Proteinkinasehemmer, antineoplastisk middel.

ATC-nr.: L01X E13

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01X E13
Afatinib
 
PNEC: 3,2 μg/liter
Salgsvekt: 0,23576 kg
Miljørisiko: Bruk av afatinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Afatinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Afatinib brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.04.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg, 30 mg, 40 mg og 50 mg: Hver tablett inneh.: Afatinib (som dimaleat) 20 mg, resp. 30 mg, 40 mg og 50 mg, laktose (som monohydrat) 118 mg, resp. 176 mg, 235 mg og 294 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 20 mg: Titandioksid (E 171). 30 mg, 40 mg og 50 mg: Indigokarmin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Som monoterapi for behandling av epidermal vekstfaktor‑reseptor (EGFR) TKI-naive voksne med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med aktivert(e) EGFR‑mutasjon(er). Som monoterapi for behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk NSCLC av typen plateepitelkarsinom med progresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi.

Dosering

Behandling skal initieres og overvåkes av lege med erfaring fra kreftbehandling. EGFR-mutasjonsstatus bestemmes før behandlingsoppstart.
Anbefalt dose: 40 mg 1 gang daglig.
Doseopptrapping: Opptrapping til maks. 50 mg daglig kan vurderes hos pasienter som tolererer 40 mg/dag (dvs. fravær av diaré, hudutslett, stomatitt og andre bivirkninger med CTCAE grad >1) i første behandlingssyklus (21 dager for EGFR mutasjonspositiv NSCLC og 28 dager for plateepitelkarsinom NSCLC). Behandling bør fortsette til sykdomsprogresjon eller til preparatet ikke lenger tolereres.
Dosejustering ved bivirkninger: Symptomatiske bivirkninger (f.eks. alvorlig vedvarende diaré eller hudrelaterte bivirkninger) kan håndteres ved avbrudd i behandling og dosereduksjon eller seponering, se tabell.

CTCAEa bivirkninger

Anbefalt dosering

 

