Oksaliplatin SUN

SUN Pharma

Cytostatikum.

ATC-nr.: L01X A03

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01X A03
Oksaliplatin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av oksaliplatin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av oksaliplatin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at oksaliplatin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.09.2017) er utarbeidet av Sandoz AS.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Oksaliplatin 50 mg, resp. 100 mg og 200 mg, laktosemonohydrat, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

I kombinasjon med 5-fluorouracil (5-FU) og folinsyre til adjuvant behandling av stadium III (Duke’s C) tykktarmskreft etter fullført reseksjon av primær tumoren og til behandling av metastaserende kolorektalkreft.

Dosering

Kun til voksne. Dosen må tilpasses pasientens toleranse for legemidlet. Oksaliplatin skal alltid gis før 5-FU. Administrering av oksaliplatin krever ingen forutgående hydrering. Oksaliplatin er hovedsakelig brukt i kombinasjon med regimer basert på kontinuerlig infusjon av 5-FU. Ved dosering av oksaliplatin hver 2. uke er 5-FU gitt som kombinasjon av bolus og kontinuerlig infusjon.
Adjuvant behandling: Anbefalt dose 85 mg/m2 gitt i.v. annenhver uke i 6 måneder (12 kurer).
Metastaserende kolorektalcancer: Anbefalt dose 85 mg/m2 gitt i.v. hver 2. uke inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen spesifikk dosejustering. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon er anbefalt dose 85 mg/m2. Begrenset informasjon om sikkerhet ved moderat nedsatt nyrefunksjon, og skal bare gis etter nøye vurdering av nytte/risiko. Nyrefunksjonen bør følges nøye og dosejustering skje i samsvar med toksisitet. Skal ikke gis ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn: Ingen relevant indikasjon og effekten er ikke fastslått. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Nevrologiske symptomer (parestesier, dysestesier): Tid og alvorlighetsgrad bør tas i betraktning og dosen justeres. Ved utvikling av akutt laryngofaryngeal dysestesi under eller i timene etter 2-timers infusjon, må neste infusjon administreres over 6 timer. Ved plagsomme symptomer >7 dager, reduseres påfølgende oksaliplatindose fra 85 til 65 mg/m2 (metastatisk behandling) eller 75 mg/m2 (adjuvant behandling). Ved parestesi uten nedsatt funksjonsevne, men som er plagsom for pasienten, >7 dager, reduseres påfølgende oksaliplatindose fra 85 til 65 mg/m2 (metastatisk behandling) eller 75 mg/m2 (adjuvant behandling). Ved parestesi med nedsatt funksjonsevne som vedvarer til neste syklus, avbrytes behandlingen. Ved forbedring av symptomer etter avbrutt behandling, kan gjenopptakelse vurderes. Gastointestinal og hematologisk toksisitet: Ved nøytrofiltall <1,5 × 109/liter eller blodplatetall <50 × 109/liter, bør neste kur utsettes til de hematologiske verdiene returnerer til akseptable nivåer. Ved mukositt/stomatitt med eller uten nøytropeni, skal neste behandling utsettes til mukositt/stomatitt har nådd ≤G1 og/eller til nøytrofiltall er ≥1,5 × 109/liter. For kombinasjon med 5-FU (med eller uten folinsyre), vil de vanlige dosejusteringene for toksisitet knyttet til 5-FU gjelde. Ved diaré G4, nøytropeni G3/4 (nøytrofiltall <1 × 109/liter), trombocytopeni G3/4 (blodplatetall <50 × 109/liter), skal oksaliplatindosen reduseres fra 85 til 65 mg/m2 (metastatisk behandling) eller 75 mg/m2 (adjuvant behandling), i tillegg til ev. påkrevd dosereduksjon for 5-FU.
Tilberedning/Håndtering: Undersøkes nøye visuelt før bruk. Kun klare oppløsninger uten partikler skal benyttes. Ønsket mengde konsentrat fortynnes med 250-500 ml 5% glukoseoppløsning til oksaliplatinkonsentrasjon 0,2-0,7 mg/ml. Bruk ikke injeksjonsutstyr som inneholder aluminium. Skal ikke fortynnes med oppløsninger inneholdende natriumklorid eller andre klorider. Skal ikke blandes med andre legemidler i samme infusjonspose eller doseres i samme infusjonssett som andre legemidler. Skal ikke blandes med basiske legemidler eller basiske oppløsninger, spesielt 5-FU, tilberedninger av folinsyre inneholdende trometamol som hjelpestoff og trometamolsaltet av andre aktive stoffer. Basiske legemidler eller basiske oppløsninger vil påvirke stabiliteten negativt. Se pakningsvedlegg og SPC for ytterligere informasjon.
Administrering: Skal fortynnes før bruk. Gis som i.v. infusjon i sentralt venekateter eller perifer vene i løpet av 2-6 timer. Avbryt infusjonen umiddelbart ved ekstravasal administrering, og iverksett vanlig, symptomatisk lokalbehandling.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Myelosuppresjon før behandlingsstart, dvs. antall nøytrofile granulocytter <2 × 109/liter og/eller antall trombocytter <100 × 109/liter, eller perifer sensorisk nevropati med funksjonelle utfall før behandlingsstart. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt).

