Odefsey

Gilead

Antiviralt middel.

ATC-nr.: J05A R19

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J05A F09
Emtricitabin
 
PNEC: 610 μg/liter
Salgsvekt: 237,5649 kg
Miljørisiko: Bruk av emtricitabin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Emtricitabin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Emtricitabin brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 24.01.2018) er utarbeidet av Janssen.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 J05A G05
Rilpivirin
 
PNEC: 2 μg/liter
Salgsvekt: 5,928 kg
Miljørisiko: Bruk av rilpivirin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Rilpivirin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Rilpivirin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Janssen.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 J05A F13
Tenofoviralafenamid
 
PNEC: 1 000 μg/liter
Salgsvekt: 7,78935 kg
Miljørisiko: Bruk av tenofoviralafenamid gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tenofoviralafenamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tenofoviralafenamid brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.01.2018) er utarbeidet av Janssen.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg/25 mg/25 mg: Hver tablett inneh.: Emtricitabin 200 mg, rilpivirinhydroklorid tilsv. rilpivirin 25 mg, tenofoviralafenamidfumarat tilsv. tenofoviralafenamid 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av voksne og ungdom (≥12 år med kroppsvekt ≥35 kg) som er infiserte med humant immunsviktvirus-1 (hiv‑1) uten kjente mutasjoner assosiert med resistens mot ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere (NNRTI), tenofovir eller emtricitabin, og med en virusmengde ≤100 000 hiv‑1 RNA kopier/ml.

Dosering

Behandling bør initieres av lege med erfaring i hiv-behandling.
Voksne og ungdom ≥12 år, som veier ≥35 kg: 1 tablett daglig.
Glemt dose/Oppkast: Dersom 1 dose er glemt og det er gått <12 timer, skal glemt dose tas så snart som mulig og normal doseringsplan følges. Dersom det er gått >12 timer, skal glemt dose ikke tas og normal doseringsplan følges. Ved oppkast innen 4 timer etter inntak skal ny dose tas.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A). Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B). Ikke studert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh C), og anbefales derfor ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved ClCR ≥30 ml/minutt. Skal seponeres dersom ClCR synker <30 ml/minutt under behandlingen. Ingen dosejustering nødvendig hos voksne med terminal nyresykdom (ClCR <15 ml/minutt) i kronisk hemodialyse; skal generelt unngås, men kan brukes hos disse hvis mulige fordeler veier opp for mulige risikoer. På hemodialysedagen skal behandling gis etter fullført hemodialyse. Skal unngås ved ClCR ≥15 ml/minutt og <30 ml/minutt, eller <15 ml/minutt uten kronisk hemodialyse. Ingen doseanbefalinger kan gis ved terminal nyresykdom hos barn/ungdom <18 år. Barn <12 år eller <35 kg: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Graviditet: Se Graviditet, amming og fertilitet.
Administrering: Skal tas med mat. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av legemidler som kan medføre signifikant nedsatt plasmakonsentrasjon av rilpivirin, inkl. karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin, rifapentin, omeprazol, esomeprazol, dekslansoprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, deksametason (oralt og parenteralt), unntatt enkeltdosebehandling, og johannesurt (prikkperikum).