Grad 1 eller grad 2

Ingen avbruddb

Ingen dosejustering

Grad 2 (langvarigec eller
utålelige) eller grad ≥3

Avbrudd til grad 0/1b

Start dosereduksjon med 10 mg av gangend

aNCI Common Terminology Criteria for Adverse Events. bVed diaré skal antidiarroika (f.eks. loperamid) tas umiddelbart og kontinuerlig ved vedvarende diaré inntil løs avføring opphører. c>48 timer med diaré og/eller >7 dager med utslett. dDersom pasienten ikke tolererer 20 mg/dag bør varig seponering av afatinib vurderes.Ved utvikling av akutte eller forverrede luftveissymptomer, se Forsiktighetsregler.
Glemt dose: Glemt dose skal tas på samme dag så fort pasienten husker det, dersom neste planlagte dose skal tas innen 8 timer, skal imidlertid den glemte dosen utelates.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Justering av startdosen er ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Behandling ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Justering av startdosen er ikke nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør dosen justeres hvis den ikke tolereres. Behandling anbefales ikke ved eGFR <15 ml/minutt/1,73 m2 eller hos pasienter som er i dialyse. Barn og ungdom: Behandling er ikke relevant og anbefales ikke.
Administrering: Skal tas minst 1 time før eller 3 timer etter mat. Samtidig inntak av mat kan gi signifikant reduksjon i afatinibeksponering. Skal svelges hele med et glass vann uten kullsyre. Skal ikke tygges. Skal ikke deles eller knuses. Ved svelgeproblemer kan ev. tabletten oppløses i ca. 100 ml vann uten kullsyre. Ingen andre væsker skal brukes. Tabletten slippes i vannet uten å knuses. Rør rundt til tabletten er oppløst (inntil 15 minutter). Drikkes umiddelbart. Glasset skylles med ca. 100 ml vann som også drikkes. Oppløsningen kan også gis via magesonde.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Godt validert og robust metode må brukes ved vurdering av EGFR-mutasjonsstatus, for å unngå falske negative eller positive funn. Økt risiko for utvikling av bivirkninger hos kvinner, ved lav kroppsvekt eller ved underliggende nedsatt nyrefunksjon, pga. høyere afatinibeksponering. Tettere oppfølging anbefales. Diaré: Diaré, inkl. alvorlig diaré, kan oppstå i løpet av de første 2-6 behandlingsukene og føre til dehydrering med eller uten nedsatt nyrefunksjon. Dødsfall er rapportert. Proaktiv håndtering av diaré er viktig, spesielt de første 6 ukene, og bør startes ved første tegn på diaré, og omfatte tilstrekkelig hydrering kombinert med legemidler mot diaré (f.eks. loperamid). Legemidler mot diaré bør være lett tilgjengelig slik at behandlingen kan starte umiddelbart, og fortsette til det ikke har vært løs avføring i løpet av 12 timer. Høyeste anbefalte godkjente dosering bør gis om nødvendig. Avbrudd i behandlingen og dosereduksjon eller seponering kan være nødvendig ved alvorlig diaré. Elektrolytter og væske kan gis i.v. ved dehydrering. Hudreaksjoner: Mildt til moderat erytematøst og kviselignende utslett kan oppstå eller forverres i områder som utsettes for sol, og beskyttende klær og solkrem anbefales. Tidlig behandling med f.eks. lindrende midler og antibiotika kan gjøre det lettere å fortsette behandlingen. Ved alvorlige hudreaksjoner kan midlertidig behandlingsavbrudd, dosereduksjon, tilleggsbehandling og henvisning til spesialist i dermatologi være nødvendig. Ved utvikling av bulløse, blemmedannende og eksfoliative hudreaksjoner, inkl. tegn på Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, skal behandlingen avbrytes eller seponeres. Lunger: Alle pasienter med akutt oppstart og/eller uforklarlig forverring av lungesymptomer (dyspné, hoste, feber) bør vurderes grundig for å utelukke interstitiell lungesykdom (ILS). Behandling bør avbrytes inntil undersøkelsene av disse symptomene er ferdig. Ved ILS bør afatinib seponeres permanent, og egnet behandling startes etter behov. Lever: Jevnlige leverfunksjonstester anbefales ved leversykdom pga. risiko for utvikling av leversvikt. Avbrudd i dosering, ev. seponering, kan være nødvendig ved forverring av leverfunksjonen eller utvikling av alvorlig nedsatt leverfunksjon. Gastrointestinal perforasjon: Gastrointestinal perforasjon, inkl. fatale tilfeller er rapportert, som regel forbundet med andre kjente risikofaktorer som samtidige kortikosteroider, NSAID eller antiangiogene midler, underliggende historikk med gastrointestinal ulcerasjon, underliggende divertikkelsykdom, alder eller tarmmetastaser på perforasjonsstedet. Behandlingen skal seponeres permanent ved utvikling av gastrointestinal perforasjon. Øye: Akutt eller forverret øyebetennelse, lakrimasjon, lysømfintlighet, tåkesyn, øyesmerte og/eller rødt øye skal vurderes av spesialist i oftalmologi. Bør brukes med forsiktighet ved keratitt, ulcerøs keratitt eller alvorlig tørre øyne i anamnesen. Ved bekreftet ulcerøs keratitt skal behandling avbrytes eller seponeres. Risikoer og fordeler ved behandling skal vurderes nøye ved diagnostisert keratitt. Bruk av kontaktlinser er en risikofaktor for keratitt og sårdannelse. Hjerte: Ved risiko for hjerteproblemer, og ved tilstander som kan påvirke venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF), bør hjertemonitorering vurderes, inkl. vurdering av LVEF ved baseline og under behandling. Hjertemonitorering, inkl. vurdering av LVEF, bør vurderes ved utvikling av relevante kardiologiske tegn/symptomer under behandling. Ved LVEF under institusjonens laveste normalnivå, bør hjerteundersøkelse i tillegg til avbrudd eller seponering av behandling vurderes. Laktose: Inneholder laktose. Bør ikke tas ved sjeldne arvelige tilstander som galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Okulære bivirkninger kan ha en påvirkning.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X E13
Afatinib er substrat for P-gp og BCRP. Sterke P-gp-hemmere (inkl. men ikke begrenset til ritonavir, ciklosporin A, ketokonazol, itrakonazol, erytromycin, verapamil, kinidin, takrolimus, nelfinavir, sakinavir og amiodaron) anbefales gitt ved forskjøvet dosering, helst 6 timer (for P-gp-hemmere dosert 2 ganger daglig) eller 12 timer (for P-gp-hemmere dosert 1 gang daglig) før/etter afatinib. Sterke P-gp-induktorer (inkl. men ikke begrenset til rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital eller johannesurt (prikkperikum) kan redusere afatinibeksponeringen. Afatinib kan øke biotilgjengeligheten av oralt administrerte BCRP-substrater (inkl., men ikke begrenset til rosuvastatin og sulfasalazin).