Forsiktighetsregler

Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Hypersensitivitetsreaksjoner: Overvåk med tanke på allergiske symptomer ved tidligere allergisk reaksjon på platinaforbindelser. Ved anafylaktoid reaksjon bør infusjonen avbrytes umiddelbart og egnet symptomatisk behandling startes. Readministrering av oksaliplatin er kontraindisert. Nevrologiske symptomer: Nevrologisk toksisitet bør overvåkes nøye, spesielt ved samtidig bruk av andre legemidler med spesifikk, nevrologisk toksisitet. Nevrologisk undersøkelse bør utføres før hver administrering, og deretter jevnlig. Ved nevrologiske symptomer (parestesier, dysestesier), se Dosering. Pasienten bør informeres om muligheten for vedvarende symptomer på perifer sensorisk nevropati etter avsluttet behandling. Lokalisert moderat parestesi eller parestesi som kan forstyrre funksjonelle aktiviteter, kan vedvare opptil 3 år etter opphør av adjuvant behandling. Reversibelt posterior leukoencefalopatisyndrom (RPLS, PRES): Rapportert ved kombinasjonskjemoterapi. Diagnosen bekreftes med bildeundersøkelse av hjernen, fortrinnsvis MR. Gastointestinal og hematologisk toksisitet: Gastointestinal toksisitet manifesteres som kvalme og oppkast, og gir grunnlag for profylakse og/eller terapeutisk antiemetisk behandling. Dehydrering, paralytisk ileus, tarmobstruksjon, hypokalemi, metabolsk acidose og nedsatt nyrefunksjon kan gi alvorlig diaré/oppkast, spesielt i kombinasjon med 5-FU. Kontroll av hematologisk status, inkl. hvite blodceller med differensialtelling, bør utføres før behandlingsstart og før hver enkelt behandlingskur. Pasienten må informeres om risikoen for diaré/oppkast, mukositt/stomatitt og nøytropeni etter administrering av oksaliplatin og 5-FU, slik at behandlende lege kontaktes raskt for hjelp. For dosejustering eller seponering, se Dosering. Respiratoriske symptomer: Ved respiratoriske symptomer, f.eks. ikke-produktiv hosting, dyspné, krakeleringer eller radiologiske lungeinfiltrater, må bruk av oksaliplatin avbrytes til videre lungeundersøkelser utelukker interstitiell lungesykdom. Hepatiske symptomer: Ved unormale leverfunksjonsverdier eller ved portal hypertensjon som ikke åpenbart skyldes levermetastaser, må man være oppmerksom på at legemiddelinduserte vaskulære leversykdommer kan oppstå i svært sjeldne tilfeller. Infeksjonsrisiko: Administrering av levende eller levende-svekkede vaksiner kan gi alvorlige eller livstruende infeksjoner, og bør unngås. Drepte eller inaktiverte vaksiner kan administreres, men responsen kan være redusert. Bilkjøring og betjening av maskiner: Synsforstyrrelser, svimmelhet, kvalme og oppkast samt andre nevrologiske symptomer kan påvirke evnen til å kjøre og bruke maskiner. Pasienten bør advares om mulig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X A03
In vitro-studier viser ingen signifikante endringer i plasmaproteinbinding av oksaliplatin i kombinasjon med erytromycin, salisylater, granisetron, paklitaksel og natriumvalproat.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. Reproduksjonstoksisitet er vist i dyrestudier. Anbefales ikke under graviditet og til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Sikker prevensjon må brukes under og etter avsluttet behandling, hhv. 4 måneder for kvinner og 6 måneder for menn. Behandling bør kun gis etter at pasienten er informert om aktuell risiko for fosteret og etter samtykke til behandling.
Amming: Ikke undersøkt. Amming er kontraindisert.
