MultiHance

Bracco

Paramagnetisk kontrastmiddel for MR-undersøkelse.

ATC-nr.: V08C A08

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 V08C A08
Gadobensyre
 
PNEC: 110 μg/liter
Salgsvekt: 0,12191 kg
Miljørisiko: Bruk av gadobensyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gadobensyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at gadobensyre er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2018) er utarbeidet av Bracco.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 334 mg/ml (0,5 mmol/ml): 1 ml inneh.: Gadobensyre 334 mg (0,5 M) som dimegluminsalt, vann til injeksjonsvæsker. Osmolalitet: 1,97 osmol/kg ved 37°C. Viskositet: 5,3 mPa × s ved 37°C. pH 6,9-7,3.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass 334 mg/ml (0,5 mmol/ml): 1 ml inneh.: Gadobensyre 334 mg (0,5 M) som dimegluminsalt, vann til injeksjonsvæsker. Osmolalitet: 1,97 osmol/kg ved 37°C. Viskositet: 5,3 mPa × s ved 37°C. pH 6,9-7,3.


Indikasjoner

Kun til bruk ved diagnostiske formål. Paramagnetisk kontrastmiddel for bruk ved diagnostisk, magnetisk resonanstomografi (MR) av lever hos voksne og barn >2 år. Bør kun brukes når diagnostisk informasjon er avgjørende og ikke tilgjengelig med uforsterket MR-avbildning og når forsinket faseavbildning er nødvendig.

Dosering

Den avrivbare sporingsetiketten på den ferdigfylte sprøyten eller hetteglasset bør festes på pasientjournalen for nøyaktig registrering av kontrastmiddelet som er brukt. Brukt dose skal også registreres. Benyttes elektronisk pasientjournal, bør legemiddelnavn, batchnr. og dose anføres.
Voksne, ungdom og barn >2 år: Anbefalt dose er 0,05 mmol/kg (0,1 ml/kg). Laveste dose som gir tilstrekkelig forsterkning for diagnostiske formål, skal brukes. Dosen skal beregnes basert på pasientens kroppsvekt og skal ikke overskride angitt anbefalt dose pr. kg. Dersom påkrevd, kan injeksjonen gjentas hos personer med normal nyrefunksjon. Tidspunkt for avbildning/undersøkelse:

Lever

Dynamisk undersøkelse

Umiddelbart etter bolusinjeksjon.

 

Forsinket undersøkelse

40-120 minutter etter injeksjon, avhengig av individuelle behov.

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Bruk bør unngås ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2) og hos pasienter i den perioperative fasen av levertransplantasjon, se Forsiktighetsregler. Dersom bruk ikke kan unngås, bør dosen ikke overskride 0,05 mmol/kg. Pga. manglende informasjon om gjentatt administrering, skal injeksjoner med gadobensyre ikke gjentas med mindre intervallene mellom injeksjonene er minst 7 dager. Barn <2 år: Bruk er ikke anbefalt. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Se Forsiktighetsregler.
Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Før bruk kontrolleres det at beholder og forsegling ikke har skader, og at oppløsningen ikke er misfarget eller inneholder synlige partikler. Ubenyttet injeksjonsvæske skal kasseres iht. lokale krav, og skal ikke benyttes til andre MR-undersøkelser. Ferdigfylt sprøyte: Skal brukes umiddelbart etter anbrudd og skal ikke fortynnes. For klargjøring og bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Hetteglass: Oppløsningen skal trekkes opp i en sprøyte umiddelbart før bruk. Skal ikke blandes med andre legemidler eller fortynnes. Når preparatet benyttes i kombinasjon med et injektorsystem skal slangesett og relevante engangsdeler kastes etter hver pasientundersøkelse. Ytterligere instruksjoner fra de respektive utstyrsprodusenter må følges.
Administrering: Gis i.v. enten som bolusinjeksjon eller som langsom injeksjon (10 ml/minutt), se tabell ovenfor for tidspunkt for avbildning/undersøkelse. For å minimere risikoen for ekstravasasjon av injeksjonsvæske til vevet, er det viktig å forsikre seg om at i.v.-nålen eller -kanylen ligger på plass i venen. Injeksjon med ferdigfylt sprøyte skal gjennomføres etter vanlig aspirasjonsprosedyre. Injeksjon ved bruk av ferdigfylt sprøyte eller oppløsning i hetteglass skal etterfølges av skylling med natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%). Ved ekstravasasjon, se Forsiktighetsregler.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent allergi mot eller bivirkninger av andre gadoliniumchelater.

