Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

ATC-nr.: L01X C23

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01X C23
Elotuzumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 20.02.2018) er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 300 mg og 400 mg: Hvert hetteglass inneh.: Elotuzumab 300 mg, resp 400 mg, sukrose, natriumsitrat, sitronsyremonohydrat, polysorbat 80. Etter rekonstituering: 1 ml inneh. elotuzumab 25 mg.


Indikasjoner

I kombinasjon med lenalidomid og deksametason til behandling av myelomatose hos voksne som har fått minst 1 tidligere behandling. I kombinasjon med pomalidomid og deksametason til behandling av voksne med tilbakevendende og refraktær myelomatose som har fått minst 2 tidligere behandlinger, inkl. lenalidomid og en proteasomhemmer, og sykdomsprogresjon er vist med siste behandling.

Dosering

Behandling bør igangsettes og følges opp av lege med erfaring i behandling av myelomatose.
Voksne inkl. eldre: Premedisinering for forebygging av infusjonsreaksjoner: Følgende gis 45‑90 minutter før infusjon av elotuzumab: Deksametason 8 mg i.v. Difenhydramin 25‑50 mg oralt eller i.v., eller tilsvarende H1‑blokker. Ranitidin 50 mg i.v. eller 150 mg oralt, eller tilsvarende H2‑blokker. Paracetamol 650‑1000 mg oralt. Dosering ved kombinasjon med lenalidomid og deksametason: Hver syklus er på 28 dager. Behandlingen bør fortsettes inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.

 

Syklus 1 og 2

Syklus ≥3

Dag i syklus

1

8

15

22

1

8

15

22

Premedisinering

ja

ja

ja

ja

ja

 

ja

 

Elotuzumab (mg/kg) i.v.

10

10

10

10

10

 

10

 

Lenalidomid (25 mg) oralt1

Dag 1-21

Dag 1-21

Deksametason (mg) oralt2

28

28

28

28

28

40

28

40

1Ved administrering samme dag gis lenalidomid minst 2 timer etter elotuzumab. 2På dager med elotuzumab‑administrering bør 28 mg deksametason gis oralt 1 gang daglig 3-24 timer før elotuzumab og 8 mg (premedisinering, se over) gis i.v. 45-90 minutter før elotuzumab på dag 1, 8, 15 og 22 av gjentatte 28‑dagers sykluser. På dager hvor elotuzumab ikke gis, men hvor en deksametasondose er planlagt (dag 8 og 22 i ≥3. syklus) bør 40 mg deksametason gis oralt. Dosering ved kombinasjon med pomalidomid og deksametason: Hver syklus er på 28 dager. Behandlingen bør fortsettes inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.

 

Syklus 1 og 2

Syklus ≥3

Dag i syklus

1

8

15

22

1

8

15

22

Premedisinering

ja

ja

ja

ja

ja

 

 

 

Elotuzumab (mg/kg) i.v.

10

10

10

10

20

 

 

 

Pomalidomid (4 mg) oralt

Dag 1-21

Dag 1-21

Deksametason (mg) i.v.1, 2

8

8

8

8

8

 

 

 

Deksametason (mg) oralt ≤75 år1

28

28

28

28

28

40

40

40

Deksametason (mg) oralt >75 år2

8

8

8

8

8

20

20

20

1På dager med elotuzumab‑administrering skal pasienter ≤75 år gis 28 mg deksametason oralt 3-24 timer før elotuzumab, i tillegg til 8 mg (premedisinering, se over) i.v. 45-90 minutter før elotuzumab. På dager hvor elotuzumab ikke gis, men hvor en deksametasondose er planlagt (dag 8, 15 og 22 i ≥3. syklus) skal 40 mg deksametason gis oralt til pasienter ≤75 år. 2På dager med elotuzumab‑administrering skal pasienter >75 år gis 8 mg deksametason oralt 3-24 timer før elotuzumab, i tillegg til 8 mg (premedisinering, se over) i.v. 45-90 minutter før elotuzumab. På dager hvor elotuzumab ikke gis, men hvor en deksametasondose er planlagt (dag 8, 15 og 22 i ≥3. syklus) skal 20 mg deksametason gis oralt til pasienter >75 år.
Utsatt dosering, avbrudd eller seponering: Dersom dosen med et av legemidlene blir utsatt, avbrutt eller seponert, kan behandlingen med de andre legemidlene fortsette som planlagt. Dersom oral eller i.v. deksametason blir utsatt eller seponert, bør imidlertid administreringen av elotuzumab baseres på klinisk vurdering.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Bruk er ikke undersøkt ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresvikt som krever dialyse. Barn og ungdom: Bruk ved myelomatose er ikke relevant.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg/SPC. Skal ikke blandes med andre legemidler, pga. manglende uforlikelighetsstudier.
Administrering: Kun til i.v. bruk. Infusjonsvæsken bør brukes umiddelbart. Dose 10 mg/kg:Innledende infusjonshastighet: 0,5 ml/minutt. Dersom infusjonen tolereres godt kan infusjonshastigheten økes trinnvis som beskrevet i tabellen nedenfor. Maks. infusjonshastighet bør ikke overskride 5 ml/minutt.

