Stoffskiftepreparat, middel mot tyrosinemi.

ATC-nr.: A16A X04

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A16A X04
Nitisinon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av nitisinon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Nitisinon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at nitisinon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 11.10.2016) er utarbeidet av Swedish Orphan Biovitrum International.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KAPSLER, harde 2 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg: Hver kapsel inneh.: Nitisinon 2 mg, resp. 5 mg, 10 mg og 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), sort jernoksid (E 172).


MIKSTUR, suspensjon 4 mg/ml: 1 ml inneh.: Nitisinon 4 mg, natriumbenzoat (E 211), sitronsyremonohydrat, hjelpestoffer. Jordbærsmak.


Indikasjoner

Behandling av voksne og barn i alle aldre med bekreftet diagnose på hereditær tyrosinemi type 1 (HT-1) i kombinasjon med diettmessig restriksjon av tyrosin og fenylalanin.

Dosering

Behandling bør innledes og overvåkes av lege med erfaring i behandling av HT-1-pasienter. Behandling av alle genotyper av sykdommen bør innledes så tidlig som mulig for å øke generell overlevelse, og for å unngå komplikasjoner som leversvikt, leverkreft og nyresykdom. Ved siden av nitisinonbehandlingen er diett uten fenylalanin og tyrosin påkrevd, og bør følges ved å overvåke aminosyrer i plasma. Nitisinondosen bør justeres individuelt.
Anbefalt innledende daglig dose: Voksne og barn: 1 mg/kg kroppsvekt. Det anbefales å gi dosen 1 gang daglig. Pga. begrensede data er det imidlertid anbefalt å dele dosen i 2 daglige administreringer hos pasienter <20 kg.
Dosejustering: Voksne og barn: Under regelmessig overvåkning er det hensiktsmessig å følge med på suksinylaceton i urinen, leverfunksjonsprøver og alfaføtoproteinverdier. Hvis suksinylaceton i urinen fortsatt kan påvises 1 måned etter behandlingsstart, bør nitisinondosen økes til 1,5 mg/kg kroppsvekt/dag. En dose på 2 mg/kg kroppsvekt/dag kan bli nødvendig basert på evalueringen av alle biokjemiske parametere. Denne dosen bør anses som maks. dose for alle pasienter. Ved tilfredsstillende biokjemisk respons, bør dosen bare justeres i forhold til økning i kroppsvekt. I tillegg til testene ovenfor kan det, under den innledende behandlingen, etter bytte fra dosering 2 ganger daglig til 1 gang daglig, eller ved forverring, bli nødvendig å følge alle tilgjengelige biokjemiske parametere nærmere (f.eks. suksinylaceton i plasma, 5-aminolevulinat (ALA) i urin og erytrocytt porfobilinogen (PBG)-syntaseaktivitet).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen spesifikke doseanbefalinger. Eldre: Ingen spesifikke doseanbefalinger.
Tilberedning/Håndtering: Miksturen ristes kraftig før hver bruk.
Administrering: Skal tas konsekvent med eller uten mat. Kapsler: Svelges primært hele. Ved svelgevansker kan kapselen åpnes og innholdet løses opp i litt vann eller flytende diettprodukt umiddelbart før inntak. Mikstur: Tas oralt vha. egnet oralsprøyte i pakningen, iht. foreskrevet dose. For mer detaljerte instruksjoner se pakningsvedlegg. Dosekonvertering (mg/ml) for oralsprøytene:

1‑ml oralsprøyte
(0,01 ml gradering)

3‑ml oralsprøyte
(0,1 ml gradering)

5‑ml oralsprøyte
(0,2 ml gradering)

