Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Abboticin granulat til mikstur, suspensjon, 40 og 100 mg/ml

erytromycin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Abboticin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Abboticin
 3. Hvordan du bruker Abboticin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Abboticin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Abboticin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Abboticin er et makrolidantibiotikum til behandling av infeksjoner. Det virker ved å ødelegge bakterienes evne til å produsere stoffer som er nødvendige for at bakteriene skal kunne formere seg.
Abboticin brukes til behandling av infeksjoner forårsaket av mikroorganismer følsomme for erytromycin, også når det foreligger penicillinallergi. Eksempel på slike infeksjoner er luftveisinfeksjoner (lungebetennelse, sinusitt, bronkitt, kikhoste, betennelse i mellomøret). Infeksjoner forårsaket av Chlamydia trachomatis, når tetracyklinbehandling ikke kan brukes, samt betennelse i øyet hos spedbarn.
Abboticin granulat til mikstur, suspensjon, er først og fremst beregnet til barn, men kan også brukes av voksne som har problemer med å svelge tabletter, spesielt styrken 100 mg/ml.
Merk at legen kan velge å foreskrive Abboticin også i forbindelse med andre infeksjoner enn de som er nevnt i eksemplene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Abboticin
Bruk ikke Abboticin:
 • dersom du er allergisk overfor erytromycin eller andre makrolider, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har unormalt lave nivåer av kalium eller magnesium i blodet (hypomagnesemi eller hypokalemi)
 • dersom du eller noen i familien har en historie med hjerterytmeforstyrrelser (ventrikulær hjertearytmi eller torsades de pointes) eller avvikende utslag i elektrokardiogrammet (elektrisk registrering av hjertet) som kalles ”langt QT-syndrom”
 • dersom du behandles med terfenadin eller astemizol (midler mot allergi), cisaprid (mot sure oppstøt og andre lignende lidelser), pimozid (middel mot mentale problemer), ergotamin eller dihydroergotamin (midler mot migrene), se "Andre legemidler og Abboticin".
 • dersom du behandles med statiner (lovastatin eller simvastain), domperidon (middel mot kvalme og oppkast), se "Andre legemidler og Abboticin"
Advarsler og forsiktighetsregler:
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Abboticin
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon
 • dersom du tar andre legemidler som er kjent for å forårsake alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen
 • dersom du har hjerteproblemer
 • dersom du har visse hjerterytmeforstyrrelser
 • dersom du har myasthenia gravis (alvorlig muskelsvekkelse)
Ta kontakt med legen din
 • dersom du får langvarig eller alvorlig diaré etter bruk av legemidlet.
 • dersom du behandler et lite barn med antibiotika og det kaster opp eller viser ubehag når du mater det.
 • dersom du bemerker en svekkelse av synet, det kan hende at dette er en bivirkning av erytromycin
Langvarig eller gjentatt bruk av erytromycin kan medføre overvekst av resistente bakterier eller sopp som ikke lengre kan behandles med erytromycin. Dette kalles superinfeksjon, og dersom dette oppstår vil legen din erstatte erytromycinbehandlingen med annen behandling.
Erytromycin påvirker måling av visse hormoner og signalstoffer (katekolaminer) i urin ved en laborundersøkelse som kalles for fluorimetri.
Andre legemidler og Abboticin:
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Dette er spesielt viktig dersom du bruker følgende typer medisin:
 • statiner (brukes for å senke kolesterolnivåene, f.eks. lovastatin og simvastin), se "Bruk ikke Abboticin"
 • terfenadin eller astemizol (midler mot allergi), cisaprid (mot sure oppstøt), pimozid (brukes til å behandle mentale problemer), ergotamin eller dihydroergotamin (midler mot migrene), domperidon (middel mot kvalme og oppkast), se "Bruk ikke Abboticin"
Dette er også viktig dersom du bruker medisiner som heter:
 • mizolastin (brukes til å behandle allergier, som høysnue)
 • klaritromycin, rifabutin eller rifampicin (medisiner som brukes til å behandle ulike typer bakterieinfeksjoner)
 • digoxin, kinidin eller disopyramid (brukes til å behandle hjerteproblemer)
 • cilostazol (en medisin som brukes til å behandle perifere sirkulasjonsproblemer (i hender og føtter))
 • hexobarbiton, fenobarbital eller midazolam (brukes som sovemidler)
 • antikoagulerende legemidler, f.eks. warfarin, acenocoumarol og rivaroksaban (brukes til blodfortynning)
 • valproat, karbamazepin eller fenytoin (brukes for å kontrollere epilepsi)
 • teofyllin (brukes to å behandle astma og andre pusteproblemer)
 • ciklosporin eller takrolimus (brukes etter organtransplantasjoner)
 • bromokriptin (brukes til å behandle Parkinsons sykdom)
 • zopiklon eller triazolam/alprazolam (brukes for å sove eller lindre angst)
 • alfentanil (en medisin som brukes for smertelindring)
 • cimetidin og omeprazol (brukes til å behandle sure oppstøt og andre lignende lidelser)
 • kolkisin (brukes for å behandle gikt og leddgikt)
 • metylprednisolon (brukes for å undertrykke kroppens immunsystem – dette er nyttig i behandling av mange lidelser)
 • johannesurt (et naturmiddel som brukes ved depresjon)
 • verapamil (brukes til behandling av høyt blodtrykk og brystsmerte)
 • vinblastin (brukes til behandling av visse typer kreft)
 • sildenafil (brukes til behandling av potensproblemer)
 • proteasehemmere (brukes for å behandle virusinfeksjoner, f.eks. sakinavir)
 • p-piller.