Syklus 1: 1. dose

 

Syklus 1: 2. dose

Syklus 1: 3. og 4. dose, samt
påfølgende sykluser

Tidsintervall
(minutter)

Hastighet
(ml/minutt)

 

Tidsintervall
(minutter)

Hastighet
(ml/minutt)

Hastighet
(ml/minutt)

0‑30

0,5

 

0‑30

3

51

30‑60

1

 

≥30

41

51

≥60

21

 

 

 

51

1Fortsett med denne hastigheten inntil infusjonen er fullført, ca. 1 time, avhengig av pasientens vekt. Dose 20 mg/kg: Innledende infusjonshastighet: 3 ml/minutt. Dersom infusjonen tolereres godt kan infusjonshastigheten økes trinnvis som beskrevet i tabellen nedenfor. Maks. infusjonshastighet bør ikke overskride 5 ml/minutt. Pasienter som har fått økt infusjonshastigheten til 5 ml/minutt for dosering 10 mg/kg, må redusere infusjonshastigheten til 3 ml/minutt ved 1. infusjon med dosering på 20 mg/kg.

Dose 1

Dose 2 og alle etterfølgende doser

Tidsintervall (minutter)

Hastighet (ml/minutt)

Hastighet (ml/minutt)

0-30

3

51

≥30

41

 

1Fortsett med denne hastigheten inntil infusjonen er fullført.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Felleskatalogtekst for alle legemidler som brukes i kombinasjon med elotuzumab skal konsulteres før behandlingsstart.

Forsiktighetsregler

Infusjonsreaksjon: Premedisinering skal gis før infusjon. Ved symptom på infusjonsreaksjon ≥grad 2, skal infusjonen avbrytes og hensiktsmessige medisinske og støttende tiltak igangsettes. Vitale tegn bør overvåkes hvert 30. minutt i 2 timer etter avsluttet infusjon. Så snart reaksjonen har bedret seg (symptomer ≤grad 1), kan elotuzumab gjenopptas med infusjonshastighet 0,5 ml/minutt. Dersom symptomene ikke kommer tilbake, kan infusjonshastigheten gradvis trappes opp hvert 30. minutt til maks. 5 ml/minutt. Svært alvorlige infusjonsreaksjoner kan kreve permanent seponering og medisinsk akuttbehandling. Ved milde eller moderate infusjonsreaksjoner kan elotuzumab gis med redusert infusjonshastighet og under nøye overvåkning. Infeksjoner: Pasienten bør overvåkes og infeksjoner håndteres med standardbehandling. Sekundære primære maligniteter (SPM): Forbundet med lenalidomid og er mer uttalt ved kombinasjonen elotuzumab + lenalidomid + deksametason enn ved lenalidomid + deksametason alene. Pasienten bør overvåkes for utvikling av SPM.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X C23
Farmakokinetiske interaksjonsstudier er ikke utført. Metabolisme via CYP450enzymer eller andre legemiddelmetaboliserende enzymer forventes ikke.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke brukes av kvinner i fertil alder, med mindre klinisk tilstand nødvendiggjør behandling. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon. Mannlige pasienter må bruke sikker prevensjon under og i 180 dager etter behandling, dersom partneren er gravid, eller er i fertil alder og ikke bruker sikker prevensjon. Ingen erfaring med bruk hos gravide. Elotuzumab gis i kombinasjon med lenalidomid, som er kontraindisert under graviditet. Ingen data fra dyr vedrørende effekt på reproduksjonstoksisitet. Preparatet skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke kvinnens kliniske tilstand nødvendiggjør behandling. Ved kombinasjon med lenalidomid eller pomalidomid er det risiko for fosterskade, inkl. alvorlige livstruende fødselsdefekter. Pasienter som får elotuzumab i kombinasjon med lenalidomid eller pomalidomid bør følge det graviditetsforebyggende programmet for hhv. lenalidomid eller pomalidomid.
Amming: Utskillelse i morsmelk forventes ikke. Elotuzumab gis i kombinasjon med lenalidomid eller pomalidomid, og amming skal opphøre pga. lenalidomid eller pomalidomid.
Fertilitet: Effekt på fertilitet er ukjent.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeLymfopeni
VanligeLeukopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré
Generelle
Svært vanligeFatigue, feber
VanligeBrystsmerte
Hud
VanligeNattesvette
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
Mindre vanligeAnafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Svært vanligeNasofaryngitt, pneumoni, øvre luftveisinfeksjon
VanligeHerpes zoster
Kar
VanligeDyp venetrombose
Luftveier
Svært vanligeHoste
VanligeOrofaryngealsmerte
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeHypoestesi
Psykiske
VanligeHumørforandringer
Skader/komplikasjoner
VanligeInfusjonsrelatert reaksjon
Undersøkelser
Svært vanligeVekttap
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeLymfopeni
GastrointestinaleDiaré
GenerelleFatigue, feber
InfeksiøseNasofaryngitt, pneumoni, øvre luftveisinfeksjon
LuftveierHoste
NevrologiskeHodepine
UndersøkelserVekttap
Vanlige
Blod/lymfeLeukopeni
GenerelleBrystsmerte
HudNattesvette
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseHerpes zoster
KarDyp venetrombose
LuftveierOrofaryngealsmerte
NevrologiskeHypoestesi
PsykiskeHumørforandringer
Skader/komplikasjonerInfusjonsrelatert reaksjon
Mindre vanlige
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering med elotuzumab 23,3 mg/kg i kombinasjon med lenalidomid og deksametason er rapportert hos 1 pasient. Pasienten hadde ingen symptomer, trengte ingen behandling og var i stand til å fortsette med elotuzumab‑behandling.
Behandling: Nøye overvåkning for tegn eller symptomer på bivirkninger. Passende symptomatisk behandling igangsettes.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01X C23

