Tabell K - Graviditet og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under graviditet
     
Kabazitaxel

Se cytostatika (Link)

     
Kabergolin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men ingen holdepunkter for teratogen effekt. Se dopaminagonister (Link)

     
Kalium‑, magnesiumsparende diuretika

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Kalsipotriol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se vitamin D (Link)

     
Kalsitonin

Opplysninger mangler

     
Kalsitriol

Se vitamin D (Link)

     
Kalsiumantagonister

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men de data som finnes har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt. Kalsiumantagonister kan hemme uteruskontraksjoner. I dyreforsøk har flere kalsiumantagonister gitt embryotoksiske og/eller teratogene effekter, i hovedsak distale skjelettmisdannelser

     
Kanagliflozin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se perorale antidiabetika (Link)

     
Kandesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Kanrenoat

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. endokrine bivirkninger (antiandrogen effekt)

     
Kapecitabin

Se cytostatika (Link)

     
Kapsaicin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Kaptopril

Se ACE-hemmere (Link)

     
Karbakolin

Opplysninger mangler

     
Karbamazepin

Kan gi fosterskade, delvis av lignende type som fenytoin, men også nevralrørsdefekter (0,5–1 %). Se antiepileptika (Link)

     
Karbapenemer

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Karbetocin

Kontraindisert ved graviditet

     
Karbidopa

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Karbimazol

Mistanke om teratogene effekter, spesielt etter bruk av høye doser i 1. trimester. Kan også påvirke thyreoidea hos fosteret

     
Karboanhydrasehemmere

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har vist teratogen effekt i dyreforsøk. Systemisk bruk bør unngås. Øyedråper gir lave plasmakonsentrasjoner som ikke forventes å gi systemiske effekter

     
Karbohydratantibiotika

Se de enkelte virkestoffene

     
Karboplatin

Se cytostatika (Link)

     
Karfilzomib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

     
Kariprazin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Det er sett misdannelser hos dyr. Se Antipsykotika (Link) .

     
Karisoprodol

Opplysninger mangler

     
Karvedilol

Opplysninger mangler. Betablokade kan gi bradykardi hos det nyfødte barnet

     
Ketamin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Mulig doseavhengig toksisitet hos nyfødte ved bruk tett opp mot fødsel

     
Ketobemidon

Se opioidanalgetika (Link)

     
Ketokonazol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har gitt fosterskade i dyreforsøk. Systemisk bruk bør unngås

     
Ketoprofen

Se NSAID (Link)

     
Ketorolac

Se NSAID (Link)

     
Ketotifen

Se antihistaminer (Link)

     
Kinin

Brukt i toksiske doser har det gitt fosterskade, inklusive defekter i øye og øre. Neppe teratogent i terapeutiske doser, men bør helst unngås

     
Kinoloner

Se fluorokinoloner (Link)

     
Kladribin

Se Cytostatika (Link)

     
Klaritromycin

Begrenset erfaring tilsier forsiktighet med bruk i første trimester

     
Klavulanat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Klindamycin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt

     
Klobazam

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Klobetasol

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Klodronat

Se bisfosfonater (Link)

     
Klofarabin

Se cytostatika (Link)

     
Kloksacillin

Se penicilliner (Link)

     
Klometiazol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Klomifen

Kontraindisert. Dyreforsøk og kasuistikker har vist misdannelser og fosterdød ved bruk av høye doser

     
Klomipramin

Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Klonazepam

Se benzodiazepiner (Link)

     
Klonidin

Ingen kjent risiko

     
Klopidogrel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Klorambucil

Se cytostatika (Link)

     
Kloramfenikol

Ansees ikke å være fosterskadelig hos menneske, selv om enkelte dyreforsøk har vist teratogen effekt. Kan forårsake «grey baby syndrome» hos nyfødte og bør derfor ikke brukes systemisk i siste del av svangerskapet

     
Klorheksidin

Til lokal bruk. Ingen kjent risiko

     
Klorokin

Trolig liten eller ingen risiko ved doser som er vanlige ved malariaprofylakse, i alle deler av svangerskapet. Se antimalariamidler (Link) Enkelte rapporter om cochleo-vestibulær skade og retinopati ved høyere doser som brukes ved revmatologiske tilstander

     
Klorpromazin

Se antipsykotika (Link)

     
Klorprotiksen

Se antipsykotika (Link)

     
Klorsyklizin

Se antihistaminer (Link)

     
Klortetrasyklin

Se tetrasykliner (Link)

     
Klotrimazol (hud‑ og gynekologisk bruk)

Lokal bruk er ikke forbundet med skadelige effekter

     
Klozapin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Tilbakeholdenhet anbefales pga. beinmargstoksisitet. Se antipsykotika (Link)

     
Kobicistat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Kobimetinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyr.

     
Kodein

Ingen kjent risiko. Se opioidanalgetika (Link)

     
Koffein

Nyere studier tyder på at koffein øker risikoen for spontanabort og lav fødselsvekt. Totalt koffeininntak bør fortrinnsvis ikke overskride 200 mg per dag (tilsvarer ca. 2 kopper kaffe)

     
Koksiber

Skal ikke brukes av gravide. Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Kolekalsiferol

Se vitamin D (Link)

     
Kolesevelam

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorpsjon av vitaminer og viktige næringsemner kan forhindres

     
Kolestipol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorpsjon av vitaminer og viktige næringsemner kan forhindres

     
Kolestyramin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorpsjon av vitaminer og viktige næringsemner kan forhindres

     
Kolfoskeril

Opplysninger mangler

     
Kolinesterasehemmere

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Kolinteofyllinat

Se teofyllin(Link)

     
Kolistin

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. toksisitet

     
Kolkisin

Se cytostatika (Link)

     
Kollagenase

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Kombinasjons‑p‑pille

Se p-piller (Link)

     
Korifollitropin alfa

Opplysninger mangler

     
Koriongonadotropin

Opplysninger mangler

     
Kortison

Se glukokortikoider (Link)

     
Krizotinib

Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos gravide

     
Kromoglikat

Ingen holdepunkter for fosterskade

     
Krotamiton

Opplysninger mangler. Bør ikke brukes over store hudflater

     
Kvetiapin

Svært begrenset erfaring med bruk hos gravide. Se antipsykotika (Link)

     
Kvinagolid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se dopaminagonister (Link)

     
K‑vitaminantagonister

Se antikoagulantia, perorale (Link)