Depo-Provera

Pfizer

Progestogen.

ATC-nr.: G03A C06
INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 150 mg/ml: 1 ml inneh.: Medroksyprogesteronacetat 150 mg, makrogol 3350, polysorbat 80, natriumklorid, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), natriumhydroksid eller saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Antikonsepsjon. Endometriose. Det bør tas i betraktning at gjenoppretting av fertilitet (eggløsning) kan forsinkes i gjennomsnitt 10 måneder etter avsluttet behandling. En nytte-/risikovurdering bør foretas, da preparatet kan gi reduksjon av benmineraltetthet (BMD). Det bør også tas hensyn til den reduksjon av BMD som forekommer under graviditet og/eller amming. Kan brukes hos ungdom etter menarke (12-18 år), men kun etter at andre antikonsepsjonsmetoder har vært diskutert med pasienten og disse anses å være uegnede eller uakseptable pga. ukjente langtidsbivirkninger av bentap i den kritiske perioden for benvevdannelse.

Dosering

Som antikonsepsjonsmiddel: 150 mg 1 gang hver 3. måned (12.-13. uke). 1. injeksjon bør gis innen 5. dag av menstruasjonsperioden. Etter fødsel bør injeksjonen gis innen 5 dager til kvinner som ikke ammer. Dersom kvinnen ammer, bør injeksjonen gis etter 6. uke etter fødselen. Det bør da benyttes en barrieremetode de første 7 dagene etter injeksjonen for å gi beskyttelse fra dag 1. Bytte fra andre antikonsepsjonsmidler: Doseringen skal sikre kontinuerlig antikonsepsjonell effekt basert på virkningsmekanismen til begge preparater (f.eks. bør pasienter som bytter fra oral antikonsepsjon få 1. injeksjon med depot-medroksyprogesteronacetat intramuskulært (DMPA-IM) innen 7 dager etter inntak av siste tablett med virkestoff).
Ved endometriose: 50 mg pr. uke eller 100 mg hver 2. uke i minst 6 måneder. Behandlingen bør institueres av spesialist.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Metabolismen kan bli redusert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
Tilberedning/Håndtering: Ristes godt før bruk.
Administrering: Gis dypt i.m., fortrinnsvis i setemuskelen, men kan også gis i annet muskelvev som deltoidmuskelen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig leversykdom, udiagnostisert vaginalblødning, kjent eller mistenkt graviditet. Pga. langtidsvirkningen anbefales ikke preparatet ved sekundær amenoré eller funksjonelle blødningsforstyrrelser. Alternativ kan være peroral behandling med Provera. Preparatet er ikke indisert før menarke.

