Middel mot cystisk fibrose.

ATC-nr.: R07A X30

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkGRANULAT I DOSEPOSER 100 mg/125 mg og 150 mg/188 mg: Hver dosepose inneh.: Lumakaftor 100 mg, resp. 150 mg, ivakaftor 125 mg, resp. 188 mg, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, hypromelloseacetatsuksinat, povidon K30, natriumlaurylsulfat.


TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg/125 mg og 200 mg/125 mg: Hver tablett inneh.: Lumakaftor 100 mg, resp. 200 mg, ivakaftor 125 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), karmin (E 120), briljantblå FCF aluminiumslakk (E 133), indigokarmin aluminiumslakk (E 132).


Indikasjoner

Granulat: Behandling av cystisk fibrose hos pasienter >2 år som er homozygote for F508del-mutasjonen i CFTR-genet. Tabletter: Behandling av cystisk fibrose hos pasienter >6 år som er homozygote for F508del-mutasjonen i CFTR-genet.

Dosering

Skal kun forskrives av lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose. Ved ukjent genotype skal en nøyaktig og validert genotypingsmetode foretas.
Granulat: Barn <14 kg: 1 dosepose à 100 mg/125 mg hver 12. time. Barn 14-25 kg: 1 dosepose à 150 mg/188 mg hver 12. time.
Tabletter: Voksne, ungdom og barn >12 år: Anbefalt dose er 2 tabletter à 200 mg/125 mg hver 12. time (800 mg/500 mg/døgn). Barn 6-11 år: Anbefalt dose er 2 tabletter à 100 mg/125 mg hver 12. time (400 mg/500 mg/døgn).
Glemt dose: Dersom >6 timer er gått fra glemt dose, skal pasienten vente til neste fastsatte dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B) er anbefalt dose 2 tabletter morgen og 1 tablett kveld eller 1 dosepose morgen og 1 dosepose kveld annenhver dag. Ved sterkt nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) er anbefalt dose 1 tablett hver 12. time eller 1 dosepose daglig eller sjeldnere. Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom. Barn <2 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, data mangler. Eldre >65 år: Sikkerhet og effekt ikke vurdert. Samtidig bruk av CYP3A-hemmere: Når behandling innledes ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere, bør dosen reduseres til 1 tablett/dosepose daglig den første behandlingsuken. Tilsvarende bør dosen reduseres dersom lumakaftor/ivakaftor gjenopptas etter >1 ukes stopp. Ingen dosejustering nødvendig ved oppstart av CYP3A-hemmere etter lumakaftor/ivakaftor.
Administrering: Bør tas med fettholdig mat, se pakningsvedlegget. Granulat i doseposer: Skal blandes med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske (≤ romtemperatur) og inntas i sin helhet umiddelbart eller senest innen 1 time. Tabletter: Skal svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller oppløses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Alvorlige respirasjonskomplikasjoner ble sett hyppigere hos pasienter med prosent forventet FEV1 (ppFEV1) <40, og tettere oppfølging av disse pasientene anbefales. Forbigående fall i FEV1 er sett hos enkelte etter behandlingsoppstart. Oppstart av behandling hos pasienter med lungeforverring anbefales ikke. Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom. Dekompensert leverfunksjon, inkl. leversvikt som medførte dødsfall, er rapportert hos pasienter med underliggende cirrhose med portal hypertensjon. Brukes med forsiktighet, nøye overvåkning og dosereduksjon hos pasienter med fremskreden leversykdom, og kun dersom nytte forventes å oppveie risiko, se Dosering. Leverfunksjonsprøver er anbefalt hver 3. måned 1. behandlingsår og deretter årlig. Ved tidligere forhøyet ALAT, ASAT eller bilirubin, bør hyppigere overvåkning overveies. Ved uforklarlig økte transaminasenivåer bør pasienten overvåkes nøye til forstyrrelsen opphører, og videre behandling bør overveies etter individuell nytte-/risikovurdering. Bruk hos organtransplanterte er ikke anbefalt. Blodtrykket bør overvåkes regelmessig hos alle pasienter under behandling da økt blodtrykk er observert hos enkelte. Pasienter som opplever svimmelhet bør frarådes å kjøre eller bruke maskiner til symptomene avtar. Øyeundersøkelser før og under behandling anbefales hos barn, da ikke-medfødt uklar linse uten synspåvirkning er rapportert hos barn.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R07A X30
Samtidig bruk av sensitive CYP3A-substrater eller CYP3A-substrater med lav terapeutisk indeks er ikke anbefalt. Hormonelle antikonseptiva får redusert effekt, og bør ikke anses som effektiv prevensjonsmetode. Dosereduksjon er nødvendig ved innledning av behandling med lumakaftor/ivakaftor hos pasienter som får sterke CYP3A-hemmere (se Dosering). Legemidler som hemmer «Breast Cancer Resistance Protein» (BCRP), kan øke plasmakonsentrasjonen av lumakaftor. Samtidig bruk av legemidler som er substrater for OAT1/3 og BCRP-transport, kan øke plasmakonsentrasjonen av slike legemidler pga. lumakaftor og ivakaftors hemmende effekter på transportproteinene. Relevant klinisk overvåkning bør foretas ved samtidig bruk av montelukast. Dosejustering av feksofenadin kan være nødvendig for å oppnå ønsket effekt. CYP3A-induksjon forårsaket av lumakaftor kan gi redusert eksponering av erytromycin, klaritromycin og telitromycin. Andre antibiotika bør overveies. Samtidig bruk av sterke CYP3A-induktorer er ikke anbefalt, da det kan gi redusert terapeutisk effekt av lumakaftor/ivakaftor. Lumakaftor/ivakaftor kan redusere eksponeringen av rifabutin. Samtidig bruk med karbamazepin, fenobarbital og fenytoin er ikke anbefalt, da eksponeringen av ivakaftor og antikonvulsivumet kan reduseres. Samtidig bruk med itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, midazolam, triazolam er ikke anbefalt, da eksponeringen av disse legemidlene kan reduseres. En høyere dose av følgende legemidler kan være nødvendig for å oppnå ønsket klinisk effekt, da lumakaftor/ivakaftor kan redusere eksponeringen av legemidlene: Flukonazol, ibuprofen, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, citalopram, escitalopram, sertralin, bupropion, metylprednisolon, prednison, repaglinid. Dosejustering av ranitidin kan være nødvendig for å oppnå ønsket klinisk effekt, da lumakaftor/ivakaftor kan påvirke eksponeringen. Samtidig bruk av ciklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus eller johannesurt (prikkperikum) er ikke anbefalt. Serumkonsentrasjonen av digoksin bør overvåkes og dosen titreres for ønsket klinisk effekt. Relevant klinisk overvåkning ved samtidig bruk med dabigatran. Dosejustering kan være nødvendig. INR-overvåkning er anbefalt ved samtidig bruk av warfarin, da lumakaftor/ivakaftor kan påvirke eksponeringen av warfarin.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Bør kun brukes under graviditet dersom det er helt nødvendig.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, men risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det må besluttes om amming eller behandling skal opphøre.
Ivakaftor

