Cerdelga

Genzyme

Fordøyelses- og stoffskiftepreparat, glukosylceramidsyntasehemmer.

ATC-nr.: A16A X10

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøk

Opplæringsmateriell og veiledning ved bruk
Miljørisiko i Norge
 A16A X10
Eliglustat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av eliglustat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Eliglustat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at eliglustat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 09.05.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KAPSLER, harde 84,4 mg: Hver kapsel inneh.: Eliglustat (som tartrat) 84,4 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult og sort jernoksid (E 172), indigotin (E 132).


Indikasjoner

Langvarig behandling av voksne med Gaucher sykdom type 1 (GD1), som er langsomme CYP2D6-omsettere (PM - Poor Metabolisers), intermediære CYP2D6-omsettere (IM - Intermediate Metabolisers) eller raske CYP2D6-omsettere (EM - Extensive Metabolisers).

Dosering

Behandling skal startes og overvåkes av lege med erfaring med Gaucher sykdom.
Voksne: 1 kapsel 2 ganger daglig for intermediære og raske CYP2D6-omsettere (IM og EM). 1 kapsel 1 gang daglig for langsomme CYP2D6-omsettere (PM).
Glemt dose: Ved glemt dose, skal neste dose tas som vanlig; ikke ta dobbel dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert hos EM med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Ikke anbefalt hos EM med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B). Ingen dosejustering nødvendig hos EM med lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A). Ikke anbefalt hos IM eller PM med nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert hos EM med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon som tar sterke eller moderate CYP2D6-hemmere. Hos EM med lett nedsatt leverfunksjon, som tar svake CYP2D6-hemmere, eller sterke, moderate eller svake CYP3A-hemmere, bør dosejustering til 84 mg 1 gang daglig vurderes. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig hos EM med nedsatt nyrefunksjon. Ikke anbefalt hos EM med terminal nyresykdom. Ikke anbefalt hos IM og PM med nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre ≥65 år: Begrenset erfaring. Data indikerer at dosejustering ikke er nødvendig.
Administrering: Tas med eller uten mat. Unngå inntak av grapefrukt/-juice. Skal svelges hele, helst med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller oppløses. Skal ikke åpnes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Raske CYP2D6-omsettere (EM) med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Raske CYP2D6-omsettere (EM) med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon som tar en sterk eller moderat CYP2D6-hemmer. Intermediære eller raske CYP2D6-omsettere (IM eller EM) som tar en sterk/moderat CYP2D6-hemmer samtidig med en sterk/moderat CYP3A-hemmer. Langsomme CYP2D6-omsettere (PM) som tar en sterk CYP3A-hemmer. Bruk under disse forholdene gir betydelig forhøyede plasmakonsentrasjoner.

Forsiktighetsregler

CYP2D6-genotyping: Før oppstart skal pasienten genotypes for å bestemme CYP2D6-omsetterstatus. Pasienter med allerede eksisterende hjerteproblemer: Studiedata mangler. Da eliglustat forventes å gi små økninger i EKG-intervallene ved betydelig forhøyede plasmakonsentrasjoner, skal bruk unngås ved hjertesykdom (kongestiv hjertesvikt, nylig akutt hjerteinfarkt, bradykardi, hjerteblokk, ventrikkelarytmi), langt QT-syndrom og i kombinasjon med antiarytmika i klasse IA og klasse III. Nedsatt leverfunksjon: Begrensede data for EM med moderat nedsatt leverfunksjon, og bruk anbefales ikke. Ingen/begrensede data for IM eller PM med enhver grad av nedsatt leverfunksjon, og bruk anbefales ikke. Samtidig bruk av CYP2D6- eller CYP3A4-hemmere hos EM med lett nedsatt leverfunksjon kan føre til ytterligere økning av eliglustatkonsentrasjoner i plasma. Hos EM med lett nedsatt leverfunksjon som tar svake CYP2D6-hemmere eller sterke, moderate og svake CYP3A4-hemmere, kan dosejustering vurderes. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen/begrensede data tilgjengelig for EM, IM PM med ESRD, og hos IM eller PM med lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon, og bruk er ikke anbefalt. Overvåkning av klinisk respons: Suboptimal reduksjon av milten (<20%) etter 9 måneder ble sett hos enkelte tidligere ubehandlede pasienter. Disse bør overvåkes for ytterligere forbedring eller annen behandlingsform vurderes. Hos pasienter med stabil sykdom som bytter fra enzymerstatningsterapi til eliglustat, skal sykdomsprogresjonen overvåkes (f.eks. regelmessig fra 6 måneder og utover) for alle sykdomsområder, for å evaluere sykdommens stabilitet. Bytte tilbake til enzymerstatningsterapi eller til en annen behandlingsform bør vurderes ved suboptimal respons. Hjelpestoffer: Bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon pga. inneholder laktose.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A16A X10
Se også Kontraindikasjoner. Plasmakonsentrasjoner på 11 × forventet Cmax ventes å gi milde økninger i PR-, QRS- og QTC-intervallene. Samtidig bruk av substanser som påvirker CYP2D6- eller CYP3A4-aktiviteten kan endre plasmakonsentrasjonene av eliglustat. Samtidig bruk med P-gp- eller CYP2D6-substrater kan øke plasmakonsentrasjonen av disse substratene. For utfyllende informasjon om raske CYP2D6-omsettere (EM) med nedsatt leverfunksjon, se Dosering, Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Midler som kan øke eliglustateksponeringen: CYP2D6-hemmere: Hos pasienter som ikke er PM, er det forventet at samtidig bruk av en sterk CYP2D6-hemmer vil øke eliglustateksponeringen betydelig. Dosering på 84 mg eliglustat 1 gang daglig bør vurderes hos IM og EM. Hos pasienter som ikke er PM, er det forventet at samtidig bruk av moderate CYP2D6-hemmere vil øke eliglustateksponeringen opptil 4 ganger. Utvis forsiktighet ved bruk av moderate CYP2D6-hemmere hos IM og EM. CYP3A-hemmere: Hos pasienter som ikke er PM, er det forventet at samtidig bruk av en sterk hhv. moderat CYP3A-hemmer vil øke eliglustateksponeringen opptil 4 hhv. 3 ganger. Utvis forsiktighet ved bruk av moderate og sterke CYP3A-hemmere hos IM og EM. Hos pasienter som er PM, forventes det at samtidig bruk av moderate CYP3A-hemmere vil øke eliglustateksponeringen opptil 3 ganger. Samtidig bruk av moderate CYP3A-hemmere er ikke anbefalt hos PM. Forsiktighet utvises med svake CYP3A-hemmere hos PM. Midler som kan redusere eliglustateksponeringen: Sterke CYP3A-induktorer: Samtidig bruk av en sterk CYP3A-induktor anbefales ikke hos IM, EM og PM. Midler med eksponering som kan økes av eliglustat: P-gp-substrater: Ved samtidig bruk av P-gp-substrater forventes økt eksponering av P-gp-substratet. Lavere dosering av P-gp-substrat kan være nødvendig. CYP2D6-substrater: Ved samtidig bruk av CYP2D6-substrater forventes økt eksponering av CYP2D6-substratet. Det kan være nødvendig med lavere dosering av CYP2D6-substrat.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data fra bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter. Bruk under graviditet bør unngås.
Amming: Ukjent om eliglustat/metabolitter utskilles i morsmelk. Data fra dyr har vist utskillelse i melk. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Påvirkning på testikler og reversibel hemming av spermatogenese hos rotter, er sett. Klinisk relevans er ukjent.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