Dose

Dose

Dose

1 mg

0,25 ml

4,5 mg

1,1 ml

13 mg

3,2 ml

1,25 mg

0,31 ml

5 mg

1,3 ml

14 mg

3,6 ml

1,5 mg

0,38 ml

5,5 mg

1,4 ml

15 mg

3,8 ml

1,75 mg

0,44 ml

6 mg

1,5 ml

16 mg

4 ml

2 mg

0,5 ml

6,5 mg

1,6 ml

17 mg

4,2 ml

2,25 mg

0,56 ml

7 mg

1,8 ml

18 mg

4,6 ml

2,5 mg

0,63 ml

7,5 mg

1,9 ml

19 mg

4,8 ml

2,75 mg

0,69 ml

8 g

2 ml

20 mg

5 ml

3 mg

0,75 ml

8,5 mg

2,1 ml

 

 

3,25 mg

0,81 ml

9 mg

2,3 ml

 

 

3,5 mg

0,88 ml

9,5 mg

2,4 ml

 

 

3,75 mg

0,94 ml

10 mg

2,5 ml

 

 

4 mg

1 ml

10,5 mg

2,6 ml

 

 

 

 

11 mg

2,8 ml

 

 

 

 

11,5 mg

2,9 ml

 

 

 

 

12 mg

3 ml

 

 


Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Tyrosinnivåer i plasma: Spaltelampeundersøkelse av øynene anbefales før behandling innledes og deretter minst 1 gang i året. Ved utvikling av øyelidelser, skal pasienten undersøkes omgående av oftalmolog. Det skal konstateres at pasienten holder seg til sitt diettmessige regime, og tyrosinkonsentrasjonen i plasma bør måles. En mer restriktiv tyrosin- og fenylalanindiett skal implementeres i tilfeller der tyrosinverdien i plasma er >500 µmol/liter. Det anbefales ikke å senke tyrosinkonsentrasjonen i plasma ved å redusere eller seponere nitisinon, siden den metabolske svikten kan resultere i at klinisk tilstand forverres. Lever: Leverfunksjon bør overvåkes regelmessig med leverfunksjonsprøver og røntgen. Det anbefales også å overvåke alfaføtoproteinkonsentrasjonen i serum. Forhøyet serumkonsentrasjon av alfaføtoprotein kan være et tegn på utilstrekkelig behandling. Pasienter med økende alfaføtoprotein eller tegn på knuter i leveren, skal alltid evalueres for ondartet levertilstand. Blodplater/hvite blodceller: Overvåkning av antall blodplater og hvite blodceller anbefales regelmessig, da noen få tilfeller med reversibel trombocytopeni og leukopeni er sett. Kontroller bør foretas hver 6. måned, kortere intervaller anbefales ved bivirkninger. Hjelpestoffer i mikstur: 1 ml inneholder 500 mg glyserol. ≥10 g glyserol kan gi hodepine, magesyke og diaré. 1 ml inneholder 0,7 mg natrium og 1 mg natriumbenzoat. Bilirubinfrigjøring fra albumin forårsaket av benzosyre og -salter, kan gi økt forekomst av gulsott hos nyfødte premature og nyfødte etter fullgått svangerskap, og utvikle seg til kjerneikterus (ukonjugert bilirubin i hjernevevet). Nøye overvåkning av plasmanivåene av bilirubin hos nyfødte er derfor svært viktig. Bilirubinnivået bør måles før behandlinsstart. Ved markert forhøyet bilirubinnivå i plasma, spesielt hos premature med risikofaktorer som acidose og lavt albuminnivå, skal behandling med kapsler vurderes istedenfor mikstur, inntil normalisering av ukonjugert bilirubinnivå i plasma. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning, men øyerelaterte bivirkninger kan påvirke synet. Dersom synet påvirkes, skal pasienten ikke kjøre bil eller bruke maskiner før dette har gått over.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A16A X04
Formelle interaksjonsstudier med andre legemidler eller mat er ikke utført. Metaboliseres in vitro av CYP3A4, og dosejustering kan bli nødvendig ved samtidig bruk med hemmere/induktorer av CYP3A4. Moderat CYP2C9-hemmer og kan gi økt plasmakonsentrasjon av CYP2C9-substrater. Pasienten skal overvåkes nøye ved samtidig bruk av legemidler med smalt terapeutisk vindu (eks. warfarin, fenytoin), og dosejustering kan bli nødvendig. Nitisinon er en svak CYP2E1-induser og svak OAT1- og OAT3-hemmer. Hvis nitisinon innledes med mat bør samtidig matinntak rutinemessig opprettholdes. Samtidig matinntak gir mindre svingninger i serumkonsentrasjonen.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Tilstrekkelige data foreligger ikke. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Kontraindisert. Overgang i morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist skadelige postnatale effekter via nitisinoneksponering i melk. Skal ikke brukes ved amming, da risiko for diende barn ikke kan utelukkes.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Trombocytopeni, leukopeni, granulocytopeni. Øye: Konjunktivitt, uklare hornhinner, keratitt, lysskyhet, øyesmerter. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Leukocytose. Hud: Eksfoliativ dermatitt, erytematøst utslett, pruritus. Øye: Blefaritt. Nitisinonbehandling er forbundet med høyere tyrosinverdier. Forhøyede verdier av tyrosin har vært forbundet med uklare hornhinner og hyperkeratotiske lesjoner. Restriksjon av tyrosin og fenylalanin i dietten bør begrense toksisiteten som forbindes med denne type tyrosinemi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller. Utilsiktet inntak av nitisinon hos personer med normal diett uten restriksjon av tyrosin og fenylalanin vil gi høyere tyrosinverdier. Økte tyrosinverdier er forbundet med toksisitet for øyne, hud og nervesystem. Restriksjon av tyrosin og fenylalanin i dietten bør begrense toksisiteten ved denne type tyrosinemi. Det foreligger ingen informasjon om spesifikk behandling ved overdosering.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A16A X04