Forsiktighetsregler

Bruk av preparatet bør begrenses til sykehus eller klinikk bemannet for intensivpleie og hvor utstyr for hjerte-lungeredning er lett tilgjengelig. Pasienten må overvåkes nøye i 15 minutter etter injeksjon, pga. mulighet for alvorlige reaksjoner. Pasienten bør bli værende på sykehuset i 1 time etter injeksjonstidspunktet. Sikkerhetsregler for MR må følges nøye. Ferromagnetiske gjenstander, f.eks. pacemaker og karklemmer, må fjernes før undersøkelse. Forsiktighet må utvises ved kardiovaskulær sykdom. Sannsynligheten for kramper under undersøkelsen kan være økt hos pasienter med epilepsi eller hjernelesjoner. Forsiktighet må utvises ved undersøkelse av disse pasientene (f.eks. overvåkning), med det nødvendige utstyr og legemidler tilgjengelig for rask behandling av mulige kramper. Gadobensyre er en lineær GdCA; studier har vist at etter eksponering for GdCAer, kan gadolinium bli værende i hjernen og i annet vev og organer (skjelett, lever, nyrer, hud), og kan gi doseavhengige økninger i T1-vektet signalintensitet i hjernen, spesielt i nucleus dentatus, globus pallidus og thalamus. Signalintensiteten øker og ikke-kliniske data viser at gadolinium frigjøres fra lineære GdCAer. Kliniske konsekvenser er ukjent. Mulige diagnostiseringsfordeler ved bruk av preparatet hos pasienter som vil ha behov for gjentatte skanninger, bør vurderes opp mot potensialet for avleiring av gadolinium i hjernen og annet vev. Hypersensitivitetsreaksjoner: Det er risiko for hypersensitivitetsreaksjoner, spesielt ved astma eller andre allergiske lidelser i anamnesen (inkl. alvorlige, livstruende eller fatale anafylaktiske og anafylaktoide reaksjoner som involverer ett eller flere systemer i kroppen, hovedsakelig respirasjons-, kardiovaskulære og/eller mukokutane systemer). Kvalifisert personell og nødvendige legemidler bør være tilgjengelig før bruk av preparatet. Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter bør kartlegges for nedsatt nyrefunksjon vha. laboratorieundersøkelser før bruk. Tilfeller av nefrogen systemisk fibrose (NSF) er rapportert ved bruk av kontrastmidler med gadolinium hos pasienter med akutt eller kronisk alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73m2). Pasienter som gjennomgår levertransplantasjon er spesielt utsatt ettersom insidensen av akutt nyresvikt er høy i denne gruppen. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon og hos pasienter i perioperativ levertransplantasjonsfase bør preparatet derfor kun brukes etter nøye nytte-/risikovurdering, og kun dersom informasjon fra slik diagnostikk er helt nødvendig og ikke tilgjengelig ved bruk av MR-undersøkelse uten kontrast. Eldre ≥65 år: Forsiktighet bør utvises. Det er spesielt viktig å undersøke for nedsatt nyrefunksjon, da nyreclearance av gadobenatdimeglumin kan være redusert. Benzylalkohol: Skal ikke brukes ved tidligere kjent overfølsomhet for benzylalkohol, da ubetydelige mengder benzylalkohol (<0,2%) kan frigjøres under lagring av preparatet. Øvrige: Kontrastforsterket MR-undersøkelse bør ikke utføres før 7 timer etter en gadobensyreforsterket MR-undersøkelse, for å gi kroppen mulighet til å eliminere gadobensyre. Ekstravasasjon: Ekstravasasjon kan føre til reaksjoner på injeksjonsstedet. Forsiktighet bør utvises for å unngå lokal ekstravasasjon under i.v. administrering. Ved ekstravasasjon bør utvikling av lokale reaksjoner evalueres og behandles som nødvendig. Hemodialyse: Hemodialyse kort tid etter administrering kan være nyttig for å fjerne gadobensyre. Det foreligger ikke data som støtter igangsetting av hemodialyse for å forebygge eller behandle nefrogen systemisk fibrose (NSF) hos pasienter som ikke allerede får hemodialyse.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved gjentatte høye doser. Gadobensyre skal ikke brukes under graviditet hvis ikke den kliniske tilstanden til kvinnen gjør behandling nødvendig.
Amming: Skilles ut i svært små mengder i morsmelk og absorpsjonen i tarmen er dårlig. Det er ved kliniske doser ikke forventet noen effekt på spedbarnet. Legen bør i samarbeid med kvinnen som ammer vurdere om ammingen skal fortsette eller opphøre i 24 timer etter avsluttet administrering av gadobensyre.
Gadobensyre|Gadobenat