Fertilitet: Oksaliplatin kan ha en negativ effekt på fertiliteten. Menn bør søke råd om bevaring av sæd før behandlingen, da den fruktbarhetshemmende effekten kan være irreversibel.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe3: Anemi, nøytropeni, trombocytopeni, leukopeni, lymfopeni. Gastointestinale3: Kvalme, diaré, oppkast, stomatitt/mukositt, abdominal smerte, obstipasjon. Hud: Hudsykdommer, alopesi. Infeksiøse3: Infeksjoner. Luftveier: Dyspné, hoste, epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter. Nevrologiske3: Perifer sensorisk nevropati, sensoriske forstyrrelser, smaksforstyrrelser, hodepine. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi, hyperglykemi, hypokalemi, hyponatremi. Undersøkelser: Forhøyede leverenzymer, forhøyet alkalisk fosfatase, forhøyet bilirubin, forhøyet laktatdehydrogenase, vektøkning1. Øvrige: Utmattelse, feber4, asteni, smerte, reaksjoner på injeksjonsstedet, allergi/allergiske reaksjoner6. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe3: Febril nøytropeni. Gastrointestinale3: Dyspepsi, gastroøsofageal refluks, gastrointestinal blødning, rektal blødning. Hjerte/kar: Blødninger, rødming, dyp venetrombose, hypertensjon. Hud: Hudavskalling (hånd-fot-syndrom), erytematøst utslett, utslett, hyperhidrose, neglesykdom. Infeksiøse: Rhinitt, infeksjon i øvre luftveier, nøytropen sepsis. Luftveier: Hikke, lungeemboli. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, skjelettsmerter. Nevrologiske3: Svimmelhet, motorisk nevritt, meningisme. Nyre/urinveier: Hematuri, dysuri, unormal vannlatingshyppighet. Psykiske: Depresjon, insomni. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Forhøyet kreatinin, vektnedgang2. Øye: Konjunktivitt, synsforstyrrelser. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale3: Ileus, tarmobstruksjon. Psykiske: Nervøsitet. Stoffskifte/ernæring: Metabolsk acidose. Øre: Ototoksisitet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe3: Immunoallergisk trombocytopeni, hemolytisk anemi. Gastrointestinale3: Kolitt inkl. diaré forårsaket av C. difficile, pankreatitt. Luftveier: Interstitiell lungesykdom, pulmonal fibrose3. Nevrologiske3: Dysartri, RPLS/PRES. Øre: Døvhet. Øye: Forbigående nedsatt visus, forstyrrelser i synsfeltet, optisk nevritt, forbigående synstap (reversibelt etter avsluttet behandling). Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Lever/galle: Leversinusoidal obstruksjonssyndrom eller patologiske manifestasjoner relatert til slike leversykdommer, inkl. peliosis hepatis, nodulær regenerativ hyperplasi og perisinusoidal fibrose. Kliniske manifestasjoner kan være portal hypertensjon og/eller økte transaminaser. Nyre/urinveier: Akutt tubulær nekrose, akutt interstitiell nefritt, akutt nyresvikt. 1Adjuvant behandling. 2Metastatisk behandling. 3For detaljert informasjon om insidens pr. pasient i forhold til grad av hematologisk og gastrointestinal toksisitet og allergiske reaksjoner, se SPC. 4Feber, frysninger (skjelvinger), enten som følge av infeksjon (med eller uten febril nøytropeni) eller med immunologisk opphav. 5Lokal smerte, rødhet, hevelse og trombose. Ekstravasasjon kan også gi lokal smerte og betennelse, som kan være alvorlig og gi komplikasjoner inkl. nekrose, spesielt ved administrering gjennom perifer vene. 6Forekommer hovedsakelig under infusjonen, noen ganger fatale. Allergiske reaksjoner som hudutslett, spesielt urticaria, konjunktivitt og rhinitt. Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. bronkospasme, angioødem, hypotensjon, følelse av brystsmerter og anafylaktisk sjokk. For flere detaljer, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Bivirkninger kan forverres ytterligere.
Behandling: Hematologiske parametre bør monitoreres og symptomatisk behandling gis.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01X A03