Forsiktighetsregler

Behandlingen kurerer ikke hiv, så det skal fortsatt tas forholdsregler for å hindre smitteoverføring av hiv ved seksuell kontakt eller gjennom blod. Virologisk svikt og utvikling av resistens: Det foreligger ikke tilstrekkelige data til å forsvare bruk ved tidligere NNRTI-svikt. Resistenstesting og/eller historiske resistensdata bør være veiledende. Kardiovaskulært: Rilpivirin er assosiert med QT-forlengelse ved supraterapeutiske doser (75 mg og 300 mg daglig). Bør brukes med forsiktighet samtidig med legemidler med kjent risiko for torsades de pointes. Pasienter som samtidig er infisert med hiv og hepatitt B-virus (HBV) eller hepatitt C-virus (HCV): Pasienter med kronisk HBV- eller HCV‑infeksjon, som samtidig behandles med antiretrovirale midler, har økt risiko for alvorlige og potensielt dødelige hepatiske bivirkninger. Sikkerhet og effekt ved samtidig infeksjon med hiv‑1 og HCV er ikke fastslått. Tenofoviralafenamid er aktiv mot HBV. Seponering hos pasienter infisert med både hiv og HBV kan være assosiert med alvorlig akutt forverring av hepatitt, og disse må overvåkes nøye med både klinisk oppfølging og laboratorieoppfølging i minst flere måneder etter seponering. Leversykdom: Sikkerhet og effekt er ikke påvist ved signifikante underliggende leversykdommer. Pasienter med tidligere leverdysfunksjon, inkl. kronisk aktiv hepatitt, har økt risiko for leverfunksjonsforstyrrelser under antiretroviral kombinasjonsterapi (CART), og bør overvåkes i samsvar med vanlig praksis. Seponering må vurderes hvis leversykdommen forverres. Vekt og metabolske parametre: Vektøkning og økt lipid- og glukosenivå i blodet kan forekomme ved antiretroviral behandling. For overvåkning av lipid- og glukosenivå i blodet, se etablerte retningslinjer for hiv‑behandling. Lipidforstyrrelser skal behandles hensiktsmessig. Mitokondriell dysfunksjon etter eksponering in utero: Nukleosid- og nukleotidanaloger kan gi varierende grad av mitokondrieskade. Mitokondriell dysfunksjon hos hiv-negative spedbarn eksponert for nukleosidanaloger in utero og/eller postnatalt er sett. De viktigste bivirkningene som er rapportert er hematologiske forstyrrelser (anemi, nøytropeni) og metabolske forstyrrelser (hyperlaktatemi, hyperlipasemi). Bivirkningene er ofte forbigående. Senere forekommende nevrologiske forstyrrelser er rapportert (hypertoni, kramper, unormal atferd), men det er ukjent om forstyrrelsene er forbigående eller permanente. Barn eksponert for nukleosid- og nukleotidanaloger in utero bør, selv om de er hiv-negative, følges opp klinisk og laboratoriemessig og utredes fullstendig for mulig mitokondriell dysfunksjon ved relevante tegn eller symptomer. Immunreaktiveringssyndrom: Er sett under behandling. Hos hiv‑infiserte med alvorlig immunsvikt ved oppstart av CART, kan en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå og medføre alvorlige kliniske tilstander, eller forverring av symptomer. Slike reaksjoner er særlig sett i løpet av de første ukene eller månedene etter oppstart. Relevante eksempler omfatter cytomegalovirus-retinitt, generaliserte og/eller fokale mykobakterieinfeksjoner og Pneumocystis jirovecii-pneumonier. Ethvert symptom på inflammasjon bør utredes og, om nødvendig, behandles. Autoimmune forstyrrelser (som Graves sykdom og autoimmun hepatitt) er sett. Tid til inntreden er varierende, og kan være mange måneder etter behandlingsstart. Opportunistiske infeksjoner: Pasienten kan fortsette å utvikle opportunistiske infeksjoner og andre komplikasjoner forbundet med hivinfeksjon under behandling, og bør derfor holdes under nøye klinisk observasjon av lege med erfaring i hiv-behandling. Osteonekrose: Det anses å være flere etiologiske faktorer (inkl. kortikosteroidbruk, alkoholbruk, alvorlig immunsuppresjon, høyere BMI), men osteonekrose er rapportert i særlig grad hos pasienter med fremskreden hiv‑sykdom og/eller langtidseksponering overfor CART. Lege bør kontaktes ved leddverk og smerte, leddstivhet eller bevegelsesproblemer. Nefrotoksisitet: Potensiell risiko for nefrotoksisitet pga. kronisk eksponering for lave tenofovirnivåer kan ikke utelukkes. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten bør informeres om at tretthet, svimmelhet og søvnighet kan forekomme. Bør tas i betraktning ved vurdering av en pasients evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J05A R19
