Tabell S - Graviditet og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under graviditet
     
Safinamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent hos dyr.

     
Sakinavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Saksagliptin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Sakubitril

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Salbutamol

Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Salmeterol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men tyder ikke på økt risiko. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Sarilumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig immunsuppressiv effekt.

     
Sekalealkaloider

Se ergotamin (Link)

     
Sekukinumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Selegilin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Seleksipag

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Selektive serotoninreopptakshemmere

Se SSRI (Link)

     
Sennepsgassderivater

Se cytostatika (Link)

     
Sentralstimulerende midler

Ingen holdepunkter for teratogen effekt ved terapeutisk bruk, men uheldige effekter på fosterets sentralnervesystem og mentale utvikling kan ikke utelukkes. Abstinens ved misbruk. Se også amfetamin(Link) Misbruk av kokain er vist å gi vekstrestriksjon, fare for for tidlig fødsel og ser ut til å medføre risiko for hjerneskade, bl.a. blødninger hos fosteret. Det er også mange rapporter som gir sterk mistanke om ulike misdannelser

     
Sermorelin

Opplysninger mangler

     
Serotoninagonister

Se 5-HT1-agonister (Link)

     
Serotoninantagonister

Se 5-HT3-antagonister (Link)

     
Sertindol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se også antipsykotika (Link)

     
Sertralin

Se SSRI (Link)

     
Sevelamer

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Sevofluran

Opplysninger mangler. Se halogenerte inhalasjonsanestetika (Link)

     
Sibutramin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt, men erfaring med bruk hos gravide er for begrenset til å utelukke risiko. Dyreforsøk har vist fosterskadelig effekt

     
Sildenafil

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Simeprevir

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Simvastatin

Se statiner (Link)

     
Sirolimus

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Sitagliptin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Skopolamin

Se antikolinergika (Link)

     
Slimhinneavsvellende legemidler

Kasuistikker har gitt mistanke om økt misdannelsesfrekvens forbundet med perorale slimhinneavsvellende midler med fenylpropanolamin. Selv om dette ikke er godt dokumentert, tilsier det at disse ikke bør brukes under svangerskap. Det er ingen holdepunkter for skadelig effekt av slimhinneavsvellende nesedråper/spray

     
Slyngediuretika

Kan gi elektrolyttforstyrrelser og redusert placentaperfusjon. Se diuretika (Link)

     
SNRI

Det er få prospektive studier av gravide som har brukt SNRI. Foreliggende data gir ikke holdepunkter for teratogen effekt eller mentale utviklingsforstyrrelser. Seponeringssymptomer er påvist hos nyfødte når mor har brukt legemidlet nær termin

     
Sofosbuvir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Solifenacin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Somatropin

Opplysninger mangler

     
Sorafenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i forsøksdyr

     
Sotalol

Se betareseptorantagonister (Link)

     
Spiramycin

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Spironolakton

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Anbefales ikke brukt pga. endokrine bivirkninger (antiandrogen effekt)

     
SSRI

Flere studier med ulike SSRI har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt eller mentale utviklingsforstyrrelser, men nyere undersøkelser med paroksetin har vist økt risiko for hjertemisdannelser. Bruk av SSRI i slutten av svangerskapet kan i sjeldne tilfeller føre til pulmonal hypertensjon hos barnet, samt abstinenssymptomer

     
Statiner

Enkelte kasuistikker har reist mistanke om teratogen effekt, men årsakssammenhengen er usikker. Oppfølging av et begrenset antall gravide behandlet i 1. trimester har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt. Det er vanlig å anbefale seponering under graviditet

     
Stavudin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Steroidantibiotika

Se fusidin(Link)

     
Stiripentol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Streptokinase

Begrenset erfaring med bruk i 2. og 3. trimester har ikke gitt holdepunkter for skadelige effekter. Passerer i liten grad placenta, derimot passerer antistoffer mot streptokinase. Blødningsrisiko må tas i betraktning

     
Streptomycin

Se aminoglykosider (Link)

     
Streptozocin

Se cytostatika (Link)

     
Sufentanil

Se opioidanalgetika (Link)

     
Sugammadex

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Sukralfat

Ingen holdepunkter for fosterskade

     
Sukroferrioksihydroksid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Suksameton

Opplysninger mangler

     
Sulfadoksin

Se sulfonamider (Link)

     
Sulfametoksazol

Se sulfonamider (Link)

     
Sulfasalazin

Folsyretilskudd anbefales. Se sulfonamider (Link)

     
Sulfonamider

Ingen påvist teratogen effekt. Det er vanlig å anbefale forsiktighet ved bruk i siste trimester pga. risiko for hyperbilirubinemi og kjerneikterus hos den nyfødte, selv om risikoen synes å være nokså teoretisk

     
Sulfonylureaforbindelser

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Sulindak

Se NSAID (Link)

     
Sumatriptan

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Sunitinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i forsøksdyr

     
Superparamagnetisk jernoksid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt ved gjentatt tilførsel

     
Svovelheksafluorid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Syklizin

Se antihistaminer (Link)

         
Syklofosfamid
  • Kreftbehandling: Se cytostatika (Link)

  • Immunsuppresjon: Bør om mulig unngås, spesielt i 1. trimester. (Hvis en gravid kvinne må ha immunsuppressiv behandling, bør fortrinnsvis azatioprin benyttes

     
Syklopentolat

Se antikolinergika (Link)

     
Sølvsulfadiazin (krem)

Se sulfonamider (Link)