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Immunstimulerende humanisert IgG1 monoklonalt antistoff, som spesifikt retter seg mot SLAMF7‑proteinet. SLAMF7 utrykkes i stor grad på celler med myelomatose, uavhengig av cytogenetiske avvik. SLAMF7 er også uttrykt på NK-celler, normale plasmaceller og andre immunceller, inkl. noen undergrupper av T‑celler, monocytter, B‑celler, makrofager og plasmacystoide dendrittiske celler, men er ikke påvist i normalt, solid vev eller i hematopoetiske stamceller. Elotuzumab aktiverer NK-celler direkte gjennom både SLAMF7‑signalveien og Fc‑reseptorer, og forsterker dermed aktiviteten mot myelomcellen in vitro. Elotuzumab retter seg også mot SLAMF7 på myelomceller og ved interaksjoner med Fc-reseptorer på spesifikke immunceller muliggjør interaksjon med NK-celler. Dette gir celledød av myelomceller via antistoffavhengig cellulær cytotoksisitet (ADCC) og makrofagmediert antistoffavhengig cellulær fagocytose (ADCP). I prekliniske modeller har elotuzumab vist synergistisk aktivitet i kombinasjon med lenalidomid, pomalidomid eller bortezomib.
Fordeling: Geometrisk gjennomsnittlig Vd 6,02 liter (CV: 22,1%) ved 10 mg/kg (i kombinasjon med lenalidomid og deksametason). Ikke-lineær farmakokinetikk med avtagende clearance ved doseøkning fra 0,5‑20 mg/kg.
Halveringstid: Geometrisk gjennomsnittlig totalclearance ved lenalidomid/deksametason eller pomalidomid/deksametason ved steady state er hhv. 5,7 liter (CV: 23%) og 5,6 liter (CV: 21%).
Metabolisme: Ikke fastslått. Det forventes at elotuzumab degraderes til mindre peptider og aminosyrer via katabolske prosesser.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys, i kjøleskap (2-8°C). Rekonstituert oppløsning: Bør umiddelbart overføres fra hetteglasset til infusjonsposen. Bør av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i 24 timer ved 2-8°C og beskyttet mot lys. Kan oppbevares i inntil 8 timer av de totale 24 timene ved 20-25°C og i rombelysning. Legemidlets administreringstid bør være inkludert i denne 8‑timers perioden. Ubrukt infusjonsvæske skal ikke oppbevares til senere bruk.

Andre opplysninger

Elotuzumab kan påvises i serumproteinelektroforese (SPEP) og ved immunfiksering i serum hos myelompasienter, og kan interferere med riktig responsklassifisering. Tilstedeværelse av elotuzumab i serum kan gi en liten topp i begynnelsen av gamma‑regionen på SPEP, som tilsvarer IgGƙ ved immunfiksering i serum. Interferensen kan påvirke vurderingen av fullstendig respons og mulig tilbakefall fra fullstendig respons hos pasienter med IgG-kappa myelomprotein. I tilfeller hvor det påvises ekstra topper ved immunfiksering i serum bør mulig biklonal gammopati utelukkes.

Sist endret: 10.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.09.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Empliciti, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
300 mg1 stk. (hettegl.)
572429
-
-
15190,30CSPC_ICON
400 mg1 stk. (hettegl.)
187742
-
-
20241,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

myelomatose (multippelt myelom, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

nk-celler: (NK: Natural Killer) Naturlige drepeceller inngår i immunforsvaret og bekjemper blant annet virus og kreft.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.