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Afatinib har pga. virkningsmekanismen potensiale til å skade fosteret. Uheldige endringer er observert ved toksiske nivåer i dyrestudier. Risiko for mennesker er ukjent pga. begrenset mengde data fra gravide. Hensiktsmessig prevensjon bør brukes under behandling og i minst 1 måned etter siste dose.
Amming: Skilles ut i melk hos dyr. Risiko for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes og amming bør frarådes.
Fertilitet: Basert på prekliniske data kan effekt på fertilitet ikke utelukkes.
Afatinib

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, stomatitt (inkl. aftøs stomatitt, betennelse, erosjon eller sår i slimhinner, munnsår), kvalme, oppkast. Hud: Utslett, aknelignende dermatitt (inkl. akne og pustulær akne), pruritus (inkl. generalisert pruritus), tørr hud (inkl. sprukket hud). Infeksiøse: Paronyki. Luftveier: Epistakse. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Dyspepsi, keilitt. Hud: Palmar-plantar erytrodysestesi-syndrom, neglesykdommer (inkl. onykolyse, negltoksisitet, onykoklase, inngrodd negl, neglepitting, onykomadese, misfargede negler, negledystrofi, lengdestriping i neglen, onykogrypose). Infeksiøse: Cystitt. Lever/galle: Forhøyet ALAT og ASAT. Luftveier: Rhinoré. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper. Nevrologiske: Dysgeusi. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon/nyresvikt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering, hypokalemi. Undersøkelser: Vektreduksjon. Øye: Konjunktivitt. Tørre øyne. Øvrige: Pyreksi. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gastrointestinal perforasjon, pankreatitt. Luftveier: Interstitiell lungesykdom. Øye: Keratitt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Bivirkninger sett ved høyeste administrerte dose har hovedsakelig vært dermatologiske (utslett/akne) og gastrointestinale (særlig diaré). Kvalme, oppkast, asteni, svimmelhet, hodepine, abdominal smerte og forhøyet amylase er observert ved inntak av enkeltdose på 360 mg.
Behandling: Ved mistanke om overdosering bør behandling avventes og støttende behandling igangsettes. Uabsorbert afatinib kan elimineres ved brekninger eller magetømming.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01X E13

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Potent og selektiv irreversibel ErbB-familieblokker, som binder seg kovalent til og blokkerer irreversibelt signaler fra alle homo- og heterodimere dannet av EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2) ErbB3 og ErbB4 i ErbB-familien. Blokkerer effektivt ErbB-reseptor-signaliseringen, som monoagent i ikke-kliniske sykdomsmodeller med deregulering av ErbB signalvei. Dette fører til hemming av tumorvekst eller regresjon av tumor. NSCLC-tumorer med vanlige aktiverende EGFR-mutasjoner (Del 19, L858R), og flere mindre vanlige EGFR-mutasjoner i exon 18 (G719X) og exon 19 (L861Q) er spesielt sensitive. Ervervelse av en sekundær mutasjon, T790M, er en viktig mekanisme for opparbeidet resistens mot afatinib, og antall kopier av T790M-mutasjonen i allelet korrelerer med grad av resistens in vitro. T790M-mutasjonen finnes i ca. 50% av pasienters tumorer ved sykdomsprogresjon på afatinib, og her kan T790M-målrettet EGFR TKI vurderes som neste behandlingsalternativ.
Absorpsjon: Cmax nås etter ca. 2-5 timer. Steady state nås i løpet av 8 dager med gjentatt dosering. Systemisk eksponering reduseres med opptil 50% når gitt samtidig med et fettrikt måltid sammenlignet med fastende.
Proteinbinding: Ca. 95% bindes til humane plasmaproteiner in vitro, både på en ikke-kovalent og kovalent måte.
Halveringstid: Effektiv t1/2 ca. 37 timer. Etter behandling >6 måneder er terminal t1/2 344 timer.
Metabolisme: Enzymkatalyserte metabolske reaksjoner spiller svært liten rolle for afatinib in vivo. Kovalente addukter til proteiner var hovedmengden av sirkulerende metabolitter av afatinib.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces (85,4% i feces og 4,3% i urin etter administrering av mikstur med 15 mg afatinib). Modersubstansen afatinib utgjorde 88% av gjenfunnet dose.

Sist endret: 06.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.11.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Giotrif, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg28 stk. (endose)
174935
SPC_ICONH-resept
-
19267,20C
30 mg28 stk. (endose)
122471
SPC_ICONH-resept
-
19267,20C
40 mg28 stk. (endose)
571285
SPC_ICONH-resept
-
19267,20C
50 mg28 stk. (endose)
073682
SPC_ICONH-resept
-
19267,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

ctcae (the common terminology criteria for adverse events): The Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), tidligere kalt The Common Toxicity Criteria (CTC eller NCI-CTC), er et sett av kriterier for klassifisering av bivirkninger av legemidler brukt i kreftbehandling. Klassifiseringen er utviklet av US National Cancer Institute (NCI). CTCAE v5.0 er er siste publiserte versjon, men mange preparatomtaler viser til CTCAE v4.03. Bivirkningene klassifiseres som Grad 1-5, hvor Grad 1 er mild, Grad 2 er moderat, Grad 3 er alvorlig, Grad 4 er livstruende og Grad 5 er død.

cystitt (blærekatarr, urinblærebetennelse): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erosjon: Overflatisk sår.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

ils (interstitiell lungesykdom, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.