Skal ikke brukes samtidig med andre antiretrovirale legemidler. Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. Skal ikke kombineres med andre legemidler som inneholder tenofoviralafenamid, lamivudin, tenofovirdisoproksil eller adefovirdipivoksil. Skal ikke brukes samtidig med CYP3A-induktorer eller protonpumpehemmere, da dette kan redusere plasmakonsentrasjonen av rilpivirin og føre til tap av effekt og resistens mot rilpivirin og mot NNRTI-klassen (se Kontraindikasjoner). Samtidig bruk av emtricitabin med legemidler som elimineres ved aktiv tubulær sekresjon, kan øke konsentrasjonen av emtricitabin og/eller det samtidig administrerte legemidlet. Legemidler som reduserer nyrefunksjonen, kan øke konsentrasjonen av emtricitabin. Tenofoviralafenamid transporteres av P-gp og BCRP. Samtidig bruk av andre P‑gp- eller BCRP-hemmere (f.eks. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, klaritromycin, erytromycin, ciklosporin) anbefales ikke, da det forventes å øke absorpsjonen og plasmakonsentrasjonen av tenofoviralafenamid. CYP3A-hemmere kan øke plasmakonsentrasjon av rilpivirin. Bør brukes med forsiktighet samtidig med dabigatraneteksilat. Kun H2‑reseptorantagonister som kan doseres 1 gang daglig skal brukes, og de skal inntas minst 12 timer før eller minst 4 timer etter Odefsey. Syrenøytraliserende midler skal inntas minst 2 timer før eller minst 4 timer etter Odefsey. Klinisk overvåkning er anbefalt ved vedlikeholdsbehandling med metadon, da dosejustering kan være nødvendig hos enkelte. Interaksjoner er sett mellom enkeltkomponentene i preparatet, og følgende legemidler som potensielt administreres samtidig: Ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, rifampicin, rifabutin, rifapentin, klaritromycin, erytromycin, karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital, fenytoin, deksametason, omeprazol, esomeprazol, dekslansoprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, johannesurt (prikkperikum), famotidin, cimetidin, nizatidin, ranitidin, syrenøytraliserende midler, metadon, dabigatraneteksilat og ciklosporin.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Bruk av preparatet bør ledsages av bruk av effektive prevensjonsmidler.
Graviditet: Pga. fare for lavere rilpivirineksponering bør virusmengde overvåkes nøye. Det kan vurderes å bytte til et annet antiretroviralt regime. Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk under graviditet.
Amming: Rilpivirin og tenofoviralafenamid: Overgang i morsmelk er ukjent. Emtricitabin: Går over i morsmelk. For å unngå hiv-overføring bør amming frarådes på det sterkeste.
Emtricitabin|Tenofovir|Rilpivirin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeRedusert antall hvite blodceller, redusert blodplatetall, redusert hemoglobin
Mindre vanligeAnemi
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme, økt pankreatisk amylase
VanligeAbdominalsmerte, abdominalt ubehag, diaré, flatulens, munntørrhet, oppkast, økt lipase
Mindre vanligeDyspepsi
Generelle
VanligeFatigue
Hud
VanligeUtslett
Mindre vanligeAlvorlige hudreaksjoner med systemiske symptomer (inkl. utslett ledsaget av feber, blemmer, konjunktivitt, angioødem, økte leverfunksjonstester og/eller eosinofili), angioødem, kløe, urticaria
Immunsystemet
Mindre vanligeImmunrekonstitusjonssyndrom
Lever/galle
Svært vanligeØkte transaminaser (ASAT og/eller ALAT)
VanligeØkt bilirubin
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
VanligeSomnolens
Psykiske
Svært vanligeInsomni
VanligeDepresjon, nedstemthet, søvnforstyrrelse, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeØkt LDL-kolesterol (fastende), økt totalkolesterol (fastende)
VanligeRedusert appetitt, økt triglyseridnivå (fastende)
Vekt og metabolske parametre kan øke i løpet av behandlingen. Osteonekrose er rapportert. Se Forsiktighetsregler og ev. SPC for ytterligere beskrivelse av utvalgte bivirkninger.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme, økt pankreatisk amylase
Lever/galleØkte transaminaser (ASAT og/eller ALAT)
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringØkt LDL-kolesterol (fastende), økt totalkolesterol (fastende)
Vanlige
Blod/lymfeRedusert antall hvite blodceller, redusert blodplatetall, redusert hemoglobin
GastrointestinaleAbdominalsmerte, abdominalt ubehag, diaré, flatulens, munntørrhet, oppkast, økt lipase
GenerelleFatigue
HudUtslett
Lever/galleØkt bilirubin
NevrologiskeSomnolens
PsykiskeDepresjon, nedstemthet, søvnforstyrrelse, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt, økt triglyseridnivå (fastende)
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi
GastrointestinaleDyspepsi
HudAlvorlige hudreaksjoner med systemiske symptomer (inkl. utslett ledsaget av feber, blemmer, konjunktivitt, angioødem, økte leverfunksjonstester og/eller eosinofili), angioødem, kløe, urticaria
ImmunsystemetImmunrekonstitusjonssyndrom
Muskel-skjelettsystemetArtralgi
Vekt og metabolske parametre kan øke i løpet av behandlingen. Osteonekrose er rapportert. Se Forsiktighetsregler og ev. SPC for ytterligere beskrivelse av utvalgte bivirkninger.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Opptil 30% av emtricitabindosen og ca. 54% av tenofovirdosen kan fjernes ved hemodialyse.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere J05A F, ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere J05A G og emtricitabin J05A F09