Forsiktighetsregler

Reduksjon av benmineraltetthet (BMD): DMPA-IM reduserer serumøstrogennivået og er forbundet med tap av BMD. Bentapet er større ved økende behandlingslengde, mens BMD ser ut til å øke etter at DMPA-IM seponeres og ovarieøstrogenproduksjonen øker. Tap av BMD er av spesiell betydning hos ungdom og unge voksne, som er i en kritisk periode mht. benvevdannelse. Det er ukjent om DMPA-IM hos både yngre og voksne kvinner vil redusere den maksimale benmassen (peak bone mass) og øke risiko for frakturer senere i livet, dvs. etter menopause. Hos kvinner i alle aldre, bør en nøye revurdering av nytte/risiko ved behandling utføres ved ønsket behandling i >2 år. Andre prevensjonsmetoder bør vurderes før bruk hos kvinner med betydelige risikofaktorer for osteoporose som ved: Misbruk av alkohol og/eller tobakk, kronisk bruk av legemidler som kan redusere benmassen, lav kroppsmasse-indeks (BMI) eller spiseforstyrrelser, tidligere fraktur med lite traume eller familiær historie med osteoporose. Tilstrekkelig inntak av kalsium og vitamin D er viktig for benhelsen. Før behandling må malignitet i mammae utelukkes. Ved uterinblødning av ukjent etiologi bør ev. malign lidelse utelukkes. Forsiktighet ved forskrivning til pasienter med diabetes (enkelte pasienter kan utvikle redusert glukosetoleranse), tromboemboliske sykdommer og pågående leversykdom. Kvinner bør rådes til å kontakte lege ved humørendringer og depressive symptomer, selv kort tid etter oppstart av behandlingen. Kvinner som har opplevd nedsatt stemningsleie ved behandling med gestagener eller p-piller må følges opp under behandlingen. Anbefales ikke til unge kvinner som ikke har fått regelmessig menstruasjon eller til kvinner med svært sjeldne menstruasjoner. Dersom pasienten opplever plutselig tap av synet (helt eller delvis), eksoftalmus, diplopi eller migrene, må preparatet seponeres. Før reintroduksjon må papillødem og vaskulære lesjoner i retina utelukkes. Med preparatets høye antikonseptive effekt kan pasienten forsikres om at amenoré ikke er et tegn på graviditet. Etter avsluttet behandling vil perioder med amenoré og infertilitet opprettholdes i gjennomsnitt 10 måneder (alt fra 4 til 31 måneder er observert, uavhengig av behandlingsvarigheten) pga. preparatets depoteffekt. Kan gi noe væskeretensjon, og forsiktighet bør derfor utvises hos pasienter med tilstander som kan påvirkes av væskeretensjon. Ved prøvetaking av vev fra endometriet eller endocervix bør det informeres om at medroksyprogesteronacetat kan redusere nivåene på følgende biologiske markører: Plasma/urin-steroider (kortisol, østrogen, pregnandiol, progesteron, testosteron), plasma/urin-gonadotropiner (LH og FSH), kjønnshormonbindende globulin, glukosebelastningsprøve, metyraponprøve. Hvis pasienten utvikler gulsott under behandling, bør det ikke gis flere injeksjoner med preparatet. Kvinner bør informeres om at preparatet ikke beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner, inkl. hiv-infeksjon (aids). Den sterile injeksjonen eksponerer ikke for seksuelt overførbare infeksjoner ved korrekt bruk. Sikker seksuell aktivitet, inkl. korrekt og konsekvent bruk av kondom, reduserer faren for seksuelt overførbare infeksjoner inkl. hiv. Nytte/risiko ved ulike prevensjonsmetoder må vurderes individuelt. Preparatet inneholder parahydroksybenzoater som kan gi allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund), og unntaksvis, bronkospasme. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G03A C06
Medroksyprogesteronacetat metaboliseres in vitro primært ved hydroksylering via CYP3A4. Spesifikke interaksjonsstudier er ikke utført. Sterkt enzyminduserende legemidler som fenobarbital, fenytoin, karbamazepin og rifampicin øker trolig metaboliseringen av gestagener. Aminoglutetimid kan gi sterkt redusert serumkonsentrasjoner av medroksyprogesteronacetat.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Passerer placenta. Risiko ved bruk under graviditet er ikke fullstendig avklart. Tilfeller av misdannelser og lav fødselsvekt er sett hos barn eksponert for progestogener in utero. Skal ikke brukes av gravide.
Amming: Går over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet er lite sannsynlig med terapeutiske doser. Bør likevel ikke brukes under amming uten i samråd med lege.
Medroksyprogesteron

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Antikonsepsjon

For uregelmessige blødninger eller spotting, som gjerne går over til amenoré, ved fortsatt behandling med preparatet: Hvis den neste injeksjonen gis innen 90 dager, kan uregelmessige blødninger som oftest kontrolleres. Hvis unormale blødninger vedvarer, bør tilstrekkelige undersøkelser gjøres for å utelukke organisk patologi.
OrganklasseBivirkning
Endokrine
SjeldneForlenget anovulasjon
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalt ubehag, magesmerte
VanligeAbdominal distensjon, kvalme
Generelle
VanligeAsteni, væskeretensjon/ødem
SjeldneErvervet lipodystrofi, feber, nodul/kul på injeksjonsstedet, reaksjon på injeksjonsstedet, smerte/ømhet på injeksjonsstedet, vedvarende atrofi/indentasjon/groper på injeksjonsstedet
Hud
VanligeAkne, alopesi, utslett
Mindre vanligeHirsutisme, kløe, urticaria
SjeldneAngioødem
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon
Kar
Mindre vanligeHetetokter
SjeldneEmbolisme og trombose
Kjønnsorganer/bryst
VanligeVaginal utflod, ømhet i brystene
Mindre vanligeBekkensmerte, dysfunksjonell uterusblødning (uregelmessig, økning, reduksjon, spotting), galaktoré
SjeldneAmenoré, smerter i brystene, vaginitt
Lever/galle
Mindre vanligeLeversykdom
SjeldneGulsott
Muskel-skjelettsystemet
VanligeRyggsmerter
SjeldneArtralgi, muskelkramper, osteoporose, osteoporotisk fraktur, skjelettsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeSvimmelhet
Mindre vanligeKrampeanfall, somnolens
Psykiske
Svært vanligeNervøsitet
VanligeDysfori, redusert libido
Mindre vanligeInsomni
SjeldneAnorgasmi
Undersøkelser
Svært vanligeØkt vekt
SjeldnePåvirkning på laboratorietester, redusert bentetthet, redusert glukosetoleranse

