Defitelio

Gentium

Antitrombotisk middel.

ATC-nr.: B01A X01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 80 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Defibrotid1 200 mg, natriumsitratdihydrat, saltsyre og natriumhydroksid for pH-justering, vann til injeksjonsvæsker. 1Produsert av intestinal mucosa fra gris.


Indikasjoner

Behandling av alvorlig venookklusiv leversykdom (VOD), også kjent som sinusoid obstruksjonssyndrom (SOS), i forbindelse med behandling med hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT). Indisert hos voksne og ungdom, samt barn og spedbarn >1 måned.

Dosering

For å øke sporbarheten av biologiske legemidler, skal navn og batchnummer journalføres.
Voksne og barn >1 måned: Anbefalt dose er 6,25 mg/kg kroppsvekt hver 6. time (25 mg/kg/dag). Begrensede data om effekt og sikkerhet ved doser over dette nivået, og dosen bør derfor ikke overstige 25 mg/kg/dag. Gis i minst 21 dager, og inntil tegn og symptomer på alvorlig VOD forsvinner.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Farmakokinetiske studier mangler. Ingen dosejustering anbefales, men pasienten skal overvåkes nøye. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Barn <1 måned: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler. Bruk anbefales ikke.
Tilberedning/Håndtering: Se SPC. Fortynnes før bruk med glukose 5% infusjonsvæske eller med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusjonsvæske, til egnet konsentrasjon for infusjon over 2 timer. Totalt infusjonsvolum fastsettes ut fra pasientens vekt. Endelig konsentrasjon bør være 4-20 mg/ml. Hetteglassene er kun til engangsbruk, og ubrukt oppløsning kasseres.
Administrering: I.v. infusjon over 2 timer.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av trombolytisk terapi (f.eks. tPA).

Forsiktighetsregler

Bruk av legemidler som øker blødningsrisikoen innen 24 timer etter administrering (innen 12 timer i tilfeller med ufraksjonert heparin) anbefales ikke. Samtidig systemisk antikoagulasjonsbehandling (f.eks. heparin, warfarin, direkte trombinhemmere og direkte faktor Xa-hemmere), med unntak for rutinemessig vedlikehold eller gjenåpning av sentralt venekateter, krever nøye overvåkning. Seponering bør vurderes ved slik behandling. Under administrering skal legemidler som påvirker blodplateaggregasjon (f.eks. NSAID) gis med forsiktighet og under nøye medisinsk tilsyn. Anbefales ikke eller bør seponeres hos pasienter som har eller utvikler klinisk signifikant akutt blødning som krever blodoverføring. Midlertidig seponering anbefales ved kirurgi eller invasive prosedyrer med betydelig risiko for store blødninger. Anbefales ikke ved hemodynamisk ustabilitet, definert som manglende evne til å opprettholde et vanlig arterielt trykk med én pressorstøtte. Bolusadministrering kan gi rødme eller følelse av generalisert varme. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B01A X01
Rekombinant tPA: I en musemodell for tromboemboli ble antitrombotisk effekt av defibrotid forsterket ved samtidig bruk med i.v. rekombinant tPA. Samtidig bruk kan gi økt blødningsrisiko, og er kontraindisert. Antitrombotiske/fibrinolytiske midler: Defibrotid har profibrinolytisk effekt, og kan potensielt øke aktiviteten av antitrombotiske/fibrinolytiske midler. Ingen erfaring med samtidig behandling med lavmolekylært heparin (LMWH), warfarin, direkte trombinhemmere (f.eks. dabigatran) eller direkte faktor Xa-hemmere (f.eks. rivaroksaban og apiksaban). Samtidig bruk anbefales ikke. Ved samtidig bruk i unntakstilfeller, utvises forsiktighet ved nøye overvåkning av koagulasjonsparametrene. Andre legemidler: Hemmer eller induserer ikke CYP450-enzymer.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bruk unngås, med mindre kvinnens kliniske tilstand nødvendiggjør behandling. Ingen studier med gravide. Toksikologiske studier av embryoføtal utvikling hos rotter og kaniner, med doser nær anbefalt human behandlingsdose, viser høy forekomst av hemoragisk abort. Effektiv prevensjon kreves under behandling og i 1 uke etter behandlingsslutt for pasienter og deres partnere.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn forventes ikke. Kan brukes under amming.
Fertilitet: Data mangler.
Defibrotid

