elmiron

bene

Urologisk middel mot smertefullt blæresyndrom, glykosaminoglykan.

ATC-nr.: G04B X15

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKAPSLER, harde 100 mg: Hver kapsel inneh.: Pentosanpolysulfatnatrium 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av smertefullt blæresyndrom, kjennetegnet av enten glomerulasjoner eller Hunners sår hos voksne med moderate til alvorlige smerter, sterk vannlatingstrang og hyppig sykelig trang til vannlating.

Dosering

Voksne: Anbefalt dose er 300 mg/dag, tatt som 1 kapsel à 100 mg 3 ganger daglig. Respons på behandlingen bør vurderes hver 6. måned. Ved ingen forbedring etter 6 måneder, bør behandling avsluttes. Ved respons bør behandlingen fortsette så lenge den har effekt.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke studert, ingen dosejustering anbefales. Lever og nyre bidrar til utskillelse. Pasienten skal overvåkes nøye ved relevant nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data. Eldre: Ikke studert. Ingen dosejustering anbefales.
Administrering: Tas minst 1 time før eller 2 timer etter mat. Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes ved aktiv blødning pga. svak antikoagulerende effekt. Menstruasjon er ikke en kontraindikasjon.

Forsiktighetsregler

Smertefullt blæresyndrom er en ekskluderingsdiagnose, og andre urologiske lidelser, f.eks. urinveisinfeksjon eller blærekreft, bør utelukkes. Pentosanpolysulfatnatrium (PPS) er en svak antikoagulant; pasienter som gjennomgår invasive operasjoner, viser tegn/symptomer på underliggende koagulasjonsforstyrrelser eller har annen økt risiko for blødning (behandling med andre legemidler som påvirker koagulasjon, se Interaksjoner) skal vurderes for blødninger. Pasienter med tidligere trombocytopeni indusert av heparin eller PPS skal overvåkes nøye. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Dosering. Pigmentær makulopati: Sjeldne tilfeller av pigmentær makulopati er rapportert, spesielt etter langvarig bruk. Symptomer relatert til synet kan inkludere klager om vanskeligheter med å lese, synsforvrengninger, endret fargesyn samt at synet justeres langsommere ved svake eller reduserte lysforhold. Alle pasienter bør ha en oftalmisk undersøkelse etter 6 måneders behandling med PPS for tidlig påvisning av pigmentær makulopati. Hvis ingen patologiske funn påvises, bør regelmessig øyeundersøkelser foretas hvert 5. år (eller tidligere dersom pasienten opplever synsendringer). Dersom det påvises relevante oftalmologiske funn, bør det imidlertid foretas en årlig undersøkelse. I slike situasjoner bør man vurdere å avbryte behandlingen.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G04B X15
Ingen interaksjoner er sett mellom warfarin og pentosanpolysulfatnatrium (PPS). Ingen ytterligere interaksjonsstudier er utført. PPS har svak antikoagulerende effekt. Pasienter som samtidig behandles med antikoagulantia, heparinderivater, trombolytiske midler eller blodplatehemmere, herunder ASA eller NSAID, bør vurderes for hemoragiske hendelser, og om nødvendig få tilpasset dosen.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen tilgjengelige data. Studier på dyr er ikke utført. Ikke anbefalt under graviditet.
Amming: Ukjent om pentosanpolysulfatnatrium (PPS) eller metabolitter utskilles i morsmelk. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes, og PPS skal derfor ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Ingen tilgjengelige data.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeAnemi, blødning, ekkymose, leukopeni, trombocytopeni
Ukjent frekvensKoagulopati
Gastrointestinale
VanligeAbdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, rektalblødning
Mindre vanligeDårlig fordøyelse, flatulens, forstoppelse, oppkast, sår i munnen
Generelle
VanligeAsteni, bekkensmerte
Hud
VanligeAlopesi, perifert ødem
Mindre vanligeUtslett, økt føflekkstørrelse
Immunsystemet
Mindre vanligeFotosensitivitet
Ukjent frekvensAllergisk reaksjon
Infeksiøse
VanligeInfeksjon, influensa
Lever/galle
Ukjent frekvensUnormal leverfunksjon
Luftveier
Mindre vanligeDyspné
Muskel-skjelettsystemet
VanligeRyggsmerter
Mindre vanligeArtralgi, myalgi
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
Mindre vanligeHyperhidrose, hyperkinesi, insomni, parestesi
Nyre/urinveier
VanligePollakisuri
Psykiske
Mindre vanligeAlvorlig affektlabilitet/depresjon
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeAnoreksi, redusert vekt, økt vekt
Øre
Mindre vanligeTinnitus
Øye
Mindre vanligeAmblyopi, økt lakrimasjon
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, rektalblødning
GenerelleAsteni, bekkensmerte
HudAlopesi, perifert ødem
InfeksiøseInfeksjon, influensa
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Nyre/urinveierPollakisuri
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi, blødning, ekkymose, leukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleDårlig fordøyelse, flatulens, forstoppelse, oppkast, sår i munnen
HudUtslett, økt føflekkstørrelse
ImmunsystemetFotosensitivitet
LuftveierDyspné
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi
NevrologiskeHyperhidrose, hyperkinesi, insomni, parestesi
PsykiskeAlvorlig affektlabilitet/depresjon
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, redusert vekt, økt vekt
ØreTinnitus
ØyeAmblyopi, økt lakrimasjon
Ukjent frekvens
Blod/lymfeKoagulopati
ImmunsystemetAllergisk reaksjon
Lever/galleUnormal leverfunksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Pasienten bør evalueres for potensielle bivirkninger, som GI-symptomer eller blødninger. Ved bivirkninger kan behandlingen seponeres inntil symptomene avtar, og behandlingen bør fortsette ved anbefalt dose etter kritisk vurdering av risikoene.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: G04B X15

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Glykosaminoglykan som bindes til defekt slimhinne i blæren. Dette reduserer bakteriell adheranse, noe som gir redusert antall infeksjoner. Det antas at PSP i tillegg har en barrierefunksjon.
Absorpsjon: <10% absorberes fra mage-tarm. Systemisk biotilgjengelighet <1%.
Fordeling: Fordeles etter parenteral administrering til lever, milt og nyre (13% gjenfinnes i blæren etter 3 timer).
Halveringstid: 24-34 timer. Akkumulering forventes de første 7 dagene ved dosering 3 ganger daglig.
Metabolisme: I stor grad via desulfatering i lever og milt, og depolymerisering i nyrene.
Utskillelse: Ikke-absorbert PPS skilles hovedsakelig ut via feces. Ca. 6% av administrert dose utskilles via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Holdbarhet etter første åpning: 45 dager.

Sist endret: 13.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04/2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


elmiron, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg90 stk. (boks)
407562
SPC_ICON-
-
6404,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

asa (acetylsalisylsyre): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hyperkinesi (motorisk hyperaktivitet): Ufrivillige kroppsbevegelser med unormal styrke, retning og hastighet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

koagulasjonsforstyrrelse (koagulopati): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

smertefullt blæresyndrom (bps): Samlebetegnelse for interstitiell cystitt og urethrasyndrom. Gir sterke smerter i blære og underliv, sterk og akutt vannlatingstrang samt hyppig vannlating.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.