Antikonsepsjon

For uregelmessige blødninger eller spotting, som gjerne går over til amenoré, ved fortsatt behandling med preparatet: Hvis den neste injeksjonen gis innen 90 dager, kan uregelmessige blødninger som oftest kontrolleres. Hvis unormale blødninger vedvarer, bør tilstrekkelige undersøkelser gjøres for å utelukke organisk patologi.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalt ubehag, magesmerte
NevrologiskeHodepine
PsykiskeNervøsitet
UndersøkelserØkt vekt
Vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, kvalme
GenerelleAsteni, væskeretensjon/ødem
HudAkne, alopesi, utslett
Kjønnsorganer/brystVaginal utflod, ømhet i brystene
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
NevrologiskeSvimmelhet
PsykiskeDysfori, redusert libido
Mindre vanlige
HudHirsutisme, kløe, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarHetetokter
Kjønnsorganer/brystBekkensmerte, dysfunksjonell uterusblødning (uregelmessig, økning, reduksjon, spotting), galaktoré
Lever/galleLeversykdom
NevrologiskeKrampeanfall, somnolens
PsykiskeInsomni
Sjeldne
EndokrineForlenget anovulasjon
GenerelleErvervet lipodystrofi, feber, nodul/kul på injeksjonsstedet, reaksjon på injeksjonsstedet, smerte/ømhet på injeksjonsstedet, vedvarende atrofi/indentasjon/groper på injeksjonsstedet
HudAngioødem
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon
KarEmbolisme og trombose
Kjønnsorganer/brystAmenoré, smerter i brystene, vaginitt
Lever/galleGulsott
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper, osteoporose, osteoporotisk fraktur, skjelettsmerter
PsykiskeAnorgasmi
UndersøkelserPåvirkning på laboratorietester, redusert bentetthet, redusert glukosetoleranse

Endometriose

OrganklasseBivirkning
Endokrine
Ukjent frekvensForlenget anovulasjon
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme
Generelle
VanligeFeber, reaksjon på injeksjonsstedet
Mindre vanligeNodul/kul på injeksjonsstedet, smerte/ømhet på injeksjonsstedet, vedvarende atrofi/indentasjon/groper på injeksjonsstedet, væskeretensjon, ødem
Ukjent frekvensErvervet lipodystrofi
Hud
VanligeAkne, alopesi, kløe, urticaria
Mindre vanligeHirsutisme
Ukjent frekvensAngioødem, utslett
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon
Kar
Ukjent frekvensEmbolisme og trombose
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanligeDysfunksjonell uterusblødning (uregelmessig, økning, reduksjon, spotting)
VanligeCervikal utflod, smerter i brystene, ømhet i brystene
Mindre vanligeGalaktoré
Ukjent frekvensAmenoré, cervixerosjon
Lever/galle
Ukjent frekvensGulsott, kolestatisk gulsott
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensOsteoporose, osteoporotisk fraktur
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeSvimmelhet
Ukjent frekvensSomnolens
Psykiske
VanligeDysfori, insomni, nervøsitet
Undersøkelser
VanligeØkt vekt
Ukjent frekvensRedusert glukosetoleranse

