Mercilon

MSD

Antikonsepsjonsmiddel.

ATC-nr.: G03A A09

 Miljørisiko i Norge
 G03A C09
Desogestrel
 
PNEC: 0,00027 μg/liter
Salgsvekt: 2,704742 kg
Miljørisiko: Bruk av desogestrel gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Desogestrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Desogestrel brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.10.2017) er utarbeidet av MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 G03C A01
Etinyløstradiol
 
PNEC: 0,00003 μg/liter
Salgsvekt: 2,498969 kg
Miljørisiko: Bruk av etinyløstradiol gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Etinyløstradiol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Etinyløstradiol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 29.05.2018) er utarbeidet av Bayer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER: Hver tablett inneh.: Desogestrel 150 µg, etinyløstradiol 20 µg, laktose, hjelpestoffer. De små tablettene er placebotabletter.


Indikasjoner

Antikonsepsjon.

Dosering

Oppstart: Tablettinntaket starter på menstruasjonsblødningens 1. dag og fortsetter med 1 tablett hver dag i 28 dager. Behandlingen begynner med tablett merket 1 og start. I feltet på brettets bakside markeres hvilken ukedag tablettinntaket begynner. Tablettene er nummerert og tas i stigende nummerrekkefølge. Tablettene 1-21 er aktive, 22-28 placebo. En går direkte over til nytt brett uten opphold. En menstruasjonslignende blødning (bortfallsblødning) kommer vanligvis i placebouken (små tabletter). Med dette behandlingsregimet oppnås full beskyttelse fra første tablett.
Overgang fra andre kombinerte hormonelle prevensjonsmidler (CHC): Se pakningsvedlegg eller SPC.
Glemte tabletter: Dersom tablettene tas mer enn 12 timer for sent kan den preventive beskyttelsen være redusert, og tilleggsprevensjon bør benyttes de neste 7 dagene. For mer informasjon om forholdsregler ved glemt tablett, se pakningsvedlegg.
Pakningsvedlegg: Mercilon MSD
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner.
Administrering: Tas til omtrent samme tid hver dag, ev. sammen med litt væske.

Kontraindikasjoner

VTE: Nåværende eller tidligere VTE (venøs tromboembolisme), f.eks. dyp venetrombose eller lungeemboli. Kjent hereditær eller tilegnet predisponering for VTE f.eks. APC-resistens (inkl. faktor V Leiden), antitrombin III-mangel, protein C-mangel, protein S-mangel. Omfattende kirurgi med langvarig immobilisering. Høy VTE-risiko pga. flere risikofaktorer. ATE: Nåværende eller tidligere ATE (arteriell tromboembolisme), f.eks. hjerteinfarkt eller prodromal tilstand (f.eks. angina pectoris). Cerebrovaskulær sykdom som nåværende slag, tidligere slag eller prodromal tilstand (f.eks. transitorisk iskemisk attakk, TIA). Kjent hereditær eller tilegnet predisponering for ATE, f.eks. hyperhomocysteinemi og antifosfolipidantistoffer (antikardiolipinantistoffer, lupusantikoagulanter). Migrene med fokale nevrologiske symptomer i anamnesen. Høy ATE-risiko pga. flere risikofaktorer eller pga. 1 alvorlig risikofaktor som diabetes mellitus med vaskulære symptomer, alvorlig hypertensjon eller alvorlig dyslipoproteinemi. Øvrige: Nåværende eller tidligere pankreatitt dersom den er assosiert med alvorlig hypertriglyseridemi. Nåværende (akutt fase) eller tidligere alvorlig leversykdom så lenge leverfunksjonsverdier ikke er normalisert. Nåværende eller tidligere levertumorer (benigne eller maligne). Kjente eller mistenkte maligne tilstander i f.eks. genitalia eller brystene, hvis de er påvirkelige av kjønnshormoner. Endometriehyperplasi. Udiagnostisert vaginalblødning. Kjent eller mistenkt graviditet. Hypersensitivitet for noen av innholdsstoffene. Samtidig bruk med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir.