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeKoagulopati
Gastrointestinale
VanligeDiaré, gastrointestinal blødning, hematemese, kvalme, munnblødning, oppkast
Mindre vanligeMelena
Generelle
VanligeBlødning på kateterstedet, feber
Mindre vanligeBlødning på injeksjonsstedet
Hud
VanligeKløe, petekkier, utslett
Mindre vanligeEkkymose
Immunsystemet
Mindre vanligeAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet1
Kar
Svært vanligeHypotensjon
VanligeBlødning
Luftveier
VanligeEpistakse, lungeblødning
Mindre vanligeHemothorax
Nevrologiske
VanligeHjerneblødning
Mindre vanligeCerebralt hematom
Nyre/urinveier
VanligeHematuri
Øye
Mindre vanligeKonjunktival blødning
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
KarHypotensjon
Vanlige
Blod/lymfeKoagulopati
GastrointestinaleDiaré, gastrointestinal blødning, hematemese, kvalme, munnblødning, oppkast
GenerelleBlødning på kateterstedet, feber
HudKløe, petekkier, utslett
KarBlødning
LuftveierEpistakse, lungeblødning
NevrologiskeHjerneblødning
Nyre/urinveierHematuri
Mindre vanlige
GastrointestinaleMelena
GenerelleBlødning på injeksjonsstedet
HudEkkymose
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet1
LuftveierHemothorax
NevrologiskeCerebralt hematom
ØyeKonjunktival blødning

1Ikke sett i studiene med VOD, men tilfeller av overfølsomhet, inkl. anafylaksi, er sett med tidligere markedsført formulering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk. Defibrotid fjernes ikke ved dialyse.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: B01A X01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: In vitro- og in vivo-studier indikerer antitrombotiske, fibrinolytiske, antiadhesjons- og antiinflammatoriske virkninger. Virkningsmekanismen er multifaktoriell. Virker primært ved å redusere økt endotelcelleaktivering (endoteldysfunksjon), modulere endotelhomeostase samt gjenopprette trombo-fibrinolytisk balanse. Den eksakte virkningsmekanismen er imidlertid ikke helt klarlagt.
Absorpsjon: Cmax nås etter 1-2 timer, og synker deretter raskt. Cmax (µg/ml) = 17,3±3,83.
Proteinbinding: 93% til plasmaproteiner in vitro.
Fordeling: Vd: Ca. 10 liter.
Halveringstid: 0,71±0,35 timer.
Utskillelse: 98% utskilles uendret i urin i løpet av 4 timer, resterende 2% innen 24 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Etter fortynning: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning er utført under aseptiske forhold.

Sist endret: 28.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.05.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Defitelio, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
80 mg/ml10 × 2,5 ml (hettegl.)
035203
SPC_ICONH-resept
-
49356,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hematuri: Blod i urinen.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

koagulopati (koagulasjonsforstyrrelse): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

melena (tjæreaktig avføring): Sort avføring, oftest pga. blødning i mage-tarmkanalen. Blødning i magesekk eller tolvfingertarm vil ofte gi melena. Blødning i endetarm og i nedre del av tykktarm vil som regel gi rødlig blod i avføringen. Jerntilskudd kan også gi sort avføring, men har annen konsistens og lukt enn melena.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

petekkier (punkthudblødninger): Små punktformede hudblødninger.

stamcelletransplantasjon: Overføring av stamceller fra et individ til et annet eller overføring fra individet til seg selv (f.eks. ved blodkreft kan stamceller tas fra pasienten før kjemoterapi og settes inn igjen etter at kjemoterapien er ferdig).

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.