Endometriose

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme
Kjønnsorganer/brystDysfunksjonell uterusblødning (uregelmessig, økning, reduksjon, spotting)
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GenerelleFeber, reaksjon på injeksjonsstedet
HudAkne, alopesi, kløe, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
Kjønnsorganer/brystCervikal utflod, smerter i brystene, ømhet i brystene
NevrologiskeSvimmelhet
PsykiskeDysfori, insomni, nervøsitet
UndersøkelserØkt vekt
Mindre vanlige
GenerelleNodul/kul på injeksjonsstedet, smerte/ømhet på injeksjonsstedet, vedvarende atrofi/indentasjon/groper på injeksjonsstedet, væskeretensjon, ødem
HudHirsutisme
Kjønnsorganer/brystGalaktoré
Ukjent frekvens
EndokrineForlenget anovulasjon
GenerelleErvervet lipodystrofi
HudAngioødem, utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
KarEmbolisme og trombose
Kjønnsorganer/brystAmenoré, cervixerosjon
Lever/galleGulsott, kolestatisk gulsott
Muskel-skjelettsystemetOsteoporose, osteoporotisk fraktur
NevrologiskeSomnolens
UndersøkelserRedusert glukosetoleranse

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For antikonseptiva, hormoner, systemiske G03A

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer follikkelmodning i eggstokkene, og dermed eggløsning. Sikkerheten er høy og er sammenlignbar med p-piller av kombinasjonstypen. Pga. sin lave oppløselighet har preparatet en svært god depoteffekt. Etter engangsinjeksjon av 150 mg i.m., har medroksyprogesteronacetat vært påvist i opptil 9 måneder.
Halveringstid: 5-6 uker.

Andre opplysninger

Patologer bør informeres om at pasienten får Depo-Provera hvis endometrie- eller cervixvev sendes til undersøkelse.

Sist endret: 09.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.05.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Depo-Provera, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
150 mg/ml1 ml (ferdigfylt sprøyte)
537209
SPC_ICONBlå resept
-
96,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

aids (acquired immune deficiency syndrome): Aids skyldes humant immunsviktvirus (hiv). Kroppens immunforsvar blir alvorlig svekket slik at risikoen for infeksjoner øker betydelig. Mikroorganismer som kroppen normalt kan håndtere og uskadeliggjøre utgjør en alvorlig helserisiko, og infeksjonene kan være vanskelige å behandle og livstruende.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

anovulasjon (manglende eggløsning, uteblitt eggløsning): Vanlig årsak til infertilitet. Ved manglende eggløsning kan hormonbehandling fremme eggløsning og øke sjansen for befruktning.

antikonsepsjon (prevensjon): Metoder som forhindrer uønsket svangerskap hos seksuelt aktive.

bmd: (BMD: Bone Mineral Density) BMD står for benmineraltetthet og er et mål på hvor holdbart skjelettet er. Den måles ved å ta røntgenbilde av skjelettet. BMD-måling brukes for å undersøke om man har benskjørhet.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

embolisme (embolidannelse): En sykdomstilstand som oppstår av en plutselig tilstopping av blodstrømmen. Tilstoppingen skyldes en dannelse av en embolus som oftest stammer fra en blodpropp dannet et annet sted i blodsirkulasjonen. Embolisme kan også skyldes plakk av kolesterol, bakterieklumper, kreftceller eller injiserte substanser som luftbobler eller uoppløselige partikler som føres med blodet.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fraktur (benbrudd, benfraktur, brudd, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

fsh (follikkelstimulerende hormon): Hypofysehormon som stimulerer til dannelse av kjønns- og støtteceller i eggstokker og støtteceller i testikler.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

gonadotropin: Gonadotropiner er hormoner som påvirker kjønnskjertlenes funksjon. Kjønnskjertlene er eggstokkene hos kvinner og testiklene hos menn. Disse hormonene stimulerer blant annet sædproduksjon hos menn, og eggdannelsen hos kvinner.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lh (luteiniserende hormon): Hormon som utskilles av hypofysen og regulerer dannelsen av kjønnshormoner i testiklene og eggstokkene. Hormonet setter blant annet i gang eggløsningen.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

redusert libido (nedsatt libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vaginitt (kolpitt, skjedeinfeksjon, skjedebetennelse): Betennelse eller infeksjon i vagina (skjeden). Se også bakteriell vaginose.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.