Forsiktighetsregler

Medisinsk undersøkelse/konsultasjon: Før behandling innledes eller gjenopptas, foretas fullstendig medisinsk anamnese (inkl. familieanamnese), graviditet utelukkes, blodtrykk måles og fysisk undersøkelse utføres, iht. kontraindikasjoner og forsiktighetsregler. Kvinnen må gjøres oppmerksom på informasjonen om VTE og ATE, inkl. risiko ved bruk av preparatet sammenlignet med annen CHC, symptomer på VTE og ATE, kjente risikofaktorer og tiltak ved mistanke om trombose. For detaljert informasjon vedrørende dette, se SPC og pakningsvedlegg. Kvinnen bør oppfordres til å lese pakningsvedlegg nøye og følge de rådene som gis. Hyppighet av senere undersøkelser bør baseres på etablert praksis og tilpasses den enkelte kvinne. VTE: CHC øker risikoen for VTE. Preparater med levonorgestrel, norgestimat eller noretisteron er forbundet med lavest VTE-risiko, andre preparater kan ha opptil 2 × denne risikoen. Kvinnen må informeres om forskjellene i risiko før valg av preparat besluttes. VTE-risiko er høyest det 1. året. Noe dokumentasjon viser at risikoen øker når CHC gjenopptas etter pause på ≥4 uker. Blant kvinner som ikke bruker CHC og som ikke er gravide, vil ca. 2 av 10 000 utvikle VTE i løpet av 1 år. Hver enkelt kvinne kan imidlertid ha høyere risiko, avhengig av underliggende risikofaktorer. Det anslås at ca. 9-12 av 10 000 som bruker lavdose CHC som inneholder desogestrel vil utvikle VTE i løpet av 1 år, sammenlignet med 6 av 10 000 som bruker CHC som inneholder levonorgestrel. I begge tilfeller er antallet færre enn forventet under graviditet eller barsel. VTE kan være dødelig i 1-2 % av tilfellene. VTE-risikofaktorer: Økende alder (spesielt >35 år), positiv familieanamnese (VTE hos søsken eller foreldre i relativt ung alder), fedme, langvarig immobilisering, større operasjoner, kirurgi i ben eller bekken, nevrokirurgi eller alvorlig traume. I disse situasjonene anbefales det å seponere preparatet (minst 4 uker i forveien ved planlagt kirurgi), og ikke gjenoppta bruk før 2 uker etter fullstendig remobilisering. Midlertidig immobilisering, inkl. flyreise >4 timer, kan også utgjøre en risiko i tillegg til medisinske tilstander som kreft, systemisk lupus erythematosus, hemolytisk-uremisk syndrom, sigdcellesykdom, kronisk inflammatorisk tarmsykdom. ATE: Risiko for ATE eller cerebrovaskulær hendelse øker med: Økende alder (spesielt >35 år), røyking, hypertensjon, fedme (BMI >30 kg/m2), positiv familieanamnese (ATV hos søsken eller foreldre i relativt ung alder), migrene (økt hyppighet eller alvorlighetsgrad, kan gi grunnlag for umiddelbar seponering). Andre medisinske tilstander som diabetes, hyperhomocysteinemi, hjerteklaffsykdom og forkammerflimmer, dyslipoproteinemi, systemisk lupus erythematosus. Tumorer: Noe økt risiko for brystkreft. Den økte risikoen forsvinner gradvis i løpet av 10 år etter avsluttet bruk. Levertumor må anses som en differensialdiagnose ved sterk smerte i øvre del av buken, forstørrelse av leveren eller tegn på indre blødninger i abdomen. ALAT-stigning: Økt risiko for ALAT-stigning (>5 × ULN) ved samtidig bruk av ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir med eller uten ribavirin. Øvrige: Kvinner med hypertriglyseridemi eller slik i familieanamnesen kan ha en økt risiko for pankreatitt. Hvis vedvarende klinisk signifikant hypertensjon utvikler seg, bør bruk av preparatet avsluttes og hypertensjonen behandles. Bruken kan gjenopptas hvis normotensive verdier oppnås ved behandling med antihypertensiver. Følgende tilstander kan forekomme eller forverres ved svangerskap eller ved bruk av hormonell prevensjon: Gulsott og/eller kløe relatert til cholestase, dannelse av gallesten, porfyri, systemisk lupus erythematosus, hemolytisk uremisk syndrom. Sydenhams chorea, herpes gestationis, otoskleroserelatert hørselstap, (arvelig) angionevrotisk ødem. Ved akutte eller kroniske forstyrrelser av leverfunksjon seponeres preparatet inntil markørene for leverfunksjon går tilbake til normalen. Kan nedsette perifer insulinresistens og glukosetoleranse og kvinner med diabetes bør monitoreres nøye spesielt de første månedene. En forverring av Crohns sykdom og ulcerøs kolitt har vært assosiert med hormonell antikonsepsjon. Kvinner med tendens til kloasma bør unngå å utsette seg for sollys eller ultrafiolette stråler. Ved uteblitt bortfallsblødning i to på hverandre følgende sykler, bør graviditetstest utføres. Uregelmessige menstruasjonsblødninger kan forekomme, spesielt de første månedene. Hvis blødningsuregelmessigheter vedvarer eller oppstår etter foregående regulære sykluser, bør ikke-hormonelle årsaker tas i betraktning. Oppkast eller diaré kan føre til ufullstendig absorpsjon. Menstruasjonen kan om nødvendig utsettes ved å gå direkte over til et nytt brett uten å ta de 7 placebotablettene. Nedstemthet og depresjon er kjente bivirkninger. Depresjon kan være alvorlig og er en risikofaktor for selvmordsrelatert atferd og selvmord. Kvinner bør rådes til å kontakte lege ved humørendringer og depressive symptomer, selv kort tid etter behandlingsoppstart. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon, og som står på laktosefri diett bør ta hensyn til laktosemengden i tablettene (<80 mg/tablett).