De fleste er milde og forbigående.

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeAbdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dysfagi, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, munntørrhet, oppkast, øvre abdominalsmerte
Generelle
VanligeFatigue
Hjerte
VanligePalpitasjoner
Hud
VanligeTørr hud, urticaria
Luftveier
VanligeHalsirritasjon
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
VanligeDysgeusi, hodepine, svimmelhet

De fleste er milde og forbigående.

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dysfagi, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, munntørrhet, oppkast, øvre abdominalsmerte
GenerelleFatigue
HjertePalpitasjoner
HudTørr hud, urticaria
LuftveierHalsirritasjon
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
NevrologiskeDysgeusi, hodepine, svimmelhet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Svimmelhet med ustabilitet, hypotensjon, bradykardi, kvalme og oppkast.
Behandling: Nøye overvåkning, symptomatisk og støttende behandling.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A16A X10

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Potent og spesifikk hemmer av glukosylceramidsyntase.
Absorpsjon: Tmax: 1,5-6 timer. Lav biotilgjengelighet (<5%) pga. betydelig førstepassasjemetabolisme. Mat påvirker ikke klinisk signifikant farmakokinetikken.
Proteinbinding: 76‑83%.
Fordeling: Hovedsakelig i plasma. Vd 816 liter, antyder også utstrakt distribusjon til vev.
Halveringstid: Etter gjentatte doser er t1/2 4-7 timer for pasienter som ikke er PM og 9 timer for PM. Dosering 2 × daglig gir steady state etter 4 dager, med et akkumuleringsforhold på ≤3 ganger.
Metabolisme: Metaboliseres i stor grad, hovedsakelig av CYP2D6 og i mindre grad CYP3A4. Personer med langsom CYP2D6-omsetterpredikert fenotype (ca. 5-10% av populasjonen) utviser høyere eliglustatkonsentrasjoner enn intermediære eller raske CYP2D6-omsettere.
Utskillelse: Renal (41,8%) og fekal (51,4%), hovedsakelig som metabolitter.

Sist endret: 04.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.12.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Cerdelga, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
84,4 mg56 stk. (blister)
107940
SPC_ICONH-resept
-
254811,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cyp2d6: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2D6-hemmere.

cyp2d6-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2D6. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2D6, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2D6: Bupropion, cinacelet, duloksetin, fluoksetin, levomepromacin, metadon, mirabegron, paroksetin, terbinafin.

cyp3a-hemmer: Se CYP3A4-hemmer.

cyp3a-induktor: Se CYP3A4-induktor.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

gaucher sykdom (gauchers sykdom): Sjelden arvelig sykdom forårsaket av mangel på enzymet glukocerebrosidase. Noen former av sykdommen fører til tidlig død på grunn av hjerneskade, mens andre former er mildere. Kunstig fremstilte enzymer kan hemme forløpet av sykdommen og hjelper mot en del av symptomene.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.