Inntak av Abboticin sammen med mat og drikke:
For å få optimal effekt bør Abboticin mikstur tas umiddelbart før mat.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Graviditet
Kvinner som planlegger å bli gravide eller er gravide skal ikke bruke Abboticin. Legemidlet bør brukes hos kvinner under graviditet bare hvis det er absolutt nødvendig.
Rådfør deg derfor med lege før bruk av Abboticin dersom du er gravid.
Amming
Erytromycin går over i morsmelk, og kan forårsake bivirkninger hos barn som ammes Rådfør deg derfor med lege før bruk av Abboticin dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Abboticin
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
Dette legemiddelet inneholder 12 mg natrium per ml mikstur (60 mg/5 ml dose). Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett
 
3. Hvordan du bruker Abboticin
Bruk alltid Abboticin slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen avhenger både av infeksjonens art og alvorlighetsgrad. Vanligvis doseres Abboticin 2 eller 4 ganger daglig. For å få så jevn fordeling i blodet som mulig bør man forsøke å ta medisinen på omtrent samme tid hver morgen og aften, f.eks kl 8 om morgenen og kl 20 om kvelden, ved dosering 2 ganger daglig. Allerede etter et par dagers behandling med Abboticin begynner man å merke at medisinen har hjulpet. Det er likevel viktig å fortsette kuren slik legen har bestemt. Hvis du avbryter behandlingen for tidlig, risikerer du at infeksjonen blusser opp igjen.
Hvis du mener at virkningen av Abboticin er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
For å forenkle doseringen til små barn følger det med en doseringssprøyte. Klargjøring for bruk skal være gjort på apoteket.
Ryst flasken grundig!
Skru den hvite korken av flasken. Plassér tuten på målesprøyten i hullet i flaskekorken og snu flasken på hodet. Trekk opp i sprøyten den mengden som legen har angitt – husk å presse ut luftbobler av sprøyten. Bruk den sorte stempelringen til å avlese opptrukket volum. Snu flasken med åpningen oppover, og fjern doseringssprøyten uten å forskyve stemplet.
Barnet bør sitte når medisinen gis. Anbring doseringssprøyten i barnets munn, slik at tuten peker mot innsiden av kinnet. Trykk stemplet langsomt ned og la barnet får svelge alt legemiddel på naturlig måte. Unngå søl og la barnet få drikke litt vann, saft eller annet drikke slik at all medisinen skylles ned.
Sprøyt aldri direkte ned i halsen.
Doseringssprøyten skal alltid rengjøres etter bruk. Skru korken på flasken og oppbevar doseringssprøyten separat.
OBS! Oppbevar alltid legemiddel og doseringssprøyten utilgjengelig for barn.
Dersom du tar for mye av Abboticin:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Abboticin er relativt uskadelig. Inntak av store mengder ved et uhell kan likevel resultere i oppkast, magesmerter m.m.
Dersom du har glemt å ta Abboticin:
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Abboticin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger:
Kontakt lege umiddelbart hvis du får en alvorlig hudreaksjon: et rødt, skjellete utslett med kuler under huden og blemmer (eksantematøs pustulose). Frekvensen av denne bivirkningen er ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data).