Bivirkninger

Voksne: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Reaksjon på injeksjonsstedet (inkl. smerte, inflammasjon, svie, varmefølelse, kuldefølelse, ubehag, erytem, parestesi og pruritus). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré, oppkast, buksmerter. Hjerte/kar: Takykardi, AV-blokk grad I, hypertensjon, hypotensjon, rødme. Hud: Urticaria, utslett (inkl. erytematøst utslett, makulært, makulopapulært og papulært utslett), pruritus, økt svetting. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi, svimmelhet, smaksforstyrrelse. Nyre/urinveier: Proteinuri. Undersøkelser: EKG-avvik (inkluderer forlenget QT, forkortet QT, T-bølgeinversjon, PR-forlengelse, forlenget QRS-kompleks), økt bilirubin i blod, økt jern i blod, økning av transaminaser i blod, økning av gamma-glutamyltransferase i blod, økt laktisk dehydrogenase i blod, økt kreatinin i blod. Øvrige: Brystsmerter, pyreksi, hetetokter. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Fekal inkontinens, økt spyttproduksjon, munntørrhet. Hjerte/kar: Iskemi i myokardium, bradykardi. Hud: Ansiktsødem. Immunsystemet: Anafylaktisk/anafylaktoid reaksjon, hypersensitivitetsreaksjon. Luftveier: Dyspné, laryngospasme, hvesende pust, rhinitt, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Kramper, synkope, tremor, parosmia. Undersøkelser: Redusert albumin i blod, økt alkalisk fosfatase. Øvrige: Asteni, malaise, frysninger. Øye: Synsforstyrrelser. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Munnødem. Hjerte/kar: Hjertestans, cyanose. Hud: Angioødem. Immunsystemet: Anafylaktisk sjokk. Luftveier: Respirasjonssvikt, larynksødem, hypoksi, bronkospasme, lungeødem. Nevrologiske: Bevisstløshet. Øvrige: Hevelse på injeksjonsstedet. Øye: Konjunktivitt. Generelt: Funn på laboratorieprøver ble for det meste sett ved tidligere kjent svekkelse av leverfunksjon eller stoffskiftesykdom. De fleste av bivirkningene er ikke alvorlige, men forbigående og forsvant spontant uten vedvarende effekter. Anafylaktiske/anafylaktoide/hypersensitivitetsreaksjoner er sett, med varierende alvorlighetsgrad, til anafylaktisk sjokk og død, og involverte ett eller flere organsystem, for det meste respiratoriske, kardiovaskulære og/eller mukokutane systemer. Kramper er sett etter bruk hos pasienter med tidligere kramper, hjernesvulster eller metastaser, eller andre cerebrale lidelser, se Forsiktighetsregler. Reaksjoner på injeksjonsstedet pga. ekstravasasjon er sett (medfører lokale smerter eller brennende følelse, hevelse, blemmedannelse og, i sjeldne tilfeller når lokal hevelse er alvorlig, nekrose). Sjeldne tilfeller av lokal tromboflebitt er sett, Se Forsiktighetsregler. Enkelttilfeller av NSF er sett ved samtidig bruk av andre gadoliniumbaserte kontrastmidler, se Forsiktighetsregler. Barn og ungdom: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Buksmerter. Hjerte/kar: Rødme. Hud: Utslett, økt svetting. Nevrologiske: Svimmelhet. Øvrige: Brystsmerter, smerte på injeksjonsstedet, pyreksi. Øye: Smerte i øynene, øyelokksødem. Generelt: Bivirkninger sett hos barn og ungdom var ikke alvorlige. Lik bivirkningssikkerhetsprofil hos barn, ungdom og voksne.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen alvorlige bivirkninger er sett ved doser opptil 0,4 mmol/kg, administrert til friske.
Behandling: Symptomatisk med nøye overvåkning. Kontrastmidlet kan fjernes ved dialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Gadoliniumchelatet gadobenatdimeglumin forkorter den longitudinelle (T1) og transverselle relaksasjonstiden (T2) hos vevets vannprotoner. Gadobenatdimeglumins relakserende effekt øker kraftig ved overgang fra vannoppløsning til oppløsning med serumproteiner. I lever gis en sterk og konstant forsterkning av signalintensiteten av normalt parenkym på T1-vektede bilder. Forsterkning av signalintensiteten blir stående på et høyt nivå i minst 2 timer etter administrering av doser på 0,05 eller 0,1 mmol/kg. Skadet blod-hjerne-barriere eller abnorm vaskularisering muliggjør passering av gadobenationet inn i lesjonen.
Fordeling: Distribueres i plasma og ekstracellulært rom. Tilsynelatende Vd 0,17-0,248 liter/kg.
Halveringstid: Distribusjonsfasen: 0,085-0,117 timer. Eliminasjonsfasen: 1,17-1,68 timer. Total plasmaclearance: 0,098-0,133 liter/time/kg kroppsvekt. Renal clearance: 0,082-0,104 liter/time/kg kroppsvekt.
Utskillelse: Fjernes raskt fra plasma, hovedsakelig via urinen, i mindre utstrekning via gallen. 78-94% av gitt dose utsondres uforandret i urinen innen 24 timer. 2-4% av dosen gjenfinnes i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Av mikrobiologiske hensyn bør preparatet brukes umiddelbart etter anbrudd.