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Abdominalsmerter, diaré, kvalme. Infeksiøse: Nasofaryngitt. Luftveier: Nesetetthet, dyspné, produktiv hoste, økt sputum. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Undersøkelser: Bakterier i sputum. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Flatulens, oppkast. Hud: Utslett. Infeksiøse: Øvre lufveisinfeksjon, rhinitt. Kjønnsorganer/bryst: Uregelmessig menstruasjon, dysmenoré, metroragi, kuler i brystet. Lever/galle: Transaminaseøkninger. Luftveier: Respirasjonsforstyrrelser, smerter i munn og svelg, tette bihuler, rhinoré, erytem i svelget. Øre: Øresmerter, ubehag i øret, tinnitus, trommehinnehyperemi, vestibulær lidelse. Undersøkelser: Økt kreatinkinase i blod. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Hypertensjon. Kjønnsorganer/bryst: Menoragi, amenoré, polymenoré, brystinflammasjon, gynekomasti, brystvortelidelse, brystvortesmerter, oligomenoré. Lever/galle: Kolestatisk hepatitt. Nevrologiske: Leverencefalopati. Øre: Øretetthet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk behandling med overvåkning av vitale tegn, leverfunksjonsprøver og observasjon av klinisk status.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For ivakaftor R07A X02 og lumakaftor R07A X30

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Lumakaftor er en CFTR-korrigerende substans som virker direkte på F508del-CFTR og bedrer dets cellulære prosessering og transport, og dermed øker mengden funksjonelt CFTR på celleoverflaten. Ivakaftor er en CFTR-forsterker som bidrar til økt kloridtransport ved å øke sannsynligheten for åpen kanal (eller regulering) av CFTR-proteinet på celleoverflaten. Den kombinerte effekten gir økt mengde og funksjon av F508del-CFTR på celleoverflaten og økt kloridiontransport. Eksakt mekanisme er ikke fastslått.
Absorpsjon: Eksponering av lumakaftor og ivakaftor øker hhv. 2 og 3 ganger når tatt med fettholdig mat. Median Tmax er for begge ca. 4 timer etter måltid.
Proteinbinding: 99%.
Fordeling: Vd for lumakaftor er 23,5 liter (sentralt kompartment) og 33,3 liter (perifert kompartment), for ivakaftor 95 liter (sentralt kompartment) og 201 liter (perifert kompartment).
Halveringstid: Ca. 26 timer for lumakaftor, ca. 9 timer for ivakaftor. Tilsynelatende clearance ca. 2,38 liter/time for lumakaftor, ca. 25,1 liter/time for ivakaftor.
Metabolisme: Lumakaftor blir ikke omfattende metabolisert. Ivakaftor metaboliseres av CYP3A til M1 (biologisk aktiv) og M6.
Utskillelse: Lumakaftor utskilles uendret i feces (51%), ubetydelig urinutskillelse. Ivakaftor utskilles i feces (87,8%), ubetydelig urinutskillelse.

Andre opplysninger

Falske positive tetrahydrocannabinol (THC) urinscreeningprøver er rapportert ved bruk av lumakaftor/ivakaftor.

Sist endret: 19.02.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Granulat i doseposer: 05/2020

Tabletter: 01/2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Orkambi, GRANULAT I DOSEPOSER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg/125 mg56 stk.
026127
SPC_ICONH-resept
-
131540,00C
150 mg/188 mg56 stk.
173267
SPC_ICONH-resept
-
131540,00C

Orkambi, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg/125 mg112 stk. (blister)
083886
SPC_ICONH-resept
-
142030,50C
200 mg/125 mg112 stk. (blister)
418179
SPC_ICONH-resept
-
142030,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

cancer (kreft): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyp3a-hemmer: Se CYP3A4-hemmer.

cyp3a-induktor: Se CYP3A4-induktor.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinkinase (ck, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leverencefalopati (hepatisk encefalopati): Forstyrrelse i hjernen som skyldes nedsatt leverfunksjon.

menoragi (kraftig menstruasjonsblødning, økt menstruasjonsblødning): Kraftig og regelmessig menstruasjon som varer mer enn 8 dager og/eller med blødningsmengde over 80 ml/menstruasjon. Hos de fleste er årsaken ukjent, men kjente årsaker er livmorinnlegg (spiral) og livmorknuter (myomer).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.