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kompetitiv hemmer av 4-hydroksyfenylpyruvatdioksygenase. Ved å hemme normal katabolisering av tyrosin hos pasienter med HT-1, vil nitisinon forhindre oppsamling av de toksiske mellomproduktene maleylacetoacetat og fumarylacetoacetat. Hos pasienter med HT-1 blir disse mellomproduktene omdannet til de toksiske metabolittene suksinylaceton og suksinylacetonacetat. Suksinylaceton hemmer synteseveien til porfyrin og fører til oppsamling av 5-aminolevulinat.
Halveringstid: 52,1 timer.
Metabolisme: Begrenset CYP3A4-mediert metabolisering.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kapsler: Etter anbrudd: Kan oppbevares i 1 enkeltperiode på høyst 2 måneder (2 mg) eller 3 måneder (5 mg, 10 mg og 20 mg) ved maks. 25°C. Mikstur: Skal ikke fryses. Oppbevares stående.

Sist endret: 28.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.03.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Orfadin, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg60 stk. (flaske)
028328
SPC_ICONH-resept
Byttegruppe
8413,10 (trinnpris 5889,60)C
5 mg60 stk. (flaske)
528233
SPC_ICONH-resept
Byttegruppe
16785,40 (trinnpris 11739,70)C
10 mg60 stk. (flaske)
463724
SPC_ICONH-resept
Byttegruppe
30442,70 (trinnpris 21282,70)C
20 mg60 stk. (flaske)
153615
SPC_ICONH-resept
-
61927,50C

Orfadin, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 mg/ml90 ml (glassflaske)
151239
SPC_ICONH-resept
-
24156,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cyp2c9: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C9-hemmere og CYP2C9-induktorer.

cyp2c9-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2C9. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2C9, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2C9: Amiodaron, capecitabin, flukonazol, fluorouracil, fluvoksamin, gemcitabin, mikonazol, noskapin, sitaksentan, sulfametoksazol, tegafur, vorikonazol.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erytrocytt: Røde blodceller. Blodets vanligste blodcelle. Sørger for transport av oksygen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

granulocytopeni: Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter. Granulocytter utgjør en viktig del i kroppens forsvar mot infeksjoner. Ved granulocytopeni er kroppen defor mer utsatt for infeksjoner. Årsaken til granulocyttmangelen er ofte at benmargen, hvor kroppen danner granulocyttene, er skadet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.