Sist endret: 03.12.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.11.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


MultiHance, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
334 mg/ml (0,5 mmol/ml)10 ml (enkeltdose, ferdigfylt sprøyte)
145830
SPC_ICON-
-
458,40C
15 ml (enkeltdose, ferdigfylt sprøyte)
098098
SPC_ICON-
-
669,50C
20 ml (enkeltdose, ferdigfylt sprøyte)
440519
SPC_ICON-
-
880,60C

MultiHance, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
334 mg/ml (0,5 mmol/ml)5 ml (enkeltdose, hettegl.)
054240
SPC_ICON-
-
326,30C
10 ml (enkeltdose, hettegl.)
054252
SPC_ICON-
-
458,40C
15 ml (enkeltdose, hettegl.)
054263
SPC_ICON-
-
669,50C
20 ml (enkeltdose, hettegl.)
054274
SPC_ICON-
-
880,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fekal inkontinens (fecesinkontinens): Tap av tarmkontroll som fører til ufrivillig lekkasje av avføring.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gfr: (GFR: Glomerulær filtrasjonsrate) Mål på vannmengden som filtreres ut av plasma i nyrene. Verdien sier noe om hvor godt nyrene fungerer. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hjerte-lungeredning (hlr): Førstehjelp ved hjertestans eller resirasjonssvikt.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypoksi: Oksygenmangel med for lav tilførsel av oksygen til kroppens vev.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

mr (magnettomografi): Ved MR brukes magnetfelt og radiobølger for å fremstille bilder av kroppen.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.