale doseringsvolumet av 5 mg/ml suspensjon som passer for pasienten skal beregnes, og riktig mengde rekonstituert Abraxane skal injiseres i en tom, steril pose av PVC eller ikke‑PVC type, til intravenøs bruk.
Bruk av medisinsk utstyr inneholdende silikonolje som smøremiddel (dvs. sprøyter og infusjonsposer) til rekonstituering og administrering av Abraxane kan medføre dannelse av proteinaktige tråder. Administrer Abraxane gjennom et infusjonssett med et 15 mikronfilter for å unngå å administrere disse trådene. Bruk av et 15 mikronfilter fjerner tråder og endrer ikke de fysiske eller kjemiske egenskapene til det rekonstituerte legemidlet.
Bruk av et filter med porestørrelse mindre enn 15 mikrometer kan medføre blokkering av filteret.
Bruk av spesielle DEHP‑frie beholdere for oppløsning eller administrasjonssett er ikke nødvendig for klargjøring eller administrering av infusjoner av Abraxane.
Etter administrering anbefales det at infusjonsslangen skylles med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning for å sikre at hele dosen administreres.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Stabilitet
Uåpnede flasker med Abraxane er stabile inntil datoen angitt på pakningen når hetteglasset oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Hverken oppbevaring i fryser eller kjøleskap påvirker stabiliteten til legemidlet i nevneverdig grad. Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
Stabilitet for rekonstituert suspensjon i hetteglass
Etter første rekonstituering bør den rekonstituerte suspensjonen umiddelbart fylles på en infusjonspose. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 8 timer ved 2-8ºC i originalesken og beskyttet mot sterkt lys.
Stabilitet for rekonstituert suspensjon i infusjonsposen
Etter rekonstituering må den rekonstituerte suspensjonen i infusjonsposen benyttes umiddelbart. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er likevel vist for 8 timer under 25ºC.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

atrioventrikulært blokk (av-blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.