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Rilpivirin er en diarylpyrimidin-NNRTI av hiv‑1, med aktivitet mediert av ikke-kompetitiv hemming av hiv‑1‑RT. Det hemmer ikke de humane cellulære DNA‑polymerasene α, β og mitokondriell DNA‑polymerase γ. Emtricitabin er en nukleosid revers transkriptasehemmer (NRTI) og en nukleosidanalog av 2’‑deoksycytidin. Tenofoviralafenamid er en nukleotid revers transkriptasehemmer (NtRTI) og prodrug til tenofovir (2’‑deoksyadenosin monofosfatanalog). Emtricitabin og tenofovir fosforyleres av cellulære enzymer til de farmakologisk aktive metabolittene emtricitabintrifosfat og tenofovirdifosfat. Emtricitabintrifosfat og tenofovirdifosfat hemmer hiv-revers transkriptase (RT), som fører til DNA‑kjedeterminering. Emtricitabin og tenofovir har aktivitet mot hiv-1, hiv-2 og HBV.
Absorpsjon: Tmax etter inntak med mat for emtricitabin, rilpivirin og tenofovir er hhv. 1-2 timer, 4-5 timer og 15-45 minutter. Eksponering for emtricitabin påvirkes ikke av mat. Administrering sammen med mat gir økt eksponering for rilpivirin og tenofoviralafenamid.
Proteinbinding: Emtricitabin <4%, rilpivirin ca. 99,7%, tenofovir <0,7%.
Halveringstid: Emtricitabin ca. 10 timer, rilpivirin ca. 45 timer.
Utskillelse: Emtricitabin utskilles hovedsakelig i nyrene, med ca. 86% i urin, hvorav 13% som 3 metabolitter, og ca. 14% i feces. Rilpivirin utskilles hovedsakelig via lever, med ca. 85% i feces, hvorav 25% uomdannet, og 6% i urin, <1% uomdannet. Tenofoviralafenamid metaboliseres til tenofovir som utskilles via nyrene ved filtrering og aktiv tubulær sekresjon, <1% utskilles uomdannet.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Hold boksen tett lukket.

Sist endret: 30.07.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06/2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Odefsey, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg/25 mg/25 mg30 stk. (boks)
067229
SPC_ICONH-resept
-
8681,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

cyp3a-hemmer: Se CYP3A4-hemmer.

cyp3a-induktor: Se CYP3A4-induktor.

cytomegalovirus (cmv): Virus som tilhører herpesvirusfamilien. Vanlige virus som kan forårsake forbigående feber og hovne lymfeknuter. De fleste som blir smittet vil ikke få symptomer. Hos pasienter med nedsatt immunforsvar, for eksempel aids-pasienter, kan infeksjon med cytomegalovirus forårsake alvorlige symptomer. Det finnes en viss risiko for at viruset smitter fra gravide til fosteret, noe som kan føre til infeksjon og skade på fosteret.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hcv-infeksjon (hepatitt c, hepatitt c-virusinfeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

parenteralt (parenteral): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.