Egenskaper

Klassifisering: Antineoplastisk platinaforbindelse.
Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig kjent, men biotransformerte, hydrerte former av oksaliplatin interagerer med DNA og danner kryssbindinger (intrastrand og interstrand). Dette avbryter DNA-syntesen, og medfører cytotoksisk- og antitumoreffekt.
Fordeling: Etter 2-timers infusjon gjenfinnes 15% av administrert platina i blodsirkulasjonen og resterende 85% fordeles raskt til vev eller utskilles i urin.
Halveringstid: Irreversibel binding til erytrocytter og plasma gir t1/2 nær naturlig levetid for erytrocytter og serumalbumin. Ingen akkumulering i ultrafiltrat av plasma etter 85 mg/m2 hver 2. uke eller 130 mg/m2 hver 3. uke. Steady state oppnås innen syklus 1. Inter- og intraindividuelle variasjoner er generelt små.
Metabolisme: Omfattende metabolisme. Uforandret legemiddel kan ikke påvises i ultrafiltrat av plasma etter 2-timers infusjon. Flere cytotoksiske biotransformasjonsprodukter er identifisert i sirkulasjonen sammen med visse inaktive konjugater ved senere tidspunkt.
Utskillelse: Platina utskilles hovedsakelig i urin og størstedelen i løpet av de første 48 timene etter infusjon. Ved dag 5 gjenfinnes ca. 54% av totaldose i urin og <3% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabil i 24 timer ved romtemperatur (15-25°C) eller i 48 timer i kjøleskap (2-8°C). Av mikrobiologiske hensyn bør den klargjorte infusjonen brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk, og disse skal normalt ikke overskride 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning har skjedd under kontrollerte og validerte aseptiske betingelser.

Sist endret: 06.03.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.05.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Oksaliplatin SUN, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml10 ml (hettegl.)
543703
SPC_ICON-
Byttegruppe
2248,40C
20 ml (hettegl.)
483546
SPC_ICON-
Byttegruppe
4460,50C
40 ml (hettegl.)
561116
SPC_ICON-
Byttegruppe
8884,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bolus: En bolus er en liten mengde væske som raskt injiseres i blodet. Hensikten med en bolusdose kan være å raskt å oppnå en høy konsentrasjon av legemiddel i blodet, slik at også virkningen kommer tidligere.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erytrocytt: Røde blodceller. Blodets vanligste blodcelle. Sørger for transport av oksygen.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematuri: Blod i urinen.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hånd-fot-syndrom (palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, ppes): Palmar-plantar erytrodysestesi, også kjent som hånd-fot-syndrom, er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kolorektalcancer (kolorektalkreft): Samlebetegnelse på kreft i tykktarmen (kolon) og endetarmen (rektum).

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

mr (magnettomografi): Ved MR brukes magnetfelt og radiobølger for å fremstille bilder av kroppen.

nøytrofil granulocytt (nøytrofil leukocytt): Vanligste type hvite blodceller. Utgjør normalt 45-75% av totalt antall hvite blodceller.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

pulmonal fibrose (lungefibrose): Arrdannelse i lungene.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombocytter (blodplater): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.