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G03A A09
Urtepreparater som inneholder johannesurt (prikkperikum) og enzyminduserende legemidler, f.eks. fenytoin, fenobarbital, primidon, bosentan, karbamazepin, rifampicin, noen hiv-proteasehemmere (f.eks. ritonavir) og ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere (f.eks. efavirenz, nevirapin), og muligens også okskarbazepin, topiramat, felbamat og griseofulvin, bør ikke brukes samtidig pga. risiko for redusert plasmakonsentrasjon og redusert klinisk effekt av preparatet. Kombinasjoner av hiv-proteasehemmere (f.eks. nelfinavir) og ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere (f.eks. nevirapin) og/eller kombinasjoner med legemidler til behandling av hepatitt C-virus (f.eks. boceprevir, telaprevir) kan øke eller minske plasmakonsentrasjon av progestogener eller østrogener. Maks. enzyminduksjon sees vanligvis innen få uker, men kan vedvare i ca. 4 uker etter avsluttet behandling. Ved samtidig behandling med nevnte legemidler bør en barrieremetode brukes under og i 28 dager etter avsluttet behandling. Sviktende prevensjon er også sett ved bruk av antibiotika (ampicillin og tetrasykliner). Kombinasjon med CHC kan gi enten økt (f.eks. ciklosporin) eller lavere (f.eks. lamotrigin) plasmakonsentrasjon av de samtidig gitte legemidlene. Samtidig bruk med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir, med eller uten ribavirin kan øke risikoen for ALAT-stigning. Det må derfor byttes til alternativ prevensjonsmetode (f.eks. minipille, østrogenfri p-pille eller ikke-hormonell prevensjon) før oppstart av slik kombinasjonsbehandling. Behandling med Mercilon kan starte opp igjen 2 uker etter at kombinasjonsbehandlingen er fullstendig avsluttet.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Se Kontraindikasjoner. Den økte risiko for VTE i barsel bør tas i betraktning når bruk av preparatet gjenopptas.
Amming: Kan redusere mengden og endre sammensetningen av brystmelk. Bør ikke brukes under amming.
Etinyløstradiol|Desogestrel

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte, kvalme
Mindre vanligeDiaré, oppkast
Hud
Mindre vanligeUrticaria, utslett
SjeldneErythema multiforme, erythema nodosum
Ukjent frekvensKloasma
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhet
Kar
SjeldneArteriell tromboembolisme, venøs tromboembolisme
Ukjent frekvensHypertensjon
Kjønnsorganer/bryst
VanligeSmerter i brystene, ømhet i brystene
Mindre vanligeBrystforstørrelse
SjeldneBrystsekresjon, vaginal utflod
Nevrologiske
VanligeHodepine
Mindre vanligeMigrene
Psykiske
VanligeHumørforandringer, nedstemthet
Mindre vanligeRedusert libido
SjeldneØkt libido
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeVæskeretensjon
Svulster/cyster
Ukjent frekvensBrystkreft, leversvulst
Undersøkelser
VanligeØkt vekt
SjeldneRedusert vekt
Øye
SjeldneIntoleranse mot kontaktlinser
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, kvalme
Kjønnsorganer/brystSmerter i brystene, ømhet i brystene
NevrologiskeHodepine
PsykiskeHumørforandringer, nedstemthet
UndersøkelserØkt vekt
Mindre vanlige
GastrointestinaleDiaré, oppkast
HudUrticaria, utslett
Kjønnsorganer/brystBrystforstørrelse
NevrologiskeMigrene
PsykiskeRedusert libido
Stoffskifte/ernæringVæskeretensjon
Sjeldne
HudErythema multiforme, erythema nodosum
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarArteriell tromboembolisme, venøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/brystBrystsekresjon, vaginal utflod
PsykiskeØkt libido
UndersøkelserRedusert vekt
ØyeIntoleranse mot kontaktlinser
Ukjent frekvens
HudKloasma
KarHypertensjon
Svulster/cysterBrystkreft, leversvulst

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For antikonseptiva, hormoner, systemiske G03A

Egenskaper

Klassifisering: Østrogen-gestagen monofasisk kombinasjonspille.
Virkningsmekanisme: Undertrykkelse av ovulasjonen og endringer i cervix-sekretet.
Absorpsjon: Cmax: Desogestrel: Ca. 1,5 timer. Etinyløstradiol: 1-2 timer. Biotilgjengelighet: Desogestrel: 62-81%. Etinyløstradiol: Ca. 60%.
Proteinbinding: Desogestrel: 40-70%. Etinyløstradiol: Ca. 98,5%.
Fordeling: Vd: Desogestrel: 1,5 liter/kg. Etinyløstradiol: 5 liter/kg.
Halveringstid: Desogestrel: Ca. 30 timer. Etinyløstradiol: Ca. 24 timer. Plasmaclearance: Desogestrel: Ca. 2 ml/minutt/kg. Etinyløstradiol: Ca. 5 ml/minutt/kg.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Via urin og galle.

Sist endret: 11.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.12.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Mercilon, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3 × 28 stk. (kalenderpakn.)
593830
SPC_ICON-
-
120,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antikonsepsjon (prevensjon): Metoder som forhindrer uønsket svangerskap hos seksuelt aktive.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forkammerflimmer (atrieflimmer, atriefibrillering, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

redusert libido (nedsatt libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

uln: Øvre normalgrense.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.