Unormale hjerterytmer (inkludert hjertebank, raskere hjerterytme, livstruende uregelmessig hjerterytme kjent som torsades de pointes eller unormal hjertesporing med EKG) eller hjertestans.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter):
 • magebesvær (kvalme, brekninger, mageknip, sure oppstøt, diaré). Eventuelle mageproblemer kan reduseres ved at du inntar suspensjon umiddelbart før mat
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000 pasienter):
 • elveblest (allergisk hudsykdom med kløende vabler)
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10.000 pasienter):
 • leverpåvirkning
 • forbigående tap av hørsel (vanligvis i forbindelse med høye doser)
 • tarminfeksjon
 • betennelse i bukspyttkjertel
 • allergiske reaksjoner av ulik grad kan forekomme
 • kramper.
 • hudutslett eller andre tegn på irritasjon, hvis dette opptrer, bør du kontakte legen
Ikke kjent frekvens (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data:
 • magesmerter, dette kan være et symptom på betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • nedsatt syn
 • muskelsmerter/muskelsvakhet
 • øresus (tinnitus)
 • gulfarge i hud og/eller øyne (gulsott), som er tegn på forskjellige leverproblemer
 • brystsmerte
 • feber
 • anoreksi
 • forvirring
 • vertigo (problemer med balansen som kan resultere i svimmelhet eller kvalme – spesielt når en står oppreist))
 • hallusinasjoner (å se eller høre noe som ikke eksisterer)
 • dårlig allmenntilstand
 • betennelse i nyrene (en tilstand kjent som interstitiell nefritt)
 • lavt blodtrykk
 • alvorlige hudutslett som kan opptre som blemmer og kan dekke store deler av kroppen, ansiktet og bena (tilstand kjent som Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og erythema multiforme)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Abboticin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Abboticin granulat til mikstur, suspensjon, leveres til apoteket som et grovkornet pulver. Granulat til mikstur, suspensjon, gjøres bruksferdig ved at apoteket tilsetter vann umiddelbart før utlevering til kunden. Etter ferdigblanding er holdbarheten 14 dager i kjøleskap.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemiddel som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Abboticin granulat til mikstur
 • Virkestoff er erytromycinetylsuksinat tilsvarende erytromycin 40 mg/ml og 100 mg/ml
 • Hjelpestoffer er sukrose (300 mg/ml eller 400 mg/ml), sakkarinnatrium, natriumsitrat, karmellosenatrium, magnesiumaluminiumsilikat. Fruktsmak: kirsebær.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Amdipharm Limited Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4 Irland
Tel. +44 1268 82 3049
Tilvirker
Aesica Queenborough Limited Queenborough, Kent
ME11 5EL
England Eller
Aesica Pharmaceuticals S.R.L. Via Praglia,15
10044 Pianezza Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 19.02.2020
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på apotekpersonell:
Tilberedning for bruk:
Abboticin 100 mg/ml, 50 ml
Tilsett porsjonsvis 35 ml aq. purificata og ryst kraftig. Trykk ned den vedlagte hvite plastproppen i flaskeåpningen.
Skru på lokket.
Abboticin 40 mg/ml, 100 ml
Tilsett porsjonsvis 77 ml aq. purificata og ryst kraftig. Trykk ned den vedlagte hvite plastproppen i flaskeåpningen. Skru på lokket.
Abboticin 100 mg/ml, 100 ml
Tilsett porsjonsvis 67 ml aq. purificata og ryst kraftig. Trykk ned den vedlagte hvite plastproppen i flaskeåpningen. Skru på lokket.
Abboticin 40 mg/ml, 200 ml
Tilsett porsjonsvis 154 ml aq. purificata og ryst kraftig. Trykk ned den vedlagte hvite plastproppen i flaskeåpningen. Skru på lokket.
Abboticin 100 mg/ml, 200 ml
Tilsett porsjonsvis 128 ml aq. purificata og ryst kraftig. Trykk ned den vedlagte hvite plastproppen i flaskeåpningen. Skru på lokket.
Riste.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

chlamydia (klamydia): Slekt av bakteriearter hvorav tre forårsaker sykdom hos mennesker. Chlamydia pneumoniae forårsaker en lungebetennelse som kalles Twar, mens Chlamydia psittaci som vanligvis spres via fugler, gir en type lungebetennelse som kalles papegøyesyke. Chlamydia trachomatis kan smitte ved seksuell omgang og forårsaker sykdom i underlivet som ubehandlet kan føre til sterilitet. Chlamydia trachomatis kan også forårsake trakom; en type øyeinfeksjon.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.